Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Methotrexate Orion

ÄndringsmarkeringReceptstatusFörmånsstatus
Orion Pharma

Tablett 2,5 mg
Avregistreringsdatum: 2019-11-15 (Tillhandahålls ej) (Gul, rund, konvex tablett märkt med M 2.5 på den ena sidan, diameter 6 mm.)

Övriga immunsuppressiva medel.

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AX03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Methotrexate Orion

2,5 mg tabletter
metotrexat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal. eller sjuksköterska

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Methotrexate Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Methotrexate Orion
3. Hur du tar Methotrexate Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Methotrexate Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Methotrexate Orion är och vad det används för

 

Metotrexat som är den aktiva substansen i Methotrexate Orion är en antimetabolit och ett immunosuppressivum (läkemedel som påverkar återbildningen av kroppsceller och minskar immunsystemets aktivitet).

Methotrexate Orion används för att behandla:

 • aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter.

 • svårbehandlad handikappande psoriasis, som inte förbättrats tillräckligt av andra behandlingar som ljusterapi, PUVA och retinoider.

 • svår psoriasisartrit hos vuxna patienter

Din läkare kommer att kunna förklara hur Methotrexate Orion tabletter kan hjälpa vid ditt tillstånd.


Metotrexat som finns i Methotrexate Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Methotrexate Orion

Ta inte Methotrexate Orion om:

 • du har svår leversjukdom (läkaren avgör hur svår sjukdomen är)

 • du har svår njursjukdom (läkaren avgör hur svår sjukdomen är)

 • du har eller har haft benmärgssjukdom eller allvarlig blodsjukdom

 • du är allergisk mot metotrexat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • du är gravid eller ammar (se även avsnitt ”Graviditet, amning och fertilitet”)

 • du har ett nedsatt immunförsvar

 • du har en svår, akut, eller befintlig infektion t.ex. tuberkolos eller HIV

 • din alkoholkonsumtion är hög

 • du har en inflammation eller sår i munnen

 • du har ett aktivt sår i magen eller i tarmen (t.ex. magsår eller ulcerös kolit)

 • under behandlingstiden med metotrexat får inte vaccination med levande vacciner genomföras.


Varningar och försiktighet


Viktig varning om dosen av Methotrexate Orion (metotrexat):

Ta Methotrexate Orion endast en gång i veckan vid behandling av reumatoid artrit, psoriasis eller psoriasisartrit.

Det kan vara dödligt att ta för mycket Methotrexate Orion (metotrexat).

Läs avsnitt 3 i denna bipacksedel mycket noga.

Om du har frågor, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Akut blödning från lungorna hos patienter med bakomliggande reumatisk sjukdom har rapporterats med metotrexat. Om du får symtom som blod i saliv eller blodiga upphostningar ska du omedelbart kontakta läkare.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har eller har haft något av följande tillstånd:

 • Diabetes mellitus som behandlas med insulin

 • Om du nyligen har fått eller om du ska få någon vaccination.

 • Om du tar några andra läkemedel eller vitaminpreparat (se avsnitt ”Andra läkemedel och Methotrexate Orion”).

 • Om du har inaktiva långvariga infektioner (t.ex. tuberkolos, hepatit B eller C, bältros [herpes zoster])

 • Om du har haft sår i magsäck eller tarm (magsår eller ulcerös kolit).

 • Om du har försämrat allmäntillstånd.

 • Om du har eller har haft någon lever- eller njursjukdom

 • Om du har problem med lungfunktionen

 • Om du är mycket överviktig

 • Om du har onormal vätskeansamling i buken eller i utrymmet mellan lungorna och bröstväggen (askites, pleurautgjutning)

 • Om du är uttorkad eller lider av någon åkomma som leder till uttorkning (t.ex. uttorkning som ett resultat av kräkning, diarré eller inflammation i munnen eller läpparna).

Om du har fått problem med huden efter strålbehandling (strålningsdermatit) eller fått solskador kan dessa problem återkomma när du tar metotrexat.


Diarré kan vara en biverkning av metotrexat och kräver att behandlingen avbryts. Om du har diarré ska du tala med din läkare.


Särskilda försiktighetsåtgärder vid behandling med Methotrexate Orion

Metotrexat påverkar tillfälligt spermie- och äggproduktionen, en effekt som i de flesta fall går tillbaka efter avslutad behandling. Metotrexat kan orsaka missfall och allvarliga medfödda missbildningar. Du måste undvika att bli gravid när du använder metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling. Se även avsnitt ”Graviditet, amning och fertilitet”.


Hudförändringar orsakade av psoriasis kan förvärras under behandling med metotrexat om de utsätts för ultraviolett strålning.


Innan behandlingen startar och rekommenderade uppföljande undersökningar och försiktighetsåtgärder

Innan behandlingen påbörjas kommer läkaren att kontrollera blodbild och också kontrollera din njur- och leverfunktion. Eventuellt blir du lungröntgad. Ytterligare tester kan göras under och efter behandlingen. Var noga med att komma till avtalade blodprovstagningar.


Om resultaten på något av dessa tester är onormalt kommer behandlingen att återupptas först när alla värden är normala igen.


Även då metotrexat används i låga doser kan allvarliga biverkningar uppstå. Din läkare kommer att ta blod- och urinprov för att säkerställa att eventuella biverkningar upptäcks tidigt.


Sjukdomar i hjärnan (encefalopati/leukoencefalopati) har rapporterats som biverkning hos cancerpatienter som fick metotrexat. Det kan inte uteslutas att detta också kan hända när du tar Methotrexate Orion-tabletter för att behandla reumatoid artrit eller psoriasis.

Andra läkemedel och Methotrexate Orion

Annan samtidig medicinering kan påverka effekten och säkerheten för det här läkemedlet. Methotrexate Orion kan också påverka effekten och säkerheten för andra läkemedel.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Kom ihåg att tala om för läkaren att du behandlas med Methotrexate Orion om du förskrivs annan medicinering medan behandlingen fortfarande pågår. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren om du använder:

 • vissa antibiotika (såsom penicilliner, glykopeptider, ciprofloxacin, cefalotin, sulfonamider, trimetoprim/sulfametoxazol, tetracyklin och kloramfenikol)

 • medel som är skadliga för njurar och lever (t.ex. sulfasalazin och leflunomid [andra läkemedel mot reumatiska sjukdomar], alkohol)

 • läkemedel mot cancer (t.ex. doxorubicin, cisplatin, merkaptopurin)

 • läkemedel mot kramper så som fenytoin eller levetiracetam (läkemedel som ofta används för att behandla epilepsi)

 • läkemedel som binder gallsyra och som t.ex. kan användas för att sänka kolesterolnivåer (kolestyramin)

 • läkemedel mot smärta och/eller inflammation som kallas icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (t.ex. diklofenak och ibuprofen, salicylater som acetylsalicylsyra (aspirin) och pyrazoler som metamizol)

 • omeprazol eller pantoprazol (läkemedel som används för att hämma saltsyraproduktionen i magen)

 • diuretika, trimateren (vätskedrivande)

 • läkemedel som används för att sänka blodsockret såsom metformin

 • probenecid (läkemedel som används för att behandla gikt)

 • teofyllin (läkemedel som används för att behandla lungsjukdomar)

 • ciklosporin (ett medel som kan hämma immunförsvaret)

 • barbiturater (sömnmedel)

 • lugnande läkemedel

 • preventivmedel som tas via munnen

 • andra behandlingar för reumatoid artrit eller psoriasis så som azatioprin, leflunomid, sulfasalazin (ett läkemedel som förutom att behandla reumatoid artrit och psoriasis också används för att behandla ulcerös kolit), fenylbutazon eller amidopyrin

 • retinoider (används för att behandla psoriasis och andra hudåkommor)

 • pyrimetamin (används för att förebygga och behandla malaria)

 • vitaminpreparat som innehåller folsyra

 • vaccinationer med levande vaccin (måste undvikas), såsom vaccin mot mässling, påssjuka, influensa eller gula febern.


  Berätta för din läkare om användningen av Methotrexate Orion under ditt nästa besök.

Methotrexate Orion med mat, dryck och alkohol

Alkohol ska undvikas under behandlingen med metotrexat. Du bör också undvika att dricka alltför mycket kaffe, läskedrycker som innehåller koffein och svart te, då detta kan öka biverkningarna eller påverka metotrexats effektivitet. Du ska också se till att dricka tillräckliga mängder med vätska under behandlingen med metotrexat, då vätskebrist kan öka toxiciteten av metotrexat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Använd inte Methotrexate Orion under graviditet eller om du försöker bli gravid. Metotrexat kan orsaka medfödda missbildningar, fosterskador och missfall. Det är förknippat med missbildningar i skallen, ansiktet, hjärtat och blodkärlen, hjärnan och armar och ben. Det är därför mycket viktigt att metotrexat inte ges till gravida patienter eller patienter som planerar att bli gravida. Hos fertila kvinnor måste graviditet uteslutas genom lämpliga åtgärder, t.ex. ett graviditetstest före behandlingsstart. Du måste undvika att bli gravid medan du tar metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling, genom att använda tillförlitliga preventivmetoder under denna tid (se även avsnittet ”Varningar och försiktighet”).


Om du blir gravid under behandlingen eller misstänker att du kan vara gravid ska du tala med din läkare så snart som möjligt. Du ska du erbjudas medicinsk rådgivning om risken för skadliga effekter på barnet på grund av behandlingen.


Om du önskar bli gravid ska du rådgöra med din läkare, som kan hänvisa dig till specialistrådgivning före planerad behandlingsstart.


Amning

Amma inte under behandlingen, eftersom metotrexat passerar över i bröstmjölken. Om din behandlande läkare bedömer att behandling med metotrexat är absolut nödvändig under amningsperioden, måste du sluta amma.


Fertilitet hos män

Tillgängliga data tyder inte på någon ökad risk för missbildningar eller missfall om fadern tar mindre metotrexat än 30 mg/vecka. En risk kan dock inte fullständigt uteslutas. Metotrexat kan vara genotoxiskt. Detta betyder att läkemedlet kan orsaka genmutation. Metotrexat kan påverka spermieproduktionen och kan orsaka medfödda missbildningar. Därför ska du undvika att göra en kvinna gravid och att donera sperma medan du tar metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling.


Diskutera med läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig trött och yr under behandling med Methotrexate Orion. Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner sådana symtom.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Methotrexate Orion innehåller laktos

Dessa tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Methotrexate Orion

Ta alltid Methotrexate Orion enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


 • Patienter med reumatoid artrit, psoriasis eller psoriasis artrit tar tabletterna en gång per vecka, på samma dag varje vecka.

 • Ta inte tabletterna oftare än vad läkaren har sagt att du ska göra.

 • Daglig administrering kan leda till allvarliga toxiska effekter, även eventuellt dödliga sådana.

 • Ta tabletterna tillsammans med ett glas vatten medan du sitter eller står upp.


Rekommenderad dos:


Dos vid reumatoid artrit, psoriasis och svår psoriasisartrit:

Ta Methotrexate Orion endast en gång i veckan.

Rekommenderad dos är 7,5–15 mg oralt, en gång per vecka.

Dosen ska justeras efter hur du svarar på behandlingen och biverkningar. Läkaren kan även ordinera att veckodosen tas i tre uppdelade doser under 24 timmar.


Procedur för korrekt hantering av cytotoxiska läkemedel ska tillämpas. Den som hanterar metotrexat ska tvätta sina händer efter administrering av en dos. Handskar för engångsbruk ska användas vid hantering av detta läkemedel. Kvinnor som är gravida, planerar att bli gravida eller som ammar ska inte hantera metotrexat.

Om du har tagit för stor mängd av Methotrexate Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


En överdosering med metotrexat kan leda till allvarliga toxiska reaktioner, även eventuellt dödliga sådana. Symtom på överdosering kan vara att lättare få blåmärke eller blödning, svaghet, munsår, illamående, kräkning, svart eller blodig avföring, hosta upp blod eller kräkning som liknar kaffesump och minskad urinering. Se även avsnitt 4.


Ta med läkemedelsförpackningen om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Methotrexate Orion

Ta den glömda dosen så snart som möjligt när du kommer ihåg det om det är inom två dagar. Om du dock har missat en dos med fler än två dagar, ska du kontakta läkare för rådgivning. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Se till att du har tillräckligt med läkemedel tillgängligt innan du åker på semester eller resa.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. I allmänhet är förekomst och allvarlighetsgrad av metotrexats biverkningar relaterade till dos samt hur ofta tabletterna tas. De flest biverkningarna är reversibla om de upptäcks tidigt.


Allvarliga biverkningar

Om någon av följande biverkningar uppstår ska du omedelbart kontakta läkare eller akutmottagning:

 • Slemmig hosta, andningssvårigheter, feber eller andnöd: dessa kan vara tecken på lunginflammation eller lungfibros. (Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Blod i saliv eller upphostningar

 • Tryck över bröstet, svårigheter att andas, svullnad av ansikte, hals eller händer, yrsel eller svimningskänsla., dessa kan vara tecken på allvarliga allergiska reaktioner. (Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Allvarliga hudutslag eller blåsbildning på huden, i munnen, ögonen och på könsorganen och även många varfyllda blåsor med feber: dessa kan vara tecken på ett mycket sällsynt tillstånd som kallas Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys. (Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Feber och allvarlig försämring av din allmänna hälsa eller plötslig feber med ont i halsen eller munnen: dessa kan vara tecken en minskning av antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektion kan försvagas. (Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Aptitlöshet, illamående, gul hud och gula ögonvitor, feber, svullen eller öm buk: dessa kan vara tecken på leverinflammation och leversvikt. (Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • blodkräkning och svart eller tjäraktig avföring, buksmärtor: dessa symtom kan indikera sår eller blödning i magtarmkanalen (Sällsynt: kan förekomma hos upp till 1 av1 000 användare)

 • Kramper, svår värk eller svullnad i ett ben, rodnad, andningsuppehåll, smärta över bröstet, plötslig kollaps: dessa kan vara tecken på blodpropp. (Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Blod i urinen (Mycket sällsynt: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare), smärta eller svårigheter att urinera (Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare), minskning eller avsaknad av urinproduktion (Sällsynt: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Du kan lida av njurskador (Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Feber, frossa, hjärtklappning, snabb andning, förvirring eller yrsel: dessa kan vara tecken på sepsis (blodförgiftning) orsakad av infektion. (Sällsynt: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Svårighet att tala eller kommunicera (Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Kramper (Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) eller vissa hjärnsjukdomar (encefalopati/leukoencefalopati) (Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare)

Övriga biverkningar


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Inflammation i halsen eller ömhet i mun och läppar, matsmältningsstörningar, aptitförlust, illamående, kräkningar, magsmärtor, förhöjda leverenzymvärden i blodprover.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Infektioner, diarré, utmattning, trötthet, huvudvärk, svindel, dåsighet, exantem (utslag eller stora röda prickar i huden), håravfall, sår i munnen.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Yrsel, reducerad blodkoagulering, förändringar i dina blodvärden, blodbrist (anemi), minskade nivåer av serumalbumin (ett protein i blodet), fettlever, klåda, herpesliknande utslag på huden, ökad hudpigmentering, benskörhet, smärta i leder eller muskler, uppkomst av reumatiska knutor, sår i urinblåsan, vaginal inflammation och vaginala sår, förstorade lymfkörtlar (kan vara ett tecken på cancer i det lymfatiska systemet (lymfom)), frossa


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

En blodsjukdom som karakteriseras av bildandet av mycket stora röda blodkroppar (megaloblastisk anemi), depression, förvirring, humörsvängningar, försämring av rörelseförmågan, även enbart begränsad till vänster eller höger sida av kroppen, diabetes, lågt blodtryck, inflammation i hjärtsäcken, ansamling av vätska i hjärtsäcken, andnöd, andningsuppehåll, inflammerat tandkött, inflammation i tunntarmen, blodig avföring, ont i halsen, akne, blek hud, nässelutslag, ljuskänslighet, brännande känsla i psoriasissår, hudsår, bältros eller smärtsamma hudutslag, nagelavlossning, mörka områden på naglarna, röda eller lila fläckar på huden på grund av kärlblödning, allergisk inflammation i blodkärl, hudskador som liknar solskador eller hudinflammationer efter strålbehandling, stressfraktur, onormala nivåer av elektrolyter i blodet, menstruationsrubbningar, erektionsproblem, minskad sexualdrift, fysisk svaghet, feber, långsam sårläkning.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Allvarliga rubbningar i benmärgen, ökad mottaglighet för infektioner, lymfoproliferativa störningar (onormal tillväxt av vita blodkroppar), sömnsvårigheter, psykoser, minskning av antalet antikroppar, känsla av irritation, brist på energi, milda tillfälliga problem med intellektuella funktioner (”hjärndimma”), ovanliga förnimmelser i huvudet, hjärnsvullnad, ringande i öronen, smärta, muskelsvaghet, stickande känsla i kroppsdelar, smakförändringar (metallsmak), hjärnhinneinflammation, förlamning, dimsyn, ögoninfektion, inflammation i lungsäcken, ansamling av vätska runt lungorna, leversvikt, inflammation i blodkärlen, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), torr hosta, blodkräkning, spikböld, blodlika blåmärken eller små blodkärl på hudytan, inflammation i svettkörtlarna, infektion i fingernaglarna, fertilitetssvårigheter, lågt spermieantal, infertilitet, vaginal blödning eller flytning, bröstförstoring hos män.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Onormalt lågt antal blodceller, dödlig blodförgiftning, återaktivering av inaktiv kronisk infektion, nedsatt syn, skador på näthinnan i ögat, förstorad tjocktarm associerad med inflammation/infektion, bukspottskörtelinflammation, benskada i käken (som följd av onormal tillväxt av vita blodkroppar), patologisk förändring av den vita hjärnsubstansen (leukoencefalopati), näsblod, astma, protein i urinen, missfall, fosterskada, ökad risk för toxiska reaktioner under strålbehandling, ökat antal vita blodkroppar, inflammation i lungvävnaden, blödning från lungorna. Fjälliga eller röda hudfläckar associerade med psoriasis kan förvärras när de utsätts för ultraviolett strålning, såsom solljus, vid samtidig behandling med metotrexat.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Methotrexate Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn, helst i ett låst skåp. Oavsiktligt intag kan vara dödligt för barn.


Används före utgångsdatum som anges på burken/blistret och den yttre kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara tablettburken/blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är metotrexat, varje tablett innehåller 2,5 mg.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat; majsstärkelse; pregelatiniserad stärkelse (potatisstärkelse); polysorbat 80; mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tablett: Gul, rund, konvex märkt med M 2.5 på den ena sidan, diameter 6 mm.


Methotrexate Orion tabletter tillhandahålls i HDPE-burkar med 12, 16, 24, 28, 30 och 100 tabletter.

Methotrexate Orion tabletter tillhandahålls i blister-förpackningar med 24 och 100 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Försäljning

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:


Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Tjeckien

Trexan

Lettland

Trexan

Litauen

Methotrexate Orion

Slovakien

Trexan

Sverige

Methotrexate Orion

Irland

Methotrexate

Storbritannien

Methotrexate

Frankrike

Imeth

 

.


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-07-04

Hitta direkt i texten
Av