Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Venlafaxine Bluefish


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Bluefish Pharma

Depotkapsel, hård 150 mg
(Mörkt orange ogenomskinliga)

Övriga antidepressiva medel

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AX16
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Venlafaxine Bluefish

37,5 mg, 75mg och 150 mg  depotkapsel, hård

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Venlafaxine Bluefish  är och vad det används för
2. INNAN DU TAR VENLAFAXINE BLUEFISH
3. HUR DU TAR VENLAFAXINE BLUEFISH
4. Eventuella biverkningar
5. HUR VENLAFAXINE BLUEFISH SKA FÖRVARAS
6. Övriga upplysningar

1. VAD VENLAFAXINE BLUEFISH  ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Venlafaxine Bluefish är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Denna grupp läkemedel används för att behandla depression och andra tillstånd som exempelvis ångeststörningar. Det anses att personer som är deprimerade och/eller har ångest har lägre nivåer av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Det är inte fullständigt klarlagt hur antidepressiva läkemedel verkar, men de kan hjälpa genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan.


Venlafaxine Bluefish är en behandling för vuxna med depression. Venlafaxine Bluefish är även en behandling för vuxna med social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer). Det är viktigt att behandla depression eller ångeststörningar på rätt sätt för att hjälpa dig må bättre. Om tillståndet inte behandlas kanske det inte går över utan blir allvarligare och svårare att behandla.


Venlafaxin som finns i Venlafaxine Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR VENLAFAXINE BLUEFISH

Ta inte Venlafaxine Bluefish

- om du är överkänslig (allergisk) mot venlafaxin eller något av övriga innehållsämnen i Venlafaxine Bluefish.

- om du också tar eller någon gång inom de senaste 14 dagarna har tagit något läkemedel som kallas irreversibel monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som används för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom. Att ta en irreversibel MAO-hämmare tillsammans med andra läkemedel, inklusive Venlafaxine Bluefish, kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar. Dessutom måste du vänta i minst 7 dagar efter att du slutat ta Venlafaxine Bluefish innan du tar en MAO-hämmare (se även avsnitten ”Serotonergt syndrom” och ”Intag av andra läkemedel”).

Var särskilt försiktig med Venlafaxine Bluefish

• Om du använder andra läkemedel som om de tas tillsammans med Venlafaxine Bluefish kan öka risken för att utveckla serotonergt syndrom (se avsnitt ”Intag av andra läkemedel”).

• Om du har ögonproblem, exempelvis vissa typer av glaukom (förhöjt tryck i ögat).

• Om du tidigare haft högt blodtryck.

• Om du tidigare haft hjärtproblem.

• Om du tidigare haft krampanfall (epileptiska anfall).

• Om du tidigare haft låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi).

• Om du har lätt för att få blåmärken eller om du blöder lätt (om du haft blödningsrubbningar), eller om du tar andra läkemedel som kan öka risken för blödning.

• Om dina kolesterolnivåer stiger.

• Om du eller någon i din familj har haft mani eller bipolär störning (känsla av överdriven upphetsning eller eufori).

• Om du tidigare haft aggressivt beteende.


Venlafaxine Bluefish kan orsaka en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla. Berätta för din läkare om detta händer dig.

Om något av dessa tillstånd stämmer in på dig ska du tala med din läkare innan du tar Venlafaxine Bluefish.


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv


Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.


Dessa tankar kan vara vanliga:

• om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

• om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.


Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


Muntorrhet

Muntorrhet har rapporterats hos 10% av patienter som behandlats med venlafaxin. Detta kan öka risken för karies. Du bör därför vara extra noggrann med tandhygienen.


Användning hos barn och ungdomar under 18 år:


Venlafaxine Bluefish ska normalt inte användas för behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Venlafaxine Bluefish skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för denna åldersgrupp.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Din läkare avgör om du kan ta Venlafaxine Bluefish tillsammans med andra läkemedel.


Du ska inte börja eller sluta ta några läkemedel, inklusive sådana som du köpt receptfritt, natur- och örtmediciner, innan du har frågat läkare eller apotekspersonal.

• Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare: se avsnitt ”Innan du tar Venlafaxine Bluefish”)

• Serotonergt syndrom:

Serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd, (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”)

kan förekomma vid behandling med venlafaxin, i synnerhet när det tas tillsammans med andra

läkemedel. Exempel på sådana läkemedel är bland andra:

• triptaner (används för migrän)

• läkemedel för att behandla depression, till exempel SNRI-preparat, SSRI-preparat, tricykliska

antidepressiva läkemedel eller läkemedel som innehåller litium

• läkemedel som innehåller linezolid, ett antibiotikum (används för att behandla infektioner)

• läkemedel som innehåller moklobemid, en reversibel MAO-hämmare (används för att behandla

depression)

• läkemedel som innehåller sibutramin (används för viktminskning)

• läkemedel som innehåller tramadol (ett smärtstillande medel)

• produkter som innehåller johannesört (kallas också Hypericum perforatum, ett natur- eller

örtmedel som används för att behandla lätt depression)

• produkter som innehåller tryptofan (används för sömnproblem och depression)


Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande: rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkning. Sök läkarvård omedelbart om du tror att du har fått serotonergt syndrom.


Även följande läkemedel kan påverka eller påverkas av (interagera) med Venlafaxine Bluefish och ska användas med försiktighet. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel som innehåller:

• ketokonazol (ett läkemedel mot svamp)

• haloperidol eller risperidon (för att behandla psykiatriska tillstånd)

• metoprolol (en betablockare för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem)

Intag av Venlafaxine Bluefish  med mat och dryck

Venlafaxine Bluefish bör tas i samband med måltid (se avsnitt 3 ”HUR DU TAR VENLAFAXINE BLUEFISH”)

Undvik alkohol medan du tar Venlafaxine Bluefish.

Graviditet och amning

Tala om för läkaren om du blir gravid, eller om du försöker bli gravid. Använd inte Venlafaxine Bluefish förrän du har diskuterat den potentiella nyttan och de potentiella riskerna för ditt ofödda barn med läkaren


Om du tar Venlafaxine Bluefish under graviditeten kan ditt barn få svårigheter med att äta ordentligt . Detta symtom brukar börja under de första 24 timmarna efter det att barnet fötts. Barnet kan också få andningssvårigheter. Om ditt barn har dessa symtom när det föds och du är orolig ska du kontakta läkaren och/eller barnmorskan som kan ge dig råd.


Venlafaxine Bluefish passerar över i bröstmjölk. Det finns risk att barnet påverkas. Du ska därför tala med din läkare som kommer att besluta om du ska sluta amma eller avbryta behandlingen med Venlafaxine Bluefish.


Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Venlafaxine Bluefish. När liknande läkemedel (SSRI) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte maskiner tills du vet hur Venlafaxine Bluefish påverkar dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Venlafaxine Bluefish

Venlafaxine Bluefish 150 mg innehåller färgämnena alluraröd och para-orange, som kan orsaka allergiska reaktioner.


3. HUR DU TAR VENLAFAXINE BLUEFISH

 

Ta alltid Venlafaxine Bluefish enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig rekommenderad startdos för behandling av depression och social fobi är 75 mg per dag. Dosen kan ökas stegvis av läkaren och vid behov upp till högst 375 mg per dag för depression. Den högsta dosen för social fobi är 225 mg dagligen.


Ta Venlafaxine Bluefish vid ungefär samma tid varje dag, antingen på morgonen eller på kvällen. Kapslarna ska sväljas hela med vätska och får inte öppnas, krossas, tuggas eller lösas upp. Att tugga, krossa eller upplösa innehållet i kapseln kan skada höljet som modifierar läkemedlets frigörande i kroppen.


Venlafaxine Bluefish bör tas i samband med måltid.


Bli inte orolig om du ser små vita korn i din avföring efter att du tagit Venlafaxine Bluefish. Inuti Venlafaxine Bluefish kapslarna finns små vita korn som innehåller den aktiva substansen venlafaxin. Dessa korn frisläpps från kapseln i din magtarmkanal. Medan kornen vandrar genom magtarmkanalen frisätts sakta venlafaxin. Kornets ”skal” förblir olöst och försvinner tillsammans med din avföring. Din dos venlafaxin har därför absorberats, även om du ser korn i din avföring.


Om du har problem med lever eller njurar ska du tala med läkaren eftersom din dos av Venlafaxine Bluefish kan behöva ändras.


Sluta inte ta Venlafaxine Bluefish utan att först rådgöra med läkaren (se avsnitt ”Om du slutar att ta Venlafaxine Bluefish”).

Om du har tagit för stor mängd av Venlafaxine Bluefish

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med de tabletter du har kvar eller förpackningen så att läkaren ser vad du har tagit.


Symtomen vid en eventuell överdosering kan vara snabb hjärtrytm, förändringar i vakenhetsgrad (från dåsighet till koma), dimsyn, krampanfall och kräkningar.

Om du har glömt att ta Venlafaxine Bluefish

Om du missar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för din nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen och bara ta en dos som vanligt. Ta inte mer än den mängd Venlafaxine Bluefish som du har blivit ordinerad per dag.

Om du slutar att ta Venlafaxine Bluefish

Du ska inte sluta att ta behandlingen eller minska dosen utan att först rådgöra med läkaren, även om du känner dig bättre. Om läkaren anser att du inte längre behöver Venlafaxine Bluefish kan han/hon be dig att minska dosen långsamt innan du slutar med behandlingen helt. Det är känt att man kan få biverkningar när man slutar med Venlafaxine Bluefish, särskilt om man slutar plötsligt med Venlafaxine Bluefish eller om dosen minskas för snabbt. En del patienter kan få symtom som trötthet, yrsel, berusningskänsla, huvudvärk, sömnlöshet, mardrömmar, muntorrhet, aptitförlust, illamående, diarré, nervositet, oro, förvirring, ringningar i öronen, myrkrypningar eller i sällsynta fall känsla av elektriska stötar, svaghet, svettning, krampanfall eller influensaliknande symtom.


Läkaren talar om för dig hur du gradvis ska avsluta behandlingen med Venlafaxine Bluefish. Om du får något av dessa eller andra symtom som besvärar dig, rådfråga läkaren.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Venlafaxine Bluefish orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allergiska reaktioner

Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Venlafaxine Bluefish. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning.

• Trånghet i bröstet, väsande andning, svårigheter att svälja eller andas

• Svullnad i ansikte, svalg, händer eller fötter

• Känsla av nervositet eller oro/ångest, yrsel, pulserande känsla, plötslig hudrodnad och/eller

värmekänsla

• Allvarliga hudutslag, klåda eller nässelutslag (upphöjda fläckar av röd eller blek hud som ofta

kliar)


Allvarliga biverkningar

Om du märker något av följande tecken kan du behöva akut läkarvård:

• Hjärtproblem, exempelvis snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, höjt blodtryck

• Ögonproblem, exempelvis dimsyn, vidgade pupiller

• Nervproblem: exempelvis yrsel, stickningar och domningar, rörelsestörning, krampanfall

• Psykiska problem, exempelvis hyperaktivitet och eufori (känsla av upprymdhet)

• Utsättning av behandling (se avsnitt 3”HUR DU TAR VENLAFAXINE BLUEFISH, Om du slutar att ta Venlafaxine Bluefish”)


Komplett biverkningslista


Frekvensen (sannolikheten) för biverkningar är indelad som följer:


Mycket vanliga

Förekommer hos fler än 1 användare av 10

Vanliga

Förekommer hos 1 till 10 användare av 100

Mindre vanliga

Förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000

Sällsynta

Förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000

Ingen känd frekvens

Uppgift om förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data


• Blodrubbningar

Mindre vanliga: blåmärken, svart tjärliknande avföring eller blod i avföring, som kan vara ett tecken på invärtes blödning.

Ingen känd frekvens: minskat antal blodplättar i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken eller blödningar. Störningar i blodets sammansättning som kan leda till en ökad risk för infektioner.


• Immunsystemet

Mindre vanliga: fotoallergiska reaktion.

Ingen känd frekvens: anafylaxi.


• Påverkan på ämnesomsättningen och näringstillförseln

Vanliga: viktminskning, förhöjt kolesterol.

Mindre vanliga: viktökning.

Ingen känd frekvens: mindre förändringar i leverenzymnivåer i blodet, minskade natriumnivåer i blodet. Klåda, gulaktig hy eller ögon, mörkfärgad urin eller influensaliknande symtom, vilket är symtom på inflammation i levern (hepatit). Förvirring, överdrivet vätskeintag (så kallat SIADH). Onormal produktion av bröstmjölk.


Påverkan på nervsystemet

Mycket vanliga: muntorrhet, huvudvärk.

Vanliga: onormala drömmar, sänkt libido, yrsel, ökad muskelspänning, sömnlöshet, nervositet, domningar och stickningar, dåsighet, darrningar, förvirring, känsla av att vara avskild från sig själv och verkligheten.

Mindre vanliga: brist på känslor, hallucinationer, ofrivilliga muskelrörelser, oro, försämrad koordination och balans.

Sällsynta: en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla, krampanfall, känsla av överdriven upphetsning eller eufori.

Ingen känd frekvens: hög kroppstemperatur med muskelstelhet, förvirring eller oro och svettningar, ryckiga muskelrörelser som du inte kan kontrollera. Detta kan vara symtom på allvarliga tillstånd som kallas malignt neuroleptiskt syndrom. Euforiska känslor, dåsighet,

ihållande snabba ögonrörelser, klumpighet, rastlöshet, känsla av berusning, svettning eller stela muskler, vilka är symtom på serotonergt syndrom. Förändrad rumsuppfattning och förvirring, ofta i kombination med hallucinationer (delirium), stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser, tankar på att skada sig själv eller på att begå självmord.


Ögon

Vanliga: dimsyn.

Ingen känd frekvens: svåra ögonsmärtor och försämrad syn eller dimsyn.


• Öron och balansorgan

Mindre vanliga: ringningar i öronen (tinnitus).


• Effekter på hjärtat eller cirkulationen

Vanliga: förhöjt blodtryck, blodvallningar, hjärtklappning.

Mindre vanliga: yrselkänsla (särskilt när man reser sig för snabbt), svimning, snabba hjärtslag.

Ingen känd frekvens: sänkning av blodtrycket. Onormala, snabba eller oregelbundna hjärtslag som kan leda till svimning.


• Störningar i andningsvägsvägarna

Vanliga: gäspning.

Ingen känd frekvens: hosta, pipande eller väsande andning, andfåddhet och hög kroppstemperatur, vilka är symtom på inflammation i lungorna förknippad med ökat antal vita blodkroppar (pulmonell eosinofili).


• Matsmältningsrubbningar

Mycket vanliga: illamående.

Vanliga: minskad aptit, förstoppning, kräkning.

Mindre vanliga: tandgnissling, diarré.

Ingen känd frekvens: svår smärta i rygg eller mage (som kan tyda på en allvarlig sjukdom i buken, levern eller bukspottkörteln).


• Hudbiverkningar

Mycket vanliga: svettning (inklusive nattsvettningar).

Mindre vanliga: hudutslag, onormalt håravfall.

Ingen känd frekvens: hudutslag som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar, klåda, lindrigt hudutslag.


• Muskelrubbningar

Ingen känd frekvens: oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet (rabdomyolys).


• Störningar i urinvägar

Vanliga: svårighet att kissa, behov att kissa oftare än vanligt.

Mindre vanliga: oförmåga att kissa.


• Sexuella störningar

Vanliga: onormal ejakulation/orgasm (män), utebliven orgasm, erektil dysfunktion (impotens), oregelbunden menstruation såsom ökad blödning eller ökad oregelbunden blödning.

Mindre vanliga: onormal orgasm (kvinnor).


• Allmänna biverkningar

Vanliga: svaghet (asteni), frossbrytningar.

Mindre vanliga: känslighet för solljus.

Ingen känd frekvens: svullnad av ansikte eller tunga, andnöd eller andningssvårigheter, ofta med hudutslag (detta kan vara en allvarlig allergisk reaktion).


Venlafaxine Bluefish orsakar ibland biverkningar som du kanske inte är medveten om, exempelvis förhöjt blodtryck eller onormala hjärtslag, små förändringar i blodets nivåer av leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mer sällsynta fall kan Venlafaxine Bluefish påverka funktionen hos blodplättarna (trombocyterna) i blodet, vilket leder till en ökad risk för blåmärken eller blödning. Därför kanske läkaren vill ta blodprover då och då, särskilt om du har tagit Venlafaxine Bluefish länge.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR VENLAFAXINE BLUEFISH SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30ºC.

Använd inte Venlafaxine Bluefish om du märker att kapslarna är klibbiga.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Vad Venlafaxine Bluefish innehåller

Den aktiva substansen är venlafaxin.


Varje depotkapsel innehåller venlafaxinhydroklorid motsvarande 37,5 mg venlafaxin.

Varje depotkapsel innehåller venlafaxinhydroklorid motsvarande 75 mg venlafaxin.

Varje depotkapsel innehåller venlafaxinhydroklorid motsvarande 150 mg venlafaxin.


Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna:

mikrokristallin cellulosa, povidon, talk, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat


Tabletthölje:

Etylcellulosa, kopovidon


Kapslar:

37,5 mg: Svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), titandioxid (E171), gelatin

75 mg: Svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), gelatin

150 mg: Alluraröd, (E129), para-orange FCF (E110), briljantblå FCF (E133), titandioxid (E171), gelatin


Tryckfärg:

37,5 mg och 75 mg: Shellack, röd järnoxid

150 mg: Shellack, titandioxid

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depotkapslar, hårda.


37.5 mg: Ljusgrå/persikofärgade ogenomskinliga, storlek ”3” hårda gelatinkapslar med tjocka och smala band i rött bläck på mitten och toppen av kapseln. Kapseln är fylld med 3 vita till benvita runda, bikonvexa minitabletter vardera innehållande 12,5 mg.


75 mg: Persikofärgade ogenomskinliga, storlek ”1” hårda gelatinkapslar med tjocka och smala band i vitt bläck på mitten och toppen av kapseln. Kapseln är fylld med 6 vita till benvita runda, bikonvexa minitabletter vardera innehållande 12,5 mg.


150 mg: Mörkt orange ogenomskinliga, storlek ”0”, hårda gelatinkapslar med tjocka och smala band i vitt bläck på mitten och toppen av kapseln. Kapseln är fylld med 12 vita till benvita runda, bikonvexa minitabletter vardera innehållande 12,5 mg.


Blister av PVC/Aclar film och aluminiumfolie: Förpackningsstorlekar: 10, 14, 28, 30, 50 och 100 depottabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

SE-111 23 Stockholm

Sverige


Detta läkemedel är godkänt i EFA:s medlemsländer under följande namn:

Medlemsland

Läkemedlets namn

AT

Venlafaxin Bluefish 75 mg/150 mg Hartkapseln, retardiert

CZ

Venlafaxine Bluefish 75 mg/150 mg Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolnováním

DE

Venlafaxin Bluefish 75/150 mg Hartkapseln, retardiert

DK

Venlafaxin Bluefish 75 mg/150 mg

EL

Venlafaxin Bluefish XR 75 mg/150 mg Κάψουλες παρατεταμένης αποδέσμευσης

ES

Venlafaxina Bluefish 75 mg/150 mg Cápsulas de liberación prolongada

FI

Venlafaxine Bluefish 75 mg/150 mg depotcapseli, kova

Venlafaxine Bluefish 75 mg/150 mg depotkapsel, hård

FR

Venlafaxine Bluefish LP 37.5 mg/75 mg/150 mg gélules à libération prolongée

HU

Venlafaxine Bluefish XR 75 mg/150 mg Nyújtott hatóanyagleadású kapszulák

IE

Venlablue XL 75 mg/150 mg prolonged-release capsules

IT

Venlafaxina Bluefish 75 mg/150 mg Capsule a rilascio prolungato

NL

Venlafaxine Bluefish XR 37.5 mg/75 mg/150 mg Capsules met verlengde afgifte

NO

Venlafaxin Bluefish

PL

Venlafaxin Bluefish XL

PT

Venlafaxina Bluefish XR

SE

Venlafaxine Bluefish 37.5 mg/75 mg/150 mg depotkapsel, hård

SK

Venlafaxine Bluefish XR 75 mg/150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

UK (RMS)

Venlablue XL 75 mg/150 mg prolonged-release capsules

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2013-10-18

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av