FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lamictal®

GlaxoSmithKline

Tablett 200 mg
(Fyrkantig, 10,2 mm lång med rundade hörn och blekt gulbrun till färgen. Märkt "GSEE7" på ena sidan och "200" på den andra.)

Antiepileptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX09
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Lamictal® tablett 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg; tuggtablett/dispergerbar tablett 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2022-02-21.

Indikationer

Epilepsi


Vuxna och ungdomar från 13 år och äldre

 • Tilläggsbehandling eller monoterapi av partiella anfall och generaliserade anfall, inklusive tonisk-kloniska anfall

 • Anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Lamictal ges som tilläggsbehandling men kan ges som initialt antiepileptikum vid start av behandling av Lennox-Gastaut syndrom.


Barn och ungdomar från 2 till 12 år

 • Tilläggsbehandling av partiella anfall och generaliserade anfall, inklusive tonisk-kloniska anfall och anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom.

 • Monoterapi av typiska absenser.


Bipolär sjukdom


Vuxna från 18 år och äldre

 • Prevention av depressiva episoder hos patienter med bipolär sjukdom, typ I, vilka upplever övervägande depressiva episoder (se avsnitt Farmakodynamik).


Lamictal är inte indicerat för akut behandling av maniska eller depressiva episoder.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering


Lamictal tabletter ska sväljas hela och får inte tuggas eller krossas.


Lamictal tuggtabletter/dispergerbara tabletter kan tuggas, lösas upp i en liten mängd vatten (minst den mängd som täcker hela tabletten) eller sväljas hela med vatten.

Försök inte att administrera delmängder av tuggtabletterna/de dispergerbara tabletterna.


Om den beräknade dosen av lamotrigin (t.ex. vid behandling av barn med epilepsi eller patienter med nedsatt leverfunktion) inte motsvarar hela tabletter ska den dos ges som motsvarar det lägre antalet hela tabletter.


Återinsättning av behandling

Vid återinsättning av Lamictal hos patienter som tidigare har avbrutit Lamictal-behandlingen av någon anledning ska behandlande läkare utvärdera behovet av upptrappning till underhållsdosen eftersom risken för allvarliga hudutslag har satts i samband med hög initialdosering och överskridande av de rekommenderade stegvisa dosökningarna för lamotrigin (se avsnitt Varningar och försiktighet). Ju längre tidsintervall som förflutit sedan senaste dos, desto större anledning att överväga upptrappning till underhållsdos. Om tidsintervallet överstiger mer än fem halveringstider sedan lamotrigin sattes ut (se avsnitt Farmakokinetik), ska Lamictal generellt trappas upp till underhållsdos enligt tillämpligt schema.


Lamictal bör inte återinsättas hos patienter som avbrutit behandlingen på grund av hudutslag som satts i samband med tidigare behandling med lamotrigin såvida inte de eventuella fördelarna klart överväger riskerna.


Epilepsi

Den rekommenderade dosupptrappningen och underhållsdoser för vuxna och för ungdomar som är 13 år och äldre (tabell 1) och för barn och ungdomar i åldrarna 2 till 12 år (tabell 2) redovisas nedan. På grund av risken för hudutslag ska initialdosen och efterföljande dosupptrappning inte överskridas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


När samtidigt administrerade antiepileptika sätts ut eller andra antiepileptika/läkemedel läggs till behandlingsregimer som innehåller lamotrigin måste hänsyn tas till vilken effekt detta kan ha på farmakokinetiken för lamotrigin (se avsnitt Interaktioner).


Tabell 1: Vuxna och ungdomar från 13 år och äldre – rekommenderad behandlingsregim vid epilepsi

Behandlingsregim

Vecka 1 + 2

Vecka 3 + 4

Vanlig underhållsdos

Monoterapi:

25 mg/dag

(en gång dagligen)

50 mg/dag

(en gång dagligen)

100 - 200 mg/dag

(en gång dagligen eller uppdelat på två doser)


För att uppnå underhållsdosering kan dosen ökas med maximalt 50 - 100 mg var eller varannan vecka tills optimalt svar erhålls.


Vissa patienter har visat sig behöva 500 mg dagligen för att erhålla önskat svar

Tilläggsbehandling MED valproat (hämmare av lamotriginglukuronidering – se avsnitt Interaktioner):

Denna dosering bör användas tillsammans med valproat oberoende av annan tilläggsmedicinering

12,5 mg/dag

(ges som 25 mg varannan dag)

25 mg/dag

(en gång dagligen)

100‑200 mg/dag

(en gång dagligen eller uppdelat på två doser)


För att uppnå underhållsdosering kan dosen ökas med maximalt 25‑50 mg var eller varannan vecka tills optimalt svar erhålls.

Tilläggsbehandling UTAN valproat men MED inducerare av lamotriginglukuronidering (se avsnitt Interaktioner):

Denna dosering bör användas utan valproat men med:


fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

50 mg/dag

(en gång dagligen)

100 mg/dag

(uppdelat på två doser)

200‑400 mg/dag

(uppdelat på två doser)


För att uppnå underhållsdosering kan dosen ökas med maximalt 100 mg var eller varannan vecka tills optimalt svar erhålls.


Vissa patienter har visat sig behöva 700 mg dagligen för att erhålla önskat svar

Tilläggsbehandling UTAN valproat och UTAN inducerare av lamotriginglukuronidering

(se avsnitt Interaktioner.):

Denna dosering bör användas tillsammans med andra läkemedel som inte signifikant hämmar eller inducerar lamotriginglukuronidering

25 mg/dag

(en gång dagligen)

50 mg/dag

(en gång dagligen)

100‑200 mg/dag

(en gång dagligen eller uppdelat på två doser)


För att uppnå underhållsdosering kan dosen ökas med maximalt 50‑100 mg var eller varannan vecka tills optimalt svar erhålls.

För patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vars farmakokinetiska interaktion med lamotrigin för närvarande är okänd (se avsnitt Interaktioner) bör samma behandlingsregim som rekommenderas för lamotrigin vid samtidig valproatbehandling användas.


Tabell 2: Barn och ungdomar från 2 till 12 år – rekommenderad behandlingsregim vid epilepsi (total daglig dos i mg/kg kroppsvikt/dag)**


Behandlingsregim

Vecka 1 + 2

Vecka 3 + 4

Vanlig underhållsdos

Monoterapi av typiska absenser:

0,3 mg/kg/dag (en gång dagligen eller uppdelat på två doser)

0,6 mg/kg/dag (en gång dagligen eller uppdelat på två doser)

1‑15 mg/kg/dag

(en gång dagligen eller uppdelat på två doser)


För att uppnå underhållsdosering kan dosen ökas med maximalt 0,6 mg/kg/dag var eller varannan vecka tills optimalt svar erhålls, med en högsta underhållsdos på 200 mg/dag

Tilläggsbehandling MED valproat (hämmare av lamotriginglukuronidering – se avsnitt Interaktioner):

Denna dosering bör användas tillsammans med valproat oberoende av annan tilläggsmedicinering

0,15 mg/kg/dag* (en gång dagligen)

0,3 mg/kg/dag (en gång dagligen)

1‑5 mg/kg/dag

(en gång dagligen eller uppdelat på två doser)


För att uppnå underhållsdosering kan dosen ökas med maximalt 0,3 mg/kg/dag var eller varannan vecka tills optimalt svar erhålls med en högsta underhållsdos på 200 mg/dag

Tilläggsbehandling UTAN valproat men MED inducerare av lamotriginglukuronidering (se avsnitt Interaktioner):

Denna dosering bör användas utan valproat men med:


fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

0,6 mg/kg/dag (uppdelat på två doser)

1,2 mg/kg/dag (uppdelat på två doser)

5–15 mg/kg/dag

(en gång dagligen eller uppdelat på två doser)


För att uppnå underhållsdosering kan dosen ökas med maximalt 1,2 mg/kg/dag var eller varannan vecka tills optimalt svar erhålls med en högsta underhållsdos på 400 mg/dag

Tilläggsbehandling UTAN valproat och UTAN inducerare av lamotriginglukuronidering (se avsnitt Interaktioner):

Denna dosering bör användas tillsammans med andra läkemedel som inte signifikant hämmar eller inducerar lamotriginglukuronidering

0,3 mg/kg/dag (en gång dagligen eller uppdelat på två doser)

0,6 mg/kg/dag (en gång dagligen eller uppdelat på två doser)

1–10 mg/kg/dag

(en gång dagligen eller uppdelat på två doser)


För att uppnå underhållsdosering kan dosen ökas med maximalt 0,6 mg/kg/dag var eller varannan vecka tills optimalt svar erhålls med en högsta underhållsdos på 200 mg/dag

För patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vars farmakokinetiska interaktion med lamotrigin för närvarande är okänd (se avsnitt Interaktioner) bör samma behandlingsregim som rekommenderas för lamotrigin vid samtidig valproatbehandling användas.

*(Där 2 mg tabletter är den lägsta marknadsförda styrkan) OBSERVERA:

Om den beräknade dagliga dosen hos patienter som tar valproat är 1 mg eller mer men mindre än 2 mg kan Lamictal 2 mg tuggtabletter/dispergerbara tabletter tas varannan dag de första två veckorna. Om den beräknade dagliga dosen hos patienter som tar valproat är mindre än 1 mg bör Lamictal inte ges. Försök INTE att administrera delmängder av tuggtabletterna/de dispergerbara tabletterna.

* (Där 5 mg tabletter är den lägsta marknadsförda styrkan) OBSERVERA: Om den beräknade dagliga dosen hos patienter som tar valproat är mellan 2,5 till 5 mg kan 5 mg tas varannan dag de första två veckorna. Om den beräknade dagliga dosen hos patienter som tar valproat är mindre än 2,5 mg bör lamotrigin tuggtabletter/disepergerbara tabletter inte användas. Försök INTE att administrera delmängder av tuggtabletterna/de dispergerbara tabletterna.

** Om den beräknade dosen av lamotrigin inte motsvarar hela tabletter ska dosen rundas av nedåt till närmast hela tablett.


För att säkerställa att en terapeutisk dos underhålls måste ett barns vikt övervakas och dosen omprövas efter hand som vikten förändras. Det är sannolikt att patienter i åldrarna två till sex år behöver en underhållsdos i den övre delen av det rekommenderade intervallet.


Om anfallskontroll erhålls med kombinationsbehandling kan samtidigt givna antiepileptika sättas ut och patienten fortsätta med Lamictal monoterapi.


Barn under 2 år

Det finns begränsade data på effekten och säkerheten av lamotrigin som tilläggsbehandling vid partiella anfall hos barn i åldrarna 1 månad till 2 år (se avsnitt Varningar och försiktighet). Det finns inga data för barn under 1 månads ålder. Lamictal rekommenderas därför inte till barn under 2 års ålder. Om beslut fattas att behandla, baserat på kliniskt behov, se avsnitt Varningar och försiktighet, Farmakodynamik och Farmakokinetik.


Bipolär sjukdom

Den rekommenderade dosupptrappningen och underhållsdoserna för vuxna från 18 års ålder och äldre redovisas i nedanstående tabeller. Övergångsregimen omfattar upptrappning under sex veckor av lamotrigindosen till en stabil underhållsdos (tabell 3), varefter andra psykotropa läkemedel och/eller antiepileptika kan sättas ut om det är kliniskt indicerat (tabell 4). Dosjusteringarna efter tillägg av andra psykotropa läkemedel och/eller antiepileptika redovisas också nedan (tabell 5). På grund av risken för hudutslag ska initialdosen och efterföljande dosupptrappning inte överskridas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Tabell 3: Vuxna från 18 års ålder och äldre – rekommenderad dosupptrappning till total daglig stabil underhållsdos för behandling av bipolär sjukdom

Behandlingsregim

Vecka 1 + 2

Vecka 3 + 4

Vecka 5

Underhållsdos (vecka 6)*

Monoterapi med lamotrigin ELLER tilläggsbehandling UTAN valproat och UTAN inducerare av lamotriginglukuronidering (se avsnitt Interaktioner):

Denna dosering bör användas tillsammans med andra läkemedel som inte signifikant hämmar eller inducerar lamotriginglukuronidering

25 mg/dag

(en gång dagligen)

50 mg/dag

(en gång dagligen eller uppdelat på två doser)

100 mg/dag

(en gång dagligen eller uppdelat på två doser)

200 mg/dag - vanlig måldos för optimalt svar

(en gång dagligen eller uppdelat på två doser)


Doser inom intervallet 100‑400 mg/dag har använts vid kliniska prövningar

Tilläggsbehandling MED valproat (hämmare av lamotriginglukuronidering – se avsnitt Interaktioner):

Denna dosering bör användas tillsammans med valproat oberoende av annan tilläggsmedicinering

12,5 mg/dag

(ges som 25 mg varannan dag)

25 mg/dag

(en gång dagligen)

50 mg/dag

(en gång dagligen eller uppdelat på två doser)

100 mg/dag - vanlig måldos för optimalt svar

(en gång dagligen eller uppdelat på två doser)


Max.dos på 200 mg/dag kan användas beroende på kliniskt svar

Tilläggsbehandling UTAN valproat men MED inducerare av lamotriginglukuronidering (se avsnitt Interaktioner):

Denna dosering bör användas utan valproat men med:


fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

50 mg/dag

(en gång dagligen)

100 mg/dag

(uppdelat på två doser)

200 mg/dag

(uppdelat på två doser)

300 mg/dag vecka 6, om nödvändigt ökning till vanlig måldos på 400 mg/dag vecka 7 för att erhålla optimalt svar

(uppdelat på två doser)

För patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vars farmakokinetiska interaktion med lamotrigin för närvarande är okänd (se avsnitt Interaktioner) bör samma dosupptrappning som rekommenderas för lamotrigin vid samtidig valproatbehandling användas.

* Underhållsdosen ändras beroende på kliniskt svar


Tabell 4: Vuxna från 18 års ålder och äldre – underhåll av total daglig stabiliseringsdos efter utsättning av samtidigt givna läkemedel för behandling av bipolär sjukdom

När målet för underhåll av den dagliga stabiliseringsdosen nåtts kan andra läkemedel sättas ut enligt nedan.

Behandlingsregim

Aktuell underhållsdos av lamotrigin (före utsättning)

Vecka 1 (början på utsättning)

Vecka 2

Vecka 3 och framåt *

Utsättning av valproat (hämmare av lamotriginglukuronidering – se avsnitt Interaktioner) beroende på ursprunglig lamotrigindos:

När valproat sätts ut fördubblas underhållsdosen utan att en ökning på högst 100 mg/vecka överskrids

100 mg/dag

200 mg/dag

Behåll denna dos (200 mg/dag)

(uppdelat på två doser)

200 mg/dag

300 mg/dag

400 mg/dag

Behåll denna dos (400 mg/dag)

Utsättning av hämmare av lamotriginglukuronidering (se avsnitt Interaktioner) beroende på ursprunglig lamotrigindos:

Denna dosering bör användas när följande sätts ut:


fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

400 mg/dag

400 mg/dag

300 mg/dag

200 mg/dag

300 mg/dag

300 mg/dag

225 mg/dag

150 mg/dag

200 mg/dag

200 mg/dag

150 mg/dag

100 mg/dag

Utsättning av läkemedel som INTE signifikant hämmar eller inducerar lamotriginglukuronidering (se avsnitt Interaktioner):

Denna dosering bör användas när andra läkemedel som inte signifikant hämmar eller inducerar lamotriginglukuronidering sätts ut

Behåll måldos som erhållits vid dosupptrappning (200 mg/dag uppdelat på två doser)

(dosintervall 100‑400 mg/dag)

För patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vars farmakokinetiska interaktion med lamotrigin för närvarande är okänd (se avsnitt Interaktioner) är behandlingsregimen som rekommenderas för lamotrigin att initialt upprätthålla den nuvarande dosen och justera lamotriginbehandlingen baserat på det kliniska svaret.

* Dosen kan ökas till 400 mg/dag vid behov


Tabell 5: Vuxna från 18 års ålder och äldre – justering av daglig lamotrigindos efter tillägg av andra läkemedel för behandling av bipolär sjukdom

Det finns ingen klinisk erfarenhet när det gäller justering av den dagliga lamotrigindosen efter tillägg av andra läkemedel. Baserat på interaktionsstudier med andra läkemedel kan följande rekommendationer göras:

Behandlingsregim

Aktuell underhållsdos av lamotrigin (före tillägg)

Vecka 1 (början på tillägg)

Vecka 2

Vecka 3 och framåt

Tillägg av valproat (hämmare av lamotriginglukuronidering – se avsnitt Interaktioner) beroende på ursprunglig lamotrigindos:

Denna dosering bör användas när valproat läggs till oberoende av annan tilläggsmedicinering

200 mg/dag

100 mg/dag

Behåll denna dos (100 mg/dag)

300 mg/dag

150 mg/dag

Behåll denna dos (150 mg/dag)

400 mg/dag

200 mg/dag

Behåll denna dos (200 mg/dag)

Tillägg av hämmare av lamotriginglukuronidering hos patienter som INTE tar valproat (se avsnitt Interaktioner) beroende på ursprunglig lamotrigindos:

Denna dosering bör användas när följande läggs till utan valproat:


fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

200 mg/dag

200 mg/dag

300 mg/dag

400 mg/dag

150 mg/dag

150 mg/dag

225 mg/dag

300 mg/dag

100 mg/dag

100 mg/dag

150 mg/dag

200 mg/dag

Tillägg av läkemedel som INTE signifikant hämmar eller inducerar lamotriginglukuronidering (se avsnitt Interaktioner):

Denna dosering bör användas när andra läkemedel som inte signifikant hämmar eller inducerar lamotriginglukuronidering läggs till

Behåll måldos som erhållits vid dosupptrappning (200 mg/dag, dosintervall 100‑400 mg/dag)

För patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vars farmakokinetiska interaktion med lamotrigin för närvarande är okänd (se avsnitt Interaktioner) bör samma behandlingsregim som rekommenderas för lamotrigin vid samtidig valproatbehandling användas.

Utsättning av Lamictal hos patienter med bipolär sjukdom

I kliniska studier förekom ingen ökad incidens, svårighetsgrad eller typ av biverkningar efter plötslig utsättning av Lamictal i jämförelse med placebo. Patienter kan därför upphöra med Lamictal utan någon stegvis minskning av dosen.


Barn och ungdomar under 18 år

Användning av Lamictal rekommenderas inte för barn under 18 års ålder eftersom en randomiserad utsättningsstudie inte påvisade någon signifikant effekt och visade ökad rapportering av självmordsbenägenhet (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).


Allmänna doseringsrekommendationer för Lamictal hos speciella patientgrupper


Kvinnor som använder hormonella antikonceptionsmedel

Användning av en kombination av etinylöstradiol/levonorgestrel (30 μg/150 μg) ökar clearance för lamotrigin med omkring två gånger, vilket resulterar i minskade lamotriginnivåer. Efter titrering kan högre underhållsdoser av lamotrigin (upp till det dubbla) behövas för att erhålla ett maximalt terapeutiskt svar. Under den tablettfria veckan har en fördubbling av lamotriginnivåerna iakttagits. Dosrelaterade biverkningar kan inte uteslutas. Det bör därför övervägas att använda antikonceptionsmedel utan en tablettfri vecka som förstahandsterapi (till exempel kontinuerliga hormonella antikonceptionsmedel eller icke-hormonella metoder, se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner).


Inledning av behandling med hormonella antikonceptionsmedel hos patienter som redan tar underhållsdoser av lamotrigin och INTE tar hämmare av lamotriginglukuronidering

Underhållsdosen av lamotrigin behöver i de flesta fall ökas med upp till det dubbla (se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner). Det rekommenderas att lamotrigindosen från den tidpunkt då behandlingen med det hormonella antikonceptionsmedlet inleds ökas med 50 till 100 mg/dag varje vecka enligt det individuella kliniska svaret. Dosökningarna bör inte överskrida denna takt såvida inte det kliniska svaret stödjer större ökningar. Bestämning av lamotriginkoncentrationer i serum före och efter att behandling med hormonella antikonceptionsmedel inletts kan övervägas som bekräftelse på att utgångskoncentrationen av lamotrigin behålls. Om nödvändigt ska dosen anpassas. Hos kvinnor som tar ett hormonellt antikonceptionsmedel som innebär en veckas inaktiv behandling (”tablettfri vecka”) ska övervakning av lamotriginnivån i serum utföras under den aktiva behandlingens vecka 3, dvs. dag 15 till 21 i tablettcykeln. Det bör därför övervägas att använda antikonceptionsmedel utan en tablettfri vecka som förstahandsterapi (till exempel kontinuerliga hormonella antikonceptionsmedel eller icke-hormonella metoder, se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner).


Upphörande av behandling med hormonella antikonceptionsmedel hos patienter som redan tar underhållsdoser av lamotrigin och INTE tar hämmare av lamotriginglukuronidering

Underhållsdosen av lamotrigin behöver i de flesta fall minskas med så mycket som 50 % (se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner). Det rekommenderas att den dagliga lamotrigindosen minskas stegvis med 50 - 100 mg varje vecka (med en hastighet som inte överskrider 25 % av den totala dagliga dosen per vecka) under en 3-veckorsperiod såvida inte det kliniska svaret tyder på något annat. Bestämning av lamotriginkoncentrationer i serum före och efter att behandling med hormonella antikonceptionsmedel avslutats kan övervägas som bekräftelse på att utgångskoncentrationen av lamotrigin behålls. Hos kvinnor som önskar sluta ta ett hormonellt antikonceptionsmedel som innebär en veckas inaktiv behandling (”tablettfri vecka”) ska övervakning av lamotriginnivån i serum utföras under den aktiva behandlingens vecka 3, dvs. dag 15 till 21 i tablettcykeln. Prover för bedömning av lamotriginnivåer efter att behandlingen med antikonceptionsmedlet permanent upphört ska inte tas under den första veckan efter att patienten upphört med pillren.


Inledning av behandling med lamotrigin hos patienter som redan tar hormonella antikonceptionsmedel

Dosupptrappningen ska följa de vanliga dosrekommendationer som beskrivs i tabellerna.


Inledning och upphörande av behandling med hormonella antikonceptionsmedel hos patienter som redan tar underhållsdoser av lamotrigin och TAR hämmare av lamotriginglukuronidering

Det behövs eventuellt inte någon justering av den rekommenderade underhållsdosen av lamotrigin.


Användning tillsammans med atazanavir/ritonavir

Ingen justering av den rekommenderade upptrappningsdosen av lamotrigin bör vara nödvändig då lamotrigin läggs till den redan befintliga atazanavir/ritonavirbehandlingen.

Hos patienter som redan står på underhållsdos av lamotrigin och inte tar någon inducerare av glukuronidering, kan lamotrigindosen behöva ökas om atazanavir/ritonavir läggs till, eller sänkas om atazanavir/ritonavir sätts ut. Uppföljning av plasmalamotrigin bör göras före, och under 2 veckor efter insättning eller utsättning av atazanavir/ritonavir, för att se om en justering av lamotrigindosen är nödvändig (se avsnitt Interaktioner).


Användning tillsammans med lopinavir/ritonavir

Ingen justering av den rekommenderade upptrappningsdosen av lamotrigin bör vara nödvändig då lamotrigin läggs till den redan befintliga lopinavir/ritonavirbehandlingen.

Hos patienter som redan står på underhållsdos av lamotrigin och inte tar någon inducerare av glukuronidering, kan lamotrigindosen behöva ökas om lopinavir/ritonavir läggs till, eller sänkas om lopinavir/ritonavir sätts ut. Uppföljning av plasmalamotrigin bör göras före, och under 2 veckor efter insättning eller utsättning av lopinavir/ritonavir, för att se om en justering av lamotrigindosen är nödvändig (se avsnitt Interaktioner).


Äldre (över 65 år)

Ingen dosjustering från det rekommenderade schemat behövs. Farmakokinetiken för lamotrigin i denna åldersgrupp skiljer sig inte signifikant från den icke-äldre vuxna populationen (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt njurfunktion

Försiktighet tillråds när Lamictal ges till patienter med nedsatt njurfunktion. För patienter med nedsatt njurfunktion i slutstadiet ska initialdoser av lamotrigin baseras på de läkemedel som patienten använder samtidigt. Reducerade underhållsdoser kan vara effektivt för patienter med signifikant nedsatt njurfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).


Nedsatt leverfunktion

Initial-, upptrappnings- och underhållsdoser ska generellt reduceras med omkring 50 % hos patienter med måttligt (Child-Pugh klass B) och 75 % vid svårt (Child-Pugh klass C) nedsatt leverfunktion. Upptrappnings- och underhållsdoser ska justeras efter kliniskt svar (se avsnitt Farmakokinetik).


Administreringssätt


För oral användning.

Varningar och försiktighet

Hudutslag


Det har förekommit rapporter om biverkningar i form av hudreaktioner som i allmänhet inträffat inom de första åtta veckorna efter att lamotriginbehandlingen inletts. Majoriteten av hudutslagen är lindriga och övergående, men även allvarliga hudreaktioner som krävt sjukhusvård och utsättning av lamotrigin har rapporterats. Dessa har inkluderat potentiellt livshotande hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys samt läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS); också känt som överkänslighetssyndrom (se avsnitt Biverkningar).


Hos vuxna som deltog i studier enligt nuvarande doseringsrekommendationer för lamotrigin var incidensen av allvarliga hudutslag cirka 1 per 500 hos epilepsipatienter. I ungefär hälften av fallen rapporterades dessa som Stevens-Johnsons syndrom (1 per 1 000). I kliniska prövningar med patienter med bipolär sjukdom är incidensen av allvarliga hudutslag cirka 1 per 1 000.


Risken för allvarliga hudutslag är högre hos barn än hos vuxna. Tillgängliga data från ett antal studier visar att incidensen av utslag som orsakat sjukhusvård hos barn ligger mellan 1 per 300 till 1 per 100.


Hos barn kan man förväxla de initiala hudbiverkningarna med en infektion och läkaren ska därför överväga möjligheten av en reaktion mot lamotriginbehandlingen hos barn som får symtom med utslag och feber under de första åtta behandlingsveckorna.


Dessutom tycks den totala risken för utslag ha starkt samband med:


 • hög initialdosering av lamotrigin och överskridande av den rekommenderade dosupptrappningen av lamotrigin (se avsnitt Dosering)

 • samtidig behandling med valproat (se avsnitt Dosering).


Försiktighet krävs även vid behandling av patienter som reagerat allergiskt mot eller fått hudutslag av andra antiepileptika eftersom frekvensen av icke-allvarliga hudutslag efter behandling med lamotrigin var ungefär tre gånger högre hos dessa patienter än hos dem utan sådan tidigare anamnes.


Alla patienter (vuxna och barn) som utvecklar hudutslag ska utredas omgående och Lamictal bör sättas ut omedelbart såvida det inte är helt klart att utslagen inte har samband med lamotriginbehandlingen. Lamictal bör inte återinsättas hos patienter som avbrutit behandlingen på grund av hudutslag som satts i samband med tidigare behandling med lamotrigin såvida inte de eventuella fördelarna klart överväger riskerna. Om patienten har utvecklat Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) vid användning av lamotrigin, får behandling med lamotrigin inte påbörjas igen till denna patient.


Hudreaktioner har även rapporterats som delsymtom av DRESS, även känt som överkänslighetssyndrom. Detta tillstånd är associerat med ett varierande mönster av systemiska symtom med bland annat feber, lymfadenopati, ansiktsödem, njul-, lever- och blodabnormiteter samt aseptisk meningit (se avsnitt Biverkningar). Syndromet uppvisar mycket varierande klinisk svårighetsgrad och kan i sällsynta fall leda till disseminerad intravasal koagulation och multiorgansvikt. Det är viktigt att notera att tidiga tecken på överkänslighet (t.ex. feber, lymfadenopati) kan uppträda utan tecken på samtidiga hudreaktioner. Om patienten uppvisar sådana statusfynd och symtom ska patienten omedelbart utvärderas och Lamictal sättas ut om inte en annan orsak kan fastställas.


Aseptisk meningit var reversibel vid utsättning av läkemedlet i de flesta fall, men återkom i ett antal fall vid ny exponering för lamotrigin. Re-exponering resulterade i en snabb återkomst av symtomen som ofta var mer allvarliga. Lamotrigin ska inte återinsättas hos patienter som avbrutit behandlingen på grund av aseptisk meningit som satts i samband med tidigare behandling med lamotrigin.


Det har också förekommit rapporter om fotosensitivitetsreaktioner vid användning av lamotrigin (se avsnitt Biverkningar). I flera fall uppträdde reaktionen vid en hög dos (400 mg eller högre), vid dosökning eller snabb upptitrering. Om lamotriginassocierad fotosensitivitet misstänks hos en patient som visar tecken på fotosensitivitet (t.ex. kraftigt solbränd hud) ska utsättning av behandlingen övervägas. Om fortsatt behandling med lamotrigin bedöms vara kliniskt motiverad ska patienten rekommenderas att undvika solljus och artificiellt UV-ljus och vidta skyddsåtgärder (t.ex. använda skyddande klädsel samt solskyddsmedel).


Hemofagocyterande lymfohistiocytos, HLH

(hemofagocyterande syndrom)


HLH har rapporterats hos patienter som tar lamotrigin (se avsnitt Biverkningar). HLH karakteriseras av tecken och symptom såsom feber, utslag, neurologiska symptom, hepatosplenomegali, lymfadenopati, cytopenier, högt s-ferritinvärde, hypertriglyceridemi och avvikelser i leverfunktion och koagulation. Symptomen uppträder generellt inom 4 veckor efter behandlingsstart. HLH kan vara livshotande.


Patienter ska informeras om symptom som förknippas med HLH och ska uppmanas att omedelbart kontakta läkare om de får sådana symptom under behandling med lamotrigin.


Utvärdera omedelbart patienter som utvecklar dessa tecken och symptom och

överväg HLH-diagnos. Lamotrigin ska sättas ut omedelbart om inte en alternativ etiologi kan fastställas.


Klinisk försämring och suicidrisk


Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika för flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade studier med antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och självmordsbeteende. Mekanismen för denna risk är inte känd och tillgängliga data utesluter inte en eventuell ökad risk för Lamotrigin.


Därför ska patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.


Patienter med bipolär sjukdom kan uppleva försämring av sina depressiva symtom och/eller debut av suicidalitet, oavsett om de behandlas med läkemedel för bipolär sjukdom eller inte, inklusive Lamictal. Patienter bör därför följas noggrant med avseende på klinisk försämring (inklusive uppkomst av nya symtom) och suicidalitet, speciellt i början av en behandlingsperiod eller när doserna ändras. Vissa patienter såsom de som tidigare uppvisat självmordsbeteende eller självmordstankar, unga vuxna samt patienter med påfallande tankefixering på självmord före behandlingens början, kan löpa större risk för självmordstankar eller självmordsförsök och bör observeras noggrant under behandlingen.


Hos patienter som uppvisar klinisk försämring (inklusive uppkomst av nya symtom) och/eller suicidtankar eller självmordsbeteende bör ändring av behandlingsregim övervägas, innefattande eventuell utsättning av medicineringen, särskilt om dessa symtom är allvarliga, uppkommer hastigt eller inte förekom som en del av patientens inledande symtombild.


Hormonella antikonceptionsmedel


Inverkan av hormonella antikonceptionsmedel på effekten av lamotrigin

Användning av en kombination av etinylöstradiol/levonorgestrel (30 μg/150 μg) ökar clearance för lamotrigin med omkring två gånger, vilket resulterar i minskade lamotriginnivåer (se avsnitt Interaktioner). En minskning av lamotriginnivåerna har satts i samband med förlust av anfallskontrollen. Efter titrering behövs högre underhållsdoser av lamotrigin (upp till det dubbla) i de flesta fall för att erhålla ett maximalt terapeutiskt svar. Vid utsättning av hormonella antikonceptionsmedel kan clearance för lamotrigin halveras. Ökningar av lamotriginkoncentrationerna kan sättas i samband med dosrelaterade biverkningar. Patienten bör följas upp med hänsyn till detta.


Hos kvinnor som inte redan behandlas med läkemedel som inducerar glukuronideringen av lamotrigin men som använder ett hormonellt antikonceptionsmedel med en veckas inaktiv medicinering (t.ex. ”tablettfri vecka”) kommer en gradvis övergående ökning av lamotriginnivåerna att ske under veckan med inaktiv behandling (se avsnitt Dosering). Variationer i lamotriginnivåerna av denna omfattning kan sättas i samband med biverkningar. Det bör därför övervägas att använda antikonceptionsmedel utan en tablettfri vecka som förstahandsterapi (till exempel kontinuerliga hormonella antikonceptionsmedel eller icke-hormonella metoder).


Interaktionen mellan andra perorala antikonceptionsmedel eller HRT-behandlingar och lamotrigin har inte studerats, men de kan ha liknande inverkan på de farmakokinetiska parametrarna för lamotrigin.


Inverkan av lamotrigin på effekten av hormonella antikonceptionsmedel

En interaktionsstudie av 16 friska försökspersoner visade att när lamotrigin och ett hormonellt antikonceptionsmedel (etinylöstradiol/levonorgestrel i kombination) används tillsammans sker även en måttlig ökning av clearance för levonorgestrel samt förändringar i serumkoncentrationer av FSH och LH (se avsnitt Interaktioner). Betydelsen av dessa förändringar på äggstockarnas ovulatoriska funktion är inte känd. Möjligheten att dessa förändringar leder till minskad antikonceptionell effekt hos vissa patienter som tar hormonella preparat tillsammans med lamotrigin kan inte uteslutas. Patienter bör därför uppmanas att utan dröjsmål rapportera förändringar i menstruationscykeln, t.ex. vid genombrottsblödning.


Dihydrofolatreduktas


Lamotrigin har en något hämmande effekt på dihydrofolsyrareduktas, varför det finns en risk för störning i folatmetabolismen under långvarig behandling (se avsnitt Graviditet). Under förlängd dosering till människa inducerade lamotrigin inte signifikanta ändringar av hemoglobinkoncentrationen, medelvolymen av de röda blodkropparna eller folatkoncentrationer i serum eller röda blodkroppar under upp till 1 år eller folatkoncentrationer i röda blodkroppar under upp till 5 år.


Nedsatt njurfunktion


I enkeldosstudier på personer med nedsatt njurfunktion i slutstadiet ändrades inte lamotriginkoncentrationerna i plasma signifikant. Det kan dock förväntas en ackumulering av glukuronidmetaboliten. Försiktighet ska därför iakttas vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion.


Patienter som tar andra preparat som innehåller lamotrigin


Lamictal ska inte ges till patienter som för tillfället behandlas med något annat preparat som innehåller lamotrigin utan att läkare rådfrågats.


EKG av Brugadatyp och andra hjärtrytm- och överledningsrubbningar


Arytmogen ST-T-avvikelse och typiskt Brugadamönster på EKG har rapporterats för patienter som behandlas med lamotrigin. Baserat på in vitro-fynd kan lamotrigin potentiellt fördröja ventrikulär överledning (breddökat QRS) och inducera proarytmi vid terapeutiskt relevanta koncentrationer hos patienter med hjärtsjukdom. Lamotrigin beter sig som en svag klass IB-antiarytmika med associerad potentiell risk för allvarliga eller dödliga hjärthändelser. Samtidig användning av andra natriumkanalblockerare kan ytterligare öka risken (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Vid en grundlig QT‑studie på lamotrigin vid terapeutiska dagliga doser upp till 400 mg så påvisades inte en fördröjd ventrikulär överledning (breddökat QRS) eller orsakande av en QT‑förlängning hos friska individer. Användning av lamotrigin bör noggrant beaktas hos patienter med kliniskt viktiga strukturella eller funktionella hjärtsjukdomar som Brugadas syndrom eller andra hjärt-kanalopatier, hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtblock eller ventrikulära arytmier. Om lamotrigin är kliniskt motiverat hos dessa patienter, bör konsultation med en kardiolog innan insättning av lamotrigin övervägas.


Hjälpämnen


Lamictal tabletter (25, 50, 100 och 200 mg tabletter) innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Lamictal tabletter och Lamictal tuggtabletter/dispergerbara tabletter innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


Barns utveckling


Det finns inga data på att lamotrigin har någon effekt på tillväxt, sexuell mognad och kognitiv, emotionell och beteendemässig utveckling.


Försiktighetsåtgärder som har samband med epilepsi


Liksom för andra antiepileptika kan plötslig utsättning av Lamictal framkalla rebound-anfall. Såvida inte säkerhetsaspekter (t.ex. hudutslag) kräver en plötslig utsättning ska Lamictal-dosen gradvis reduceras under en tvåveckorsperiod.


I litteraturen finns rapporter om att svåra krampanfall inklusive status epilepticus kan leda till rhabdomyolys, multiorgansvikt och disseminerad intravasal koagulation, vilket ibland fått fatal utgång. Liknande fall har inträffat i samband med användning av lamotrigin.


En kliniskt signifikant försämring av anfallsfrekvensen kan ses istället för en förbättring. Hos patienter med mer än en anfallstyp, ska den observerade nyttan av kontroll av en anfallstyp vägas mot observerade försämringar av en annan anfallstyp.


Myokloniska anfall kan försämras av lamotrigin.


Det finns en antydan i tillgängliga data att svar i kombination med enzyminducerare är mindre än i kombination med icke-enzyminducerande antiepileptika. Orsaken är oklar.


Hos barn som tar lamotrigin för behandling av typiska absenser kan effekten eventuellt inte bibehållas hos alla patienter.


Försiktighetsåtgärder som har samband med bipolär sjukdom


Barn och ungdomar under 18 år

Behandling med antidepressiva läkemedel förknippas med en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende hos barn och ungdomar med egentlig depression och andra psykiska sjukdomar.

Interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.


Uridin-5'-difosfo (UDP)‑glukuronyltransferaser (UGTs) har identifierats som de enzymer som ansvarar för lamotriginmetabolismen. Läkemedel som inducerar eller hämmar glukuronidering kan därför påverka synbart clearance av lamotrigin. Starka eller måttliga inducerare av cytokrom P450 3A4-enzym (CYP3A4), som även är kända för att inducera UGTs, kan också öka metabolismen av lamotrigin. Det finns inget som tyder på att lamotrigin orsakar kliniskt betydelsefull induktion eller hämning av cytokrom P450-enzymer. Lamotrigin kan inducera sin egen metabolism, men effekten är blygsam och har troligen inga signifikanta kliniska följder.


Läkemedel som har visats ha klinisk relevant påverkan på lamotriginkoncentrationen listas i tabell 6. Specifika doseringsanvisningar för dessa läkemedel finns i avsnitt Dosering. Denna tabell listar dessutom de läkemedel som har visats ha liten eller ingen effekt på lamotriginkoncentrationen. Samtidig administrering av sådana läkemedel förväntas normalt inte leda till någon klinisk påverkan. Hänsyn ska dock tas vid administrering till patienter vars epilepsi är särskilt känslig för fluktuationer i koncentrationen av lamotrigin.


Tabell 6: Inverkan av läkemedel på lamotrigin koncentrationen

Läkemedel som ökar koncentrationen av lamotrigin

Läkemedel som minskar koncentrationen av lamotrigin

Läkemedel som har liten eller ingen effekt på koncentrationen av lamotrigin

Valproat

Atazanavir/ritonavir*

Aripiprazol

 

Karbamazepin

Buproprion

 

Etinylöstradiol/levonorgestrel kombination*

Felbamat

 

Lopinavir/ritonavir

Gabapentin

 

Fenobarbital

Lakosamid

 

Fenytoin

Levetiracetam

 

Primidon

Litium

 

Rifampicin

Olanzapin

  

OxkarbazepinParacetamolPerampanel

  

Pregabalin

  

Topiramat

  

Zonisamid

* För doseringsanvisningar (se avsnitt Dosering) samt för kvinnor som använder hormonella antikonceptionsmedel se även Hormonella antikonceptionsmedel i

avsnitt Varningar och försiktighet.


Interaktioner med antiepileptiska läkemedel


Valproat, som hämmar glukuronideringen av lamotrigin, minskar metabolismen av lamotrigin och ökar den genomsnittliga halveringstiden för lamotrigin nästan två gånger. Hos patienter som erhåller tilläggsbehandling med valproat ska den tillämpliga behandlingsregimen användas (se avsnitt Dosering).


Vissa antiepileptika (t.ex. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital och primidon) som inducerar cytokrom P450-enzymer inducerar även UGTs och ökar därför metabolismen av lamotrigin. Hos patienter som erhåller tilläggsbehandling med fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller primidon ska den tillämpliga behandlingsregimen användas (se avsnitt Dosering).


Det har förekommit rapporter om påverkan på centrala nervsystemet som t.ex. yrsel, ataxi, dubbelseende, dimsyn och illamående hos patienter som behandlats med karbamazepin efter att lamotrigin introducerats. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis när karbamazepindosen minskas. En liknande effekt sågs under en studie av lamotrigin och oxkarbazepin hos friska vuxna försökspersoner men dosreduktion undersöktes inte.


Det finns litteraturrapporter om minskade lamotriginnivåer då lamotrigin gavs i kombination med oxkarbazepin. Emellertid, i en prospektiv studie av friska vuxna försökspersoner med användning av doser på 200 mg lamotrigin och 1 200 mg oxkarbazepin ändrade oxkarbazepin inte metabolismen av lamotrigin och lamotrigin ändrade heller inte metabolismen av oxkarbazepin. Patienter som får samtidig behandling med oxkarbazepin ska därför inte ges valproat och inducerare av lamotriginglukuronidering som tilläggsbehandling till lamotrigin (se avsnitt Dosering).


I en studie av friska försökspersoner visade sig samtidig administration av felbamat (1 200 mg två gånger dagligen) och lamotrigin (100 mg två gånger dagligen i 10 dagar) inte ha några kliniskt relevanta effekter på farmakokinetiken för lamotrigin.


Baserat på en retrospektiv analys av plasmanivåer hos patienter som erhöll lamotrigin både med och utan gabapentin tycktes gabapentin inte ändra synbar clearance av lamotrigin.


Möjliga interaktioner mellan levetiracetam och lamotrigin bedömdes genom utvärdering av serumkoncentrationer av båda agens i placebokontrollerade kliniska prövningar. Dessa uppgifter tyder på att lamotrigin inte påverkar farmakokinetiken för levetiracetam och att levetiracetam inte påverkar farmakokinetiken för lamotrigin.


Steady-state dalkoncentrationer av lamotrigin i plasma påverkades inte av samtidigt administration av pregabalin (200 mg, 3 gånger dagligen). Det finns inga farmakokinetiska interaktioner mellan lamotrigin och pregabalin.


Topiramat resulterade inte i någon förändring av lamotriginkoncentrationerna i plasma. Administration av lamotrigin resulterade i en 15-procentig ökning av topiramatkoncentrationerna.


I en studie av patienter med epilepsi visade sig samtidig administration av zonisamid (200 till 400 mg/dag) och lamotrigin (150 till 500 mg/dag) i 35 dagar inte ha någon kliniskt relevant effekt på farmakokinetiken för lamotrigin.


Plasmakoncentrationer av lamotrigin påverkades inte av samtidig administrering av lacosamid (200, 400 eller 600 mg/dag) i placebokontrollerade kliniska studier med patienter med partiella anfall.


I en poolad analys av data från tre placebokontrollerade kliniska prövningar som undersökte tilläggsbehandling med perampanel hos patienter med partiella och primära generaliserade tonisk-kloniska anfall, ökade den högsta utvärderade perampanel-dosen (12 mg/dag) lamotrigin clearance med mindre än 10%.


Även om det har rapporterats förändringar i plasmakoncentrationerna av andra antiepileptika har det i kontrollerade studier inte påvisats att lamotrigin påverkar plasmakoncentrationerna av samtidigt administrerade antiepileptika. Bevis från in vitro-studier tyder på att lamotrigin inte tränger undan andra antiepileptika från proteinbindningsställen.


Interaktioner med andra psykoaktiva droger


Litiums farmakokinetik förändrades inte efter administration av 2 g vattenfritt litiumglukonat två gånger dagligen i 6 dagar till 20 friska försökspersoner vid samtidig administration av 100 mg/dag av lamotrigin.


Multipla perorala doser av bupropion hade ingen statistiskt signifikant effekt på farmakokinetiken för lamotrigin efter en singeldos hos 12 försökspersoner och hade endast en liten ökning av AUC för lamotriginglukuronid.


I en studie på friska försökspersoner visades att 15 mg olanzapin reducerade AUC och Cmax av lamotrigin i medeltal med 24 % respektive 20 %. Lamotrigin på 200 mg påverkade inte farmakokinetiken för olanzapin.


Multipla perorala doser av lamotrigin 400 mg dagligen hade ingen kliniskt signifikant effekt på farmakokinetiken efter en singeldos på 2 mg risperidon hos 14 friska vuxna försökspersoner. Efter samtidig administration av risperidon 2 mg och lamotrigin rapporterade 12 av de 14 försökspersonerna sömnighet jämfört med 1 av 20 när enbart risperidon gavs och ingen när enbart lamotrigin administerades.


I en studie på 18 vuxna patienter med bipolär sjukdom, med en etablerad behandling av lamotrigin (100-400 mg / dag), ökades dosen aripiprazol från 10 mg / dag till en slutdos på 30 mg / dag under en 7-dagarsperiod, doseringen fortsatte sedan en gång dagligen i ytterligare 7 dagar. En genomsnittlig minskning med ca 10% av Cmax och AUC för lamotrigin observerades.


In vitro-experiment tydde på att bildandet av lamotrigins huvudmetabolit, 2-N-glukuronid, endast hämmades minimalt av samtidig inkubering med amitriptylin, bupropion, klonazepam, haloperidol eller lorazepam. Dessa experiment tydde också på att metabolismen av lamotrigin sannolikt inte hämmas av klozapin, fluoxetin, fenelzin, risperidon, sertralin eller trazodon. Dessutom tydde en studie av bufuralolmetabolismen med hjälp av humana levermikrosompreparat på att lamotrigin inte skulle minska clearance för läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av CYP2D6.


Interaktioner med hormonella antikonceptionsmedel


Inverkan av hormonella antikonceptionsmedel på farmakokinetiken hos lamotrigin

I en studie av 16 kvinnliga försökspersoner gav en dosering med 30 µg etinylöstradiol/150 µg levonorgestrel i ett oralt antikonceptionsmedel av kombinationstyp nästan en fördubbling av oralt clearance för lamotrigin, vilket resulterade i en minskning på i genomsnitt 52 % respektive 39 % av AUC och Cmax för lamotrigin. Koncentrationerna i serum av lamotrigin ökade under veckan med inaktiv behandling (den ”tablettfria” veckan) med koncentrationer före dosering i slutet av veckan med inaktiv behandling som i genomsnitt var omkring dubbelt så höga som under kombinationsbehandlingen (se avsnitt Varningar och försiktighet). Inga justeringar av de rekommenderade riktlinjerna för dosupptrappning för lamotrigin ska vara nödvändiga enbart baserat på användningen av hormonella antikonceptionsmedel, men underhållsdosen av lamotrigin behöver i de flesta fall ökas eller minskas när kvinnan börjar eller slutar med hormonella antikonceptionsmedel (se avsnitt Dosering).


Inverkan av lamotrigin på farmakokinetiken hos hormonella antikonceptionsmedel

I en studie av 16 kvinnliga försökspersoner hade en steady-state-dos på 300 mg lamotrigin ingen inverkan på farmakokinetiken för etinylöstradiolkomponenten i ett oralt kontraceptionsmedel av kombinationstyp. En måttlig ökning av oralt clearance iakttogs för levonorgestrelkomponenten, vilket resulterade i en genomsnittlig reduktion av AUC på 19 % respektive av Cmax på 12 % för levonorgestrel. Bestämning av FSH, LH och östradiol i serum under studien indikerade viss minskning av suppression av hormonell aktivitet i ovarierna hos några kvinnor, men bestämning av progesteron i serum tydde på att det inte fanns något hormonellt bevis för ovulation hos någon av de 16 försökspersonerna. Betydelsen av det måttligt ökade clearance av levonorgestrel och förändringarna av FSH och LH i serumovulatorisk aktivitet är inte känd (se avsnitt Varningar och försiktighet). Effekter av andra doser än lamotrigin 300 mg/dag har inte undersökts och studier med andra preparat innehållande kvinnliga könshormoner har inte utförts.


Interaktion med andra läkemedel


I en studie av 10 manliga försökspersoner ökade rifampicin clearance av lamotrigin och minskade lamotrigins halveringstid genom induktion av glukuroniderande leverenzymer. Hos patienter som erhåller tilläggsbehandling med rifampicin ska den tillämpliga behandlingsregimen användas (se avsnitt Dosering).


I en studie av friska frivilliga vuxna fösökspersoner, minskade atazanavir/ritonavir (300 mg/100 mg), givet i 9 dagar, plasma AUC och Cmax av lamotrigin (100 mg som engångsdos) med ungefär 32 % respektive 6 %. Hos patienter som får samtidig behandling med atazanavir/ritonavir ska lämplig behandlingsregim användas (se avsnitt Dosering).


I en studie av friska försökspersoner minskade lopinavir/ritonavir plasmakoncentrationerna av lamotrigin till ungefär hälften, sannolikt genom induktion av glukuronidering. Hos patienter som erhåller tilläggsbehandling med lopinavir/ritonavir ska den tillämpliga behandlingsregimen användas (se avsnitt Dosering).


I en studie av friska frivilliga vuxna försökspersoner, minskade atazanavir/ritonavir (300 mg/100 mg), givet i 9 dagar, plasma AUC och Cmax av lamotrigin (100 mg som engångsdos) med ungefär 32 % respektive 6 %. Hos patienter som får samtidig behandling med atazanavir/ritonavir ska lämplig behandlingsregim användas (se avsnitt Dosering).


I en studie av friska försökspersoner minskade paracetamol 1 g (fyra gånger dagligen) plasma AUC och Cmin av lamotrigin med i genomsnitt 20 % respektive 25 %.


In vitro-data visar att lamotrigin, men inte N(2)-glukuronidmetaboliten, är en hämmare av transportproteinet OCT2 (Organic Cation Transporter 2) vid potentiellt kliniskt relevanta koncentrationer. Dessa data visar att lamotrigin är en hämmare av OCT2, med ett IC50-värde på 53,8 µM. Samtidig administrering av lamotrigin med renalt utsöndrade läkemedel, vilka är substrat för OCT2 (t ex metformin, gabapentin och vareniklin), kan resultera i ökade plasmanivåer av dessa läkemedel. Den kliniska betydelsen av detta har inte säkerställts, men försiktighet bör iakttas hos patienter som samtidigt behandlas med dessa läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Risk som sammanhänger med antiepileptika i allmänhet


Kvinnor i fertil ålder bör bli föremål för specialistrådgivning. Behovet av antiepileptisk behandling bör ses över när graviditet planeras. Plötslig utsättning av antiepileptisk behandling bör undvikas hos kvinnor som behandlas för epilepsi eftersom detta kan leda till anfallsgenombrott, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för både modern och fostret. Monoterapi är att föredra och ska användas i möjligaste mån eftersom, beroende på vilka antiepileptika som används, kan samtidig behandling med flera antiepileptika vara förenad med högre risk för medfödda missbildningar än monoterapi.


Risker som sammanhänger med lamotrigin


Graviditet

En stor mängd data från kvinnor som exponerats för lamotrigin som monoterapi under graviditetens första trimester (fler än 8 700), antyder inte att det finns någon påtagligt ökad risk för större kongenitala missbildningar, inklusive läpp-käk-gomspalt. Djurstudier har påvisat utvecklingstoxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Om behandling med Lamictal bedöms vara nödvändig under graviditet rekommenderas lägsta möjliga terapeutiska dos.


Lamotrigin har en svagt hämmande effekt på dihydrofolsyrareduktas och kan därför teoretiskt leda till ökad risk för embryo-fetal skada genom minskade folsyranivåer. Intag av folsyra kan övervägas vid planering av graviditet och tidigt under graviditet.


Fysiologiska förändringar under graviditeten kan påverka koncentrationen och/eller den terapeutiska effekten av lamotrigin. Sänkta plasmanivåer av lamotrigin under graviditet har rapporterats med en potentiell risk för förlorad anfallskontroll. Efter förlossningen kan lamotriginnivåerna öka snabbt med risk för dosrelaterade biverkningar. Serumkoncentrationerna av lamotrigin bör därför övervakas före, under och efter graviditeten samt kort efter förlossningen. Om nödvändigt ska dosen anpassas så att serumkoncentrationen av lamotrigin behålls på samma nivå som före graviditeten eller anpassas efter kliniskt svar. Dessutom ska dosrelaterade biverkningar övervakas efter förlossningen.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Lamotrigin har rapporterats passera över i modersmjölk i mycket varierande koncentrationer, vilket resulterar i totala lamotriginnivåer hos spädbarn av upp till ungefär 50 % av mammans. Således kan serumkoncentrationerna hos vissa ammade spädbarn nå nivåer där farmakologiska effekter kan uppstå.

De potentiella fördelarna av amning ska vägas mot den eventuella risken för biverkningar hos barnet. Om en kvinna bestämmer sig för att amma samtidigt som hon behandlas med lamotrigin ska barnet kontrolleras med avseende på biverkningar såsom dåsighet, utslag och dålig viktökning.

Fertilitet

Djurexperiment har inte avslöjat nedsatt fertilitet genom lamotrigin (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Eftersom svaret på all behandling med antiepileptika varierar från person till person ska patienter som tar Lamictal för behandling av epilepsi rådfråga sin läkare när det gäller framförande av fordon och epilepsi.


Inga studier har utförts. Två försökspersonsstudier har visat att effekten av lamotrigin på visuell finmotorisk koordination, ögonrörelser, kroppsrörelser och subjektiva sederande effekter inte skiljde sig från placebo.


I kliniska prövningar med lamotrigin har biverkningar av neurologisk karaktär som till exempel yrsel och dubbelseende rapporterats. Patienterna ska därför se hur Lamictal-behandlingen påverkar dem innan de framför fordon eller använder maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna för epilepsi respektive bipolär sjukdom baseras på tillgängliga data från kontrollerade kliniska studier och annan klinisk erfarenhet och listas i tabellen nedan. Frekvenskategorierna härrör från kontrollerade kliniska studier (epilepsi monoterapi (identifieras av †) och bipolär sjukdom (identifieras av §)). Där frekvenskategorierna skiljer sig mellan data från kliniska prövningar av epilepsi och bipolär sjukdom visas den mest konservativa frekvensen. Där inga kontrollerade kliniska studier finns tillgängliga, har dock frekvenskategorierna erhållits från annan klinisk erfarenhet.


Följande indelning har använts för klassificering av biverkningarna: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data).


Organsystem

Biverkning

Frekvens

Blodet och lymfsystemet

Lymfadenopati1

Hematologiska avvikelser1 såsom neutropeni, leukopeni, anemi, trombocytopeni, pancytopeni, aplastisk anemi, agranulocytos

Mycket sällsynta

Hemofagocyterande syndrom (HLH) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Mycket sällsynt

Lymfadenopati1

Ingen känd frekvens

Immunsystemet


Överkänslighetssyndrom2

Mycket sällsynta

Hypogammaglobulinemi

Ingen känd frekvens

Psykiska störningar

Aggressivitet, irritabilitet.

Vanliga

Konfusion, hallucinationer, tics

Mycket sällsynta

Mardrömmar

Ingen känd frekvens

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk†§

Mycket vanliga

Sömnighet†§, yrsel†§, tremor, sömnlöshet, agitation§

Vanliga

Ataxi

Mindre vanliga

Nystagmus, aseptisk meningit (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Sällsynta

Ostadighet, motorikstörningar, försämring av Parkinsons sjukdom3, extrapyramidala biverkningar, koreoatetos, ökad anfallsfrekvens

Mycket sällsynta

Ögon

Dubbelseende, dimsyn

Mindre vanliga

Konjunktivit

Sällsynta

Magtarmkanalen

Illamående, kräkning, diarré, muntorrhet§

Vanliga

Lever och gallvägar

Leversvikt, leverdysfunktion 4, förhöjda leverfunktionsvärden

Mycket sallsynta

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag5†§

Mycket vanliga

Alopeci, fotosensitivitetsreaktion

Mindre vanliga

Stevens–Johnson Syndrom§

Sällsynta

Toxisk epidermal nekrolys

Mycket sällsynta

Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)2

Mycket sällsynta

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi§

Lupusliknande reaktioner

Vanliga

Mycket sällsynta

Njurar och urinvägar

Tubulointerstitiell nefrit. Tubulointerstitiell nefrit och uveit.

Ingen känd frekvens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Trötthet, värk§, ryggvärk§

Vanliga


Beskrivning av vissa biverkningar


1 Hematologiska avvikelser och lymfadenopati är möjligen kopplade till läkemedelseaktioner med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)/överkänslighetssyndromet (se avsnitt ”Varningar och försiktighet” samt "Immunsystemet").


2 Hudutslag har även rapporterats som en del av detta syndrom, även kallat DRESS. Detta tillstånd är associerat med ett varierande mönster av systemiska symtom med bland annat feber, lymfadenopati, ansiktsödem samt njur-, blod- och leverabnormiteter. Syndromet uppvisar mycket varierande klinisk svårighetsgrad och kan i sällsynta fall leda till disseminerad intravasal koagulation och multiorgansvikt. Det är viktigt att notera att tidiga tecken på överkänslighet (t.ex. feber, lymfadenopati) kan uppträda utan tecken på samtidiga hudreaktioner. Om patienten uppvisar sådana statusfynd och symtom ska patienten omedelbart utvärderas och Lamictal utsättas om inte en annan orsak kan fastställas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


3 Dessa biverkningar har rapporterats under annan klinisk erfarenhet.

Det finns rapporter om att lamotrigin kan förvärra Parkinson-symtom hos patienter med Parkinsons sjukdom samt enstaka rapporter om extrapyramidala biverkningar och koreoatetos hos patienter utan denna bakomliggande sjukdom.


4 Leverdysfunktion uppträder vanligtvis i samband med överkänslighetsreaktioner men enstaka fall har rapporterats utan tydliga tecken på överkänslighet.


5 I kliniska studier på vuxna förekom hudutslag hos upp till 8‑12 % av patienterna som fick lamotrigin och hos 5‑6 % av patienterna som fick placebo. Hudutslagen ledde till att behandlingen med lamotrigin avbröts hos 2 % av patienterna. Hudutslagen, vilka vanligtvis är makupapulära, uppträder i allmänhet inom 8 veckor från behandlingsstart och försvinner vid utsättning av Lamictal (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Allvarliga och potentiellt livshotande hudutslag har rapporterats, inkluderande Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). Fastän majoriteten av patienterna återhämtar sig då lamotriginbehandlingen sätts ut har vissa patienter fått irreversibel ärrbildning och sällsynta associerade dödsfall har förekommit (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Risken för hudutslag förefaller generellt vara starkt kopplad till:


 • höga initialdoser av lamotrigin och överskridande av den rekommenderade dosupptrappningen av lamotriginbehandlingen (se avsnitt Dosering)

 • samtidig användning av valproat (se avsnitt Dosering).


Det har förekommit rapporter om minskad bentäthet, osteopeni, osteoporos och frakturer hos patienter som står på långtidsbehandling med lamotrigin. Mekanismen genom vilken lamotrigin påverkar benmetabolismen har inte identifierats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering


Symtom och tecken


Akut intag av doser över 10 till 20 gånger den maximala terapeutiska dosen har rapporterats. inklusive dödsfall. Överdosering har resulterat i symtom såsom nystagmus, ataxi, medvetandepåverkan, grand mall-anfall och koma. QRS-breddning (fördröjning av intraventrikulär överledning) och QT‑förlängning har också observerats hos överdoserande patienter. Breddning av QRS-durationen på mer än 100 ms kan förknippas med en mer allvarlig toxicitet.


Behandling


Vid överdos ska patienten tas in på sjukhus och ges lämplig stödterapi. Behandling som minskar absorptionen (aktivt kol) ska ges om indicerat. Vidare behandling ska ske enligt klinisk indikation, med potentiella effekter på hjärtats retledning i åtanke (se avsnitt Varningar och försiktighet). Det finns ingen erfarenhet av hemodialys som behandling vid överdosering. Hos sex försökspersoner med njursvikt som gavs hemodialys i 4 timmar avlägsnades 20 % av lamotriginet i kroppen (se avsnitt Farmakokinetik).

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Resultat från farmakodynamiska studier tyder på att lamotrigin är en användnings- och spänningsberoende blockerare av spänningsstyrda natriumkanaler. Det hämmar ihållande repetitiva urladdningar av neuroner och hämmar frisättning av glutamat (den neurotransmittor som spelar en nyckelroll för att framkalla epileptiska anfall). Dessa effekter bidrar sannolikt till de antikonvulsiva egenskaperna hos lamotrigin.


Däremot har de mekanismer genom vilka lamotrigin utövar sin terapeutiska verkan vid bipolär sjukdom inte fastställts, men det är sannolikt att interaktion med spänningsstyrda natriumkanaler spelar en viktig roll.


Farmakodynamiska effekter


I tester som utformats för utvärdering av läkemedels effekter på det centrala nervsystemet skiljde sig inte resultat som erhölls med doser på 240 mg lamotrigin som administrerades till friska försökspersoner från placebo, medan såväl 1 000 mg fenytoin som 10 mg diazepam signifikant försämrade visuell finmotorisk koordination och ögonrörelser, ökade kroppsrörelserna och gav subjektiva sederande effekter.


I en annan studie försämrade perorala singeldoser på 600 mg karbamazepin signifikant visuell finmotorisk koordination och ögonrörelser, samtidigt som såväl kroppsrörelser som hjärtfrekvens ökade, medan resultat med lamotrigin vid doser på 150 mg och 300 mg inte skiljde sig från placebo.


Studie på effekten av lamotrigin på hjärtöverledning

En studie av friska vuxna försökspersoner utvärderade effekten av upprepade lamotrigindoser (upp till 400 mg/dag) på hjärtöverledning enligt bedömning med ett 12-avlednings EKG. Lamotrigin hade ingen kliniskt signifikant effekt på QT-intervallet jämfört med placebo.


Klinisk effekt och säkerhet


Prevention av stämningsepisoder hos patienter med bipolär sjukdom

Effekten av lamotrigin för prevention av stämningsepisoder hos patienter med bipolär I sjukdom har utvärderats i två studier.


Studien SCAB2003 var en multicenter, dubbelblind, dubbel-dummy, placebo- och litiumkontrollerad, randomiserad fast dos-utvärdering av långsiktig prevention av återfall och återkomst av depression och/eller mani hos patienter med bipolär I sjukdom som nyligen upplevt eller för tillfället upplevde en egentlig depressionsepisod. Efter stabilisering med lamotrigin i monoterapi eller kombinationsterapi tilldelades patienterna slumpvis en av fem behandlingsgrupper: lamotrigin (50, 200, 400 mg/dag), litium (serumnivåer på 0,8 till 1,1 mmol/l) eller placebo i högst 76 veckor (18 månader). Primär endpoint var ”Time to Intervention for a Mood Episode (TIME)” där intervention innebar ytterligare farmakoterapi eller elektrokonvulsiv behandling (ECT). Studie SCAB2006 hade en liknande design som studie SCAB2003 men skilde sig från studie SCAB2003 genom att den utvärderade en flexibel dos av lamotrigin (100 till 400 mg/dag) och inklusion av patienter med bipolär I sjukdom som nyligen eller för tillfället upplevde maniska episoder. Resultaten visas i tabell 7.


Tabell 7: Sammanfattning av resultat från studier som undersökt effekten av lamotrigin för att förebygga stämningsepisoder hos patienter med bipolär I sjukdom.

Andelen patienter som var fria från stämningsepisoder vid vecka 76

 

Studie SCAB2003

Bipolär I

Studie SCAB2006

Bipolär I

Inklusionskriterie

Egentlig depressionsepisod

Manisk episod

 

Lamotrigin

Litium

Placebo

Lamotrigin

Litium

Placebo

Interventionsfri

0,22

0,21

0,12

0,17

0,24

0,04

Log-rank test p-värde

0,004

0,006

-

0,023

0,006

-

       

Depressionsfri

0,51

0,46

0,41

0,82

0,71

0,40

Log-rank test p-värde

0,047

0,209

-

0,015

0,167

-

       

Fri från mani

0,70

0,86

0,67

0,53

0,64

0,37

Log-rank test p-värde

0,339

0,026

-

0,280

0,006

-


I stödanalyser av tid till första depressionsepisod och tid till första maniska/hypomaniska eller blandade episod hade de lamotriginbehandlade patienterna signifikant längre tid till den första depressionsepisoden än placebopatienterna och behandlingsskillnaden med avseende på tid till maniska/hypomaniska eller blandade episoder var inte statistiskt signifikant.


Effekten av lamotrigin i kombination med humörstabiliserare har inte studerats tillräckligt.


Pediatrisk population


Barn från 1 till 24 månaders ålder

Effekten och säkerheten av tilläggsbehandling vid partiella anfall hos patienter från 1 till 24 månaders ålder har utvärderats i en liten dubbelblind placebokontrollerad utsättningsstudie. Behandling påbörjades hos 177 försökspersoner med ett dostitreringsschema liknande det för barn från 2 till 12 års ålder. Lamotrigin 2 mg tabletter är den lägsta tillgängliga styrkan och därför anpassades det standardiserade dosschemat i vissa fall under titreringsfasen (till exempel genom att ge en 2 mg tablett varannan dag när den beräkande dosen var mindre än 2 mg). Serumnivåer mättes i slutet av titreringsvecka 2 och antingen minskades eller ökades inte påföljande dos om koncentrationen översteg 0,41 µg/ml, som är den förväntade koncentrationen hos vuxna vid denna tidpunkt. Dosreduktion med upp till 90 % var nödvändig hos vissa patienter vid slutet av vecka 2. Trettioåtta försökspersoner som svarade (> 40 % minskning av anfallsfrekvensen) randomiserades till placebo eller fortsatt behandling med lamotrigin. Andelen försökspersoner med behandlingssvikt var 84 % (16/19 försökspersoner) i placeboarmen och 58 % (11/19 försökspersoner) i lamotriginarmen. Skillnaden var inte statisktiskt signifikant: 26,3 %, CI 95 % ‑2,6 % <> 50,2 %, p=0,07.


Totalt 256 försökspersoner från 1 till 24 månaders ålder har fått lamotrigin i dosintervallet 1 till 15 mg/kg/dag i upp till 72 veckor. Säkerhetsprofilen för lamotrigin hos barn från 1 månad till 2 års ålder var liknande den för äldre barn förutom att kliniskt signifikant försämring av anfall (>=50 %) rapporterades oftare hos barn under 2 års ålder (26 %) jämfört med äldre barn (14 %).


Lennox-Gastaut syndrom

Det finns inga data för monoterapi vid anfall förknippat med Lennox-Gastaut syndrom.


Prevention av stämningsepisoder hos barn (10-12 år) och ungdomar (13-17 år)


En multicenter, parallellgrupp, placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad utsättningsstudie, utvärderade effekten och säkerheten av lamotrigin som tillägg för underhållsbehandling för att fördröja stämningsepisoder hos barn och ungdomar av båda könen (ålder 10-17 år) som hade diagnostiserats med bipolär sjukdom, typ 1, och som blivit symtomfria eller förbättrats från en bipolär episod under behandling med lamotrigin i kombination med samtidig antipsykotika eller andra humörstabiliserande läkemedel. Resultatet av den primära effektanalysen (tiden till uppkomst av en bipolär händelse - TOBE) nådde ej statistisk signifikans (p=0.0717), så effekt kunde ej visas. Dessutom visade säkerhetsresultat ökad rapportering av självmordsbeteende hos patienter som behandlades med lamotrigine: 5 % (4 patienter) i lamotrigine armen jämfört med 0 i placebogruppen (se avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

Absorption


Lamotrigin absorberas snabbt och fullständigt från tarmen utan någon signifikant första-passage-metabolism. Maximala plasmakoncentrationer uppnås ca 2,5 timmar efter peroral administration av lamotrigin. Tiden till maximal koncentration fördröjs något efter födointag men absorptionsomfattningen påverkas inte. Maximala koncentrationer vid steady-state varierar avsevärt mellan olika personer men hos en och samma person varierar koncentrationerna sällan.


Distribution


Bindningen till plasmaproteiner uppgår till ca 55 %. Det är mycket osannolikt att undanträngning från plasmaproteiner skulle resultera i toxicitet.


Distributionsvolymen är 0,92 till 1,22 l/kg.


Metabolism


UDP glukuronyltransferaser har identifierats som de enzymer som ansvarar för lamotriginmetabolismen.

Lamotrigin inducerar sin egen metabolism i måttlig omfattning beroende på dos. Det finns dock inget bevis för att lamotrigin påverkar farmakokinetiken för andra antiepileptika och uppgifter tyder på att det är osannolikt att det förekommer interaktioner mellan lamotrigin och läkemedel som metaboliseras av cytokrom P450-enzymer.


Eliminering


Synbart plasmaclearance hos friska personer är omkring 30 ml/min. Clearance för lamotrigin är huvudsakligen metaboliskt med efterföljande eliminering av glukoronidkonjugerat material i urinen. Mindre än 10 % utsöndras oförändrat i urinen. Endast omkring 2 % av lamotriginrelaterat material utsöndras i feces. Clearance och halveringstid är dosoberoende. Den synbara plasmahalveringstiden hos friska personer uppskattas till omkring 33 timmar (intervall 14 till 103 timmar). I en studie av personer med Gilberts syndrom var synbart genomsnittligt clearance nedsatt med 32 % jämfört med normala kontroller men värdena ligger inom intervallet för befolkningen i allmänhet.


Halveringstiden för lamotrigin påverkas i hög grad av annan samtidig medicinering. När glukuronidenzyminducerande läkemedel såsom karbamazepin eller fenytoin ges samtidigt minskar halveringstiden för lamotrigin till ca 14 timmar, medan den ökar till ett genomsnitt på ca 70 timmar vid samtidig administrering av enbart valproat (se avsnitt Dosering).


Linjäritet


Farmakokinetiken för lamotrigin är linjär upp till 450 mg, den högsta singeldos som testats.


Särskilda patientpopulationer


Barn

Clearance justerat efter kroppsvikt är högre hos barn än hos vuxna med de högsta värdena hos barn under 5 år. Halveringstiden för lamotrigin är vanligen kortare hos barn än hos vuxna med ett medelvärde på ca 7 timmar då det ges tillsammans med enzyminducerande läkemedel såsom karbamazepin och fenytoin och ökar till medelvärden på 45 till 50 timmar när det administreras tillsammans med enbart valproat (se avsnitt Dosering).


Barn från 2 till 26 månader

Hos 143 barnpatienter i åldrarna 2 till 26 månader som vägde 3 till 16 kg och som fick motsvarande oral dos per kg kroppssvikt som barn äldre än 2 år var clearance reducerat jämfört med äldre barn med samma kroppsvikt. Genomsnittlig halveringstid uppskattades till 23 timmar hos barn yngre än 26 månader behandlade med enzyminducerare, 136 timmar vid samtidig administrering med valproat och 38 timmar hos patienter som inte behandlades med enzyminducerare/-hämmare. Den interindividuella variationen för oralt clearance var hög i gruppen barnpatienter i åldrarna 2 till 26 månader (47 %). De beräknade serumkoncentrationsnivåerna hos barn från 2 till 26 månader var generellt av samma omfattning som de för äldre barn, fastän högre Cmax-nivåer sannolikt ses hos en del barn med en kroppsvikt under 10 kg.


Äldre

Resultaten av en populationsfarmakokinetisk analys som omfattade såväl unga som äldre patienter med epilepsi som deltog i samma prövningar, tydde på att clearance för lamotrigin inte ändras i någon kliniskt relevant omfattning. Efter enstaka doser minskade synbart clearance med 12 % från 35 ml/min vid 20 års ålder till 31 ml/min vid 70 år. Minskningen efter 48 veckors behandling var 10 % från 41 till 37 ml/min mellan den unga och äldre gruppen. Dessutom studerades farmakokinetiken för lamotrigin hos 12 friska äldre personer efter en singeldos på 150 mg. Genomsnittligt clearance hos äldre (0,39 ml/min/kg) ligger inom det intervall för genomsnittliga clearancevärden (0,31 till 0,65 ml/min/kg) som erhållits i nio studier med icke-äldre vuxna efter singeldoser på 30 till 450 mg.


Nedsatt njurfunktion

Tolv försökspersoner med kronisk njursvikt och ytterligare sex personer som genomgick hemodialys gavs en singeldos på 100 mg lamotrigin. Genomsnittligt clearance var 0,42 ml/min/kg (kronisk njursvikt), 0,33 ml/min/kg (mellan hemodialys) och 1,57 ml/min/kg (under hemodialys) jämfört med 0,58 ml/min/kg hos friska försökspersoner. Genomsnittlig halveringstid i plasma var 42,9 timmar (kronisk njursvikt), 57,4 timmar (mellan hemodialys) och 13,0 timmar (under hemodialys) jämfört med 26,2 timmar hos friska försökspersoner. I genomsnitt eliminerades omkring 20 % (intervall = 5,6 till 35,1) av lamotriginmängden i kroppen under en 4 timmars hemodialys. För denna patientgrupp ska initialdoser av lamotrigin baseras på de läkemedel som patienten använder samtidigt. Reducerade underhållsdoser kan vara effektivt för patienter med signifikant nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet).


Nedsatt leverfunktion

En farmakokinetisk studie med singeldos utfördes med 24 försökspersoner med olika grad av nedsatt leverfunktion och 12 friska försökspersoner som kontroller. Medianvärdet för synbart clearance av lamotrigin var 0,31, 0,24 eller 0,10 ml/min/kg hos patienter med nedsatt leverfunktion av grad A, B eller C (Child Pugh-klassificering) jämfört med 0,34 ml/min/kg hos de friska kontrollpersonerna. Initial-, upptrappnings- och underhållsdoser ska i allmänhet reduceras hos patienter med måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering).

Prekliniska uppgifter

Icke-kliniska data visar inte några särskilda risker för människa baserat på studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepade doser, gentoxicitet, och karcinogen potential.


I studier av reproduktions- och utvecklingstoxicitet hos gnagare och kaniner observerades inga teratogena effekter. Däremot observerades minskad fostervikt och fördröjd förbening vid exponeringsnivåer som var lägre än eller jämförbara med förväntad klinisk exponering. Eftersom högre exponeringsnivåer inte kunde testas hos djur på grund av maternell toxicitet har lamotrigins teratogena potential inte kartlagts vid doser överstigande den som ses vid klinisk exponering.


Hos råttor observerades ökad fetal såväl som postnatal mortalitet när lamotrigin gavs sent under dräktighetstiden och under den tidiga postnatala perioden. Dessa effekter sågs vid exponeringar som var lägre än förväntad klinisk exponering.


Hos unga råttor iakttogs en effekt på inlärning i Biels labyrinttest, någon försening av balanopreputial separation och vaginal öppenhet samt minskad postnatal ökning av kroppsvikten hos F1-djur vid exponeringar som var lägre än de terapeutiska exponeringarna hos vuxna människor, baserat på kroppsytan.


Djurexperiment har inte avslöjat nedsatt fertilitet genom lamotrigin. Lamotrigin minskade folsyranivåerna hos råttfoster. Folsyrabrist antas öka risken för medfödda missbildningar hos både djur och människa.


Lamotrigin orsakade en dosrelaterad inhibition av hERG-kanalström i humana njurceller från embryon. IC50 var omkring nio gånger över den maximala terapeutiska fria koncentrationen. Lamotrigin orsakade inte QT-förlängning hos djur vid exponeringar upp till cirka två gånger den maximala terapeutiska fria koncentrationen. I en klinisk studie sågs ingen kliniskt signifikant effekt av lamotrigin på QT-intervallet hos friska vuxna försökspersoner (se avsnitt Farmakodynamik).


In vitro-tester visade att lamotrigin uppvisar klass IB-antiarytmisk aktivitet vid terapeutiskt relevanta koncentrationer. Lamotrigin hämmar natriumkanalerna i hjärtat hos människa med en snabb onset-offset-kinetik och starkt spänningsberoende i enlighet med andra klass IB‑antiarytmika. Vid en grundlig QT‑studie med friska individer som fick lamotrigin vid terapeutiska doser förlångsammades inte ventrikulär överledning (breddökat QRS); men hos patienter med kliniskt betydelsefull strukturell eller funktionell hjärtsjukdom kan lamotrigin potentiellt förlångsamma ventrikulär överledning (breddökat QRS) och inducera proarytmi (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Lamictal tabletter


Varje Lamictal 25 mg tablett innehåller 25 mg lamotrigin.

Hjälpämne med känd effekt: Varje tablett innehåller 23,5 mg laktos.


Varje Lamictal 50 mg tablett innehåller 50 mg lamotrigin.

Hjälpämne med känd effekt: Varje tablett innehåller 46,9 mg laktos.


Varje Lamictal 100 mg tablett innehåller 100 mg lamotrigin.

Hjälpämne med känd effekt: Varje tablett innehåller 93,9 mg laktos.


Varje Lamictal 200 mg tablett innehåller 200 mg lamotrigin.

Hjälpämne med känd effekt: Varje tablett innehåller 109,0 mg laktos.


Lamictal tuggtabletter/dispergerbara tabletter


Varje Lamictal 2 mg tuggtablett/dispergerbar tablett innehåller 2 mg lamotrigin.

Varje Lamictal 5 mg tuggtablett/dispergerbar tablett innehåller 5 mg lamotrigin.

Varje Lamictal 25 mg tuggtablett/dispergerbar tablett innehåller 25 mg lamotrigin.

Varje Lamictal 50 mg tuggtablett/dispergerbar tablett innehåller 50 mg lamotrigin.

Varje Lamictal 100 mg tuggtablett/dispergerbar tablett innehåller 100 mg lamotrigin.

Varje Lamictal 200 mg tuggtablett/dispergerbar tablett innehåller 200 mg lamotrigin.


Förteckning över hjälpämnen

Tabletter:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon K30

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Gul järnoxid (E172)

Magnesiumstearat


Tuggtabletter/dispergerbara tabletter:

Kalciumkarbonat

Lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa

Aluminiummagnesiumsilikat

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Povidon K30

Sackarinnatrium

Magnesiumstearat

Svartvinbärsarom

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Lamotrigin

Miljörisk: Användning av lamotrigin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Lamotrigin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Lamotrigin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Detailed background information
Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.55 μg/L


Where:

A = 3,697 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA Health). Reduction of A may be justified based on metabolism data.


R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)


P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106


V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)


D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies


Green Algae (Scenedesmus subspicatus):

IC50 96h (growth) = 39,700 μg/L (OECD 201) (Reference 7)

NOEC = 7,500 μg/L


Water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) = 56,000 μg/L (OECD 202) (Reference 8)


Water flea (Ceriodaphnia dubia):

Chronic toxicity

NOEC 8 days (reproduction) = 10,000 μg/L (USEPA 1002) (Reference 10)


Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss):

Acute toxicity

LC50 96 h (lethality) = 85,000 μg/L (OECD 203) (Reference 9)


Fish:

Chronic toxicity

No data


Other ecotoxicity data:

Microorganisms in activated sludge:

EC50 3 h (inhibition) = 1,000,000 μg/L @ 3 hrs (OECD 209) (Reference 5)


PNEC = 7,500/50 = 150 μg/L

PNEC (μg/L) = lowest NOEC/50, where 50 is the assessment factor applied for two long-term NOECs. NOEC for alga (= 7 500 µg/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.55/150= 0.0037, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “Use of lamotrigine has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

<1% degradation in 28 days (TAD 3.11). (Reference 4)

Inherent degradability:

<10% degradation in 28 days (OECD 302). (Reference 6)


Abiotic degradation

Hydrolysis:

No data


Photolysis:

No data


Justification of chosen degradation phrase:

Lamotrigine is not readily degradable or inherently degradable. The phrase “Lamotrigine is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Dow = 1.54 at pH 7.4 (TAD 3.02). (Reference 3)


Log Dow at pH 5 < 1

Log Dow at pH 7 = 1.4

Log Dow at pH 9 = 1.4


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Dow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

UDP-glucuronyl transferases have been identified as the enzymes responsible for metabolism of lamotrigine. Lamotrigine induces its own metabolism to a modest extent depending on dose. However, there is no evidence that lamotrigine affects the pharmacokinetics of other AEDs and data suggest that interactions between lamotrigine and medicinal products metabolised by cytochrome P450 enzymes are unlikely to occur.


The apparent plasma clearance in healthy subjects is approximately 30 mL/min. Clearance of lamotrigine is primarily metabolic with subsequent elimination of glucuronide-conjugated material in urine. Less than 10% is excreted unchanged in the urine. Only about 2% of lamotrigine-related material is excreted in faeces (Reference 2).


PBT/vPvB assessment

Lamotrigine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.


All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Lamotrigine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on log Pow < 4.


Please, also see Safety data sheets on http://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. Pharmacokinetic properties: Meatbolism and Elimination. Summary of Product Characteristics Lamictal (Lamotrigine). GlaxoSmithKline, April 2013.

 3. Lamictal Environmental Information Document. Report No. GCPV/91/0005-01. Burroughs Wellcome Co., January 1993.

 4. Blasberg J. Aerobic Biodegradation in Water Using 14-C-Lamotrigine. Report No. 40510. ABC Laboratories, November 1992.

 5. Lamotrigine: Activated Slude, Respiration Inhibiton Test. Test No. 91-04-232-01. AATCC Testing Services, April 1991.

 6. Stewart KM, Smyth DV, Kent SJ. Lamotrigine: Determination of Inherent Biodegradability (Zahn-Wellens test). Report No. BL7683/B. Brixham Environmental Laboratory, October 2004.

 7. Kent SJ and Swarbrick RH. Lamortrigine: Toxicity to the green alga Selenastrum capricornutum. Report No. BL7681/B. Brixham Environmental Laboratory, August 2004.

 8. Kent SJ and Swarbrick RH. Lamortrigine: Acute Toxicity to Daphnia magna. Report No. BL7680/B. Brixham Environmental Laboratory, July 2004.

 9. Kent SJ and Swarbrick RH. Lamortrigine: Acute Toxicity to rainbow trout (Oncoryhynchus mykiss). Report No. BL7682/B. Brixham Environmental Laboratory, August 2004.

 10. Young BE and Kent SJ. Lamortrigine: Determination of the 3 brood (7 day) chronic toxicity to Ceriodaphnia dubia. Report No. BL8147/B. Brixham Environmental Laboratory, March 2006.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Blisterförpackning

25, 50, 100 och 200 mg tabletter

5, 25, 50, 100 och 200 mg tuggtabletter/dispergerbara tabletter:

3 år.


Burkförpackning

5 mg tuggtabletter/dispergerbara tabletter:

3 år.


2 mg tuggtabletter/dispergerbara tabletter:

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Tablett.

Tuggtablett/dispergerbar tablett


25 mg tabletter:

Blekt gulbrun, flerkantig, 6,0 mm lång superelliptisk tablett märkt ”GSEC7” på ena sidan och ”25´” på den andra.


50 mg tabletter:

Blekt gulbrun, flerkantig, 7,4 mm lång superelliptisk tablett märkt ”GSEE1” på ena sidan och ”50´” på den andra.


100 mg tabletter:

Blekt gulbrun, flerkantig, 9,4 mm lång superelliptisk tablett märkt ”GSEE5” på ena sidan och ”100” på den andra.


200 mg tabletter:

Blekt gulbrun, flerkantig, 10,2 mm lång superelliptisk tablett märkt ”GSEE7” på ena sidan och ”200” på den andra.


2 mg tuggtabletter/dispergerbara tabletter:

Vit till off-white 4,8 mm lång rund tablett med svartvinbärsdoft. Ena sidan har en fasad kant och är märkt ”LTG” ovanför siffran 2. Den andra sidan är märkt med två överlappande superellipser i rät vinkel. Tabletterna kan vara lätt marmorerade.


5 mg tuggtabletter/dispergerbara tabletter:

Vit till off-white avlång, bikonvex tablett (långsida 8,0 mm, kortsida 4,0 mm) med svartvinbärsdoft märkt ”GS CL2” på ena sidan och ”5” på den andra. Tabletterna kan vara lätt marmorerade.


25 mg tuggtabletter/dispergerbara tabletter:

Vit till off-white flerkantig, 5,2 mm lång superelliptisk tablett med svartvinbärsdoft märkt ”GSCL5” på ena sidan och ”25” på den andra. Tabletterna kan vara lätt marmorerade.


50 mg tuggtabletter/dispergerbara tabletter:

Vit till off-white flerkantig, 6,6 mm lång superelliptisk tablett med svartvinbärsdoft märkt ”GSCX7” på ena sidan och ”50” på den andra. Tabletterna kan vara lätt marmorerade.


100 mg tuggtabletter/dispergerbara tabletter:

Vit till off-white flerkantig, 8,3 mm lång superelliptisk tablett med svartvinbärsdoft märkt ”GSCL7” på ena sidan och ”100” på den andra. Tabletterna kan vara lätt marmorerade.


200 mg tuggtabletter/dispergerbara tabletter:

Vit till off-white flerkantig, 10,4 mm lång superelliptisk tablett med svartvinbärsdoft märkt ”GSEC5” på ena sidan och ”200” på den andra. Tabletterna kan vara lätt marmorerade.

Förpackningsinformation

Tablett 25 mg Fyrkantig, 6,0 mm lång med rundade hörn och blekt gulbrun till färgen. Märkt "GSEC7" på ena sidan och "25" på den andra.
56 styck blister, 123:64, F
21 styck kalenderförpackning, tillhandahålls ej
42 styck kalenderförpackning, tillhandahålls ej
Tablett 50 mg Fyrkantig, 7,4 mm lång med rundade hörn och blekt gulbrun till färgen. Märkt "GSEE1" på ena sidan och "50" på den andra.
56 styck blister, 184:93, F
42 styck kalenderförpackning, tillhandahålls ej
Tablett 100 mg Fyrkantig, 9,4 mm lång med rundade hörn och blekt gulbrun till färgen. Märkt "GSEE5" på ena sidan och "100" på den andra.
56 styck blister, 280:59, F
Tablett 200 mg Fyrkantig, 10,2 mm lång med rundade hörn och blekt gulbrun till färgen. Märkt "GSEE7" på ena sidan och "200" på den andra.
56 styck blister, 458:15, F
Tuggtablett/dispergerbar tablett 2 mg Vit till gulvit och kan vara lätt marmorerad. Den luktar svartvinbär. Tabletten är 4,8 mm lång, rund och märkt "LTG" ovanför siffran "2" på ena sidan och med två överlappande ovaler i rät vinkel på den andra sidan.
30 styck burk, 87:12, F
Tuggtablett/dispergerbar tablett 5 mg Vit till gulvit och kan vara lätt marmorerad. Den luktar svartvinbär. Tabletten är avlång med böjda sidor (långsida 8,0 mm; kortsida 4,0 mm) och märkt "GS CL2" på ena sidan och "5" på den andra.
1 x 60 tablett(er) burk, 206:58, F
28 styck blister, tillhandahålls ej
56 styck blister, tillhandahålls ej
Tuggtablett/dispergerbar tablett 25 mg Vit till gulvit och kan vara lätt marmorerad. Den luktar svartvinbär. Tabletten är fyrkantig, 5,2 mm lång med rundade hörn och märkt "GSCL5" på ena sidan och "25" på den andra.
56 styck blister, 128:55, F
Tuggtablett/dispergerbar tablett 50 mg Vit till gulvit och kan vara lätt marmorerad. Den luktar svartvinbär. Tabletten är fyrkantig, 6,6 mm lång med rundade hörn och märkt "GSCX7" på ena sidan och "50" på den andra.
56 styck blister, 234:01, F
Tuggtablett/dispergerbar tablett 100 mg Vit till gulvit och kan vara lätt marmorerad. Den luktar svartvinbär. Tabletten är fyrkantig, 8,3 mm lång med rundade hörn och märkt "GSCL7" på ena sidan och "100" på den andra.
56 styck blister, 282:13, F
Tuggtablett/dispergerbar tablett 200 mg Vit till gulvit och kan vara lätt marmorerad. Den luktar svartvinbär. Tabletten är fyrkantig, 10,4 mm lång med rundade hörn och märkt "GSEC5" på ena sidan och "200" på den andra.
56 styck blister, 494:84, F

Hitta direkt i texten
Av