Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Furix®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Takeda Pharma

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Klar lösning som är färglös eller svagt gulaktig)

Högdoserat loop-diuretikum (kortverkande, snabbverkande)

Aktiv substans:
ATC-kod: C03CA01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Furix

10 mg/ml   injektionsvätska, lösning
furosemid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Furix är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Furix
3. Hur du använder Furix
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Furix ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Furix är och vad det används för

 

Furosemid som finns i Furix kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Furix är ett snabbverkande urindrivande medel som befriar kroppen från överskott av vätska (ödem). Furix injektionsvätska används för behandling av vätskeansamling i vävnader (ödem) och för behandling av akut och kroniskt nedsatt njurfunktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Furix

Använd inte Furix

 • om du är allergisk (överkänslig) mot furosemid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot vissa närbesläktade kemiska föreningar, så kallade sulfonamider, som t ex finns i vissa läkemedel mot diabetes.

 • om du har svåra lever- eller njurskador.

 • om din urinproduktion har upphört.

 • om du har kraftigt minskad mängd kalium eller natrium i blodet.

 • om du har minskad blodvolym, eventuellt tillsammans med lågt blodtryck.

Varningar och försiktighet

Tala med läkere eller apotekspersonal innan du använder Furix.


Var särskilt försiktig med Furix:

 • om du har risk för att drabbas av rubbningar i kroppens vätske- och saltbalans. Detta gäller bl a om du är äldre, har skrumplever, tar höga doser Furix, använder vissa andra läkemedel som påverkar saltbalansen eller äter saltfattig kost.

 • Furosemid kan ge negativa effekter på din hörsel. Detta gäller om du får höga doser, får furosemid tillsammans med andra läkemedel som påverkar hörseln eller om du har nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion.

 • om du har vissa svåra njur- eller leversjukdomar.

 • om du har prostataförstoring eller andra vattenkastningsbesvär.

 • om du har diabetes, gikt, systemisk lupus erythematosus (en bindvävssjukdom), porfyri (en ämnesomsättningssjukdom)eller lågt blodtryck.

 • om du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.

 • om du behandlas med läkemedel ur någon av följande grupper: kortisonpreparat, digitalis eller aminoglykosider.

Andra läkemedel och Furix

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa receptfria smärtstillande läkemedel (innehållande t ex acetylsalicylsyra, ibuprofen) kan påverka effekten av behandlingen med Furix.


Flera receptbelagda läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Furix. Det gäller

 • antibiotika (innehållande s k aminoglykosider, tetracykliner eller cefalosporiner)

 • vissa hjärtmediciner (innehållande digitalisglykosider, sotalol, s k ACE-hämmare eller andra medel mot högt blodtryck)

 • vissa smärtstillande medel (innehållande t ex acetylsalicylsyra, indometacin, naproxen)

 • vissa medel mot epilepsi (innehållande karbamazepin eller fenytoin)

 • vissa medel som används vid reumatiska sjukdomar (innehållande metotrexat eller kortisonliknande medel)

 • vissa medel mot depression (innehållande s k selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI)

 • medel mot högt blodtryck

 • vissa medel mot psykisk sjukdom (innehållande litium)

Furix med mat och dryck

Lakrits kan minska effekten av Furix.

Graviditet och amning

Graviditet: Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Furix under graviditet.


Amning: Risk finns att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Furix under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkmängden kan minska.

Körförmåga och användning av maskiner

Furix kan orsaka yrsel. Detta kan påverka säkerheten när du kör något fordon.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Furix

Furix injektionsvätska kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal, som en injektion antingen i en ven, i en muskel eller som dropp. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du använt för stor mängd av Furix 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet. Höga nivåer av urinsyra i blodet.

Utfällning av kalk i njurarna hos barn.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Låga nivåer av natrium i blodet. Höga nivåer av magnesium blodet. Rubbningar i nivåerna av blodfetter eller i kroppens syra-basbalans. Sämre hörsel för höga toner. Hudreaktioner som hudutslag, klåda, nässelutslag, blödningar i huden och ökad känslighet för ljus.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Minskad mängd blodplättar, ökat blodsocker, tinnitus, yrsel, hörselnedsättning, dövhet (ibland bestående), uttorkning som kan leda till lågt blodtryck i stående ställning, svimning, hudflagning, kärlväggsinflammation, hudrodnad och vattenkastningsbesvär hos män med prostataförstoring. Förhöjd kroppstemperatur hos spädbarn med hjärtsvikt. Illamående, kräkningar och diarré vid höga doser.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Minskat antal röda eller vita blodkroppar, minskad mängd kalk i blodet, myrkrypningar, svindel, yrsel, huvudvärk, dimsyn, synrubbning som gör att allt ser gult ut, försämrad pumpfunktion hos hjärtat, långsam hjärtrytm, hjärtrytmrubbning, hudblåsor, äggvita i urinen och njurinflammation. Illamående, kräkningar och diarré vid låga doser.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare):

Kraftigt minskat antal vita blodkroppar, ökning av antalet vita blodkroppar, svår allergisk reaktion, utlösning av ämnesomsättningssjukdomen porfyri, brist på vitamin B1 (tiamin), feber hos barn över 1 år, överproduktion av bisköldkörtelhormon hos barn, öppen förbindelse mellan lungartär och kroppspulsåder hos för tidigt födda barn, snabb hjärtrytm, försämring av hjärtsviktssymtom efter behandlingens slut, mycket långsam hjärtrytm när Furix ges som dropp, försämrad genomblödning i hjärtat eller andra delar av kroppen, bukspottkörtelinflammation, gulsot, stopp i gallgångarna.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (plötsliga läkemedelsutslag med feber), yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck).


Furix kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Furix ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är furosemid. En ml innehåller 10 mg furosemid.

- Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Furix injektionsvätska är en klar lösning som är färglös eller svagt gulaktig.


Förpackningsstorlekar:

Ampuller 5 x 2 ml och 50 x 2 ml, 5 x 4 ml och 50 x 4 ml, 5 x 25 ml och 50 x 25 ml


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda Pharma AB

Box 3131

169 03 Solna

tel 08-731 28 00

e-post: infosweden@takeda.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-01-26

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av