FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Salures®

Pfizer

Tablett 2,5 mg
(vit, plan, med brytskåra, 2,5 inpräglat)

Diuretikum och blodtryckssänkande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C03AA01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

SALURES

2,5 mg tabletter eller 5 mg tabletter 

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på apoteksetiketten.

Vad innehåller läkemedlet?

En tablett innehåller:

Verksamt ämne: bendroflumetiazid 2,5 mg resp. 5 mg.

Hjälpämnen: kiseldioxid, laktosmonohydrat 82 mg respektive 80 mg, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat, povidon, potatisstärkelse.

Hur verkar läkemedlet?

Salures blodtryckssänkande effekt beror troligen på att vissa små blodkärl vidgar sig. Den urindrivande effekten beror på påverkan av njuren som har till följd att vätska lämnar kroppen. Salures förhindrar i vissa fall bildandet av njursten genom att minska kalkhalten i urinen.

Innehavare av marknadsföringsgodkännandet

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

Vad används läkemedlet för?

Högt blodtryck, svullnad (ödem) och som förebyggande behandling vid njursten.

När skall läkemedlet inte användas?

Vid svåra lever- och njursjukdomar, gikt, överkänslighet mot tiazider och sulfonamider.

Överkänslighet mot något innehållsämne.

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Om du provat tiazider eller tiazidliknande preparat och då reagerat mot dem eller om du är diabetiker bör du meddela läkaren det. Tabletten innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Tala med läkare eller sjuksköterska om du får nedsatt syn eller ögonsmärta. Detta kan vara symtom på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller en ökning av trycket i ögat och kan ske inom några timmar till veckor efter att du tagit Salures. Detta kan leda till permanent synbortfall, om det inte behandlas. Om du har haft en överkänslighetsreaktion mot penicillin eller sulfonamid, kan du löpa en större risk att utveckla detta.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Salures under graviditet.

Amning

Okänt om Salures går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Trafikvarning

Tillfällig yrsel kan uppträda under blodtrycksbehandling varvid hänsyn bör tas till detta vid bilkörning eller skötsel av maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?:

Behandlingseffekten kan påverkas om Salures och vissa andra mediciner tas samtidigt. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig användning av andra mediciner såsom hjärtstärkande mediciner (digitalisglykosider, sotalol), vissa blodtryckssänkande medel (ACE-hämmare), en grupp av smärtstillande, inflammationshämmande och febernedsättande medel s.k. icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel samt litium.

Doseringsanvisning

Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Ett vanligt dosintervall är 2,5 mg – 10 mg per dygn.


Vanlig dos vid:

Högt blodtryck: 1-2 tabletter på morgonen.

Svullnad (ödem): 1-2 tabletter på morgonen.

Premenstruell svullnad: 1 tablett om dagen i 7-10 dagar före mens.

Njurstenssjukdom: 1 tablett morgon och kväll.


Vad händer om Du tagit för stor dos?

Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Vanliga: I början av behandlingen kan yrsel och huvudvärk uppstå, men är snabbt övergående. Vid långtidsbehandling finns risk för sänkt kaliumhalt i blodet. Blodsockerhalten kan påverkas hos diabetiker eller personer med anlag för diabetes. Urinsyravärdena i blodet kan bli för höga och orsaka giktbesvär.


Mindre vanliga: Blodtrycksfall i stående ställning (drabbar oftast äldre och ger yrsel eller svimning). Ökad urinutsöndring av magnesium samt förhöjd halt av kalcium i blodet. Minskad halt av natrium i blodet. Ökad ljuskänslighet.


Sällsynta: Klåda, utslag, kärlväggsinflammation, minskat antal blodplättar eller en minskning av antalet vita blodkroppar. Dessa reaktioner upphör i regel när medicineringen stoppas. Rubbningar i syra-basbalansen .


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Nedsatt syn eller smärta i ögonen på grund av högt tryck (möjligt tecken på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller akut trångvinkelglaukom).


Enstaka fall av impotens har rapporterats.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Förvaring och hållbarhet

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25°C. Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Överbliven medicin eller för gammal medicin kan lämnas till apotek för förstöring.


Senaste revision. 2020-08-17

Hitta direkt i texten
Av