FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gaviscon®

Nordic Drugs

Tuggtablett
(vit, plan, 17,5 mm, märkt GAVISCON på ena sidan, hallon/vanilj/citronsmak)

Medel vid gastroesofageal refluxsjukdom

ATC-kod: A02BX13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

GAVISCON

tuggtabletter
alginsyra/natriumvätekarbonat/aluminiumhydroxid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 7 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Gaviscon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Gaviscon
3. Hur du använder Gaviscon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Gaviscon ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad Gaviscon är och vad det används för

 

Gaviscon bildar tillsammans med magens saltsyra en lätt och geléartad massa ovanpå maginnehållet. Denna motverkar att surt maginnehåll stöts upp.

Gaviscon används vid sura uppstötningar och halsbränna. Kan även ordineras av läkare för annan användning som refluxesofagit (inflammation i matstrupen) och hiatusinsufficiens (bråck i mellangärdet).


2. Vad du behöver veta innan du använder Gaviscon

Använd inte Gaviscon

  • om du är allergisk mot alginsyra, natriumvätekarbonat, aluminiumhydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Gaviscon om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

Andra läkemedel och Gaviscon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Gaviscon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser som används mot:

-

gallsten (t ex ursodeoxycholsyra)

-

infektioner (t ex tetracykliner, fluorokinoloner)

-

svampinfektion (t ex ketokonazol)

-

prostatacancer (t ex estramustin)

-

oregelbunden hjärtrytm (t ex sotalol)

-

avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)

-

benskörhet (t ex alendronat, klodronat, risedronat)

-

smärta (t ex diflunisal)

-

brist på sköldkörtelhormon (tyreoideahormoner)

-

epilepsi (t ex gabapentin)

Gaviscon minskar effekten av järnmedicin, om sådana medel tas samtidigt. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

Gaviscon med mat och dryck

Gaviscon ska ej intas tillsammans med juice.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Gaviscon passerar inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Gaviscon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Gaviscon

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.


Vanlig dos: 1-3 tuggtabletter tuggas noga och sväljs ca ½ timme efter måltid, strax före sänggåendet och vid behov, eller enligt läkares föreskrift. Om en hel tuggtablett känns stor i munnen kan man tugga och svälja ½ tuggtablett i taget. Tuggtabletten har inte någon verkan om man sväljer den hel. Tandborstning och/eller ett halvt glas vatten i samband med intag av medicinen påverkar inte effekten.


När tabletten tuggas bildas skum. Det kan upplevas besvärande hos personer med tandprotes. I så fall rekommenderas att tugga en halv tablett åt gången eller att istället använda Gaviscon oral suspension.

Om du har tagit för stor mängd av Gaviscon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Gaviscon

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Gaviscon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Enstaka fall av hudutslag, klåda och vätskeansamling i vävnaderna har rapporterats, men man har inte kunnat fastställa något samband med Gaviscon.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Gaviscon ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration


  • De aktiva substanserna är alginsyra 350 mg, natriumvätekarbonat 120 mg och aluminiumhydroxid 100 mg per tuggtablett.

  • Övriga innehållsämnen är mannitol, sackarinnatrium, povidon, talk, magnesiumstearat och smakämnen (citron, hallon, vanilj).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn


Tillverkare

QPharma AB, Box 590, 201 25 Malmö

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2022–06–09

Hitta direkt i texten
Av