FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Exemestan Sandoz

Sandoz AS

Filmdragerad tablett 25 mg
(Vit till benvit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt ”E25” på en sida och omärkt på den andra sidan.)

Steroid aromatashämmare; medel vid tumörsjukdomar

Aktiv substans:
ATC-kod: L02BG06
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Exemestan Sandoz

25 mg filmdragerade tabletter
exemestan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Exemestan Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Exemestan Sandoz
3. Hur du tar Exemestan Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Exemestan Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Exemestan Sandoz är och vad det används för

 

Exemestan Sandoz tillhör en grupp av mediciner som kallas aromatashämmare. Dessa läkemedel påverkar en substans som kallas aromatas, vilken är nödvändig för att bilda kvinnliga könshormoner, östrogener, särskilt hos kvinnor som har passerat övergångsåldern. Minskning av östrogenhalterna i kroppen är ett sätt att behandla hormonberoende bröstcancer.


Exemestan Sandoz används för att behandla tidig hormonberoende bröstcancer hos kvinnor som har passerat övergångsåldern, efter att de har genomgått 2 till 3 års behandling med tamoxifen.


Exemestan Sandoz används även för att behandla hormonberoende avancerad bröstcancer hos kvinnor som har passerat övergångsåldern, när annan behandling med hormonläkemedel inte har fungerat tillfredställande.


Exemestan som finns i Exemestan Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Exemestan Sandoz

Ta inte Exemestan Sandoz

 • om du är eller tidigare visat dig vara allergisk mot exemestan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du inte har passerat övergångsåldern, dvs. om du fortfarande får menstruation.

 • om du är gravid eller planerar att bli gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Exemestan Sandoz.

 • Innan behandlingen med Exemestan Sandoz börjar kan din läkare vilja ta ett blodprov för att säkerställa att du passerat övergångsåldern.

 • Innan du börjar använda Exemestan Sandoz ska du tala om för din läkare om du har lever- eller njurproblem.

 • Tala om för din läkare om du befinner dig i, eller tidigare har befunnit dig i, tillstånd som påverkar styrkan hos benstommen. Din läkare kan vilja mäta bentätheten före och under behandling med Exemestan Sandoz. Detta beroende på att läkemedel av denna typ sänker nivåerna av kvinnliga hormoner som kan förorsaka minskad mineralhalt i benstommen, som i sin tur kan leda till sämre benstyrka.

 • Din läkare kan överväga att ge dig tillskott av D vitamin eftersom det är vanligt att kvinnor med tidig bröstcancer har svår D vitaminbrist.

Andra läkemedel och Exemestan Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Exemestan Sandoz ska inte ges samtidigt som hormonersättningsterapi (HRT).


Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • rifampicin (antibiotikum)

 • karbamazepin eller fenytoin (läkemedel mot krampanfall för behandling av epilepsi)

 • naturläkemedel som används vid lätt nedstämdhet och lindrig oro (som innehåller johannesört, Hypericum perforatum)

Exemestan Sandoz med mat och dryck

Exemestan Sandoz-tabletten ska tas efter måltid vid ungefär samma tid varje dag.

Graviditet och amning

Ta inte Exemestan Sandoz om du är gravid eller om du ammar. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Diskutera preventivmedel med din läkare om det finns någon risk att du kan bli gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig dåsig, yr eller svag under tiden du tar Exemestan Sandoz ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Exemestan Sandoz innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s är nästintill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Exemestan Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Exemestan Sandoz tabletter ska tas efter måltid vid ungefär samma tid varje dag.


Den rekommenderade dosen är en 25 mg tablett dagligen.


Om du behöver uppsöka sjukhus under tiden du tar Exemestan Sandoz ska du tala om för hälso- och sjukvårdspersonalen vilka läkemedel du tar.

Användning för barn

Exemestan Sandoz är inte lämpligt för barn.

Om du har tagit för stor mängd av Exemestan Sandoz

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Visa dem förpackningen med Exemestan Sandoz.

Om du har glömt att ta Exemestan Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du glömmer att ta din tablett ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det då nästan är tid för nästa dos ska du ta denna tablett vid den vanliga tiden.

Om du slutar att ta Exemestan Sandoz

Sluta inte ta tabletterna även om du känner dig bra, om inte din läkare har talat om det för dig.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Exemestan Sandoz tolereras vanligen väl och följande biverkningar som observerats hos patienter som behandlats med Exemestan tabletter är oftast lindriga eller måttliga till sin natur. De flesta av biverkningarna är förknippade med östrogenbrist (t.ex. blodvallningar).


Kontakta omedelbart läkare om du tror att du har drabbats av följande:

 • allvarliga allergiska reaktioner. Symtomen omfattar utslag, klåda, nässelutslag, svårigheter att andas eller att svälja samt yrsel.

 • inflammation i levern (hepatit). Symtomen omfattar allmän sjukdomskänsla, illamående, gulsot (gulnande hud eller ögon), klåda, högersidig magsmärta och nedsatt aptit.

Följande övriga biverkningar har rapporterats hos personer som tagit exemestan-tabletter.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • sömnsvårigheter

 • huvudvärk

 • blodvallningar

 • illamående

 • ökad svettning

 • muskel- och ledvärk (inklusive artros, ryggvärk och inflammation och stelhet i lederna)

 • trötthet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • aptitlöshet

 • depression

 • yrsel

 • stickningar eller domningar i händer eller fötter

 • karpaltunnelsyndrom (värk och domningar i hela handen utom i lillfingret)

 • buksmärta, kräkningar, förstoppning, matsmältningsproblem, diarré

 • hudutslag, klåda, håravfall

 • försämrad styrka hos skelettet (benskörhet) som ibland kan leda till frakturer (benbrott eller sprickor)

 • smärta, svullna händer och fötter.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • minskat antal vita blodkroppar, som ökar risken för infektioner. Symtomen kan omfatta feber, halsont eller munsår på grund av infektioner

 • akut utbrett utslag med varfyllda blåsor (akut generaliserad exantematös pustulos)

 • dåsighet

 • kraftlöshet i musklerna.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • minskat antal trombocyter (med en ökad risk för blödningar och blåmärken).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Exemestan Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen/tryckförpackningen efter "EXP".

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är exemestan. En filmdragerad tablett innehåller 25 mg exemestan.

 • Övriga innehållsämnen är mannitol, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, natriumstärkelseglykolat (Typ A), hypromellos E5, polysorbat 80, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos 6cp (E 464), titandioxid (E 171) och makrogol 400.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”E25” på en sida och omärkta på andra sidan.


De filmdragerade tabletterna är förpackade i vita, ogenomskinliga tryckförpackningar av PVC/PVdC-Al i en kartong.


Förpackningsstorlekar:

15, 20, 28, 30, 90, 98, 100, 120 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, 540472 Targu-Mures, Rumänien

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-10-01

Hitta direkt i texten
Av