FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Thacapzol®

Viatris

Tablett 5 mg
(vit, rund, plan, med brytskåra och prägling TH inom bågar, 6 mm)

Hämmar tyroxinsyntesen i sköldkörteln

Aktiv substans:
ATC-kod: H03BB02
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Thacapzol

5 mg tabletter
tiamazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Thacapzol är och vad det används för
2. Vad behöver du veta innan du tar Thacapzol
3. Hur du tar Thacapzol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Thacapzol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Thacapzol är och vad det används för

 

Thacapzol innehåller ett ämne som ansamlas i sköldkörteln och kraftigt hämmar sköldkörtelns bildning av hormon. Överproduktion av sköldkörtelhormon förekommer vid vissa former av struma.


Thacapzol används vid ökad hormonutsöndring från sköldkörteln (hypertyreos).


2. Vad behöver du veta innan du tar Thacapzol

Ta inte Thacapzol

- om du är allergisk mot tiamazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du tidigare haft inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit) efter att du fått tiamazol eller karbimazol.

Varningar och försiktighet

Vid feber, halsont eller annan allvarlig infektionssjukdom skall läkare omedelbart kontaktas för en eventuell blodanalys.


Thacapzol kan orsaka skador på ett ofött barn. Om du kan bli gravid, använd tillförlitliga preventivmedel från det att du påbörjar behandlingen och under behandlingen.


Tala genast om för din läkare om du får feber eller buksmärta, som kan vara tecken på inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit). Användningen av Thacapzol kan behöva avbrytas.

Barn och ungdomar

Thacapzol rekommenderas inte för barn under 2 år.

Andra läkemedel och Thacapzol

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns för att fostret eller det ammande barnet påverkas.


Thacapzol kan orsaka skador på ett ofött barn.

Om du kan bli gravid, använd tillförlitliga preventivmedel från det att du påbörjar behandlingen och under behandlingen.


Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn ska du genast berätta detta för läkaren. Din behandling med Thacapzol kan behöva fortsätta under graviditeten om fördelen med behandlingen är större än den möjliga risken för dig och ditt ofödda barn.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att framföra fordon och att använda maskiner har observerats.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Thacapzol innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Thacapzol

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Vuxna

För långtidsbehandling rekommenderas en startdos av 1-4 tabletter 2 gånger dagligen. Startdosen bör anpassas till sjukdomens aktivitet.


Barn och ungdomar (3-17 år)

Startdosen är vanligen 0.5 mg/kg kroppsvikt, uppdelat på 2 eller 3 lika stora doser. Den totala dagliga dosen av tiamazol ska inte överstiga 40 mg.


Barn 2 år och yngre

Thacapzol rekommenderas inte för barn under 2 år.

Om du har tagit för stor mängd Thacapzol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Thacapzol

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Thacapzol kan i mindre vanliga fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Utslag och nässelfeber, ledinflammation. Påverkan på benmärgen som ger nedsatt bildning av olika typer av blodkroppar.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Leverpåverkan


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Smakförlust. Hud- och slemhinneinflammation. Kärlinflammation


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Insulin autoimmunt syndrom (syndrom med episoder av lågt blodsocker). Inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Thacapzol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen (ljuskänsligt).

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är tiamazol 5 mg per tablett

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Thacapzol 5 mg tabletter är vita, runda, plana med delskåra, präglade med TH inom bågar, diameter 6 mm.


Plastburk innehållande 100 st tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-09-03

Hitta direkt i texten
Av