Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Resulax®

Meda

Rektallösning 8,5 g
(Klar, färglös till svagt gul trögflytande lösning.)

Snabbverkande mikrolavemang

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AG07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Resulax 8,5 g rektallösning.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml rektallösning innehåller sorbitol 850 mg.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Rektallösning

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Rektumobstipation. Förberedelse vid rektoskopi. För att åstadkomma tarmtömning före och efter t ex förlossning och kirurgiska ingrepp.

4.2 Dosering och administreringssätt

Vuxna och barn: Innehållet i en tub appliceras rektalt. Till barn under tre år ska bara halva spetsen föras in i ändtarmen. Förslutningsringen träs därför över tubspetsen som stopp, och spetsen förs därefter in så långt det går.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen.

4.4 Varningar och försiktighet

Inga särskilda.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Resulax förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.


Amning

Inga förväntade effekter på det ammade barnet.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Resulax har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Inga kända.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Inga kända fall.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Snabbverkande mikrolavemang, ATC-kod: A06AG07


Resulax är ett mikrolavemang avsett för engångsbruk. Sorbitol mjukar upp hårda fekalier och verkar smörjande på tarmslemhinnan och underlättar därigenom tarmtömningen på ett fysiologiskt sätt. Effekten insätter vanligen inom 5-15 minuter. Vid studier på äldre patienter har en övervägande del av dessa fått god effekt av en dos Resulax. Vid behov kan ytterligare en dos Resulax ges.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Vatten

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Vit plasttub i polyeten 10 ml.


Kartong med 4, 50 eller 8x50 tuber.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

vrid av ringen

1. Vrid av ringen.

trä på ringen

2. På barn under 3 år ska bara halva spetsen föras in i ändtarmen. Trä ringen på spetsen som stopp.

Rikta spetsen uppåt

3. Håll tuben med spetsen riktad uppåt, och ta ett grepp högt upp på tuben – se bilden.

Vinkla tuben och kläm ihop

4. För in spetsen i ändtarmen. Håll tuben vinklad snett uppåt och kläm ut innehållet. Dra ut tuben fortfarande hopklämd.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

10793

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 19 maj 1988

Förnyat godkännande: 1 juli 2009

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2016-05-25

Hitta direkt i texten
Av