Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Relaxit®

Förmånsstatus
Abigo

Suppositorium
Avregistreringsdatum: 2019-01-01 (Tillhandahålls ej) (Gråbeiga, stavformade suppositorier överdragna med kakaosmör)

Avföringsmedel

ATC-kod: A06AX02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Relaxit

Suppositorier
natriumvätekarbonat, kaliumbitartrat, kalciumsilikat, lecitin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte märker någon förbättring eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Relaxit är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Relaxit
3. Hur du använder Relaxit
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Relaxit ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Relaxit är och vad det används för

 

Relaxit används vid tillfällig förstoppning.


Vid kontakt med fuktigheten i tarmen utvecklar Relaxit ett skum med koldioxid som dels utvidgar ändtarmen och dels stimulerar tarmens tömningsreflex. Härigenom kommer effekten av Relaxit att likna den naturliga tömningen av tarmen. Effekt fås i regel inom en timme.

Om suppositoriet doppas i vatten före införandet verkar det ofta snabbare.


2. Vad du behöver veta innan du använder Relaxit

Använd inte Relaxit

  • om du är allergisk mot mot natriumvätekarbonat, kaliumbitartrat, kalciumsilikat, lecitin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
    (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Relaxit

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är inte känt om Relaxit påverkar eller påverkas av andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Relaxit har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


3. Hur du använder Relaxit

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Suppositorierna ska föras in i ändtarmen.

Rekommenderad dos för vuxna är 1 suppositorium vid behov. Vid svårare fall av förstoppning kan dosen ökas till 2-3 suppositorier som införs i ändtarmen vid samma tillfälle.

Användning för barn

Rekommenderad dos för barn 1-3 år är ½ suppositorium vid behov.
Rekommenderad dos för barn över 3 år är ½-1 suppositorium vid behov.

Om du tagit för stor mängd av Relaxit

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Det finns inga kända biverkningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Relaxit ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är natriumvätekarbonat 617 mg, kaliumbitartrat 917 mg, kalciumsilikat 120 mg och lecitin 100 mg.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är dextran, hårdfett, gelatin, makrogoler, magnesiumlitiumsilikat, talk och kakaosmör

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Relaxit är gråbeiga, stavformade suppositorier överdragna med kakaosmör.


Relaxit förpackas i askar om 12 st och 20 st suppositorier.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Abigo Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031-7484950

Fax: 031-683951

e-post: pharma@abigo.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-08-01

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av