Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Stesolid®


Läkemedlet är narkotikaklassatMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Actavis

Tablett 5 mg
(Vit, flat med delskåra, diameter 8 mm, märkt "CL" och "D" på ömse sidor om klyftskåran.)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Ångestdämpande, muskelrelaxerande, kramplösande, lugnande och sederande

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BA01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Stesolid

tabletter  2 mg, 5 mg och 10 mg

Användarinformation

Läs hela patientinformationen noga innan Du börjar behandlingen med Stesolid tabletter. Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde än angivet i patientinformationen.

Vad innehåller läkemedlet?

Verksamt innehållsämne: Diazepam 2 mg, 5 mg respektive 10 mg.

Övriga innehållsämnen:

Tabletter 2 mg: Laktosmonohydrat 56,8 mg, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, polysorbat 80, potatisstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, talk.

Tabletter 5 mg: Laktosmonohydrat 100 mg, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, polysorbat 80, povidon, potatisstärkelse, talk.

Tabletter 10 mg: Laktosmonohydrat 200 mg, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, polysorbat 80, povidon, potatisstärkelse, talk.


2 mg tabletten är vit, flat, med delskåra, Ø 6 mm, märkt "CC" och "C" på ömse sidor om klyftskåran.

5 mg tabletten är vit, flat, med delskåra, Ø 8 mm, märkt "CL" och "D" på ömse sidor om klyftskåran.

10 mg tabletten är vit, kupad, med delskåra, Ø 10 mm, märkt “CD” och “D” på ömse sidor om klyftskåran.

Hur verkar läkemedlet?

Stesolid är ett bensodiazepinpreparat. Det verkar genom att förstärka effekten av en dämpande substans (GABA) i hjärnan. Därigenom verkar det lugnande, ångestdämpande, kramplösande och muskelavslappande. Effekten av Stesolid tabletter kommer ofta redan efter 15-30 minuter, vilket innebär att man vid tillfälliga besvär kan vänta med medicineringen tills den behövs. Därigenom undviks rutinmässig användning.

Innehavare av försäljningstillstånd

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Information lämnas av

Actavis AB

112 89 Stockholm

Tfn: 08-13 63 70

Fax: 08-656 96 90

Vad används läkemedlet för?

Stesolid används vid ängslan, ångest, rastlöshet. Svårighet att somna orsakas ofta av oro och spänning, som gör det svårt att slappna av, varför Stesolid kan underlätta insomningen. Stesolid används också som lugnande medel inför operationer, undersökningar och provtagningar som kan vålla oro. Dessutom används Stesolid vid muskelspasmer och epileptiska kramper samt vid alkoholavgiftning.

När ska läkemedlet inte användas?

Stesolid ska inte användas vid överkänslighet mot diazepam eller något hjälpämne i tabletten. Stesolid ska heller inte användas vid sömnapné (andningsuppehåll under sömnen).

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Risk för vanebildning finns med Stesolid. Ordinerad dos får ej överskridas.

De som har nedsatt lever- eller njurfunktion, myastenia gravis (svårartad muskelsvaghet), dåligt allmäntillstånd och/eller tidigare har haft eller har pågående missbruk av läkemedel, alkohol eller narkotika bör rådgöra med läkare innan behandling med Stesolid påbörjas.

Efter längre tids behandling med Stesolid ska medicineringen inte avbrytas plötsligt utan dosen ska minskas gradvis. Därigenom minskar risken för utsättningssymtom. Plötsligt avbruten behandling kan ge övergående orolig sömn, psykiska symtom och onormala känselförnimmelser. Rådgör med läkare.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Stesolid under graviditet.

Amning

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Stesolid under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Trafikvarning

Vid behandling med Stesolid kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Vad ska Du undvika när Du använder läkemedlet?

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Alkohol bör undvikas i samband med Stesolid–behandling, eftersom alkohol förstärker effekten av läkemedlet och kan nedsätta koncentrationsförmågan och vakenhetsgraden. Andra lugnande eller antidepressiva medel kan också förstärka behandlingseffekten. Rådgör med läkare.

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

Dosen kan variera påtagligt beroende på indikation och individuell känslighet. Äldre patienter är känsligare. Vid regelbunden användning bör läkare och patient tillsammans försöka finna lägsta effektiva dos.

Vad händer om Du tagit för stor dos?

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Vanliga (fler än 1 patient av 100): Dåsighet.

Mindre vanliga: Yrsel. Koncentrationssvårigheter. Muskelsvaghet och svårighet att samordna muskelrörelser. Huvudvärk.

Sällsynta (färre än 1 patient av 1000): Uppjagad sinnesstämning med aggressivitet, förvirring och hallucinationer. Minnesluckor. Mardrömmar. Gulsot. Allergiska hudutslag.

Om Du finner dessa biverkningar besvärande eller får andra symtom, som Du tror beror på behandlingen, informera Din läkare!

Förvaring och hållbarhet

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Senaste revision. 2010–02–09

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av