Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oftagel

Santen

Ögongel 2,5 mg/g

Tårsubstitut

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA20
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Uppgift om läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen saknas. På läkemedelsförsäkringens webbplats kan du se om det aktuella företaget är anslutet till försäkringen. För att få besked om preparatet omfattas av försäkringen kan du även kontakta Läkemedelsförsäkringen direkt.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Oftagel

2,5 mg/g ögongel
karbomer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.  

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oftagel är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Oftagel
3. Hur du använder Oftagel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oftagel ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oftagel är och vad det används för

 

Oftagel är ett tårersättningsmedel som används för lindring av symtom förorsakade av torra ögon, t.ex. sveda eller gruskänsla i ögat. Det fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar och smörjer ögat så att obehagen försvinner.


Karbomer som finns i Oftagel kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du använder Oftagel

Använd inte Oftagel

  • om du är allergisk mot karbomer eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Barn och ungdomar

Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Oftagel ögongel som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

Andra läkemedel och Oftagel

Vid samtidig användning av andra läkemedel i ögat ska Oftagel alltid tas sist och tidigast 15 minuter efter de andra läkemedlen.

Graviditet och amning

Det finns inga kända risker i samband med graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Dimsyn kan uppstå tillfälligt, vilket bör beaktas vid exempelvis bilkörning eller vid användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En af faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Oftagel innehåller bensalkoniumklorid

Oftagel innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel. Bensalkoniumklorid kan orsaka missfärgning av mjuka kontaktlinser. Om användning av kontaktlinser inte kan undvikas under Oftagel-behandlingen ska linserna avlägsnas innan läkemedlet appliceras och inte återinsättas förrän efter 15 minuter.


3. Hur du använder Oftagel

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är en droppe Oftagel i ögat 1–4 gånger per dag efter behov. Annan dosering enligt läkares föreskrift.


Användning för barn och ungdomar

Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Oftagel ögongel som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.


Före användning:

- tvätta händerna

- välj den position som känns mest naturlig för dig (t ex sitt ner, lägg dig på rygg, stå framför en spegel)


Applicering:

1. Öppna flaskan. Undvik att röra vid något med droppspetsen så att innehållet inte blir förorenat.


2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.


Bild 1


3. För försiktigt ned det nedre ögonlocket, rikta blicken uppåt och tryck ut en droppe i ögat.


Bild 2


4. Blinka några gånger så att droppen sprids. Tillslut flaskan.


Bild 3


Om du använt för stor mängd av Oftagel 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Oftagel

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Oftagel

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tillfällig kortvarig dimsyn, sveda eller irritation i ögat kan förekomma i samband med att läkemedlet droppas i ögat.


Oftagel innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation i ögat.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Oftagel ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor.

  • Förvaras vid högst 25 °C i ytterkartongen (ljuskänsligt).

  • Förpackningen förvaras upp och ned för bättre droppning.

Använd inte detta läkemedel om det visar tecken på att ha försämrats.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är karbomer 2,5 mg/g.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol, polyvinylalkohol, bensalkoniumklorid 0,06 mg/g, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Genomskinlig flaska: 10 g och 3 x 10 g

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

337 20 Tammerfors

Finland


Lokal företrädare:

SantenPharma AB, Sverige, telefon 08-83 41 40.


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-08-18

Hitta direkt i texten
Av