Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Nozinan®


ReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi

Tablett 25 mg
(brunröda, ca 9,5 mm)

Neuroleptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N05AA02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Nozinan

tabletter  5 mg, 25 mg och 100 mg

­

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Nozinan?

Det verksamma ämnet i Nozinan heter levomepromazin.
En tablett innehåller 5 mg, 25 mg respektive 100 mg levomepromazin.
Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat, bensoesyra (E210), metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, gelatin, magnesiumstearat, sackaros, talk, povidon, akaciagummi, karnaubavax, vinylpyrrolidon-vinylacetat sampolymer, medellånga triglycerider, gul järnoxid (E172), titandioxid (E171). Nozinan 5 mg innehåller även indigokarmin (E132). Nozinan 25 mg och Nozinan 100 mg innhåller även röd järnoxid (E172).

Hur verkar Nozinan?

Överföringen av impulser mellan nervceller i hjärnan sker med hjälp av kemiska ämnen, så kallade signalsubstanser. Vid vissa psykiska sjukdomar (bl a psykoser) har man kunnat konstatera störningar i dessa kemiska processer. Nozinan dämpar dessa störningar.


Nozinan förstärker även effekten av smärtstillande medel.

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

Vad används Nozinan för?

Nozinan används vid schizofreni, mani och vissa andra psykotiska tillstånd, vid paranoida tillstånd som t.ex. förföljelseidéer och sjuklig misstänksamhet samt vid svåra smärttillstånd, antingen ensamt eller tillsammans med smärtstillande medel för att förstärka effekten av dessa.

När ska Nozinan inte användas?

Använd inte Nozinan om du:

 • är överkänslig mot det verksamma ämnet eller mot något annat innehållsämne

 • har överdoserat alkohol eller lugnande medel (barbiturater eller opiater)

 • har blodbildsförändringar (leukopeni eller agranulocytos).

 • lider av muskelsjukdomen myastenia gravis

 • har en sällsynt förekommande, godartad tumör i binjurarna (feokromocytom).

Att tänka på innan och när du använder Nozinan

Om du lider av något av följande bör du rådgöra med läkare innan behandling med Nozinan påbörjas: njur- eller leverskador, krampsjukdomar (t.ex. epilepsi), eller om du eller någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning. Hos äldre patienter med demens kan det finnas en ökad risk för hjärnblödning (stroke). Hos äldre patienter med demensrelaterad psykossjukdom kan det också finnas en viss ökad risk för dödlighet.


Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Kontakta läkare om du får feber utan påvisbar anledning.


Berätta för din läkare om du har diabetes då Nozinan kan påverka blodsockret.


Behandling med Nozinan kan orsaka muntorrhet, vilket vid längre tids behandling medför ökad risk för tand- och munslemhinneskador. Du bör därför rengöra tänderna noggrant med fluortandkräm 2 gånger per dag under behandling med Nozinan.


Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Nozinan under graviditet.


Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Nozinan under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare. Andra symtom som kan uppkomma hos nyfödda barn till mödrar, som använt Nozinan under graviditeten, är långsamma eller snabba hjärtslag, svullen buk och förstoppning.

Amning

Nozinan passerar över till modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Nozinan under amning.

Trafikvarning

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad ska du undvika när du använder Nozinan?

Effekten av Nozinan kan påverkas av eller påverka andra läkemedel. Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du använder något av följande läkemedel:


 • vissa medel mot oregelbunden hjärtrytm (t.ex. kinidin)

 • terbinafin (medel mot svampinfektioner)

 • thioridazin (lugnande medel)

 • erytromycin, moxifloxacin (antibiotika)

 • kodein (smärtstillande medel)

 • metadon (medel vid behandling av beroendetillstånd)

 • meflokin (malariamedel)

 • vissa antidepressiva medel (tricykliska, fluoxetin, paroxetin, venlafaxin)

 • litium, sertindol (medel mot vissa psykiska sjukdomar)

 • cisaprid (medel mot störningar av magtarmkanalens rörelser)

 • vissa urindrivande medel

 • bromokriptin, kabergolin, levodopa (medel mot Parkinsons sjukdom)

Hur ska du använda Nozinan?

Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig. Vid psykiska sjukdomar är en vanlig dos mellan 100 och 200 mg dagligen. Vid svåra smärttillstånd är dosen vanligen mellan 25 och 100 mg dagligen. Doserna kan i vissa fall vara högre.

Vad ska man göra om man tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kanNozinan ge?

Biverkningarna varierar beroende på dos, behandlingstid och vilken sjukdom som behandlas.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Yrsel, trötthet, darrningar, stelhet, ryckningar eller skakningar i t.ex. händer och fingrar. I vissa fall uppträder en särskild form av inre oro, som yttrar sig i svårighet att sitta stilla. Särskilt vid högre doser kan ryckningar i ansiktet, grimaserande och egendomliga tungrörelser observeras. Blodtrycksfall och hjärtklappning som medför risk för svindel kan förekomma, varför sängläge rekommenderas i känsliga fall vid högre doser i början av behandlingen. Hudallergi. Viktökning (vid långvarig behandling). Muntorrhet.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Förstoring av bröstkörtlarna hos män, sekretion av mjölk från bröstkörtlarna, förstoppning, oförmåga att tömma urinblåsan (särskilt hos äldre män), försämring av synskärpan (t.ex. svårighet att läsa finstilt text).


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Påverkan på blodkropparna inklusive agranulocytos, se avsnitt ”Att tänka på innan och när du använder Nozinan”, gulsot, akuta muskelkramper. Tarmvred. Hög dos och långtidsbehandling kan ge grumling av ögats lins och hornhinna. Feber med muskelstelhet, skakningar, blodtrycksfall och medvetanderubbning är en mycket allvarlig sällsynt biverkan (malignt neuroleptikasyndrom).


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Förlängd och oftast smärtsam erektion av penis som inte är förenad med sexuell upphetsning, svårartad tarminflammation, påverkan på hjärtrytmen.


Ingen känd frekvens: Blodpropp, minskad tolerans för socker och högt blodsocker. Förvirringstillstånd. Leverskador. Kramper. För låg halt av natriumjoner i blodet. SIADH (störd insöndring av hormonet ADH, som bl.a. minskar urinutsöndringen).


Även nedsatt sexuell förmåga samt förhöjd mängd mjölkbildningshormon i blodet kan förekomma.


Blodproppar, särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen), kan transporteras till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare.

Förvaring och hållbarhet

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Senaste revision. 2014-06-30

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av