Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Inotyol®

BGP Products

Salva
(ljusbeige)

Medel vid psoriasis till utvärtes bruk, tjäror.

ATC-kod: D05AA
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från BGP Products omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Inotyol salva

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1g salva innehåller:

Ichtammol 15 mg

Zinkoxid 150 mg

Titandioxid 50 mg

Hjälpämne: ullfett

För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Salva.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Icke infekterade dermatoser, eksem, ulcera, erytem och brännskador.

4.2 Dosering och administreringssätt

Rengör och lufttorka före påstrykning av salvan. Påstrykes en till flera gånger dagligen. Kan täckas med kompress och gasbinda för att förhindra att kläderna fläckas ned.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot något av de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne. Vätskande och infekterade sår.

4.4 Varningar och försiktighet

Inotyol salva innehåller ullfett, som kan ge lokal hudreaktion (t.ex. kontakteksem).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända interaktioner, inga interaktionsstudier har utförts.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Det finns inga eller begränsad mängd data för användning under graviditet och amning. Inget har däremot framkommit som tyder på att Inotyol inte kan användas. Dock skall Inotyol inte användas på bröstvårtor under amningsperioden.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inotyol har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats spontant sedan produkten lanserades, men frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.


Hud och subkutan vävnad:

Okänd frekvens: Kutana överkänslighetsreaktioner, särskilt kontaktdermatit.

4.9 Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid psoriasis till utvärtes bruk, tjäror, ATC-kod: D05AA00.

Lindrande och skyddande salva vid olika former av dermatit. Ichtammol verkar keratolytiskt och svagt desinficerande. Zinkoxid har adstringerande effekt och titandioxid verkar klådstillande och skyddande. Salvan har inflammationsnedsättande och täckande egenskaper.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Ichtammol har Ames-testats utan någon påvisbar mutagen effekt.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Ullfett, vitt vaselin, flytande paraffin, lavendelolja och renat vatten.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Aluminiumtub 50 gram och 30 gram.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BGP Products AB

Box 23033

104 35 Stockholm

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

622

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1935-12-04

Förnyat godkännande: 2011-01-01

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-12-16

Hitta direkt i texten
Av