Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Cilest® 28


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Janssen

Tablett
(rund blå märkt C250, rund grön märkt C-C)

Antikonceptionsmedel - gestagen+östrogen

ATC-kod: G03AA11
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Cilest 28

  tabletter
Norgestimat, Etinylestradiol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cilest 28  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cilest 28
3. Hur du använder Cilest 28
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cilest 28  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cilest 28  är och vad det används för

 


 • Cilest 28 är ett lågdoserat kombinations-p-piller, som används för att förhindra graviditet.

 • Varje tablett innehåller två olika kvinnliga hormoner, norgestimat och etinylestradiol.

 • Cilest 28 förhindrar ägglossning från dina äggstockar så att du inte kan bli gravid. Dessutom gör Cilest 28 livmoderhalsens sekret (slem) tjockare vilket gör det svårare för spermierna att tränga in i livmodern. Skyddseffekten startar genast från första tabletten.


Norgestimat och etinylestradiol som finns i Cilest 28 kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Cilest 28

Använd inte Cilest 28

 • om du är allergisk mot norgestimat, etinylestradiol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Använd inte Cilest 28 om du för närvarande har, har haft eller utvecklar något av följande sjukdomstillstånd:

 • blodpropp i ett blodkärl i benet (trombos), lungan (lungemboli) eller andra organ, eller inflammation i vener (tromboflebit)

 • hjärtinfarkt eller stroke

 • en sjukdom som kan föregå en hjärtinfarkt (t.ex. kärlkramp i bröstet, som orsakar svår bröstsmärta) eller en stroke (t.ex. en lindrig stroke utan bestående effekter, transitorisk ischemisk attack [TIA])

 • migrän med aura (så kallade fokala neurologiska symptom)

 • en sjukdom som ligger i släkten och som påverkar koaguleringen av blodet

 • avvikande hjärtklaffar med komplikationer

 • långvarigt högt blodtryck (160/100 mm Hg eller högre)

 • diabetes med påverkan på blodkärl

 • nuvarande sjukdom som ökar risken för blodpropp (trombos), t.ex. om du måste genomgå en större operation, en operation av benen, om du har råkat ut för en allvarlig olycka eller är sängliggande under en längre tid

 • allvarlig leversjukdom, om levervärdena inte återgått till de normala

 • levertumörer (god- eller elakartade)

 • känd eller misstänkt bröst- eller underlivscancer

 • onormal tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)

 • vaginal blödning utan känd orsak.

 • gulsot i samband med graviditet eller tidigare p-piller användning.


Cilest 28 skall inte användas om du:

 • är gravid eller tror att du kan vara gravid

 • har uppnått klimakteriet och mensen har upphört

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Cilest 28 och berätta för dem om något av följande tillstånd gäller dig, eftersom läkaren kan behöva klargöra om du kan behandlas med p-piller eller inte. Det kan också vara så att du behöver följas upp oftare under behandling med Cilest 28. Kontakta läkare också om något av följande tillstånd förekommer, uppstår eller blir värre medan du använder Cilest 28:

 • om du har hjärtklaffssjukdom (utan komplikationer) eller rubbning av hjärtrytmen

 • om du har inflammation i venerna (ytlig flebit)

 • om du har åderbråck

 • om någon av dina föräldrar eller syskon har haft blodpropp, hjärtattack eller stroke

 • om du är rökare (särskilt om du är över 35 år)

 • om du har diabetes

 • om du är mycket överviktig

 • om du har högt blodtryck (>140/90) eller om blodtrycket blir högre

 • om du lider av migränanfall

 • om du har epilepsi

 • om du eller någon av dina föräldrar eller syskon har höga fettvärden i blodet (kolesterol, triglycerider)

 • om du har någon leversjukdom eller om du har någon sjukdom i gallblåsan

 • om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom)

 • om du har eller har haft kloasma (gulbruna hudfläckar, så kallade graviditetsfläckar/leverfläckar, särskilt i ansiktet). Du bör i så fall undvika direkt exponering för solljus eller ultraviolett ljus

 • om du har rubbningar i blodkoagulationen (t.ex. brist på protein C).


Inträffar något av dessa tillstånd eller om de förvärras under användningen av Cilest 28 skall du kontakta läkare.


Sluta att använda Cilest 28 och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på angioödem

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter


Cilest 28 och venösa och arteriella blodproppar

Blodpropp är ett sällsynt tillstånd, som kan uppträda vare sig man använder kombinerade p piller eller inte. Risken är dock högre om man använder kombinerade p piller än om man inte gör det. Risken att drabbas av blodpropp är högre under graviditet än vid användning av kombinerade p-piller.


Om en blodpropp bildas i en ven i benet (djup ventrombos, DVT) och flyttar sig upp med venen till lungorna kan den orsaka bröstsmärta, andnöd, och i sällsynta fall permanent handikapp eller till och med dödsfall. Detta kallas lungemboli och är mycket sällsynt.


Det är inte känt hur Cilest 28 påverkar risken att få blodpropp jämfört med andra p-piller.


Risken för blodproppar i venerna hos användare av kombinerade p-piller ökar:

 • med stigande ålder

 • om någon av dina nära släktingar tidigare har haft blodpropp i benet, lungan (lungemboli) eller i något annat organ

 • om du är överviktig

 • om du genomgår operation, om du är med om en allvarlig olycka eller om du är

 • sängliggande under en längre tid. Tala om för läkaren att du använder Cilest 28 -tabletter, eftersom det kan vara nödvändigt att avsluta behandlingen med p-piller. I samband med planerad operation rekommenderas det att avsluta användningen av p-piller senast 4 veckor före operationen och att inte återgå till behandlingen förrän tidigast två veckor efter att du är uppe och rör dig som vanligt igen.


I sällsynta fall kan blodpropp också uppträda i en artär (arteriell trombos), t ex i hjärtats blodkärl (hjärtattack) eller i hjärnan (stroke). I ytterst sällsynta fall kan man drabbas av trombos i lever, tarmar, njurar eller i ögonen.


Risken för blodproppar i artärerna hos användare av kombinerade p-piller ökar:

 • med stigande ålder

 • om du röker. Det rekommenderas starkt att du slutar röka när du använder Cilest 28, speciellt om du är äldre än 35 år

 • om du har höga nivåer av fett i blodet (kolesterol eller triglyserider)

 • om du är överviktig

 • om du har högt blodtryck

 • om du har problem med hjärtat (hjärtklaffsproblem eller en hjärtrytmrubbning som kallas förmaksflimmer)

 • om någon av dina nära släktingar tidigare har haft hjärtinfarkt eller stroke.


Vid misstanke om blodpropp eller tromboemboli skall läkare omedelbart kontaktas och p-pillerbehandlingen avbrytas. Symtom på venös eller arteriell blodpropp kan vara:

 • plötslig svullnad, rodnad och värk i ett ben

 • plötslig svår smärta i bröstet med eller utan utstrålning i vänster arm

 • plötslig andnöd

 • plötsliga hostattacker

 • ovanlig, kraftig, långvarig huvudvärk eller förvärrad migrän

 • plötslig förändring i synen (som delvis eller fullständigt synbortfall, dimsyn eller dubbelseende)

 • talsvårigheter eller sluddrigt tal

 • yrsel

 • svimning med eller utan kramp

 • matthet eller en mycket uttalad domning som plötsligt uppträder i ena kroppshalvan eller en del av kroppen

 • motoriska störningar

 • akuta buksmärtor.


P-piller och cancer

Risken för bröstcancer tilltar generellt med tilltagande ålder. Under p-pillerbehandling är risken för diagnosen bröstcancer något ökad.

Jämfört med risken för att någon gång i livet få bröstcancer är den ökade risken i samband med p-pilleranvändning liten. Den ökade risken för bröstcancer försvinner gradvis inom 10 år efter avslutad behandling.

De bröstcancerfall som upptäckts hos p-pilleranvändare tenderar att vara mindre avancerade än hos dem som inte använt p-piller.


I sällsynta fall har godartade och ännu mer sällan elakartade levertumörer uppträtt hos p-pilleranvändare. Tumörerna kan leda till livshotande inre blödning. Får du en plötslig, svår buksmärta skall du omedelbart ta kontakt med läkare.


Livmoderhalscancer har rapporterats något oftare hos kvinnor som har tagit p-piller under lång tid. Detta behöver inte bero på p-pillret utan kan ha att göra med sexualvanor eller andra faktorer.


Mellanblödning

Under de första månaderna du tar Cilest 28 kan du ha oväntade blödningar (blödningar utanför veckan med gröna tabletter). Om sådana blödningar pågår mer än några få månader eller om de uppträder först efter några månader, ska läkaren undersöka orsaken till detta.


Utebliven menstruation

Om du tagit alla tabletter på rätt sätt, inte har haft kräkningar eller svår diarré och om du inte har tagit andra läkemedel, är det mycket osannolikt att du är gravid. Däremot, om den förväntade menstruationen uteblir två gånger i följd, ska du genomgå en gynekologisk undersökning och göra ett graviditetstest innan du fortsätter med Cilest 28. Om du inte har tagit tabletterna enligt schemat, ska du kontakta hälsovårdspersonal redan efter den första uteblivna menstruationen.


Koncentrationen av näringsämnet folat i blodet, kan vara lägre hos kvinnor som använder p-piller. Det kan ha betydelse för kvinnor som blir gravida snabbt efter avslutad p-pilleranvändning.


Följande tillstånd kan uppstå eller försämras vid såväl graviditet som användning av p-piller, men inget samband med användning av p-piller har fastställts:

 • gulsot och/eller klåda relaterad till stopp i gallflödet (kolestas)

 • gallstenar

 • porfyri (ökad utsöndring av blodfärgämnen)

 • systemisk lupus erytematosus (SLE), en typ av bindvävssjukdom

 • hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), en typ av blodsjukdom som förorsakar njurskador

 • Sydenhams korea

 • herpes gestationis (en ovanlig hudsjukdom som uppträder under graviditet)

 • otoskleros (viss typ av hörselnedsättning).


Kvinnor som använder p-piller skall regelbundet genomgå läkarkontroller. Hur ofta dessa kontroller skall göras beror på om behandlingen kan tänkas påverka en sjukdom.


Liksom andra p-piller ger Cilest 28 inte skydd mot HIV-infektion (AIDS) eller mot andra sexuellt överförda sjukdomar.

Andra läkemedel och Cilest 28

Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandling med Cilest 28.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt för följande läkemedel:

 • läkemedel mot krampanfall (barbiturater, karbamazepin, felbamat, oxkarbazepin, fenytoin, primidon, topiramat och lamotrigin är några exempel)

 • (fos)aprepitant (läkemedel för behandling av illamående)

 • läkemedel mot svamp (griseofulvin, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol och flukonazol är några exempel)

 • vissa antiretrovirala läkemedel som används för att behandla HIV/AIDS: vissa HIV- proteashämmare (t.ex. atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, ritonavir-boostrad proteashämmare), vissa icke-nukleosida omvända transkriptashämmare (t.ex. etravirin, nevirapin)

 • läkemedel som förebygger höga blodfetter (atorvastatin, rosuvastatin, klofibrat)

 • smärtstillande läkemedel (paracetamol, morfin, etoricoxib)

 • bosentan (ett läkemedel mot högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

 • modafinil (ett läkemedel mot plötsliga sömnanfall/narkolepsi)

 • ciklosporin (ett immunosuppressivt läkemedel som förebygger organavstötning efter transplantation)

 • omeprazol (ett läkemedel som används mot magsår och halsbränna)

 • rifabutin, rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

 • prednisolon (ett anti-inflammatoriskt läkemedel)

 • teofyllin (ett läkemedel för behandling av astma)

 • temazepam (ett lugnande läkemedel)

 • selegilin (ett läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom)

 • tizanidin (ett läkemedel för behandling av multipel skleros [MS])


Behandling med aktivt kol kan minska effekten av p-piller.

Behandling med naturläkemedel innehållande extrakt från Johannesört (Hypericum perforatum) minskar effekten av p-piller. Berätta därför för din läkare om du behandlas med Johannesört.

Cilest 28 med mat och dryck

Drick inte grapefruktjuice medan du använder Cilest 28.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet

Cilest 28 ska inte användas under graviditet. Om du upptäcker att du är gravid, upphör med p-piller-behandlingen och kontakta läkare. Tala om för läkaren om du använt Cilest 28 under graviditeten.


Amning

Det är möjligt att barn som ammas kan påverkas av användningen av Cilest 28. Använd därför inte Cilest 28 under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkmängden kan minska.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan.

Cilest 28 innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Cilest 28


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Skyddseffekten startar genast från första tabletten.


Varje tablettkarta innehåller 28 tabletter avsedda för 4 behandlingsveckor, 21 blå tabletter avsedda för de första tre veckorna och 7 gröna tabletter avsedda för den 4:e veckan.


Första behandlingsmånaden. Ta den första blå tabletten på menstruationens första dag. Ta sedan en blå tablett om dagen (i tur och ordning så vet du att tabletterna tagits varje dag). Om möjligt bör du ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag, t ex på kvällen.

När de blå tabletterna är slut övergår du till att ta de gröna tabletterna, en om dagen i 7 dagar. Under dessa 7 dagar inträffar vanligen menstruationen. Får du ingen menstruationsblödning skall du ändå påbörja en ny 28-dagarsbehandling efter de 7 dagarna med gröna tabletter.


Andra och följande behandlingsmånader. Börja nästa tablettperiod/tablettkarta på samma veckodag som föregående tablettperiod. Ta först blå tabletter i 21 dagar, därefter gröna tabletter i 7 dagar. Skulle menstruationen utebli även efter andra behandlingsmånaden bör du kontakta läkare.


Förskjutning av menstruationen. När de blå tabletterna från en tablettkarta är slut tas, istället för gröna tabletter, blå tabletter från en ny tablettkarta, under så många dagar som behövs. Därefter tas gröna tabletter i 7 dagar för att sedan påbörja en ny tablettkarta med 28 tabletter och ny startdag.


Genombrottsblödning. Om genombrottsblödning uppträder skall behandlingen fortsätta. Denna typ av blödning upphör normalt efter några behandlingsperioder. Om genombrottsblödningen fortsätter att uppträda efter flera cykler bör läkare/sjukvårdspersonal konsulteras.


Vad skall du göra vid kräkning eller svår diarré: Vid kräkning inom 3 timmar efter tablettintag, eller om kraftig diarré pågår under längre tid än 24 timmar, kan skyddet mot graviditet vara sämre, och du bör samtidigt använda ett annat, icke-hormonellt skyddsmedel (t ex kondom) under en vecka sedan du blivit frisk. Om kräkning eller diarré fortsätter skall läkare/sjukvårdspersonal konsulteras.

Om du använt för stor mängd av Cilest 28  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 (Sverige) eller tel. 09 47 11 (Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Cilest 28

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


 • Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle tagit din tablett är du fortfarande skyddad mot graviditet. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det och ta nästa tablett på vanlig tid.

 • Om det har gått mer än 12 timmar kan p-pillrets effekt vara minskad. Ju fler tabletter i följd som du har missat, desto högre är risken för att effekten har minskat. Risken är särskilt stor för att bli gravid om du glömmer tabletter i början eller i slutet av tablettkartan. Därför ska du alltid följa de anvisningar som lämnas nedan:


Mer än 1 tablett i tablettkartan har glömts:

Kontakta din läkare för råd.


1 tablett glömd under vecka 1

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid, men glöm inte att använda extra skydd (icke hormonellt, t ex kondom) under sju dagar. Har du haft samlag under veckan före den glömda tabletten finns en risk att du blivit gravid, och därför skall du genast kontakta din läkare


1 tablett glömd under vecka 2

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid. Förutsatt att du tagit tabletten korrekt de närmaste 7 dagarna innan den glömda tabletten har p-pillret fortfarande önskad effekt och du behöver inte använda extra skydd.


1 tablett glömd under vecka 3

Du kan välja mellan två alternativ:

 1. Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid. Ta inga gröna tabletter utan påbörja de blå tabletterna på nästa tablettkarta omedelbart. Sannolikt kommer du inte att få någon ordentlig bortfallsblödning förrän i slutet av andra tablettkartan. Däremot kan du få stänkblödning och genombrottsblödning under användningen av den andra tablettkartan.

 2. Du kan avbryta intaget av de blå tabletterna och fortsätta direkt med de gröna hormonfria tabletterna. Det är viktigt att antalet hormonfria dagar, inklusive den dag då du glömt tabletten, aldrig blir mer än totalt 7 dagar. Börja sedan på en ny tablettkarta som vanligt.


Glömd tablett glömd under vecka 4

Skyddseffekten påverkas inte. Nästa tablett tas vid vanlig tid. Den glömda gröna tabletten kastas.


Har du glömt att ta tabletter i en tablettkarta och du inte får menstruation under det första normala intervallet med gröna tabletter kan du ha blivit gravid. I det fallet måste du konsultera din läkare innan du påbörjar nästa tablettkarta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har beskrivits för Cilest 28:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • illamående, kräkningar och diarré

 • mellanblödningar

 • smärtsam menstruation

 • onormal bortfallsblödning (som tidig menstruation).


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

 • urinvägsinfektion

 • infektion i slidan

 • allergisk reaktion

 • svullnad på grund av ansamling av vätska i kroppen

 • humörbesvär som t.ex. depression

 • humörförändringar

 • sömnsvårigheter

 • nervositet

 • migrän

 • yrsel

 • magsmärtor

 • uppsvälld mage

 • förstoppning

 • gasbesvär

 • akne

 • utslag

 • muskelkramper

 • värk i armar och ben

 • ryggvärk

 • en eller flera uteblivna menstruationer

 • flytning från slidan

 • ömma bröst

 • bröstsmärta

 • svullnad

 • trötthets- eller svaghetskänsla

 • viktökning.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 1000 användare):

 • avvikande resultat i gynekologiskt cellprov (Papa-prov)

 • viktökning eller -minskning

 • ökad eller minskad aptit

 • ångest

 • förändrat intresse för sex

 • svimning

 • domningar eller stickningar

 • synstörningar

 • torra ögon

 • hjärtklappning

 • blodpropp i lungan, benen eller i vener i andra delar av kroppen

 • högt blodtryck eller förhöjning av blodtrycket

 • värmevallningar

 • andfåddhet

 • håravfall

 • ökad behåring

 • klåda med eller utan nässelutslag

 • hudrodnad

 • missfärgning av huden

 • muskelvärk

 • utsöndring från brösten

 • förstoring av brösten

 • cystor på äggstockarna

 • torrhet i slidan och på huden utanför slidan

 • viktminskning

 • bröstcancer

 • icke-cancerrelaterad (godartad) tumör i levern

 • icke-cancerrelaterad (godartad) knöl i bröstet

 • avvikande förändringar i bröstvävnaden

 • avvikande blodfettvärden (t.ex. kolesterol)

 • stroke

 • krampanfall

 • blodpropp i ögats blodkärl

 • problem med användning av kontaktlinser

 • hjärtinfarkt

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas och som kan inkludera eksem

 • smärtsamma, röda utslag på armar och ben

 • nattsvettningar

 • minskad mjölkproduktion.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare):

 • vätskefylld knöl i bröstet

 • aptitstörning

 • yrselkänsla som om du skulle snurra

 • snabb hjärtrytm

 • inflammation i bukspottskörteln (pankreatit)

 • inflammation i levern (hepatit)

 • kraftig svettning

 • ökad känslighet för solljus.


Följande biverkningar har beskrivits generellt för hormonella preventivmedel:

godartade och elakartade levertumörer, stopp i gallgången, gulsot p g a stopp i gallgången, gallsten, buksmärta och buksvullnad p g a tilltäppning av levervenerna, förstoring av muskelknutor i livmodern, ökad förekomst av sår på livmoderhalsen, tillfällig infertilitet (oförmåga att bli gravid) efter avslutad p-pillerbehandling, besvär före menstruationen (PMS, premenstruellt syndrom), mjäll, hypertrikos (ökad behåring), herpes gestationis (en ovanlig hudsjukdom som uppträder under graviditet), melasma (pigmentfläckar som kan kvarstå), hemorrhagisk eruption (en typ av hudblödning), förändringar på hornhinnan, ofrivilliga rörelser, ökad känslighet för socker.


Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Cilest 28  ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är norgestimat 250 mikrogram och etinylestradiol 35 mikrogram.

 • Övriga innehållsämnen är:

  1 blå tablett innehåller vattenfri laktos, magnesiumstearat, pregelatiniserad stärkelse, indigokarmin E132.

  1 grön tablett innehåller laktosmonohydrat, magnesiumstearat, pregelatiniserad stärkelse, mikrokristallin cellulosa, indigokarmin E132, kinolingult E104.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Blå tabletter: Tabletterna är runda, märkta C250 på båda sidor.

Gröna tabletter: Tabletterna är runda och märkta med C-C.


Tryckförpackning i kartor om 21 blå tabletter och 7 gröna tabletter.

En ytterkartong innehåller 1x28, 3x28, 6x28 respektive 13x28 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

I Sverige:

Janssen-Cilag AB

Box 7073

192 07 Sollentuna


I Finland:

Janssen-Cilag Oy

Vaisalavägen 2

02130 Esbo


Tillverkare

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

BelgienDenna bipacksedel ändrades senast 2013-10-14

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av