FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vi-Siblin®

Viatris

Granulat i dospåse 610 mg/g
(Brungult granulat.)

Bulkmedel sötat med socker

ATC-kod: A06AC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackingar av Vi-Siblin® Granulat i dospåse 610 mg/g är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Dospåse 50 styck (vnr 035160)
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativ förpackning:
Startdatum: 2023-01-19
Prognos för slutdatum: 2023-02-27
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Vi-Siblin

610 mg/g granulat; Vi-Siblin 610 mg/g granulat i dospåse
ispaghulafröskal

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

-Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vi-Siblin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vi-Siblin
3. Hur du använder Vi-Siblin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vi-Siblin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vi-Siblin är och vad det används för

 

Vi-Siblin är ett volymökande fiberpreparat (bulkmedel) som normaliserar avföringen och hjälper både mot trög och lös mage. Vi-Siblin innehåller ett växtslem som binder vatten, och ökar därmed tarminnehållets volym så att tarmfunktionen normaliseras.


Ispaghulafröskal som finns i Vi-Siblin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Vi-Siblin

Använd inte Vi-Siblin

  • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid passagehinder i mag-tarmkanalen

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vi-Siblin:

  • Om du har haft sväljningssvårigheter.

Graviditet och amning

Kan användas.

Körförmåga och användning av maskiner

Vi-Siblin påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vi-Siblin innehåller sackaros och natriumklorid

  • Detta läkemedel innehåller 2,28 g sackaros per dosmått/dospåse. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Använder du 3 dosmått/dospåsar per dag blir den totala dagliga mängden sackaros 6,84 g, vilket bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

  • Detta läkemedel innehåller 33 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dosmått/dospåse. Detta motsvarar 1,65% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du använder Vi-Siblin

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandlingen inleds med en dos per dag. Doseringen ökas sedan gradvis tills magen fungerar tillfredsställande (tar vanligtvis ca 3-7 dagar). Personer med extra känslig mage bör trappa upp långsamt under 1-2 veckor.


Rekommenderad underhållsdos:

Vuxna: 1 dosmått eller 1 dospåse (ca 6 g Vi-Siblin) 2-3 gånger dagligen.

Barn över 6 år: 1 dosmått eller 1 dospåse 2 gånger dagligen.

Barn 2-6 år: 1/2 dosmått eller 1/2 dospåse 2 gånger dagligen.

Används inte till barn under 2 år utan läkares anvisning. Annan dos enligt läkares föreskrift.


Vi-Siblin skall intas med ett glas vätska.


Vi-Siblin kan röras ut i vatten, mjölk, juice eller annan dryck. Vi-Siblin kan även strös på eller blandas i mat, t ex filmjölk, gröt eller köttfärssås. Oavsett hur du tar Vi-Siblin, drick alltid ett glas vätska samtidigt.

För granulat används bifogat dosmått.

Om du har glömt att använda Vi-Siblin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Bulkmedel kan i början av behandlingen ge övergående magbesvär.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magknip och ökad gasbildning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner t.ex. hösnuva, hudutslag, snuva och bindhinneinflammation. Dessa reaktioner drabbar framför allt personer som i stor utsträckning arbetar med preparat som innehåller den verksamma substansen i Vi-Siblin.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Vi-Siblin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Kartong och dospåsar sorteras som pappersförpackningar.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ispaghulafröskal.

Ett gram dosgranulat innehåller 610 mg ispaghulafröskal.


Övriga innehållsämnen är: sackaros och natriumklorid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vi-Siblin granulat: Påse 250 g och 500 g.

Vi-Siblin granulat i dospåse: 20x6 g, 50x6 g och 100x6 g.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Viatris AB

Box 23033

104 35 StockholmDenna bipacksedel ändrades senast 2022-09-14

Hitta direkt i texten
Av