Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Umanbig

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Scandinavian Biopharma

Injektionsvätska, lösning 180 IE/ml
(Klar och färglös eller ljusgul till ljusbrun.)

Immunsera och immunglobuliner - immunglobulin mot hepatit B

ATC-kod: J06BB04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Scandinavian Biopharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en produktresumé (SPC)?
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Umanbig 180 IE/ml injektionsvätska, lösning

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Humant immunglobulin mot hepatit B.

Umanbig 180 IE/1 ml

Umanbig 540 IE/3 ml

Humant protein

100-180 g/l

100-180 g/l

av vilket humant immunglobulin till minst

90 %

90 %

antikroppar mot HBs antigen (anti - HBs) minst

180 IE/injektionsflaska

(180 IE/ml)

540 IE/injektionsflaska

(180 IE/ml)

Fördelning av IgG subklasser:

IgG1 63,7%

IgG2 31,8%

IgG3 3,3%

IgG4 1,2%

Högsta innehåll av IgA är 300 mikrogram/ml.

Natriuminnehåll: 3,9 mg/ml (0,170 mmol/ml).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Lösningen är klar och färglös eller ljusgul till ljusbrun. Under förvaring kan lösningen bli något grumlig eller bilda små mänger av partiklar.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Förebyggande av reinfektion med hepatit B efter levertransplantation på grund av leversvikt orsakad av hepatit B.


Samtidig användning av lämpligt virushämmande medel bör övervägas, om så är lämpligt, som profylaktisk standardbehandling mot reinfektion av hepatit B.


Immunprofylax mot hepatit B.

 • vid oavsiktlig exponering hos icke-immuniserade personer (inklusive personer vars vaccination är ofullständig eller där vaccinationsstatus saknas)

 • hos hemodialyspatienter, tills vaccinationen har gett effekt

 • hos nyfödda barn till mödrar som är hepatit B-virusbärare

 • hos personer som inte uppvisat immunsvar (inga mätbara hepatit B-antikroppar) efter vaccination och för vilka en kontinuerlig prevention är nödvändig på grund av fortsatt risk för att bli infekterad med hepatit B.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Förebyggande av reinfektion med hepatit B efter levertransplantation på grund av leversvikt orsakad av hepatit B.

Vuxna

Den föreslagna doseringen är 2160 IE intramuskulärt var 15:e dag efter transplantationen, med undantag av den första veckan. Denna dosering ska modifieras under långtidsbehandlingen för att säkerställa en nivå av antikroppar mot HBsAg på över 100 IE/l hos HBV-DNA-negativa patienter och över 500 IE/l hos HBV-DNA-positiva patienter.


Pediatrisk population

För indikationen förebyggande av reinfektion med hepatit B efter levertransplantation på grund av leversvikt orsakad av hepatit B finns ingen relevant användning hos barn.


Immunprofylax mot hepatit B

 • Prevention mot hepatit B vid oavsiktlig exponering hos icke-immuniserade personer:

  minst 500 IE, beroende på exponeringens intensitet, snarast möjligt efter exponering, och helst inom 24-72 timmar.

 • Immunprofylax mot hepatit B hos hemodialyspatienter:

  8-12 IE/kg, men högst 500 IE, varannan månad tills serokonversion uppnås efter vaccination.

 • Prevention mot hepatit B hos nyfödda barn till mödrar som är hepatit B-virusbärare, vid födelsen eller snarast möjligt efter födelsen:

  30-100 IE/kg. Upprepad administrering av immunglobulin mot hepatit B kan krävas tills serokonversion uppnås efter vaccination.

I alla dessa situationer rekommenderas vaccination mot hepatit B-virus starkt. Första vaccinationsdosen kan injiceras samma dag som humant hepatit B-immunglobulin, dock på olika administreringsställen.


Hos personer som inte uppvisat immunsvar (inga mätbara hepatit B-antikroppar) efter vaccination och för vilka kontinuerlig prevention är nödvändig, kan administrering av 500 IE till vuxna och 8 IE/kg till barn varannan månad övervägas; 10 mIE/ml anses vara den lägsta titernivån för ett antikroppsskydd.


Administreringssätt

Umanbig bör administreras intramuskulärt.

Om större volymer (över 2 ml för barn eller över 5 ml för vuxna) krävs, rekommenderas att dosen delas upp i flera doser och injiceras på olika administreringsställen.


Om samtidig vaccination krävs, skall olika administreringsställen användas för immunglobulinet och vaccinet.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot något av innehållsämnena.

Överkänslighet mot humana immunglobuliner.

4.4 Varningar och försiktighet

Säkerställ att Umanbig inte administreras i blodkärl på grund av risk för chock.


Om mottagaren är bärare av HBsAg finns ingen nytta med denna produkt.


Verkliga överkänslighetsreaktioner är sällsynta.


Umanbig innehåller en liten mängd IgA. Personer med IgA-brist kan utveckla IgA-antikroppar och kan därför få anafylaktiska reaktioner efter administrering av blodkomponenter som innehåller IgA. Läkaren måste därför väga nyttan av behandling med Umanbig mot den potentiella risken för överkänslighetsreaktioner.


Humant hepatit B-immunglobulin kan i sällsynta fall orsaka blodtrycksfall med anafylaktisk reaktion, även hos patienter som har tolererat tidigare behandling med humant immunglobulin.


Misstanke om allergiska eller anafylaktiska reaktioner kräver omedelbart utsättande av injektionen. Vid chock ska medicinsk standardbehandling för chock sättas in.


Detta läkemedel innehåller 3,9 mg natrium per ml. Detta bör beaktas vid administrering till patienter som står på saltfattig kost, beroende på den totala dosen läkemedel.


Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen.

Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.


De åtgärder som vidtagits anses effektiva mot höljeförsedda virus som HIV, HBV och HCV och mot det icke höljeförsedda viruset HAV.

Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus som parvovirus B19.

Det finns övertygande klinisk erfarenhet om att hepatit A och parvovirus B19 ej överförts med immunglobuliner och det antas också att antikroppsinnehållet ger ett viktigt bidrag till virussäkerheten.


Det rekommenderas bestämt att varje gång Umanbig ges till en patient skall produktnamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.


Inverkan på serologiska tester

Efter injektion av immunglobulin kan en övergående ökning av de olika passivt överförda antikropparna i patientens blod resultera i falskt positiva resultat vid serologiska tester. Passiv överföring av antikroppar mot erytrocytantigen t.ex. A,B,D kan påverka vissa serologiska tester av antikroppar mot röda blodkroppar, t.ex. antiglobulintest (Coombs test).


Pediatrisk population

Inga speciella åtgärder eller speciell övervakning krävs hos pediatriska patienter.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Levande försvagade virusvacciner

Administrering av immunglobulin kan påverka utvecklingen av immunsvar efter vaccination med levande försvagade virusvacciner som röda hund, påssjuka, mässling och vattkoppor under en period på 3 månader.

Efter administrering av detta läkemedel bör ett intervall om minst 3 månader förflyta innan vaccination med levande försvagade virusvacciner utförs.


Humant hepatit B-immunglobulin bör administreras tre-fyra veckor efter vaccination med ett sådant levande attunerat vaccin. Om administrering av humant hepatit B-immunglobulin skulle vara nödvändigt inom tre-fyra veckor efter vaccination, bör revaccination utföras tre månader efter administrering av humant hepatit B-immunglobulin.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Säkerheten beträffande användning under graviditet hos människa har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier för detta läkemedel och skall därför endast ges med försiktighet till gravida kvinnor och ammande mödrar. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter på graviditetsförloppet eller på foster och nyfödda kan förväntas.


Amning

Immunglobuliner passerar över till bröstmjölk och kan bidra till överföringen av skyddande antikroppar till nyfödda.


Fertilitet

Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att ingen skadlig effekt på fertiliteten förväntas.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har observerats.

4.8 Biverkningar

Tabellen som visas nedan är enligt MedDRAs system för organklassificering. (SOC och Preferred Term Level)

Frekvensen har utvärderats enligt följande regel; Mycket vanliga (≥1/10); Vanliga (≥1/100 till <1/10); Mindre vanliga (≥1/1.000 till <1/100); Sällsynta (≥1/10.000 till <1/1.000); Mycket sällsynta (<1/10.000); Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Det finns inga säkra data beträffande biverkningsfrekvensen från kliniska studier. Följande biverkningar har rapporterats:


MedDRA Standard Organ system klassificering

Biverkningar

Frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk chock

Ingen känd frekvens

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Ingen känd frekvens

Hjärtat

Takykardi

Ingen känd frekvens

Blodkärl

Hypotension

Ingen känd frekvens

Magtarmkanalen

Illamående

Ingen känd frekvens

Kräkningar

Mycket sällsynta

Hud och subkutan vävnad

Hudreaktioner

Ingen känd frekvens

Erytem

Ingen känd frekvens

Klåda

Ingen känd frekvens

Pruritus

Ingen känd frekvens

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi

Ingen känd frekvens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administeringsstället

Feber

Ingen känd frekvens

Allmän sjukdomskänsla

Ingen känd frekvens

Frossa

Ingen känd frekvens

Smärta vid administreringsstället

Mindre vanliga

På administreringssstället; svullnad, erytem, förhårdnad, hetta, pruritus, utslag, klåda

Ingen känd frekvens

För information om överförbara infektiösa agens, se avsnitt 4.4.


Pediatrisk population

Frekvens, typ och svårighetsgrad för biverkningar hos barn förväntas vara samma som hos vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning direkt till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Följderna av överdosering är inte kända.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Immunsera och immunglobuliner - immunglobulin mot hepatit B

ATC-kod: J06BB04

Humant hepatit B-immunglobulin innehåller huvudsakligen immunglobulin G (IgG) med ett särskilt högt innehåll av antikroppar mot hepatit B-virus ytantigen (HBs).


En studie som gjorts på HbsAg-negativa patienter, levertransplanterade efter HBV infektion, påvisade Umanbig effekt genom att underhålla HbsAg nivåerna över 100 IE/l.

I denna studie administrerades Umanbig med doser på 2000/2160 IE (enligt förpackningsstorlek), var 15:e dag under en period av sex månader.


Medelnivåerna av HbsAg, mätning utförd före var och en av de 12 administreringarna, var över de tilltänkta gränserna (390 IE/l för koncentration 334 IE/ml, med lägsta nivå på 109 IE/l och 403 IE/l för koncentration 180 IE/l med lägsta nivå på 106 IE/l).


Pediatrisk population

Publicerade data kring effekt- och säkerhetsstudier har inte visat på någon större skillnad mellan vuxna och barn med samma diagnos.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Humant hepatit B immunglobulin för intramuskulär användning är biotillgängligt i mottagarens cirkulation efter 2-3 dagar.

Humant hepatit B immunglobulin har en halveringstid på c:a 3-4 veckor. Denna halveringstid kan variera från patient till patient.

IgG och IgG-komplex bryts ned i det retikuloendoteliala systemet.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Immunglobuliner är normala beståndsdelar i människokroppen. Prekliniska säkerhetsdata är begränsade eftersom administrering av immunglobuliner i djurstudier kan leda till bildning av antikroppar. De begränsade djurstudierna gällande akuta och subakuta toxicitetsstudier visade dock inte några särskilda risker för människa

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Glycin

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Umanbig får inte bladas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

3 år.

Innehållet skall användas omedelbart efter att injektionsflaskan öppnats.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2oC-8oC).

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Injektionsflaska av typ I glas med genomstickbar Typ I halobutyl-elastomer gummipropp.

 • Injektionsflaska med 1 ml lösning innehållande 180 IE

 • Injektionsflaska med 3 ml lösning innehållande 540 IE

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Låt produkten anta rums- eller kroppstemperatur före användning.

Avlägsna yttersta skyddet från gummiproppen och dra upp lösningen i en injektionsspruta. Byt nål och injicera. När lösningen har dragits upp i injektionssprutan skall läkemedlet administreras omedelbart.


Lösningen är klar och färglös eller ljusgul till ljusbrun. Använd inte lösning som är grumlig eller innehåller partiklar.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Kedrion S.p.A. - Loc. Ai Conti, 55051 Castelvecchio Pascoli, Barga (Lucca) Italien.

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

26994

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2009-04-17

Förnyat godkännande: 2010-06-08

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2014-04-10

Hitta direkt i texten
Av