FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rennie®

Bayer

Tuggtablett 680 mg/80 mg
(vit, flat, fyrkantig, präglad RENNIE på båda sidor, pepparmintsmak)

Syrabindande medel

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: A02AD01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackingar av Rennie® Tuggtablett 680 mg/80 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Blister 48 styck (vnr 538199)
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativ förpackning:
Startdatum: 2022-11-29
Prognos för slutdatum: 2023-03-13
Blister 96 styck (vnr 538207)
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativ förpackning:
Startdatum: 2022-12-22
Prognos för slutdatum: 2023-02-27
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Rennie

680 mg/80 mg tuggtabletter
kalciumkarbonat och magnesiumkarbonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

 • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rennie är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Rennie
3. Hur du tar Rennie
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rennie ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rennie är och vad det används för

Rennie är en tablett som ger lindring vid halsbränna och sura uppstötningar, samt syrarelaterad smärta i maggropen.

Rennie binder överskott av saltsyra i magen och den syrabindande effekten kommer inom några minuter.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.


2. Vad du behöver veta innan du tar Rennie

Ta inte Rennie:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot de aktiva substanserna kalciumkarbonat eller magnesiumkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har ökade mängder kalcium i blodet och/eller ett tillstånd som leder till en ökad mängd kalcium i blodet

 • om du har ökad mängd kalcium i urinen

 • om du har njursten.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rennie om:

 • du har nedsatt njurfunktion bör du rådgöra med läkare innan du tar Rennie

 • du är diabetiker, eftersom sockerinnehållet i en tablett är 475 mg

 • du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin

 • du använder andra produkter som innehåller kalciumkarbonat.

 • På grund av tabletternas sockerinnehåll är noggrann munhygien viktig.

 • Vid intag av överdrivna mängder kalcium (innehållsämne i Rennie) kan mjölk-alkali­-syndrom utvecklas. Symtomen är urinträngningar, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, onormal trötthet eller svaghet, samt ökad mängd kalcium i blodet och nedsatt njurfunktion.

Andra läkemedel och Rennie

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Rennie kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

 • läkemedel mot bakterieinfektioner (norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin och tetracykliner, som t.ex. doxycyklin, lymecyklin, oxitetracyklin och tetracyklin)

 • läkemedel mot svampinfektioner (ketokonazol)

 • läkemedel mot tumörer (estramustin)

 • läkemedel mot avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)

 • läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar (sotalol)

 • läkemedel mot reumatiska besvär (penicillamin)

 • läkemedel mot benskörhet (alendronat, klodronat, risedronat)

 • läkemedel mot epilepsi (gabapentin)

 • läkemedel som ökar antalet blodplättar s.k. trombopoetinreceptroantagonister (eltrombopag)

 • läkemedel för behandling av hiv-infektion (dolutegravir)

 • läkemedel vid funktionsrubbning av sköldkörteln (levotyroxin)

 • preparat innehållande järn om de tas samtidigt. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

Rennie kan användas under graviditet om den rekommenderade dosen följs.

Kalcium och magnesium passerar över i bröstmjölk, men vid rekommenderad dosering förväntas inga effekter på ammande barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Rennie har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Rennie innehåller hjälpämnen

Viktig information om något innehållsämne i Rennie

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Rennie

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är 1-2 tabletter som söndertuggas vid behov.

Rekommenderat högsta intag är 11 tabletter dagligen. Dosen ska inte överskridas.


Rennie rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Rennie

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Förstoppning, diarré.


Vid långtidsanvändning med höga doser har fall av förhöjda halter av kalcium i blodet rapporterats.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Rennie ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är:

  Kalciumkarbonat 680 mg motsvarande 272,4 mg kalcium

  Magnesiumkarbonat 80 mg motsvarande 20,5 mg magnesium

 • Övriga innehållsämnen är:

  Sackaros 475 mg, smakämnen (citron och pepparmint), magnesiumstearat, flytande paraffin, talk, pregelatiniserad majsstärkelse, potatisstärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rennie tuggtabletter är krämvita, flata, fyrkantiga med pepparmintsmak, präglade med ”RENNIE” på båda sidor.

Rennie finns i förpackningsstorlekarna 24, 48 och 96 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna


Tillverkare

Delpharm Gaillard

33, rue de l’Industrie

74240 Gaillard

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-10-13

Hitta direkt i texten
Av