Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metacam® för katt och marsvin

Receptstatus
Boehringer Ingelheim Animal Health

Oral suspension 0,5 mg/ml
(med honungssmak)

Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida (oxikamer)

Djurslag:
  • Katt
  • Marsvin
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AC06
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 03.2018.

Innehåll

En ml innehåller:

Aktiv substans: Meloxikam 0,5 mg (ekvivalent med 0,017 mg per droppe). Hjälpämnen: Natriumbensoat 1,5 mg (ekvivalent med 0,05 mg per droppe), sorbitol (flytande), glycerol, sackarinnatrium, ­xylitol, natriumdivätefosfat­dihydrat, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), hydroxietylcellulosa, citronsyra, honungsarom, renat vatten.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Meloxikam tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel (NSAID), oxikam-familjen som verkar genom hämning av prostaglandinsyntesen och utövar därigenom anti-inflammatoriska, analgetiska, antiexsudativa och antipyretiska effekter. Den reducerar leukocytinfiltration i inflammerad vävnad och i mindre utsträckning hämmas även kollageninducerad trombocytaggregation. In vitro och in vivo studier har visat att meloxikam hämmar cyclooxygenas-2 (COX-2) i en högre grad än cyclooxygenas-1 (COX-1).


Farmakokinetiska egenskaper

Katt:

Absorption

Om djuret är fastande vid medicineringstilllfället erhålls maximal plasmakoncentration efter cirka 3 timmar. Om djuret utfodras samtidigt med medicinering kan absorptionen bli något fördröjd.


Distribution

Ett linjärt förhållande mellan den administrerade dosen och plasmakoncentrationen har observerats i det terapeutiska dosintervallet. ­Cirka 97 % av meloxikam är bundet till plasmaproteiner.


Metabolism

Meloxikam återfinns framförallt i plasma och en större del utsöndras via gallan medan urinen endast innehåller spår av den ursprungliga substansen. Fem huvudmetaboliter har visat sig vara farmakologiskt inaktiva. Meloxikam metaboliseras till en alkohol, ett syraderivat och ett flertal polära metaboliter. Liksom hos övriga undersökta djurslag sker den primära biotransformationen av meloxikam hos katt via oxidation.


Elimination

Meloxikam elimineras med en halveringstid på 24 timmar. Påvisning av metaboliter från modersubstansen i urin och feces men inte i plasma, är en indikation på substansens snabba utsöndring. 21 % av den återfunna dosen elimineras i urin (2 % som oförändrat meloxikam, 19 % som ­metaboliter) och 79 % i faeces (49 % som oförändrat meloxikam, 30 % som metaboliter).


Marsvin:

Inga tillgängliga data.

Indikationer

Katt: Lindring av mild till måttlig postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp på katter, till exempel ortopedisk och mjukdelskirurgi.

Lindring av smärta och inflammation vid akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos katter.

Marsvin: Lindring av lindrig till måttlig postoperativ smärta efter mjukdelskirurgi, till exempel kastrering.

Kontraindikationer

Använd inte till dräktiga eller lakterande djur. Använd inte till djur som lider av gastrointestinala ­störningar, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar. Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot n­ågot hjälpämne. Använd inte till katter yngre än 6 veckor. Använd inte till marsvin yngre än 4 veckor.

Försiktighet

Undvik användande på dehydrerade, ­hypovolemiska eller hypotensiva djur eftersom det finns en möjlig risk för njurtoxicitet.

Postoperativ användning hos katt och marsvin: Om ­ytterligare smärtlindring är befogad, skall en kompletterande smärt­behandling med andra typer av analgetika övervägas.

Kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos katt: Responsen på långtidsbehandling bör följas upp av veterinär med regelbundna intervall.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts u­nder dräktighet och laktation.

Biverkningar

Hos katt har typiska NSAID biverkningar såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt ibland rapporterats. Magsår och förhöjda leverenzymer har rapporterats i mycket sällsynta fall. Dessa biverkningar är i de flesta fall övergående och försvinner efter att behandlingen utsätts, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller livshotande. Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

Dosering

Katt:

Dosering

Vid postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp: Efter en inledande behandling med METACAM 2 mg/ml injektionsvätska, lösning till katter, fortsätts behandlingen efter 24 timmar med METACAM 0,5 mg/ml oral suspension för katter med doseringen 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt. Dosera efter kattens vikt med hjälp av medföljande dosspruta, som är graderad i kg-kroppsvikt en gång dagligen med 24 timmars intervall, i upp till 4 dagar.

Vid akuta sjukdomar i muskler, leder och skelett: Inledande behandling är en enstaka oral dos på 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen (= 4 gånger underhållsdosen). Behandlingen fortsättes sedan en gång dagligen med oral administrering (med 24 timmars intervall) med en dos på 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt under den tid som smärta och inflammation kvarstår.

Vid kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett: Doseras efter kattens vikt med hjälp av medföljande dosspruta, som är graderad i kg-kroppsvikt. Första dagen ges en engångsdos av 0,1 mg/kg kroppsvikt (dubbel kroppsvikt på dossprutan). Därefter ges underhållsdos av 0,05 mg/kg kroppsvikt en gång dagligen med 24 timmars intervall. Klinisk effekt ses normalt inom 7 dagar. Om ingen klinisk förbättring ses, bör ­behandlingen ej pågå mer än 14 dagar.


Administreringssätt och metod

Till katter under 2 kg: Varje flaska är försedd med en droppinsats för exakt droppstorlek. Dosera med droppar direkt från flaskan.

Doseringsanvisning för flaskans droppinsats:

Dos 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt = 12 droppar/kg kroppsvikt.

Dos 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt = 6 droppar/kg kroppsvikt.

Dos 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt = 3 droppar/kg kroppsvikt.

Doseringsanvisning för doseringssprutan:

Doseringssprutan sätts ovanpå flaskans droppinsats och har kg-kroppsviktmarkeringar motsvarande dosering 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

Skakas väl före användning. Administreras oralt antingen blandat med foder eller direkt i munnen. Dosering bör ske med stor noggrannhet. Den rekommenderade dosen bör inte överskridas. .

Doseringsexempel för METACAM:

Kattens vikt

Akut indikation (uppstart)

Dag 1

Kg-markeringar på dossprutan

Kronisk indikation (uppstart)

Dag 1

Kg-markeringar på dossprutan

Underhållsdosering (akut och kronisk indikation)

Från dag 2

Kg-markeringar på dossprutan

2 kg

8

4

2

2,5 kg

10

5

2,5

3 kg

12

6

3

3,5 kg

14

7

3,5

4 kg

16

8

4

4,5 kg

18

9

4,5

5 kg

20

10

5

6 kg

24

12

6

7 kg

28

14

7

8 kg

32

16

8

9 kg

36

18

9

10 kg

40

20

10

Antal behandlingsdagar per flaska (underhållsdosering):

Kattens vikt

3 ml flaska

Antal dagar

15 ml flaska

Antal dagar

30 ml flaska

Antal dagar

2 kg

14

75

150

2,5 kg

12

60

120

3 kg

10

50

100

3,5 kg

8

42

85

4 kg

7

37

75

4,5 kg

6

33

66

5 kg

6

30

60

6 kg

5

25

50

7 kg

4

21

42

8 kg

3

18

37

9 kg

3

16

33

10 kg

3

15

30

Marsvin:

Dosering

Ved postoperativ smärta efter mjukdelskirurgi:

Inledande behandling är en oral engångsdos på 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt dag 1 (preoperativt). Behandlingen fortsätter sedan med oral administrering en gång dagligen (med 24 timmars intervall) med doseringen 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt dag 2 och 3 (postoperativt).

Dosen kan i enskilda fall titreras upp till 0,5 mg/kg av den behandlande veterinärern. Säkerheten vid doseringar på över 0,6 mg/kg har inte studerats hos marsvin.

Administreringsväg och administreringssätt

Suspensionen ska ges direkt i munnen med hjälp av en standard 1 ml spruta graderad med ml-skala i steg om 0,01 ml.


Dosering med 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt: 0,4 ml/kg kroppsvikt.

Dosering med 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt: 0,2 ml/kg kroppsvikt


Använd en liten behållare (t.ex. en tesked) och droppa Metacam oral suspension i behållaren (det rekommenderas att droppa några droppar mer än vad som krävs). Använd en standard 1 ml spruta för att dra upp rätt mängd Metacam utifrån marsvinets kroppsvikt. Ge Metacam med sprutan direkt i marsvinets mun. Diska behållaren med vatten och låt torka före nästa användning

Använd inte kattsprutan med kg-kroppsviktsmarkeringar och kattpiktogramm på till marsvin.


Rekommendationer för korrekt administration

Skakas väl före användning.

Undvik kontamination under användande.


Interaktioner

Andra NSAIDs, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. METACAM skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortiko­steroider. Samtidig administrering av potentiellt njurtoxiska substanser ska undvikas. Hos katt kan tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser än METACAM 2 mg/ml injektionsvätska, lösning till katt, med en enstaka dos på 0,2 mg/kg, kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den b­ehandlingsfria periodens längd är också beroende av farmakologiska egenskaper för de produkter som använts tidigare.

Överdosering

Meloxikam har en snävare terapeutisk säkerhets­marginal på katt, och kliniska tecken på överdos kan ses vid relativt små överdoser. Vid överdos kan biverkningar, som listas i biverkningsavsnittet, vara mera allvarliga och mera frekventa. I fall av över­dosering ska s­ymtomatisk behandling initieras.

Hos marsvin orsakade överdosering på 0,6 mg/kg kroppsvikt administrerat under 3 dagar följt av en dosering på 0,3 mg/kg kroppsvikt under 6 efterföljande dagar inte biverkningar typiska för merloxicam. Säkerheten för doser över 0,6 mg/kg har inte studerats hos marsvin.

Observera

Personer som är överkänsliga mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) ska undvika kontakt med läkemedlet. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denne information eller etiketten.

Hållbarhet

Öppnad 3 ml flaska: 14 dagar. Öppnad 15 ml och 30 ml flaska: 6 månader.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Oral suspension 0,5 mg/ml med honungssmak
3 milliliter flaska, receptbelagd
15 milliliter flaska, receptbelagd
30 milliliter flaska, receptbelagd

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Oral suspension 0,5 mg/ml

Hitta direkt i texten
Av