Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bicalutamide Bluefish

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Bluefish Pharma

Filmdragerad tablett 50 mg
(Vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med en diameter på 6,5 mm)

Antihormoner, antiandrogener

Aktiv substans:
ATC-kod: L02BB03
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Bicalutamide Bluefish 50 mg filmdragerade tabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg bikalutamid.

Hjälpämne: Varje tablett innehåller 62,7 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med en diameter på 6,5 mm.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Behandling av avancerad prostatacancer i kombination med behandling med LHRH-analog (luteiniserande hormon-frisättande hormon) eller kirurgisk kastrering.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering


Pediatrisk population

Bicalutamide Bluefish är inte indicerat för barn och ungdomar.


Administreringssätt


Vuxna män inklusive äldre: en filmdragerad tablett (50 mg) dagligen med eller utan föda.

Intages: Oralt

Tabletterna ska sväljas hela med vätska.

Behandling med Bicalutamide Bluefish ska påbörjas minst 3 dagar innan behandling med en LHRH-analog påbörjas, eller vid samma tidpunkt som kirurgisk kastrering.


Nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion.

Det saknas erfarenhet av användning av bikalutamid hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min). (se avsnitt 4.4)


Nedsatt leverfunktion: Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Läkemedlet kan ackumuleras hos patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4).

4.3 Kontraindikationer

Bicalutamide Bluefish 50 mg är kontraindicerat hos kvinnor och barn (se avsnitt 4.6).

Bicalutamide Bluefish får inte ges till patienter som visat överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig administrering av terfenadin, astemizol eller cisaprid och Bicalutamide Bluefish 50 mg är kontraindicerad. (se avsnitt 4.5)

4.4 Varningar och försiktighet

Behandling ska sättas in under direkt kontroll av en specialist.

Bikalutamid metaboliseras i huvudsak i levern. Data tyder på att elimineringen kan vara långsammare hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion och detta kan leda till ökad ackumulering av bikalutamid. Bicalutamid Bluefish ska således användas med försiktighet hos patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion.


Regelbundna leverfunktionstester bör övervägas på grund av risken för leverförändringar. De flesta förändringar förväntas inträffa inom de första 6 månadernas behandling med Bicalutamide Bluefish.


Grava leverförändringar och leversvikt har i sällsynta fall observerats med bikalutamid och dödlig utgång har rapporterats (se avsnitt 4.8).

Behandlingen med Bicalutamide Bluefish ska avbrytas om förändringarna är grava.


En reduktion i glukostolerans har observerats hos män som får LHRH agonister. Detta kan manifesteras som diabetes eller försämrad glykemisk kontroll hos individer som redan har diabetes. Kontroll av glukos i blodet bör därför övervägas hos patienter som får bikalutamid i kombination med LHRH-agonister.


Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet

För patienter med QT-förlängning i anamnesen eller med riskfaktorer för QT-förlängning samt för patienter som samtidigt behandlas med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (se avsnitt 4.5), bör förskrivare bedöma nytta/risk-balansen inklusive risken för torsade de pointes, innan behandling med Bicalutamide Bluefish påbörjas.


Bikalutamid hämmar cytokrom P450 (CYP 3A4). Detta bör beaktas vid samtidig administrering av läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av CYP 3A4 (se avsnitt 4.3 och 4.5).


Eftersom det saknas erfarenhet av användningen av bikalutamid hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) ska bikalutamid bara användas med försiktighet hos dessa patienter.


Regelbunden kontroll av hjärtfunktionen rekommenderas hos patienter med hjärtsjukdom.


Bicalutamide Bluefish 50 mg innehåller laktos. Patienter med sällsynta hereditära problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör inte ta detta läkemedel.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga farmakodynamiska eller farmakokinetiska interaktioner har påvisats mellan bikalutamid och LHRH-analoger.

In vitro-studier har visat att R-bikalutamid är en hämmare av CYP 3A4, med mindre hämmande effekter på aktiviteten hos CYP 2C9, 2C19 och 2D6.


Även om kliniska studier, med antipyrin som markör av aktiviteten hos cytokrom P450 (CYP), inte påvisat någon potentiell läkemedelsinteraktion med bikalutamid så ökade den genomsnittliga exponeringen (AUC) av midazolam med upp till 80% efter samtidig administrering av bikalutamid i 28 dagar. För läkemedel med snävt terapeutiskt index kan en sådan ökning vara av betydelse. Samtidig användning av terfenadin, astemizol och cisaprid är således kontraindicerad (se avsnitt 4.3) och försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av bikalutamid och preparat som ciklosporin och kalciumkanalblockerare.


Dosminskning kan krävas för dessa läkemedel, särskilt om det finns tecken på ökad effekt eller biverkningar. Vid behandling med ciklosporin bör plasmakoncentrationer och kliniskt tillstånd kontrolleras noggrant efter att behandling med bikalutamid har satts in eller avslutats.


Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av bikalutamid och andra läkemedel som kan hämma läkemedelsoxidation, t.ex. cimetidin och ketokonazol. Teoretiskt skulle detta kunna leda till ökade plasmakoncentrationer av bikalutamid som teoretiskt kan leda till fler biverkningar.


In vitro-studier har visat att bikalutamid kan tränga undan warfarin, en antikoagulant av kumarintyp, från dess proteinbindningsställen. Om behandling med Bicalutamide Bluefish påbörjas hos patienter som redan står på antikoagulantia av kumarintyp bör protrombintiden kontrolleras noggrant.


Eftersom androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, bör en noggrann övervägning göras av samtidig användning av Bicalutamide Bluefish med läkemedel som förlänger QT-intervallet, eller med läkemedel som kan framkalla torsade de pointes såsom klass IA antiarytmika (t.ex. kinidin, disopyramid) eller klass IIIA antiarytmika (t.ex. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon, moxifloxacin, antipsykotika m.fl. (se avsnitt 4.4).

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Bikalutamid är kontraindicerat för kvinnor och får inte ges till kvinnor som är gravida eller ammar.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det är inte troligt att bikalutamid påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Trötthet kan dock förekomma vid behandling med bikalutamid vilket bör beaktas t.ex. vid bilkörning.

4.8 Biverkningar

I detta avsnitt definieras biverkningarna enligt följande: Mycket vanliga (≥1/10); Vanliga (≥1/100 till <1/10); Mindre vanliga (≥1/1 000 till ≤1/100); Sällsynta (≥1/10 000 till ≤1/1 000); Mycket sällsynta (≤1/10 000); Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1 Frekvens över biverkningar

System/Organklass

Frekvens

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Anemi

Mycket sällsynta

Trombocytopeni

Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighetsreaktioner som angioneurotiskt ödem och urtikaria

Metabolism och nutrition

Vanliga

Minskad aptit, diabetes mellitus

Mindre vanliga

Hyperglykemi, viktminskning

Psykiska störningar

Vanliga

Minskad libido, depression

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Yrsel

Vanliga

Sömnighet, sömnlöshet

Hjärtat

Vanliga

Hjärtinfarkt (dödsfall har rapporterats)4, hjärtsvikt4

Mycket sällsynta

Angina, ledningsdefekter inklusive PR och QT-förlängning, arytmier och icke specifika EKG-förändringar.

Ingen känd frekvens

QT-förlängning (se avsnitt 4.4 och 4.5)

Blodkärl

Mycket vanliga

Värmevallningar

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

Interstitiell lungsjukdom5 (dödsfall har rapporterats). Dyspné.

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Buksmärta, förstoppning, illamående

Vanliga

Dyspepsi, gasbildning, diarré

Mindre vanliga

Muntorrhet

Sällsynta

Kräkningar

Lever och gallvägar

Vanliga

Hepatotoxicitet, gulsot, bilirubinemi, hepatomygali, kolestas och hypertransminasaemia¹

Sällsynta

Leversvikt² (dödsfall har rapporterats)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Alopeci, hirsutism/hårväxt, torr hud, pruritus, hudutslag, svettning

Sällsynta

Ljuskänslighetsreaktion

Njurar och urinvägar

Mycket vanliga

Hematuri

Mindre vanliga

Nokturi

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mycket vanliga

Gynekomasti och ömhet i brösten³

Vanliga

Erektil dysfunktion, impotens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Asteni, ödem

Vanliga

Smärtor i bröstkorgen, allmän smärta, bäckensmärta, frossbrytningar

Mindre vanliga

Huvudvärk, ryggsmärta, smärta i nacken

Undersökningar

Vanliga

Viktökning

1.Leverförändringar är sällan allvarliga och var ofta övergående, upphörande eller förbättras vid fortsatt behandling eller då behandlingen avslutas.

2. Listad som en biverkning efter granskning av data inhämtad efter marknadsföringen. Frekvensen har bestämts utifrån incidencen av rapporterade fall av leversvikt hos patienter som mottagit behandling med bikalutamid i de öppna 150 mg EPC studierna.

3. Kan reduceras vid samtidig kastration.

4. Har observerats i en farmakoepidemiologisk studie där LHRH-agonister och anti-androgener har används vid behandling av prostatacancer. Risken tycktes öka när bikalutamid 50 mg användes i kombination med LHRH-agonister, men man såg ingen ökad risk då bikalutamid 150 mg användes som monoterapi för behandling av prostatacancer.

5. Listad som en biverkning efter granskning av data inhämtad efter marknadsföringen. Frekvens har bestämts utifrån incidencen av rapporterade fall av interstitiell pneumoni under den randomiserade behandlingsperioden i 150 mg EPC studierna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Det saknas erfarenhet av överdosering till människor. Det finns ingen specifik antidot; behandlingen bör vara symtomatisk. Dialys hjälper sannolikt inte eftersom bikalutamid har hög proteinbindningsgrad och inte återfinns i oförändrad form i urinen. Allmän stödjande behandling inklusive täta kontroller av vitala tecken är indicerad.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antihormoner, antiandrogener, ATC-kod: L02BB03.


Bikalutamid är en icke-steroid antiandrogen utan övrig endokrin aktivitet. Det binder till androgenreceptorer utan att aktivera genexpression och hämmar således androgen stimulus. Denna hämning leder till regression av prostatatumörer. Kliniskt kan avbrott av behandlingen med bikalutamid leda till antiandrogent utsättningssyndrom hos vissa patienter.

Bikalutamid är ett racemat och dess antiandrogena aktivitet är nästan uteslutande kopplad till (R)-enantiomeren.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Bikalutamid absorberas väl efter oral administrering. Det finns inga belägg för att föda har någon kliniskt relevant effekt på biotillgängligheten.


(S)-enantiomeren elimineras snabbt jämfört med (R)-enantiomeren. Den senares halveringstid i plasma är cirka 1 vecka.


Efter långvarig administrering av bikalutamid är den maximala koncentrationen av (R)-enantiomeren i plasma cirka 10-faldig jämfört med de nivåer som uppmätts efter en singeldos om 50 mg bikalutamid.

Ett doseringsschema med 50 mg bikalutamid dagligen leder till steady state-koncentrationer av (R)-enantioneren på 9 µg/ml och som ett resultat av dess långvariga halveringstid uppnås steady state efter cirka 1 månads behandling.


Farmakokinetiken för (R)-enantiomeren påverkas inte av ålder, nedsatt njurfunktion eller lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Det finns belägg för att (R)-enantiomeren elimineras långsammare från plasma hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion.

Bikalutamid är i hög grad bundet till protein (racemat till 96 %, R-enantiomer > 99 %) och metaboliseras i stor utsträckning (genom oxidation och glukuronidering). Dess metaboliter elimineras via njurarna och gallan i ungefär lika stora delar.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Bikalutamid är en ren och potent androgenreceptorantagonist hos försöksdjur och människa. Den huvudsakliga sekundära farmakologiska effekten är induktion av CYP450-beroende MFO (mixed function oxidases) i levern. Enzyminduktion har inte observerats hos människa. Förändringar i målorgan hos djur är tydligt kopplade till primär och sekundär farmakologisk effekt hos bikalutamid. Dessa omfattar tillbakabildning av androgenberoende vävnader, follikulärt sköldkörteladenom, lever- och Leydigcellhyperplasier och neoplasier eller cancer, rubbad könsdifferentiering hos manlig avkomma, reversibel försämring av manlig fertilitet. Genotoxicitetsstudier visade ingen mutagen potential hos bikalutamid. Samtliga biverkningar som observerats i djurstudier anses inte ha någon relevans för behandling av patienter med framskriden prostatacancer.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Povidon K 25

Natriumstärkelseglykolat (type A)

Magnesiumstearat


Dragering:

Opadry OY-S-9622 som består av:

Hypromellos 5 Cp (E464)

Titandioxid (E171)

Propylenglykol

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

PVC/PVDC/Aluminiumblister.

14, 28, 30, 90, 98, 100 tabletter i en kartong

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Sverige

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

26401

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2009-03-27

Förnyat godkännande: 2014-01-21

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2017-11-13

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av