Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Panodil® Forte

ReceptstatusFörmånsstatus
Perrigo

Filmdragerad tablett 1 g
(filmdragerade, vita, avlånga med skåra, märkta med PAN 1G, 19×9,7 mm)

Analgetikum, antipyretikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02BE01
Läkemedel från Perrigo omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Panodil Forte

1 g filmdragerade tabletter
paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Panodil Forte är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil Forte
3. Hur du använder Panodil Forte
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Panodil Forte ska förvaras
6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. Vad Panodil Forte är och vad det används för

 

Panodil Forte används mot värk och smärtor av olika slag (t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor) samt vid feber (t ex vid förkylningar).


Panodil Forte kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Panodil forte innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil Forte

Använd inte Panodil Forte

 • om du är allergisk mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Panodil Forte:

 • vid leversjukdom

 • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

Använd inte Panodil Forte utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil Forte tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil Forte.


Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil Forte utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Ta aldrig mer Panodil Forte än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil Forte om du har en lever- eller njursjukdom.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil Forte om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

Andra läkemedel och Panodil Forte

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.Panodil Forte kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

 • metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

 • warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 1 tablett Panodil Forte (à 1 g) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

 • probenecid (medel mot gikt).

 • vissa medel mot epilepsi:

  • fenytoin,

  • fenobarbital

  • karbamazepin

 • rifampicin (medel mot tuberkulos).

 • kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

 • kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil Forte användas samtidigt.)

 • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).

Kontakta därför apotek eller behandlande läkare innan du använder Panodil Forte tillsammans med något av dessa läkemedel/naturläkemedel.


Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.Panodil Forte kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil Forte under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panodil Forte påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Panodil Forte

Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Vuxna och ungdomar över 40 kg (över 12 år): ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 tabletter per dygn.

Panodil Forte ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Panodil tabletter är försedda med ett filmöverdrag som blir halt vid kontakt med saliven och därmed går det lättare att svälja tabletten, samtidigt som den karaktäristiska smaken av paracetamol döljs.

Om du använt för stor mängd av Panodil Forte 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Det finns risk för leverskada även om du mår bra.För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Panodil Forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Angioödem: Sluta att ta Panodil Forte och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

 • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Panodil forte. Kontakta snarast läkare.

 • Leverpåverkan


Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

 • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

 • Njurbiverkningar.

 • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

 • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

 • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Panodil Forte ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på burkens undersida efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte Panodil Forte om burkens försegling var bruten vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol, 1 g

 • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, povidon, kaliumsorbat, talk, stearinsyra.

 • Dragering: Hypromellos, triacetin

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerade, vita, avlånga med skåra, märkta med PAN 1G.


Plastburk: 100 st tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Perriogo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista


Tillverkare:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd. Knockbrack Dungarvan, Irland


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-10-25

Hitta direkt i texten
Av