Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Norspan®


Läkemedlet är narkotikaklassatMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Mundipharma

Depotplåster 5 mikrog/timme
(Kvadratiskt, beigefärgat, plåster 4,5x4,5cm, med rundade hörn märkt: Norspan 5 µg/H)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Analgetika, opioider

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AE01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Norspan®

5 mikrogram/timme, 10 mikrogram/timme, 20 mikrogram/timme  Depotplåster

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <använda> detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal..

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Norspan® är och vad det används för
2. Innan du använder Norspan®
3. Hur du använder Norspan®
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Norspan® ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD NORSPAN® ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Norspan depotplåster innehåller det aktiva ämnet buprenorfin som tillhör en grupp mediciner som kallas starka smärtlindrande medel.

 

Det har ordinerats åt dig av din läkare för att lindra måttlig, långvarig smärta som kräver ett starkt smärtstillande medel. Norspan ska inte användas för att lindra akut smärta.

Norspan depotplåster verkar genom huden. Efter applicering passerar buprenorfin genom huden in i blodet. Varje plåster verkar i sju dagar.


2. INNAN DU ANVÄNDER NORSPAN®

Använd inte Norspan®

 • om du är allergisk (överkänslig) mot buprenorfin eller mot något av de övriga innehållsämnena i Norspan

 • om du har andningsproblem

 • om du är drogmissbruk

  are

 • om du tar ett läkemedel som kallas MAO-hämmare (t ex tranylcypromin, fenelzin, isocarboxazid, moclobemid och linezolid), eller om du har tagit denna typ av läkemedel under de senaste två veckorna

 • om du lider av myasthenia gravis (en särskild typ av svår muskelsvaghet)

 • om du tidigare har lidit av abstinensbesvär som oro, ångest darrningar eller svettningar när du slutar med alkohol

Norspan ska inte användas för att behandla symtom i samband med att du slutar ta ett läkemedel.

Var särskilt försiktig med Norspan®

Innan du börjar behandlingen med Norspan, tala om för din läkare eller apotekspersonal

 • om du lider av kramper eller krampanfall

 • om du lider av svår huvudvärk eller känner dig sjuk efter en skallskada eller ökat tryck i huvudet (t ex på grund av en hjärnskada). Plåstren kan nämligen förvärra eller dölja omfattningen av en skallskada

 • om du känner dig yr eller svag

 • om du har svåra leverproblem

 • om du har missbrukat läkemedel

 • om du har feber, eftersom det kan leda till att större mängder av det aktiva ämnet tas upp av blodet än vid normal kroppstemperatur

Om du har genomgått en operation nyligen, tala om för läkare innan du använder Norspan depotplåster.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Om du använder Norspan i kombination med andra läkemedel kan effekten av Norspan eller det andra läkemedlet ändras.

 • Norspan får inte tas i kombination med så kallade MAO-hämmare eller om MAO-hämmare har intagits inom de senaste två veckorna (t.ex. tranylcypromin, fenelzin, isocarboxazid, moclobemid och linezolid).

 • Om du tar läkemedel som fenobarbital eller fenytoin (läkemedel som allmänt används för att behandla kramper, spastiska anfall eller konvulsioner), karbamazepin (läkemedel som används för att behandla kramper, spastiska anfall eller konvulsioner),eller rifampicin (läkemedel som används för att behandla tuberkulos), kan effekterna av Norspan minska.

 • Norspan kan göra att vissa personer känner sig sömniga, illamående eller svaga eller göra att de andas långsammare eller svagare. Dessa biverkningar kan förvärras om andra läkemedel som ger samma biverkningar tas samtidigt. Dessa omfattar läkemedel för behandling av depression, oro, psykiska eller mentala störningar, sömnmedel, läkemedel mot högt blodtryck som klonidin, andra opioider (som kan finnas i smärtstillande medel eller vissa hostmediciner, t ex morfin,dextroproproxifen, kodein, dextrometorfan eller noskapin), antihistaminer som gör dig sömnig eller bedövningsmedel som halotan.

 • Norspan får inte användas i kombination med bezodiazepiner (läkemedel som används för att behandla oro eller som sömnmedel). Denna kombination kan orsaka allvarliga andningsproblem som kan vara dödliga.

Intag av Norspan® med mat och dryck

Att använda Norspan med alkohol

Alkohol kan förvärra vissa av biverkningarna och du kan känna dig dålig om du dricker alkohol medan du bär Norspan. Att dricka alkohol medan du bär Norspan kan också påverka din reaktionsförmåga.

Graviditet och amning

Använd inte Norspan om du är gravid eller planerar graviditet eller medan du ammar.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar några läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Norspan kan påverka din reaktionsförmåga så mycket att du inte reagerar korrekt eller tillräckligt snabbt vid oväntade eller plötsliga händelser. Detta gäller särskilt:

 • i början av behandlingen

 • om du tar läkemedel mot oro eller som sömnmedel

 • om du får en ökad dos

Om du påverkas bör du inte framföra fordon eller använda maskiner medan du använder Norspan, eller under 24 timmar efter att plåstret har tagits bort.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER NORSPAN®

 

Det finns tre olika styrkor på Norspan. Din läkare avgör vilken styrka som passar dig bäst. Under behandlingen kan din läkare ändra det plåster du har fått till en lägre eller högre styrka om det behövs. Använd inte fler än två plåster samtidigt, oavsett plåstrets styrka.

Använd alltid Norspan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och äldre

Om inte din läkare har sagt något annat till dig, fäst ett Norspan-plåster (enligt den detaljerade beskrivningen nedan) och byt det var sjunde dag, helst vid samma tid på dagen. Din läkare kan vilja justera dosen efter 3-7 dagar tills korrekt nivå av smärtkontroll har hittats. Om din läkare har uppmanat dig att ta ett eller flera smärtstillande medel i kombination med plåstret, följ läkarens anvisningar noga, annars får du inte full nytta av behandlingen med Norspan.. Plåstret ska bäras i tre hela dagar innan dosen ökas, det är då som den givna dosen når full effekt.

Patienter under 18 år

Norspan ska inte ges till patienter under 18 år.

Patienter med njursjukdomar/dialyspatienter

Hos patienter med njursjukdomar behöver inte dosen ändras.

Patienter med leversjukdomar

Hos patienter med leversjukdomar kan effekterna och verkningsperioden av Norspan påverkas och din läkare kommer därför att följa dig närmare.

 

Innan du applicerar Norspan

 • Välj ett hudparti som inte är irriterat eller skadat på överarmen, underarmen, övre delen av bröstkorgen, övre delen av ryggen eller på sidan av bröstkorgen. (se bilderna nedan). Be om hjälp om du inte kan sätta fast plåstret själv.

 • Norspan ska sättas fast på ett hudparti där det inte finns så mycket hår. Om det inte finns någa passande hårlösa hudpartier ska håret klippas bort med sax. Raka inte bort håret.

 • Undvik hud som är röd, irriterad eller har andra skador som stora ärr.

 • Det hudparti du väljer måste vara torrt och rent. Tvätta med kallt eller ljummet vatten om det behövs. Använd inte tvål, sprit, olja, lotion eller andra rengöringsprodukter. Vänta tills huden är helt torr och sval efter ett hett bad eller en het dusch. Smörj inte in lotion, hudkräm eller salva på det utvalda hudpartiet. Det kan göra att plåstret inte fastnar ordentligt.

överarmenövre delen av ryggenSidan av bröstkorgen

Applicering av plåstret


Steg 1: Varje plåster ligger förseglat i en skyddspåse. Precis innan användning, öppna skyddspåsen vid den perforerade linjen. Ta ut plåstret. Använd inte plåstret om inte skyddspåsen är intakt.

Skyddspåse

Steg 2: Plåstrets klibbiga sida har en skyddsfilm. Dra försiktigt av den smala delen av skyddsfilmen. Undvik att röra vid plåstrets klibbiga sida.

Steg 3: Fäst plåstret på det utvalda området och dra bort resterande skyddsfilm.

Steg 4: Tryck plåstret mot huden med handflatan i 30 sekunder. Försäkra dig om att hela plåstret är i tät kontakt med huden, särskilt runt kanterna.

Tryck plåstret mot huden

Att bära plåstret

Du ska bära plåstret i sju dagar. Om du har satt dit plåstret korrekt är risken liten att det lossnar. Om plåstrets kanter börjar lossna kan man tejpa fast dem med lämplig hudtejp. Det går bra att bada, duscha eller simma med depotplåstret.


Utsätt inte plåstret för stark värme (t ex värmedynor, elektriska filtar, värmelampor, bastubad, heta bad, uppvärmda vattensängar, varmvattenflaskor m m) eftersom det kan öka kroppens upptag av det aktiva ämnet i blodet. Värme utifrån kan också göra att plåstret inte fastnar ordentligt. Om du har hög temperatur kan det påverka effekterna av Norspan (se avsnitt "Var särskilt försiktig" ovan).


Om plåstret mot förmodan skulle lossna innan du behöver byta, använd inte samma plåster igen. Sätt genast dit ett nytt (se "Byte av plåster" nedan).Byte av plåster

 • Ta bort det gamla plåstret.

 • Vik ihop det på mitten med de klibbiga sidorna inåt.

 • Öppna och ta ut ett nytt plåster. Använd den tomma förpackningen för att kasta det gamla plåstret. Kasta nu förpackningen på säkert sätt.

 • Även använda plåster innehåller aktiva ämnen som kan skada barn eller djur, så se till att använda plåster förvaras utom syn- och räckhåll för dem.

 • Sätt dit ett nytt plåster på ett annat hudparti (se beskrivningen ovan). Ett nytt plåster skall inte fästas på samma hudparti på 3-4 veckor.

 • Kom ihåg att alltid byta ditt plåster vid samma tid på dagen. Det är viktigt att du antecknar tidpunkt på dagen.

Behandlingens längd

Din läkare talar om för dig hur länge du ska behandlas med Norspan. Avsluta inte behandlingen utan att rådgöra med en läkare, eftersom dina smärtor kan komma tillbaka och du kan känna dig dålig (se även "Om du slutar med Norspan" nedan).

Om du känner att effekten av Norspan är för svag eller för stark, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Norspan® 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Så snart du upptäcker att du har använt flera plåster än du borde, ta bort alla plåster. Personer som har fått en överdos kan känna sig mycket sömniga och sjuka. De kan också ha andningssvårigheter eller förlora medvetandet och kan behöva akutvård på sjukhus. När du söker vård ska du ta med dig denna bipacksedel och eventuella plåster som finns kvar och visa för läkaren.

Om du har glömt att ta Norspan®

Sätt dit ett plåster så fort du kommer ihåg det. Skriv också upp datumet, eftersom din vanliga bytesdag nu kan ha ändrats. Om du är mycket försenad med att byta plåster kan dina smärtor komma tillbaka. Kontakta i så fall din läkare.

Sätt inte dit extra plåster för att kompensera för att du glömt sätta dit ett.

Om du slutar att använda Norspan®

Om du slutar använda Norspan för snabbt eller om du avbryter behandlingen kan dina smärtor komma tillbaka. Rådfråga din läkare om du vill avbryta behandlingen. Läkaren kan tala om för dig vad som kan göras och om du kan få behandling med andra läkemedel.


Vissa personer kan få biverkningar när de har använt starka smärtstillande medel under lång tid och sedan slutar med dem. Riskerna att få biverkningar när man slutar med Norspan är mycket små. Berätta ändå för din läkare om du skulle känna oro, ångest, nervositet eller skakighet, om du blir överaktiv, får sömnsvårigheter eller matsmältningsbesvär.


Den smärtstillande effekten från Norspan sitter kvar en tid efter att plåstret har tagit bort. Börja inte ta någon annan opioid (starkt smärtstillande medel) förrän 24 timmar efter att plåstret har tagits bort.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Norspan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar vid användning av Norspan depotplåster påminner om dem som observerats för andra starka smärtstillande medel, t ex andningssvårigheter och lågt blodtryck.

Detta läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner, dock är det sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Ta bort plåstret och kontakta din läkare omedelbart om du får pipande, rosslande andning eller svårt att andas. Så även om ögonlock, ansikte eller läppar svullnar upp, samt om du får utslag eller klåda - framför allt om den är spridd över hela kroppen.


I likhet med alla starka smärtstillande medel finns det en risk att du blir beroende av Norspan.


Hos patienter som har behandlats med Norspan har följande andra biverkningar rapporterats:


Mycket vanliga (förekommer förmodligen hos fler än 1 av 10 patienter)

 • huvudvärk, yrsel, sömnighet,

 • förstoppning, muntorrhet, illamående eller kräkningar,

 • klåda, rodnad, klåda på applikationsstället.

Vanliga (förekommer förmodligen hos mellan 1 och 10 av 100 patienter)

 • aptitförlust,

 • förvirring, depression, sömnlöshet, nervositet,

 • stickningar eller domningar,

 • vallningar,

 • andnöd,

 • buksmärtor eller obehag, diarré, matsmältningsbesvär,

 • svettningar, utslag,

 • trötthet, känsla av onormal svaghet, muskelsvaghet, smärtor, bröstsmärtor, svullna händer, fotleder eller fötter, rodnad och utslag på applikationsstället.

Mindre vanliga (förekommer förmodligen hos mellan 1 och 10 av 1 000 patienter)

 • uttorkning,

 • humörsvängningar, rastlöshet, oro, ångest, personlighetsförändring, upprymdhet, hallucinationer, mardrömmar,

 • smakförvrängning, talsvårigheter, minskad känslighet för smärta eller beröring, minnesförlust, migrän, svimning, darrningar, problem med koncentration och koordination,

 • torra ögon, dimsyn,

 • ringande eller brusande ljud i öronen, känsla av yrsel eller snurrighet,

 • högt eller lågt blodtryck, kärlkramp (kraftig bröstsmärta som uppträder vid hjärtbesvär), snabb eller oregelbunden hjärtrytm,

 • förvärrade andningsproblem som uppträder vid astma, hosta, hicka, hyperventilering, minskad syrehalt i blodet, rinnande näsa, väsande (rosslande, pipande) andningsljud,

 • väderspänningar,

 • viktförlust,

 • torr hud, svullet ansikte,

 • muskelkramper, spasmer, smärtor,

 • urineringsstörningar,

 • influensaliknande sjukdom, feber, skakningar, allmän sjukdomskänsla,

 • ökning av olycksfall (t ex fallolyckor),

 • abstinensbesvär som oro, ängslan, svettningar eller darrningar när du slutar använda Norspan.

Om du behöver ta blodprov, påminn din läkare om att du använder Norspan. Det är viktigt eftersom Norspan kan påverka hur levern fungerar och detta kan i sin tur påverka resultatet av vissa blodprov.


Sällsynta (förekommer förmodligen hos mellan 1 och 10 av 10 000 patienter)

 • minskad könsdrift, psykotisk störning,

 • balansrubbningar,

 • ögonlockssvullnad,

 • sammandragning av pupillerna,

 • andningssvårigheter,

 • inflammation i delar av tarmen, svårigheter att svälja,

 • lokala allergiska reaktioner med tydliga tecken på inflammation (i sådant fall ska behandlingen avbrytas),

 • minskad erektion, nedsatt sexuell funktion.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter)

 • små muskelryckningar,

 • öronsmärtor,

 • varfyllda blåsor.

Om någon av biverkningarna blir allvarliga eller om du noterar andra biverkningar som inte står i denna bipacksedel, säg till din läkare eller apotekspersonal.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR NORSPAN® SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Använd Norspan före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Lämna oanvända plåster till apoteket efter utgångsdatumet.


Försvara Norspan vid högst 25ºC.


Använd inte plåstret om förslutningen är bruten.


Det använda plåstret ska vikas ihop med den klibbiga sidan inåt och kasseras på ett säkert sätt så att barn inte kommer åt plåstret. Medicinen ska inte kastas i avlopp eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med medicin som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Det aktiva ämnet är buprenorfin.


Norspan 5 mikrogram/timme depotplåster.

Varje depotplåster innehåller 5 mg buprenorfin i en plåsterstorlek på 6,25 cm2 och avger ungefär 5 mikrogram buprenorfin per timme (under en period på 7 dagar).


Norspan 10 mikrogram/timme depotplåster.

Varje depotplåster innehåller 10 mg buprenorfin i en plåsterstorlek på 12,5 cm2 och avger ungefär 10 mikrogram buprenorfin per timme (under en period på 7 dagar).


Norspan 20 mikrogram/timme depotplåster

Varje depotplåster innehåller 20 mg buprenorfin i en plåsterstorlek på 25 cm2 och avger ungefär 20 mikrogram buprenorfin per timme (under en period på 7 dagar).


Övriga innehållsämnen är

 • polyakrylat (Durotak 387-2051 och 387-2054)

 • levulinsyra

 • oleyloleat

 • povidon

 • polyetentereftalat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depotplåster

Det finns tre storlekar.

5 mikrogram/timme: Fyrkantigt, beigefärgat plåster med rundade hörn märkt Norspan 5 µg/h

10 mikrogram/timme: Rektangulärt, beigefärgat plåster med rundade hörn märkt Norspan 10 µg/h

20 mikrogram/timme. Fyrkantigt, beigefärgat plåster med rundade hörn märkt Norspan 20 µg/h


Norspan finns i askar som innehåller 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 eller 12 plåster (styckförpackade).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mundipharma AB

Mölndalsvägen 30 B

S-412 63 Göteborg

 

Bard Pharmaceuticals Ltd

Cambridge Science Park

Cambridge CB4 0GW

England

 

Denna medicinska produkt är godkänd i EES-länderna under följande namn:

Belgien-Norspan

Danmark-Norspan

Estland-Norspan

Finland-Norspan

Irland-BuTrans

Island-Norspan

Lettland-Norspan

Litauen-Norspan

Luxemburg-Norspan

Nederländerna-BuTrans

Norge-Norspan

Polen-Norspan

Portugal-Norspan

Slovakien-Norspan

Sverige-Norspan

Storbritannien-BuTrans

Tjeckien-Norspan

Tyskland-Norspan

Ungern-Norspan

Österrike-Norspan


Denna bipacksedel godkändes senast den 2012-10-08

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av