Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alvedon®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Filmdragerad tablett 500 mg
(vita, avlånga med skåra, märkta ALVE/DON, 7,7×16 mm)

Analgetikum, antipyretikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02BE01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Alvedon

Filmdragerade tabletter  500 mg

Användarinformation

Observera att läkare kan ha ordinerat Alvedon för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination.

Vad innehåller Alvedon?

1 tablett innehåller:

Verksamt ämne: paracetamol 500 mg.

Övriga innehållsämnen: Majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse (majs), povidon, kaliumsorbat, talk, stearinsyra, hypromellos, triacetin.

Hur verkar Alvedon?

Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

Innehavare av försäljningstillstånd

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

c/o GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark

Tillverkare

Famar A.V.E. Anthoussa Plant, Grekland

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Irland

Catalent UK Swindon Zydis Ltd., England

Vad används Alvedon mot?

Alvedon används:

 • mot värk och smärtor av olika slag, t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskelsmärtor och reumatiska smärtor

 • vid feber, t ex vid förkylningar.


Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

När ska Alvedon inte användas?

Använd inte Alvedon om du är överkänslig mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne.

Detta ska du tänka på innan och när du använder Alvedon

Tag aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningen. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotek.


Var särskilt försiktig med Alvedon om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra.


Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du har tagit för stor dos.


Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk.

Använd inte Alvedon utan läkarens ordination om du har alkoholproblem eller leverskada. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning.

Trafik och maskiner

Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Påverkan av andra läkemedel/naturläkemedel

Behandlingen med Alvedon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel. Kontakta därför apotekspersonal eller läkare innan du använder Alvedon tillsammans med något av följande läkemedel/naturläkemedel:


 • warfarin (blodförtunnande läkemedel). Enstaka doser av Alvedon anses inte påverka effekten av warfarin. Ta högst 2 tabletter Alvedon (à 500 mg) per dygn under 5 dagar i följd, för vuxen. Behöver du ta mer kontakta läkare först.

 • probenecid (läkemedel mot gikt)

 • fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

 • fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)

 • karbamazepin (läkemedel mot epilepsi)

 • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

 • kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

 • kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner). Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon kan användas samtidigt.

 • johannesörtextrakt (ingår i vissa naturläkemedel)

Doseringsanvisning

För att få bästa effekt är det viktigt att följa angiven dosering.


Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


Om läkare inte gett dig annan dosering ska du följa doseringen nedan.

Vuxna:

Alvedon ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

Barn:

Till barn ska doseringen i första hand beräknas efter barnets vikt.

Använd inte Alvedon till barn i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.


Vuxna och barn över 40 kg (från ca 12 år): 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.


Barn:

Barn 25-40 kg (ca 7-12 år): ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 tabletter per dygn.

Barn 15-25 kg (ca 3-7 år): ½ tablett var 4-6 timme, högst 2 tabletter per dygn.

Vad ska du göra om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor dos Alvedon kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):

 • Angioödem: Sluta att ta Alvedon och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:


  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

 • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Alvedon. Kontakta snarast läkare.

 • Leverpåverkan


Mycket sällsynta: (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

 • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

 • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

 • Njurbiverkningar

 • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

 • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

 • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Hållbarhet

Används före det utgångsdatum som står på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek.


Senaste revision. 2014–11–12

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av