Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Capsina®

ReceptstatusFörmånsstatus
Bioglan

Kräm 0,075 %
(Vit mjuk kräm)

Smärtstillande kräm

Aktiv substans:
ATC-kod: N01BX04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bioglan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Capsina

0,075% kräm
capsaicin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Capsina är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Capsina
3. Hur du använder Capsina
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Capsina ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Capsina är och vad det används för

 

Capsina innehåller den aktiva substansen capsaicin som verkar smärtstillande. Capsina används till vuxna för att behandla smärta som kan uppträda efter bältros.


Capsaicin som finns i Capsina kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Capsina

Använd inte Capsina

  • om du är allergisk mot capsaicin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • på skadad eller inflammerad hud.

Varningar och försiktighet

Den aktiva substansen ger upphov till irritation på hud och i ögon. Tvätta händerna efter påstrykningen så att onödig irritation undviks. Huden bör tvättas av innan ny kräm påförs. Krämen ska bara användas på oskadad hud.

Krämen bör inte användas i närheten av ögonen. Om du skulle få kräm i ögonen, skölj med vatten och kontakta läkare.

Barn

Capsina ska inte användas till barn. Erfarenhet av användning till barn saknas.

Andra läkemedel och Capsina

Capsina i kombination med andra läkemedel har inte studerats.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Uppgift saknas om fostret påverkas. Okänt om Capsina går över i modersmjölk.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan.

Capsina innehåller cetylalkohol och bensylalkohol

Cetylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

1g Capsina innehåller 10 mg bensylalkohol. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.


3. Hur du använder Capsina

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

För vuxna påstrykes krämen vanligen 3-4 gånger dagligen. Effekten kan ibland komma först efter 1-2 veckors regelbunden användning.

Om du använt för stor mängd av Capsina 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, apotekspersonal eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huden kan reagera med en övergående känsla av värme och hetta.

Sällsynta (förkommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudrodnad, hudutslag vid användningsstället. Hosta, snuva och/eller andningssvårigheter kan uppträda, som kan bero på att krämen torkat på huden och luftburen capsaicin nått luftvägarna.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Capsina ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är capsaicin. 1 g kräm innehåller 0,75 mg capsaicin.

  • Övriga innehållsämnen är cetylalkohol, bensylalkohol (konserveringsmedel), isopropylmyristat, vitt vaselin, glycerylstearat, polyetylenglykol 100 stearat, sorbitol, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, mjuk kräm. 45 g (aluminiumtub).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Bioglan AB

Box 50310

202 13 MalmöDenna bipacksedel ändrades senast 2019-01-24

Hitta direkt i texten
Av