FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Waran®

Orifarm Generics AB

Tablett 2,5 mg
(blå runda, odragerade med krysskåra, 7 mm)

Antikoagulantia, vitamin K-antagonister

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Waran

2,5 mg tabletter
warfarinnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Waran är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Waran
3. Hur du använder Waran
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Waran ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Waran är och vad det används för

 

Det verksamma ämnet warfarin hämmar blodets förmåga att levra sig (koagulera) och förhindrar därigenom uppkomsten av blodproppar i blodkärlen.


Waran används vid ökad benägenhet för blodproppar.


Warfarin som finns i Waran kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Waran

Använd inte Waran

 • om du är allergisk mot warfarin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har kraftigt förhöjd blödningsbenägenhet eller pågående blödning

 • vid allvarlig leversjukdom

 • om du använder naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)

 • under den första tredjedelen och de sista fyra veckorna av en graviditet, se Graviditet och amning.

Varningar och försiktighet

Tala om för läkaren om du:

 • redan använder, innan du börjar använda eller slutar använda andra läkemedel under behandlingen med Waran (se även Andra läkemedel och Waran)

 • har sjukdomar i hjärnans blodkärl (cerebrovaskulära sjukdomar)

 • har sköldkörtelrubbningar

 • har hjärtsvikt med leverpåverkan

 • har nedsatt njurfunktion

 • har nedsatt leverfunktion

 • har okontrollerat högt blodtryck

 • tidigare har haft blödningar exempelvis hjärnblödning eller blödning i mag-tarmkanalen

 • har protein C-brist eller protein S-brist (rubbningar som kan medföra ökad risk för blodpropp).


Stora förändringar i matvanor bör undvikas eftersom mängden K-vitamin i maten kan påverka effekten av behandlingen med Waran. Exempel på detta är övergång till enbart vegetarisk kost eller extrem bantning. Tillstånd som påverkar födoupptaget som diarré och kräkningar, kan också påverka effekten av Waran.


Inför kirurgiska ingrepp eller tandutdragning är det viktigt att du informerar läkaren eller tandläkaren om att du behandlas med Waran.

Andra läkemedel och Waran

Rådgör med läkare om du använder, innan du börjar använda eller slutar använda andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel såsom Johannesört eller andra naturprodukter, vitaminer och kosttillskott, under behandlingen med Waran.


Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller NSAID (inflammationshämmande läkemedel, t ex ibuprofen, naproxen, diklofenak) ger en ökad blödningsbenägenhet tillsammans med Waran och ska som regel inte användas.

Vid tillfälliga smärttillstånd, förkylningssymtom och feber bör endast läkemedel som innehåller paracetamol användas. Ta så låg dos som möjligt, eftersom även paracetamol i höga doser kan påverka effekten av Waran. Regelbundet bruk av paracetamol bör undvikas.


Glukosamin (mot artros) kan förstärka effekten av Waran.


Många andra läkemedel påverkar behandlingseffekten av Waran, vilket gör att det kan finnas behov att ändra doseringen eller vidta andra försiktighetsåtgärder när Waran tas samtidigt med en rad andra läkemedel. Det är därför viktigt att behandlande läkare känner till all annan samtidig medicinering.

Waran med mat och dryck

Tranbär bör undvikas under behandling med Waran.

Det dagliga intaget av K-vitaminrika livsmedel såsom kål, broccoli, spenat och avokado ska vara så jämnt som möjligt. Förändringar i mängden K-vitamin i maten kan påverka Warans effekt.

Alkohol kan påverka effekten av Waran.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet: Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Waran under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare. Under den första tredjedelen och de sista fyra veckorna av graviditeten ska Waran inte användas.


Amning : Inga kända risker.


Fertilitet: Fertila kvinnor ska använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med Waran.

Körförmåga och användning av maskiner

Waran påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Waran innehåller laktos

Waran innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Waran är näst intill “natriumfritt”

Waran innehåller mindre än 23 mg natrium per dos, dvs är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Waran

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Hela dosen bör tas vid samma tidpunkt varje dag.

Om du använt för stor mängd av Waran 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Vid för hög dos av Waran kan du få ökad blödningstendens, t ex blod i urin eller avföring, hudblödningar (blåmärken) eller blödningar i tandköttet.

Om du har glömt att använda Waran

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tala omedelbart med läkare om du får någon av följande biverkningar:

Smärtsamma hudutslag. I sällsynta fall kan warfarin orsaka allvarliga hudåkommor, bland annat ett tillstånd kallat kalcifylaxi som kan börja som ett smärtsamt hudutslag, men som kan leda till andra allvarliga komplikationer. Denna biverkning är vanligare hos patienter med kronisk njursjukdom.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Blödning från olika organ. Kontakta alltid läkare om du får blödningar.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Ökad känslighet för warfarin vid långtidsbehandling.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Blodbrist, kräkning, illamående, diarré.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

Hudutslag, nässelutslag, klåda, håravfall, leverpåverkan, gulsot, lokala kärlinflammationer i huden, vävnadsskador, vävnadsskador i huden.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Överkänslighetsreaktioner, blå tå-syndrom (smärtsam, blåaktig missfärgning av tårna), mörkfärgad eller svart avföring.


Ingen känd frekvens (förekommer hos ett okänt antal användare):

Buksmärta (pga blödning), ansamling av kalcium i blodkärlsväggen (vilket leder till tilltagande och smärtsamma sår i huden). Nedsatt njurfunktion vid kraftig antikoagulation och förekomst av blod i urinen (antikoagulationsrelaterad nefropati).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Waran ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är warfarinnatrium 2,5 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 50 mg per tablett, majsstärkelse, kalciumvätefosfatdihydrat, povidon, magnesiumstearat och indigokarmin (färgämne E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är blå och runda med krysskåra.

Tabletten kan delas i två lika stora doser (men den kan inte delas i fyra lika stora doser).


Förpackningsstorlekar:

100 tabletter i plastburk

98 x 1 tablett i endosblister

Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Healthcare A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com


Lokal företrädare

Orifarm Healthcare Box 56048 102 17 Stockholm


Tillverkare

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice

Polen


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-01-17

Hitta direkt i texten
Av