Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Imogaze

McNeil

Kapsel, mjuk 240 mg
(Äggformad genomskinlig mjuk kapsel. 7,0 x 10,0 mm)

Övriga medel vid funktionella tarmsymtom

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

IMOGAZE

240 mg mjuk kapsel
Simetikon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningarna från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 10 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Imogaze är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Imogaze
3. Hur du tar Imogaze
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Imogaze ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Imogaze är och vad det används för

 

Imogaze verkar genom att lösa upp den gas i magtarmkanalen som orsakar uppblåsthet/uppsvälldhet. Den används till vuxna och ungdomar från 15 års ålder för att behandla symtom av gasbesvär i magtarmkanalen (flatulens) som gör att din mage känns uppsvälld.


2. Vad du behöver veta innan du tar Imogaze

Använd inte Imogaze

Om du är allergisk (överkänslig) mot simetikon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Du bör rådgöra med din läkare om:

 • Dina gasbevär inte lättar efter 10 dagars behandling

 • Du har förstoppning som inte vill ge med sig/bli bättre

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Imogaze kan användas under graviditet och amning eftersom upptaget av simetikon i kroppen (systemisk exponering) är försumbart.

Körförmåga och användning av maskiner

Imogaze har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du tar Imogaze

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:


Om du är 15 år eller äldre: En kapsel efter varje huvudmåltid. Svälj kapseln med ett stort glas vatten. Ta inte fler än 3 kapslar om dagen. Ta inte kapslarna under mer än 10 dagar i följd.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 10 dagar.

Användning för barn och ungdomar under 15 år

Ge inte Imogaze till barn under 15 år.

Om du har tagit för stor mängd av Imogaze

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Imogaze

Ta en kapsel efter nästa huvudmåltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda kapseln.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Imogaze orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Imogaze och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.


Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Magsmärta, illamående, kräkningar och förstoppning

 • Allergiska reaktioner såsom hudutslag, klåda, angioödem, svullnad av ansikte, läppar, svalg och tunga eller andningssvårigheter.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Imogaze ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”Utg. dat./EXP:” Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är simetikon. Varje kapsel innehåller 240 mg simetikon.

 • Övriga innehållsämnen är gelatin och glycerol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Imogaze är en genomskinlig mjuk gelatinkapsel. Varje förpackning innehåller 10, 20 eller 30 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB

Solna

Tel: 08-503 385 00

E-mail: med-info@its.jnj.com


Tillverkare

Catalent France Beinheim S.A.

74, Rue Principale

67930 Beinheim

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-10-09

Hitta direkt i texten
Av