FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Trilyme

Boehringer Ingelheim Animal Health

Injektionsvätska, suspension
(Rosa till vit vätska med vitt sediment som lätt uppblandas vid skakning.)

Inaktiverat vaccin mot Borrelia

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QI07AB04
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2023-02-01

Innehåll

En dos (1 ml) innehåller:

Inaktiverad Borrelia burgdorferi sensu lato:

Borrelia garinii, RP ≥ 1

Borrelia afzelii RP ≥ 1

Borrelia burgdorferi sensu stricto, RP ≥ 1


Aluminium (som hydroxid, adjuvans) 2 mg, formaldehyd max. 0,5 mg, natriumklorid, kaliumdivätefosfat, dinatriumvätefosfat-dodekahydrat, vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Vaccinet inducerar specifika anti-OspA antikroppar mot Borrelia burgdorferi sensu lato. Vetenskaplig litteratur indikerar att under fästingens blodmål intas vaccin-inducerade antikroppar från blodet vilka sedan binder till OspA proteiner uttryckta på bakterien i fästingens tarm. Detta antas förhindra migrationen av bakterien till salivkörtlarna och överföringen till värddjuret.

Indikationer

För aktiv immunisering av hund från 12 veckors ålder, för att inducera produktion av anti-OspA antikroppar mot Borrelia spp. (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii och B. afzelii).

Reduktion av Borrelia-överföring är enbart undersökt i laboratorieförsök, efter infestering med fästingar (insamlade från en region med känd förekomst av Borrelia). Under dessa betingelser visades att ingen Borrelia kunde isoleras från huden hos vaccinerade hundar, medan Borrelia kunde isoleras från huden hos ovaccinerade hundar.

Reduktion av Borrelia-överföring från fästing till värddjur har inte kvantifierats, och ingen korrelation är fastställd mellan en specifik nivå antikroppar och reduktion av Borrelia-överföring. Effektiviteten av vaccinet mot en infektion som leder till utvecklande av klinisk sjukdom har inte studerats.

Immunitetens insättande: En månad efter grundvaccinering.

Immunitetens varaktighet: Ett år efter grundvaccinering.

Kontraindikationer

Använd inte vid generell febersjukdom. Använd inte till sjuka djur med samtidigt pågående sjukdom, kraftiga parasitangrepp och/eller nedsatt allmäntillstånd. Använd inte vid misstänkt eller konstaterad klinisk borrelios. Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser, adjuvans eller mot några hjälpämnen.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet eller laktation.

Biverkningar

I sällsynta fall kan en övergående svullnad på upp till 7 cm observeras kring injektionsstället i upp till 5 dagar. I sällsynta fall har anorexi eller letargi observerats efter behandling.

I mycket sällsynta fall har svullnader med större diameter (upp till 15 cm) observerats. Vaccinering kan mycket sällsynt inducera en övergående ökning i kroppstemperatur (upp till 1,5°C).

I mycket sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner uppstå, vilka kan kräva symptomatisk behandling.

Dosering

Dos: 1 ml från 12 veckors ålder.

Administreringssätt: Subkutan administrering. Skaka injektionsflaskan väl före användning.

Grundvaccinering: Två doser med 3 veckors mellanrum.

Revaccinering: Årlig revaccinering med en dos rekommenderas för att upprätthålla immuniteten. Detta schema är dock ej undersökt.

Vaccinering bör genomföras före perioder av ökad fästingaktivitet för att full immunitet efter vaccinering ska hinna utvecklas innan förväntad fästingexponering (se avsnitt Indikationer).

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Efter administrering av dubbel dos observerades inga andra biverkningar än de som beskrivs i avsnitt “Biverkningar”.

Observera

Vaccinera endast friska djur.

Ingen information finns tillgänglig om användning av vaccinet på seropositiva djur inklusive djur med maternella antikroppar.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: Använd omedelbart.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2°C - 8°C). Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension Rosa till vit vätska med vitt sediment som lätt uppblandas vid skakning.
10 x 1 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av