Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Behepan®

Pfizer

Filmdragerad tablett 1 mg
(Tillhandahålls ej) (vit till rosa, rund, filmdragerad, kupad med prägling BE inom bågar, ca 6 mm)

Vitamin B12

Aktiv substans:
ATC-kod: B03BA01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Behepan® (Filmdragerad tablett 1 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Företaget slutar tillhandahålla detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid. Utbytbara läkemedel: Betolvex, Betolvidon, Novavita [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-04-03
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Behepan

1 mg filmdragerade tabletter (tabletter)
vitamin B12 (cyanokobalamin)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Behepan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Behepan
3. Hur du använder Behepan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Behepan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Behepan är och vad det används för

 

Behepan innehåller vitamin B12. Detta vitamin är nödvändigt för blodets bildning och funktion.

Perniciös anemi är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Behepan ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.

Cyanokobalamin som finns i Behepan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Behepan

Använd inte Behepan

  • om du är allergisk mot cyanokobalamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Behepan.

Andra läkemedel och Behepan

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet


Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


Amning

Behepan går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Behepan påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Behepan

 

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Vanlig dos vid underhållsbehandling är 1 tablett dagligen, helst på fastande mage.

Om du använt för stor mängd av Behepan 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Om du har glömt att använda Behepan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Kraftig överkänslighetsreaktion som kan yttra sig som nässelfeber, hudutslag eller klåda över stora delar av kroppen. Feber och hudutslag av aknetyp.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Behepan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är vitamin B12 (cyanokobalamin)

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), hypromellos, stearinsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Behepan finns i plastburkar om 98, 100, 900 eller 1000 tabletter (burkarna med 900 och 1000 tabletter är endast till för dosdispensering).

Behepan finns även i endosblister om 50 tabletter (endast för slutenvård).


Behepan tabletter är vita till rosa, runda, kupade och filmdragerade, präglade med BE inom bågar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2013-07-16

Hitta direkt i texten
Av