FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Noviform®

Viatris

Ögonsalva 5 %
(gul)

Antiseptisk ögonsalva

Aktiv substans:
ATC-kod: S01AX05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Noviform® Ögonsalva 5 % är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Tub 5 gram (vnr 046391)
Inte utbytbart.
Startdatum: 2023-10-09
Prognos för slutdatum: 2025-03-30
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Noviform

5 %, ögonsalva
bibrokatol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om dina besvär inte förbättras inom några dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Noviform är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Noviform
3. Hur du använder Noviform
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Noviform ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Noviform är och vad det används för

 

Noviform verkar bakteriehämmande och inflammationsdämpande.

Noviform används vid tillfälliga ögonbesvär, såsom lättare inflammation i ögonlock och ögats bindhinna (hinnan som täcker insidan av ögonlocket och ögats vita del) samt vid vagel och andra yttre ögonåkommor.


Du måste tala med läkare om dina besvär inte förbättras inom några dagar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Noviform

Använd inte Noviform:

  • om du är allergisk mot bibrokatol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Noviform

Man har inte upptäckt något fall där Noviform påverkat eller påverkats av andra läkemedel.

Graviditet och amning

Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.


Det är okänt om bibrokatol går över i modersmjölk. Om du ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Salvan kan under en viss tid lägga sig som en hinna över ögat och orsaka tillfällig dimsyn. Om detta inträffar bör du inte köra bil eller använda maskiner förrän du kan se klart igen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Noviform innehåller cetostearylalkohol och ullfett

Noviform innehåller cetostearylalkohol och ullfett som kan ge lokala hudirritationer (t.ex kontakteksem).


3. Hur du använder Noviform

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos är en salvsträng (½-1 cm) som läggs på insidan av ögonlocken 1-2 gånger dagligen.

Salvan kan under en begränsad tid lägga sig som en hinna över ögat. Det är därför lämpligt att lägga en salvsträng i samband med sänggåendet.


Du måste tala med läkare om dina besvär inte förbättras inom några dagar.

Användning för barn

Innan barn behandlas med Noviform bör du kontakta läkare eller sjuksköterska för rådgivning.

Bruksanvisning

Sära på ögonlocken (se bilden) och lägg en salvsträng (½ -1 cm) på insidan av det ena ögonlocket (lämpligast på det nedre) med hjälp av tubspetsen. För att fördela salvan jämnt över ögongloben, håll ögonlocken slutna och massera lätt i riktning mot näsan.

Observera att Noviform kan missfärga kläder och sänglinne.

Bild1

Om du använt för stor mängd av Noviform

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Noviform

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Svullnad och rodnad kring ögonen.


Allergi mot bibrokatol, cetostearylalkohol och ullfett kan förekomma.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Noviform ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Öppnad förpackning ska användas inom en månad.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är bibrokatol. 1 g ögonsalva innehåller 50 mg bibrokatol.

  • Övriga hjälpämnen är ullfett, cetostearylalkohol, vitt vaselin och flytande paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Noviform ögonsalva är en gul salva förpackad i tub innehållande 5 g salva.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel: 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-08-09

Hitta direkt i texten
Av