Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Oculac®


Förmånsstatus
Laboratoires Théa

Ögondroppar, lösning 50 mg/ml
(Svagt gulaktig, klar vattenlösning.)

Tårsubstitut

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA20
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Oculac

50 mg/ml  ögondroppar, lösning
Povidon K25

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Oculac måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oculac är och vad det används för
2. Innan du använder Oculac
3. Hur du använder Oculac
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oculac ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD OCULAC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Den aktiva substansen i Oculac heter povidon K25. Oculac ögondroppar är till för att fukta och smörja ögonen.

 

Dropparna används för att lindra besvär som beror på torra ögon.


2. INNAN DU ANVÄNDER OCULAC

Använd inte Oculac

om du är allergisk (överkänslig) mot povidon K25 eller mot något av övriga innehållsämnen i Oculac (se avsnitt 6. Övriga upplysningar, Innehållsdeklaration). Rådfråga läkare om du misstänker eventuell allergi.

Var särskilt försiktig med Oculac

Användning av andra läkemedel

Om du använder andra ögonläkemedel tillsammans med Oculac, ska du göra ett uppehåll på minst 5 minuter mellan de olika läkemedlen och applicera Oculac till sist.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är, eller tror dig vara gravid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Om du ammar, ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Oculac kan göra ditt synfält grumligt (förorsaka dimsyn). Om detta händer dig, ska du vänta tills synfältet är klart igen innan du kör bil eller använder maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Oculac

Oculac innehåller bensalkoniumklorid som konserveringmedel. Detta ämne kan ge upphov till ögonirritation. Om du använder kontaktlinser ska du avlägsna dem före applikation av Oculac, eftersom ögondropparna kan missfärga mjuka kontaktlinser. Vänta minst 30 minuter innan du sätter in linserna igen.


3. HUR DU ANVÄNDER OCULAC

 

Använd alltid Oculac enligt läkarens anvisningar eller enligt de anvisningar som ges i denna bipacksedel.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

En vanlig dos är 1 droppe i vardera ögat 4 gånger dagligen eller vid behov.

 

1. Tvätta händerna.

2. Öppna flaskan. Vidrör inte flaskans spets efter att du öppnat den eftersom detta kan kontaminera lösningen.

3. Böj huvudet bakåt (Bild 1).

4. Dra det nedre ögonlocket nedåt med ett finger och håll dropp¬flaskan i din andra hand. Spetsen på flaskan får inte vidröra ögat, eftersom detta kan skada ögat. Tryck på flaskan så att en droppa faller i ögat. (Bild 2).

5. Slut ögat och tryck en finger¬topp mot ögats inre vrå i 1-2 minuter. Detta förhindrar att droppen rinner genom tårkanalen ner i svalget, och gör att en större del av droppen blir kvar i ögat (Bild 3). Upprepa vid behov steg 3-5 för ditt andra öga.

6. Stäng flaskan efter varje användning.


MDU

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Oculac orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 användare av 100):

- lindrig, övergående sveda eller klibbig känsla i ögat.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 användare av 10 000):

- irritation

- överkänslighetsreaktioner.


Dessutom har enstaka patienter också upplevt följande biverkning i samband med bruk av Oculac ögondroppar:

- dimsyn


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR OCULAC SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25oC. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Själva flaskan med ögondroppar är inte steril, men innehållet i flaskan bevarar sin sterilitet fram till det att flaskan öppnas. Ögondropparna måste sedan användas inom 4 veckor efter det att flaskan öppnats för första gången.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och flaskan (Utg. dat./EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Oculac ögondroppar innehåller povidon K25 som aktiv substans. Varje ml innehåller 50 mg povidon K25. Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), borsyra, kalciumklorid, kaliumklorid, magnesiumklorid, natriumklorid, natriumlaktat natriumhydroxid (för justering av pH-värdet) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Beskrivning av Oculac ögondroppar: lätt gulaktig, klar vattenlösning.

Förpackningsstorlek: 10 ml plastflaska

Innehavare av godkännande för försäljning

Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike

Tillverkare

EXCELVISION, 29 rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Frankrike.

Laboratoires Alcon, 23 Avenue Georges Ferrenbach, 68240 Kayserbach, Frankrike.

 

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark Oculac (MDU)

Finland Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos/ögondroppar, lösning

Irland Oculotect 50 mg/ml, eye drops solution in multi-dose containers

Italien Clarover

Portugal Oculotect (fluid)

Spanien Oculotect 50 mg/ml colirio en solución

Sverige Oculac 50 mg/ml ögondroppar, lösning

England Oculotect Eye DropsDenna bipacksedel godkändes senast den 2012-01-16

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av