Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ketogan®

Pfizer

Suppositorium 10 mg/50 mg
(Vit /nästan halvt genomskinlig)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Narkotiskt analgetikum+spasmolytikum

ATC-kod: N02AG02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Ketogan

10 mg/50 mg suppositorier
Ketobemidonhydroklorid/dimetyl-aminodifenyl-butenhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ketogan  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ketogan
3. Hur du använder Ketogan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ketogan  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ketogan  är och vad det används för

 

Ketogan suppositorier innehåller ketobemidon som är ett morfinliknande ämne med smärtstillande effekt, som används vid mycket kraftiga smärtor (till exempel cancersmärta, smärttillstånd i samband med operationer och njur- och gallstenssmärta.) Ketogan suppositorier innehåller också ett kramplösande medel som kan förstärka och förlänga den smärtstillande effekten.


2. Vad du behöver veta innan du använder Ketogan

Använd inte Ketogan

 • om du är allergisk mot ketobemidon eller någon morfinliknande substans eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid anhopning av segt sekret i luftvägarna

 • vid nedsatt andningsförmåga

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Ketogan.


 • om du använder eller har använt monoaminoxidas (MAO) hämmare (läkemedel för behandling av depression eller för Parkinsons sjukdom), ska du inte använda Ketogan samtidigt. Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med MAO-hämmare innan du börjar behandling med Ketogan.

 • om du tar serotonerga läkemedel (vissa antidepressiva läkemedel som också kan användas mot nervsmärta), eftersom serotonergt syndrom kan uppstå. Symtom kan innefatta känsla av att vara upprörd, hallucinationer, koma, ökade hjärtslag, ostabilt blodtryck, feber, ryckningar, dålig koordination, stelhet och/eller mag-tarmsymtom (t.ex. illamående, kräkningar och diarré).

 • om du har nedsatt andningsförmåga. Om du använder Ketogan med andra läkemedel som påverkar centrala nervsystemet kan detta symtom förvärras.

 • om du har astma, eftersom Ketogan kan göra det svårare att få upp sekret ur luftvägarna.

 • om du har ådragit dig en skallskada eller har ökat tryck inne i huvudet (ökat intrakraniellt tryck)

 • om du har en hjärtsjukdom som gör att ditt hjärta slår långsammare

 • om du har förstorad prostata eller lider av förträngningar i urinröret (urinstämma), eftersom användning av Ketogan kan leda till svårigheter att kasta vatten

 • om du har opererats för besvär i mage/tarm, eftersom Ketogan gör så att tarmarna arbetar långsammare


Om du får symtom på binjuresvikt som t.ex. illamående, kräkningar, bristande aptit, trötthet, svaghet, yrsel och lågt blodtryck efter att du tagit läkemedlet, berätta det för din läkare.


Användning av Ketogan kan leda till ett fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Psykiskt beroende är dock sällsynt vid korrekt användande av läkemedlet, i enlighet med läkarens ordination.


Om du har nedsatt leverfunktion, njurfunktion eller om du har en lungsjukdom kommer läkaren eventuellt att ge dig en lägre dos av Ketogan. Detta gäller även äldre patienter och patienter med försvagat allmäntillstånd.


Du bör inte använda alkohol och eller lugnande medel under behandling med Ketogan då det kan orsaka oro/ångest.


Långvarig användning av opioider kan orsaka hormonella förändringar som kan medföra minskat intresse för sex, impotens eller infertilitet.


Andra läkemedel och Ketogan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Ketogan ska inte användas samtidigt med, eller inom 14 dagar efter det att behandling avslutats med monoaminoxidas (MAO) hämmare (läkemedel för behandling av depression eller för Parkinsons sjukdom). Samtidig användning kan leda till överaktivitet av centrala nervsystemet, hög feber, krampanfall, och påverkan på blodtrycket.


Samtidig användning av alkohol, sömnmedel, beroendeframkallande läkemedel, opioider, kramplösande läkemedel, läkemedel mot allergi (som kan göra dig dåsig), läkemedel mot depression, och andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet kan ge allvarliga andningsproblem, orsaka lågt blodtryck, sänkt medvetandegrad, koma och dödsfall.

Samtidig användning av vissa antidepressiva läkemedel som t.ex. fluoxetin, paroxetin, citalopram, escitalopram, sertralin, paroxetin, moklobemid, venlafaxin, mirtazapin, trazodon och tramadol kan öka risken för serotoninsyndrom som kan vara livshotande (se Varningar och försiktighet).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Vid långvarig behandling med Ketogan under graviditet bör risken för utsättningsbesvär hos barnet beaktas. Om modern använder Ketogan tätt inpå förlossningen kan barnet få andningsproblem.


Ketogan ska inte användas under amning. Det är okänt hur mycket av det aktiva ämnet i Ketogan som utsöndras i modersmjölken, och i vilken grad detta påverkar barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ketogan kan försämra reaktionsförmågan. Biverkningar som yrsel och blodtrycksfall är vanliga.


3. Hur du använder Ketogan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Följ alltid läkarens ordination. Vanlig dos för vuxna är 1 suppositorium (stolpiller) var 6 -7: timme. Suppositoriet förs in i ändtarmen. Vid mycket svåra smärtor kan dosen ökas. Till äldre och svaga patienter bör dosen reduceras.

Om du använt för stor mängd av Ketogan  

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Vid överdosering uppträder slöhet, som kan övergå i medvetslöshet med nedsatt andningsförmåga.

Om du har glömt att använda Ketogan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Ketogan

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


Vid tecken på andningssvårigheter eller nedsatt andningsförmåga ska läkare kontaktas.


Den vanligaste biverkan är muntorrhet, som uppstår hos de flesta användarna.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Muntorrhet, svårigheter att kasta vatten (urinstämma).

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Upprymdhet, trötthet, yrsel, långsam puls, nedsatt andningsförmåga, illamående, kräkningar, förstoppning, blodtryckssänkning.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Dimsyn.

Sällsynta/mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Allergiska reaktioner med svullnad i huden och munnens slemhinna (angioödem), nässelfeber, utslag.

Okänd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data): Förvirring, beroende, abstinensbesvär, huvudvärk.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Ketogan  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är ketobemidonhydroklorid 10 mg och dimetyl-aminodifenyl-butenhydroklorid 50 mg.

 • Övriga innehållsämnen är makrogol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackning (strip) innehållande 10 suppositorier.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-09-27

Hitta direkt i texten
Av