FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Laxoberal®

STADA Nordic

Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml
(färglös till svagt gulbrun)

Kontaktlaxativ

ATC-kod: A06AB08
Läkemedel från STADA Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Laxoberal

7,5 mg/ml orala droppar
natriumpikosulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Laxoberal måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom en vecka.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Laxoberal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Laxoberal
3. Hur du använder Laxoberal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Laxoberal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Laxoberal är och vad det används för

 

Laxoberal används mot tillfällig förstoppning samt för att underlätta tarmtömning vid hemorrojder och sår kring ändtarmsöppningen. Det aktiva ämnet i Laxoberal, natriumpikosulfat, ombildas i tjocktarmen till verksam substans som sätter igång tjocktarmens rörelser så att tarminnehållet transporteras snabbare. Användningen påverkar inte hur mycket näring som tas upp i kroppen från tunntarmen. Laxoberal har ingen kalorireducerande effekt.


2. Vad du behöver veta innan du använder Laxoberal

Använd inte Laxoberal

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot natriumpikosulfat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du har svåra magsmärtor, hinder i tarmen, inflammatorisk tarmsjukdom eller svår magsmärta med feber, illamående eller kräkningar.

 • Om du har svår uttorkning.

Varningar och försiktighet

 • Om laxermedel används regelbundet mer än en vecka, bör läkare konsulteras. Långvarig och överdriven användning kan leda till störd vätskebalans och brist på kalium i blodet.

 • Yrsel och svimning har rapporterats av patienter som använt Laxoberal, men förmodligen har detta berott på ansträning vid tarmtömning eller varit en effekt av buksmärtorna orsakade av förstoppningen.

Sluta att ta Laxoberal och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Barn och ungdomar

Laxoberal ska inte användas av barn under 12 år utan läkares rekommendation.

Andra läkemedel och Laxoberal

Samtidig användning av urindrivande eller kortisonliknande läkemedel och höga doser av Laxoberal kan öka risken för störningar i kroppens saltbalans. Samtidig användning av antibiotika kan minska den laxerande effekten av Laxoberal.

Om du är osäker, rådgör med läkare eller apotekspersonal före användning av Laxoberal.

Laxoberal med mat och dryck

Laxoberal kan blandas med mat eller dryck.

Graviditet och amning

Det saknas moderna studier på gravida kvinnor. Lång erfarenhet har inte visat någon skadlig eller oönskad effekt under graviditet. Vid graviditet skall dock Laxoberal, liksom alla läkemedel, endast tas på medicinsk inrådan.
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Natriumpikosulfat går inte över i bröstmjölk. Laxoberal kan därför användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och svimning kan förekomma vid användning av Laxoberal, mest troligt på grund av en reflex som kan uppstå vid magsmärtor eller tarmtömning. Om du drabbas av magsmärtor bör du därför vara försiktig med att köra bil och hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Laxoberal innehåller sorbitol

Detta läkemedel innehåller 450 mg sorbitol per ml. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Laxoberal innehåller natrium
Detta lakemedel innehaller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per volymenhet, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Laxoberal

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos:

Vuxna: 10-20 droppar en gång per dygn. Dropparna bör tas på kvällen för tarmtömning följande morgon.


Börja med 10 droppar på kvällen. Dosen kan sedan minskas eller ökas så att avföringen blir lagom mjuk. Ta inte fler än 20 droppar per dygn. Efter tarmtömningen kan det hända att det går längre tid än vanligt innan du får avföringsbehov igen (se När du slutar använda Laxoberal).


Laxoberal kan blandas med mat eller dryck.


Långvarig förstoppning bör behandlas i samråd med läkare. Därför rekommenderas receptfri daglig användning av Laxoberal i högst en vecka. Efter det kan du eventuellt behandla med Laxoberal var annan dag i en vecka, var tredje dag under den tredje veckan och sedan avsluta behandlingen under den fjärde veckan. Din läkare kan föreslå att du ska ta en annan dos eller annan behandlingstid.


10 droppar Laxoberal motsvarar 5 mg natriumpikosulfat.


Bruksanvisning

Vänd flaskan upp och ned och knacka lätt på botten för att få fram första droppen.

Om du tagit för stor mängd av Laxoberal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

När du slutar att använda Laxoberal

När Laxoberal givit avföring, så har tjocktarmen tömts helt. Det kan därför ta några dagar innan avföringsbehov uppstår på nytt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (fler än 1 person av 10): Diarré.

Vanliga (fler än 1 person av 100 men färre än 1 person av 10): 

Magkramper, buksmärtor, obehagskänslor i magtrakten.

Mindre vanliga (fler än 1 person av 1 000 men färre än 1 person av 100):

Yrsel, kräkningar, illamående.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Överkänslighet, allergiska reaktioner inklusive hudutslag, klåda och svullnad av tunga, läppar eller ansikte (angioödem), svimning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Laxoberal ska förvaras

Förvaras vid högst 30 ºC.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är natriumpikosulfat 7,5 mg per ml.

 • Övriga innehållsämnen är natriumbensoat (konserveringsmedel E 211), flytande sorbitol (E420) natriumcitratdihydrat, citronsyramonohydrat, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Färglös till svagt gulbrun lösning.

Droppflaska à 15 ml i polyeten

Droppflaska à 30 ml i polyeten

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Opella Healthcare France SAS

82 Avenue Raspail, 94250

Gentilly, Frankrike


Tillverkare:

Instituto De Angeli Srl

Loc. Prulli 103/C

I-50066 Reggello (FI)

Italien


Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

DanmarkDenna bipacksedel ändrades senast 2022-01-03

Hitta direkt i texten
Av