Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rinexin®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Recip

Depottablett 25 mg
(vit, kupad, filmdragerad, 8 mm)

Depottabletter

Aktiv substans:
ATC-kod: R01BA01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Rinexin

Depottabletter  25 mg (vita, kupade, överdragna med ett tunt ytskikt), 50 mg (vita, kupade, överdragna med ett tunt ytskikt)

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Rinexin?

Verksamt ämne: Fenylpropanolaminhydroklorid 25 mg respektive 50 mg.

Övriga innehållsämnen:

Laktosmonohydrat 132,5 mg resp. 230 mg,

Majsstärkelse

Triglycerider, medellångkedjiga

Tristearin

Talk

Gelatin

Glycerol

Magnesiumstearat

Polymer av polyvinylpyrrolidon vinylacetat

Vattenfri citronsyra


Förpackningsstorlekar:

Depottablett 25 mg: 30 st (tryckförpackning).

Depottablett 50 mg: 30 st (tryckförpackning), 100 st (plastburk).

Hur verkar Rinexin?

Rinexin verkar avsvällande på nässlemhinnan, även i områden som inte kan nås av lokalbehandling med näsdroppar. Effekten åstadkoms genom att dra samman de vidgade blodkärlen i slemhinnorna.

Innehavare av försäljningstillstånd

Recip AB, Bränningevägen 12, S-120 54 Årsta, tel. 020-35 05 05 (Kundinformation). E-post: info@recip.se.


Vad används Rinexin för?

Används vid behandling av snuva och nästäppa beroende på allergi eller vidgade blodkärl i nässlemhinnan.

När ska Rinexin inte användas?

Vid överkänslighet mot fenylpropanolamin eller mot något annat innehållsämne.

Skall inte användas om man har överfunktion av sköldkörteln (hypertyreos) eller tumör i binjuremärgen (feokromocytom).


Att tänka på innan och under tiden du använder Rinexin

De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan medicinering med Rinexin påbörjas: sockersjuka (diabetes mellitus), mekaniskt hinder i urinblåsehalsen eller nedre magmunnen, myastenia gravis (svårartad muskelsvaghet), njursvikt, förstorad prostata, högt blodtryck eller annan hjärt- kärlsjukdom.


Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Rinexin kan orsaka muntorrhet. Det är därför viktigt med noggrann munhygienen under behandlingen.

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Amning

Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Rinexin under amning.

Trafikvarning

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller hantera maskiner..

Vad skall du undvika när du använder Rinexin?

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Rådgör därför med Din läkare före samtidig användning av andra mediciner.

Rinexin kan förstärka koffeinets effekter och biverkningar. Detta bör beaktas vid intag av koffeinhaltiga drycker, till exempel kaffe och te.


Doseringsanvisning

Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten.

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 1 depottablett à 50 mg morgon och kväll.

Till yngre barn ges den svagare tabletten enligt läkares föreskrift. Doseringen beror av åldern.

Rinexin är en s k manteltablett som består av en kärna som omges av ett yttre lager. Både kärnan och det yttre lagret innehåller det verksamma ämnet. Tabletten får inte delas eller tuggas, utan skall sväljas hel. Ur det yttre lagret löses en del av det verksamma ämnet ut omedelbart. Resten löses långsamt ut ur kärnan. Detta ger långvarig effekt och man får tillfredsställande effekt dygnet runt med bara en dos morgon och kväll.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kanRinexin ge?

Vanligast (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Nervositet och sömnsvårigheter . Torrhetskänsla i näsa och mun, noggrann munhygien är därför viktig. Rinexin kan ge svårigheter att kasta vatten speciellt hos äldre män med förstorad prostata (blåshalskörtel).

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Överkänslighetsreaktioner (hudutslag, klåda).

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Övergående blodtrycksstegring. Vanföreställningar, förvirring, mardrömmar. Rinexin kan hos vissa individer orsaka aggressivitet. Nervositet, sömnsvårigheter och aggressivitet förekommer mest hos barn och försvinner när man slutar använda läkemedlet.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Hjärnblödning.

Hur ska Rinexin förvaras?

Förvaras oåtkomligt för barn. Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Burken är tillverkad av polyeten. Etikett och användaranvisning är tillverkade av klorfritt papper. Tom förpackning källsorteras enligt lokala bestämmelser.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande


Senaste revision. 2010-02-10

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av