Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bicalutamide Bluefish


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Bluefish Pharma

Filmdragerad tablett 50 mg
(Vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med en diameter på 6,5 mm)

Antihormoner, antiandrogener

Aktiv substans:
ATC-kod: L02BB03
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Bicalutamide Bluefish 50 mg filmdragerade tabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg bikalutamid.

Hjälpämne(n): Varje tablett innehåller 62,7 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med en diameter på 6,5 mm.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Behandling av avancerad prostatacancer i kombination med behandling med LHRH-analog (luteiniserande hormon-frisättande hormon) eller kirurgisk kastrering.

4.2 Dosering och administreringssätt

Vuxna män inklusive äldre: en filmdragerad tablett (50 mg) dagligen med eller utan föda.

Intages: Oralt

Tabletterna ska sväljas hela med vätska.

Behandling med Bicalutamide Bluefish ska påbörjas minst 3 dagar innan behandling med en LHRH-analog påbörjas, eller vid samma tidpunkt som kirurgisk kastrering.


Barn och ungdomar: Bicalutamide Bluefish 50 mg är inte indicerat för barn och ungdomar.


Nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion.

Det saknas erfarenhet av användning av bikalutamid hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min). (se avsnitt 4.4)


Nedsatt leverfunktion: Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Läkemedlet kan ackumuleras hos patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4).

4.3 Kontraindikationer

Bicalutamide Bluefish 50 mg är kontraindicerat hos kvinnor, barn och ungdomar.

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Samtidig administrering av terfenadin, astemizol eller cisaprid och Bicalutamide Bluefish 50 mg är kontraindicerad. (se avsnitt 4.5)

4.4 Varningar och försiktighet

Behandling ska sättas in under direkt kontroll av en specialist och därefter ska patienten kontrolleras regelbundet.

Bikalutamid metaboliseras i huvudsak i levern. Data tyder på att elimineringen kan vara långsammare hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion och detta kan leda till ökad ackumulering av bikalutamid. Bicalutamid Bluefish ska således användas med försiktighet hos patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion.


Grava leverförändringar har sällan observerats med bikalutamid (se avsnitt 4.8)

Behandlingen med Bicalutamide Bluefish ska avbrytas om förändringarna är grava.


Regelbundna leverfunktionstester bör övervägas på grund av risken för leverförändringar. De flesta förändringar förväntas inträffa inom de första 6 månadernas behandling med Bicalutamide Bluefish.


Eftersom det saknas erfarenhet av användningen av bikalutamid hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) ska bikalutamid bara användas med försiktighet hos dessa patienter.


Regelbunden kontroll av hjärtfunktionen rekommenderas hos patienter med hjärtsjukdom.


Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet

För patienter med QT-förlängning i anamnesen eller med riskfaktorer för QT-förlängning samt för patienter som samtidigt behandlas med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (se avsnitt 4.5), bör förskrivare bedöma nytta/risk-balansen inklusive risken för torsade de pointes, innan behandling med Bicalutamide Bluefish påbörjas.


Bicalutamide Bluefish 50 mg innehåller laktos. Patienter med sällsynta hereditära problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör inte ta detta läkemedel.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga farmakodynamiska eller farmakokinetiska interaktioner har påvisats mellan bikalutamid och LHRH-analoger.

In vitro-studier har visat att R-bikalutamid är en hämmare av CYP 3A4, med mindre hämmande effekter på aktiviteten hos CYP 2C9, 2C19 och 2D6.


Även om in vitro-studier tyder på att bikalutamid eventuellt kan hämma cytokrom 3A4, visar ett antal kliniska studier att omfattningen av den här hämningen troligen inte är kliniskt signifikant för de flesta läkemedel som metaboliseras av cytokrom P450.


För läkemedel som har ett smalt terapeutiskt index och metaboliseras i levern, kan hämningen av CYP 3A4 orsakad av bikalutamid ändå vara relevant. Samtidig användning av terfenadin, astemizol och cisaprid är således kontraindicerad och försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av bikalutamid och preparat som ciklosporin och kalciumkanalblockerare. Dosminskning kan krävas för dessa läkemedel, särskilt om det finns tecken på ökad effekt eller biverkningar. Vid behandling med ciklosporin bör plasmakoncentrationer och kliniskt tillstånd kontrolleras noggrant efter att behandling med bikalutamid har satts in eller avslutats.


Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av bikalutamid och andra läkemedel som kan hämma läkemedelsoxidation, t.ex. cimetidin och ketokonazol. Detta kan leda till ökade plasmakoncentrationer av bikalutamid som teoretiskt kan leda till fler biverkningar.


In vitro-studier har visat att bikalutamid kan tränga undan warfarin, en antikoagulant av kumarintyp, från dess proteinbindningsställen. Om behandling med Bicalutamide Bluefish påbörjas hos patienter som redan står på antikoagulantia av kumarintyp bör protrombintiden kontrolleras noggrant.


Eftersom androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, bör en noggrann övervägning göras av samtidig användning av Bicalutamide Bluefish med läkemedel som förlänger QT-intervallet, eller med läkemedel som kan framkalla torsade de pointes såsom klass IA antiarytmika (t.ex. kinidin, disopyramid) eller klass IIIA antiarytmika (t.ex. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon, moxifloxacin, antipsykotika m.fl. (se avsnitt 4.4).

4.6 Graviditet och amning

Ej tillämpligt eftersom läkemedlet inte används till kvinnor.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Det bör dock noteras att tillfällig yrsel eller somnolens kan förekomma (se avsnitt 4.8). Drabbade patienter bör iaktta försiktighet.

4.8 Biverkningar

Följande biverkningar kan förekomma vid behandling med Bicalutamide Bluefish 50 mg:


Klassificering av organsystem

Mycket vanliga (>1/10)

Vanliga

(≥1/100 till <1/10)

Mindre vanliga (>1/1 000 till <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000 till <1/100)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Blodvallningar

Asteni

    

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Gynekomasti, ömhet i brösten.

Kan reduceras vid samtidig kastrering.

Majoriteten av patienter som tar bikalutamid 150 mg som monoterapi drabbas av gynekomasti och/eller ömhet i brösten. I studier ansågs dessa symtom vara svåra hos upp till 5 % av patienterna. Gynekomastin kanske inte försvinner spontant efter att behandlingen upphör, i synnerhet efter långvarig behandling.

     

Hud och subkutan vävnad

 

Pruritus

 

Torr hud

  

Magtarmkanalen

 

Diarré, illamående

 

Kräkningar

  

Lever och gallvägar

 

Leverförändringar (förhöjda transaminaser, bilirubinemi, kolestas och gulsot), hepatomegali. Dessa förändringar är sällan allvarliga och mycket ofta övergående. De försvinner eller förbättras med fortsatt behandling eller efter att behandlingen har upphört (se avsnitt 4.4).

  

Leversvikt har mycket sällan förekommit hos patienter som behandlats med bikalutamid, men ett orsakssamband har inte med säkerhet fastställts. Regelbundna leverfunktionstester bör övervägas (se avsnitt 4.4).

 

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  

Interstitiell lungsjukdom

   

Njurar och urinvägar

  

Hematuri

   

Immunsystemet

  

Överkänslighetsreaktioner, inklusive angioödem och urtikaria

   

Psykiska störningar

  

Depression

   

Dessutom har följande biverkningar rapporterats i kliniska studier vid behandling med bikalutamid med/utan en LHRH-analog:

 

Klassificering av organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Ingen känd frekvens

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Nedsatt libido, erektil dysfunktion, impotens

     

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

Ödem, allmän smärta, bäckensmärta, frossbrytningar

Buksmärta, bröstsmärta, huvudvärk, ryggvärk, nackvärk

   

Hud och subkutan vävnad

 

Utslag, svettningar, hirsutism

Alopeci

   

Magtarmkanalen

 

Förstoppning

Muntorrhet, dyspepsi, flatulens

   

Centrala och perifera nervsystemet

 

Yrsel, sömnlöshet

Somnolens

   

Metabolism och nutrition

 

Viktökning, diabetes mellitus

Anorexi, hyperglykemi, viktminskning

   

Blodet och lymfsystemet

 

Anemi

  

Trombocytopeni

 

Njurar och urinvägar

  

Nokturi

   

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  

Dyspné

   

Hjärtat

    

Hjärtsvikt, angina, överledningsdefekter inklusive förlängning av PR- och QT-intervall, arytmier och ickespecifika EKG-förändringar

QT-förlängning (se avsnitt 4.4 och avsnitt 4.5)

4.9 Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats. Eftersom bikalutamid tillhör anilidföreningarna finns en teoretisk risk för utveckling av methemoglobinemi. Methemoglobinemi har observerats hos djur efter överdosering. Därför kan en patient med akut förgiftning vara cyanotisk.


Det finns ingen specifik antidot; behandlingen bör vara symtomatisk. Dialys hjälper sannolikt inte eftersom bikalutamid har hög proteinbindningsgrad och inte återfinns i oförändrad form i urinen. Allmän stödjande behandling inklusive täta kontroller av vitala tecken är indicerad.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antihormoner, antiandrogener, ATC-kod: L02BB03.


Bikalutamid är en icke-steroid antiandrogen utan övrig endokrin aktivitet. Det binder till androgenreceptorer utan att aktivera genexpression och hämmar således androgen stimulus. Denna hämning leder till regression av prostatatumörer. Kliniskt kan avbrott av behandlingen med bikalutamid leda till antiandrogent utsättningssyndrom hos vissa patienter.

Bikalutamid är ett racemat och dess antiandrogena aktivitet är nästan uteslutande kopplad till (R)-enantiomeren.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Bikalutamid absorberas väl efter oral administrering. Det finns inga belägg för att föda har någon kliniskt relevant effekt på biotillgängligheten.


(S)-enantiomeren elimineras snabbt jämfört med (R)-enantiomeren. Den senares halveringstid i plasma är cirka 1 vecka.


Efter långvarig administrering av bikalutamid är den maximala koncentrationen av (R)-enantiomeren i plasma cirka 10-faldig jämfört med de nivåer som uppmätts efter en singeldos om 50 mg bikalutamid.

Ett doseringsschema med 50 mg bikalutamid dagligen leder till steady state-koncentrationer av (R)-enantioneren på 9 µg/ml och som ett resultat av dess långvariga halveringstid uppnås steady state efter cirka 1 månads behandling.


Farmakokinetiken för (R)-enantiomeren påverkas inte av ålder, nedsatt njurfunktion eller lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Det finns belägg för att (R)-enantiomeren elimineras långsammare från plasma hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion.

Bikalutamid är i hög grad bundet till protein (racemat till 96 %, R-enantiomer > 99 %) och metaboliseras i stor utsträckning (genom oxidation och glukuronidering). Dess metaboliter elimineras via njurarna och gallan i ungefär lika stora delar.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Bikalutamid är en ren och potent androgenreceptorantagonist hos försöksdjur och människa. Den huvudsakliga sekundära farmakologiska effekten är induktion av CYP450-beroende MFO (mixed function oxidases) i levern. Enzyminduktion har inte observerats hos människa. Förändringar i målorgan hos djur är tydligt kopplade till primär och sekundär farmakologisk effekt hos bikalutamid. Dessa omfattar tillbakabildning av androgenberoende vävnader, follikulärt sköldkörteladenom, lever- och Leydigcellhyperplasier och neoplasier eller cancer, rubbad könsdifferentiering hos manlig avkomma, reversibel försämring av manlig fertilitet. Genotoxicitetsstudier visade ingen mutagen potential hos bikalutamid. Samtliga biverkningar som observerats i djurstudier anses inte ha någon relevans för behandling av patienter med framskriden prostatacancer.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Povidon K 25

Natriumstärkelseglykolat (type A)

Magnesiumstearat


Dragering:

Opadry OY-S-9622 som består av:

Hypromellos 5 Cp (E464)

Titandioxid (E171)

Propylenglykol

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

36 månader

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

PVC/PVDC/Aluminiumblister.

14, 28, 30, 90, 98, 100 tabletter i en kartong

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Stockholm

Sverige

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

26401

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2009-03-27

Förnyat godkännande: 2014-01-21

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2015-03-03

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av