FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Questran®

Cheplapharm

Pulver till oral suspension, dospåse 4 g
(vitt pulver, apelsinsmak)

Serumlipidsänkande medel, resiner

ATC-kod: C10AC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Cheplapharm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Questran® Pulver till oral suspension, dospåse 4 g är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Dospåse 50 styck (vnr 160531)
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativt läkemedel med samma verksamma ämne:
Startdatum: 2022-04-25
Prognos för slutdatum: 2022-07-18
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Questran

4 g pulver till oral suspension, dospåse
kolestyramin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Questran är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Questran
3. Hur du använder Questran
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Questran ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Questran är och vad det används för

 

Questran används:

 • för att sänka förhöjda halter av blodfetter när dietbehandling inte haft tillräcklig effekt.

 • vid hudklåda orsakad av hinder i gallgångarna.

 • vid diarré orsakad av för mycket gallsyror i tarmen.


I tunntarmen binder Questran gallsyror, vilka bildas från kolesterol. Vid nybildning av gallsyror tas kolesterol från blodet, vars halt därigenom sjunker.


2. Vad du behöver veta innan du använder Questran

Använd inte Questran

 • om du är allergisk mot kolestyramin eller något annat innehållsämne i

  detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid fullständigt stopp i gallvägarna.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Questran:

 • om du har inflammatorisk tarmsjukdom.

 • vid mycket långvarig behandling, eftersom den kan minska upptaget av fettlösliga vitaminer och brist på vitamin K kan ge ökad tendens till blödning. Vitamin A, D och K kan i vissa fall behöva ges förebyggande.

 • om du har förstoppning.

Andra läkemedel och Questran

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av vissa andra läkemedel kan påverkas om Questran tas samtidigt med dessa. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Erfarenheten från användning av Questran under graviditet är begränsad. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Questran under graviditet.


Kolestyramin passerar inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Questran innehåller sackaros och propylenglykol

Innehåller 3,79 gram sackaros per dospåse. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Kan vara skadligt för tänderna. Var därför noga med munhygienen.


Detta läkemedel innehåller 97,5 mg propylenglykol per dospåse.

Om ditt barn är yngre än 4 veckor eller väger mindre än 8 kg, kontakta läkare eller apotekspersonal innan barnet använder läkemedlet, särskilt om barnet använder andra läkemedel som innehåller propylenglykol eller alkohol.


3. Hur du använder Questran

 

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos till vuxna är 1–2 dospåsar 2-3 gånger dagligen.

Barn: Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt till barnets vikt eller ålder.


För att undvika trög mage och förstoppning, skall man börja med endast ½ dospåse dagligen under första veckan och sedan öka dosen veckovis tills ordinerad dos uppnåtts. Andra läkemedel skall tas 1 timme före eller 4-6 timmar efter Questran för att förhindra att upptaget av läkemedlen påverkas.


 

Pulvret blandas ut i vatten, saft, juice eller annan dryck. Det går också bra att blanda ut i soppor eller finfördelad frukt, som t ex äpplemos eller krossad ananas.

Om du använt för stor mängd av Questran 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med Questran:

 • förändrade protrombinvärden,

 • viktökning, viktminskning,

 • blödningsbenägenhet, minskad proteinhalt i blodet, blodbrist, lymfkörtelsjukdom, stora blåmärken,

 • huvudvärk, yrsel, svimning, sömnighet, nervsmärtor, stickningar, smakrubbningar,

 • nattblindhet (med vitamin A brist), inflammation i ögats druvhinna,

 • tinnitus, yrsel,

 • astma, väsande andning, ansträngd andning, hicka,

 • förstoppning, inflammation i bukspottkörteln, obehagskänsla i magen, väderspänning, illamående, kräkningar, diarré, dyspepsi, fettdiarré, inflammation i tungan, rektala besvär, blödning i mag-tarmkanalen, rektal blödning, missfärgning av avföring, hemorrojdalblödning, blödande sår i tolvfingertarmen, svårigheter att svälja, smärta i ändtarmen, rapning, akut buk, karies, blödningar i munnen, förstoppning, inflammation i tjocktarmen,

 • blod i urinen, svårighet att kasta vatten, onormal urinlukt, ökad urinmängd,

 • rodnad, hudirritation, nässelutslag,

 • benskörhet, ryggont, muskelsmärta, ledvärk, ledinflammation,

 • vitamin A brist, vitamin K brist, vitamin D brist, höga halter av syror, överskott av klor i blodet (hos barn), anorexi,

 • trötthet, ödem,

 • gallsten, kalcifiering av gallblåsan, gallsmärtor, onormala leverfunktionsvärden,

 • ökad sexuell lust, ångest.

Vid långvarig behandling kan brist på vitamin K ge ökad blödningstendens och brist på vitamin A kan i sällsynta fall orsaka nattblindhet. Även benskörhet och sänkt folinsyra i blodet har rapporterats.


Rapportering av biverkningar


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Questran ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kolestyramin 4 g per dospåse.

 • Övriga innehållsämnen är sackaros, akaciagummi, propylenglykolalginat, vattenfri citronsyra, polysorbat 80, smakämne (apelsin).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kartong om 50 st dospåsar.

Kartong om 4 x 50 st dospåsar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Tyskland


 

Tillverkare

Farmea

10 rue Bouche Thomas

ZAC d'Orgemont

49000 Angers

Frankrike


Information lämnas av

ProPharma Group Sweden AB

Fleminggatan 18

112 26 Stockholm

Sverige

E-mail: pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com


Denna bipacksedel godkändes senast den 2021-03-24

Hitta direkt i texten
Av