Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Duroferon®


Förmånsstatus
ACO Hud Nordic AB

Depottablett 100 mg Fe2+
(gula, runda, märkta A/DD, filmdragerade, ca 10 mm)

Järnpreparat med förlängd frisättning

Aktiv substans:
ATC-kod: B03AA07
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Duroferon 100 mg Fe2+ depottabletter

järnsulfat 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Duroferon måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om:

 1. Vad Duroferon är och vad det används för

 2. Innan du använder Duroferon

 3. Hur du använder Duroferon

 4. Eventuella biverkningar

 5. Hur Duroferon ska förvaras

 6. Övriga upplysningar

1. VAD DUROFERON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Duroferon innehåller järn som utlöses i jämn takt under lång tid vilket gör att kroppen lättare kan tillgodogöra sig det.


Duroferon används vid blodbrist (järnbristanemi) och i förebyggande syfte till gravida kvinnor och blodgivare.

2. INNAN DU ANVÄNDER DUROFERON

Använd inte Duroferon

 • om du är överkänslig för järnsulfat eller något av övriga innehållsämnen i Duroferon.

 • om du har svårt att svälja eller har förträngningar av matstrupen, eftersom järntabletter kan fastna och ge skador.


Var särskilt försiktig med Duroferon

 • när du sväljer tabletten. Det är viktigt att du sväljer tabletten så snart du stoppat den i munnen, eftersom du annars kan få sår i munnen. Har du svårigheter att svälja bör du inte använda Duroferon.

 • och förvara alltid järnmedicin oåtkomligt för barn eftersom järntabletter kan orsaka förgiftning hos små barn.


Järnmedicin kan färga avföringen mörk.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Duroferon, t ex:

 • läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar som innehåller aluminiumhydroxid och magnesiumkarbonat (antacida). Effekten av Duroferon kan försämras om dessa tas samtidigt. Läkemedlen bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

 • läkemedel som innehåller sköldkörtelhormoner (tyreoideahormoner). Duroferon minskar effekten av dessa läkemedel om de tas samtidigt. Läkemedlen bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

 • vissa läkemedel mot infektioner (tetracykliner). Duroferon minskar effekten av dessa läkemedel om de tas samtidigt. Läkemedlen bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum.

 • andra läkemedel mot infektioner (t ex ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin)

 • läkemedel mot bland annat högt blodtryck (kaptopril, metyldopa)

 • läkemedel mot Parkinsons sjukdom (levodopa)

 • läkemedel mot inflammationer och reumatism (penicillamin)

 • läkemedel mot skelettsjukdomar (alendronat, klodronat, risedronat)

 • läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)


Graviditet och amning

Duroferon kan användas under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Duroferon påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

3. HUR DU ANVÄNDER DUROFERON

Använd alltid Duroferon enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos vid blodbrist för vuxna: 1 tablett morgon och kväll.

Förebyggande under graviditet: 1 tablett till kvällen.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Duroferon får inte delas eller tuggas utan ska sväljas hela med minst ½ glas vätska. Tabletten ska inte intas i liggande ställning.


Om du använt för stor mängd av Duroferon

Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Duroferon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100): En del personer får en lösare eller trögare avföring än normalt av järnmedicin. Illamående och magsmärtor kan förekomma och beror på dosens storlek.

Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Järntabletter kan ge skador på matstrupen om de fastnar i halsen. Hudutslag.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR DUROFERON SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25oC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är järnsulfat motsvarande 100 mg Fe2+ (=tvåvärt järn).

 • Övriga innehållsämnen är färgämnen (järnoxid E 172 och titandioxid E 171), askorbinsyra, povidon, polyeten, karbomer, hypromellos, makrogol, magnesiumstearat, syntetiskt paraffin.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är gula, runda märkta A/DD.


Blister (tryckförpackning): 100 st och 200 st.


Innehavare av godkännande för försäljning:

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby


Tillverkare:

Richard Bittner AG

Ossiacherstrasse 7

9560 Feldkirchen

Österrike
Senaste revision. 2016-04-08

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av