Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Zopiclone Actavis


Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Actavis

Filmdragerad tablett 7,5 mg
(vita, runda, 7 mm, delskåra på båda sidor, märkta ZOC7.5)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Sömnmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: N05CF01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Zopiclone Actavis

5 mg och 7,5 mg  tabletter

 

Läs hela patientinformationen noga innan du börjar behandlingen med Zopiclone Actavis. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på förpackningen. Observera att läkaren kan ha ordinerat tabletterna för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i patientinformationen.

Medicinen är personlig och ska ej överlåtas till andra.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Hur verkar tabletterna?
2. När ska läkemedlet inte användas?
3. Doseringsanvisning
4. Vilka biverkningar kan tabletterna ge?
5. Hur ska tabletterna förvaras?

Vad innehåller tabletterna?

Varje tablett innehåller:

Verksamt innehållsämne: zopiklon 5 mg resp. 7,5 mg.

Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat (30,8 mg resp. 30,8 mg), kalciumvätefosfat, majsstärkelse, karmellosnatrium, magnesiumstearat, titandioxid (E171), hypromellos. 5 mg tabletten innehåller dessutom gul järnoxid (E172).

Utseende: 5 mg tabletten: gul, märkt “ZOC5”.

7,5 mg tabletten: vit, med delskåra på båda sidor, märkt “ZOC7.5”.

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group hf

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Information lämnas av

Actavis AB

112 89 Stockholm

Tel: 08-13 63 70

Fax: 08-656 96 90

1. Hur verkar tabletterna?

Läkemedlets utseende:

 

Zopiclone Actavis är ett sömnmedel, som påverkar de centra i hjärnan, som gör att vi kan sova. Zopiclone Actavis verkar vanligen inom 30 minuter och lämnar kroppen relativt snabbt, varför det är liten risk att man känner sig dåsig dagen efter man tagit tabletten.

Vad används tabletterna för?

Zopiclone Actavis används som sömnmedel för vuxna vid olika former av sömnbesvär, t ex svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller för många nattliga uppvaknanden. Zopiclone Actavis används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär samt under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär.


2. När ska läkemedlet inte användas?

 

Zopiclone Actavis ska inte användas vid allvarlig leversjukdom, vid svår muskelsvaghet (myastenia gravis) eller av personer med otillräcklig andningsfunktion (respiratorisk insufficiens) eller uttalade andningsstillestånd under sömnen (sömnapné). Zopiclone Actavis ska heller inte användas om man är överkänslig för zopiklon.

Att tänka på innan och när tabletterna används

Rådgör med läkare före behandling, om du har nedsatt leverfunktion och nedsatt andningsfunktion. Försiktighet bör iakttas vid behandling av äldre, personer med nedsatt allmäntillstånd och missbrukare.

Behandling med sömnmedel bör vara tillfällig eller pågå under kortare perioder.

Längre tids sömnsvårigheter bör utredas. Om man plötsligt avbryter behandlingen efter längre tids användning kan det ibland leda till orolig sömn under några nätter.

Risk för tillvänjning finns med Zopiclone Actavis.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Zopiclone Actavis under graviditet.

Amning

Zopiklon passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Trafikvarning

Vid behandling med Zopiclone Actavis kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad ska du undvika när du använder tabletterna?

Alkohol liksom läkemedel som påverkar själslivet (psykofarmaka) bör undvikas i samband med användandet av detta läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om Zopiclone Actavis tas samtidigt med andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till all annan samtidig medicinering.


3. Doseringsanvisning

 

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna är 1 tablett vid sänggåendet. Zopiclone Actavis verkar vanligen inom 30 minuter. Det är därför viktigt att man tar tabletten i anslutning till sänggåendet eller först när en naturlig insomning uteblivit.

Tabletter bör ej intas i liggande ställning p g a att effekten då kan fördröjas.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor dos kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

4. Vilka biverkningar kan tabletterna ge?Vanliga:

(fler än 1 patient av 100)

Muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktig), bitter smak i munnen (ofta övergående). Dåsighet.

Dessa biverkningar är beroende av dosens storlek och försvinner oftast eller minskar när dosen minskas.

Mindre vanliga:

(färre än 1 patient av 100)

Huvudvärk. Förändrat drömmönster. Illamående. Oro. Yrsel.

Sällsynta:

(färre än 1 patient av 1000)

Aggressivitet. Förvirring. Irritation. Koncentrationssvårigheter. Minnesluckor. Sinnesförnimmelser (hallucinationer). Ångest. Hudutslag. Allvarliga allergiska reaktioner. Påverkan på leverenzymer.


Om du får andra symtom, som du tror beror på behandlingen, informera din läkare!

Har du frågor om behandlingen eller medicinen ta kontakt med din läkare eller apoteket.

5. Hur ska tabletterna förvaras?

Förvaras vid högst 25°C.

Tabletterna ska förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apoteket för förstöring.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2007-09-04

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av