Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ivomec Comp

Receptstatus
Boehringer Ingelheim Animal Health

Oral pasta
(orange homogen)

Antihelmintikum och insekticid mot bandmask, nematoder och styngflugelarver hos häst

Djurslag:
  • Häst
Aktiva substanser:
ATC-kod: QP54AA51
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 2019-08-09.

Innehåll

En spruta om 7,74 g oral pasta innehåller: Ivermektin 0,120 g (15,5 mg/g), prazikvantel 0,600 g (77,5 mg/g), para-orange (E110), titanoxid (E171), butylhydroxianisol (E320), glycerolformal.

Egenskaper

Ivomec Comp oral pasta är en endektocid bestående av en anthelmintisk substans, ivermektin, och en cestocid substans, praziqvantel.

Ivermektin är en endectocid som tillhör gruppen makrocykliska laktoner, vilka kan binda selektivt till glutamatreglerande kloridjonkanaler som förekommer i flera ryggradslösa djurs nerv- och muskelceller. Detta leder till en ökad permeabilitet för kloridjoner över cellmembranen, vilket ger en hyperpolarisering av nerv- och muskelceller hos parasiten som därmed paralyseras och avdödas. Föreningar ur denna grupp kan också interagera med andra ligandreglerade kloridjonkanaler, t.ex. de som regleras av neurotransmittorn gamma-aminosmörsyra (GABA). Bidragande faktorer till säkerhetsmarginalen för gruppen makrocykliska laktoner är att däggdjur saknar glutamatreglerade kloridjonkanaler, att makrocykliska laktoner har låg affinitet för andra ligandreglerade kloridjonskanaler och att de inte med lätthet passerar blod-hjärnbarriären.

Prazikvantel är ett syntetiskt pyrasinisokinolin-derivat aktivt mot flertalet trematoda och cestoda parasiter. In vivo och in vitro studier har visat att trematoder och cestoder tar upp prazikvantel inom några minuter. Verkningssättet inkluderar spastisk paralys av muskulatur och snabb vakuolisering av integument. Detta leder till att parasiten släpper från värddjuret. Prazikvantel påverkar membranpermeabiliteten hos trematoder och cestoder och därmed flödet av divalenta katjoner, speciellt kalciumjonhomeostas, vilket anses bidra till den snabba vakuoliseringen och muskelsammandragningen. Bidragande faktorer till säkerhetsmarginalen för prazikvantel är snabb metabolism och eliminering såväl som den selektiva effekten mot känsliga parasiter.

Efter peroral administrering till häst av rekommenderad dos av Ivomec Comp oral pasta absorberas och elimineras prazikvantel snabbt, medan ivermektin absorberas och elimineras långsammare. Maximal plasmakoncentration för praziqvantel (c:a 1 μg/ml) uppnås inom cirka en timme efter administrering och sjunker till icke kvantifierbara nivåer efter 7,5 timmar. Praziquantel elimineras som metaboliter via urin och faeces, 31% respektive 24% av den administrerade dosen inom 24 timmar. Maximal plasmakoncentration för ivermektin (Cmax: 37,9 ng/ml) uppnås c:a 9 timmar efter administrering och sjunker till icke kvantifierbara nivåer inom 28 dagar. Ivermektin utsöndras företrädelsevis via faeces hos alla studerade djurslag. Ingen farmakologisk interaktion mellan ivermektin och prazikvantel har noterats.

Indikationer

För behandling av blandinfektioner med cestoder och nematoder eller artropoder hos häst. Ivomec Comp oral pasta utövar antiparasitär effekt mot följande parasiter hos häst:

Bandmask (adulta): Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna

Stora strongylider: Strongylus vulgaris (adulta och arteriella stadier), S. edentatus (adulta och vävnadsstadier), S. equinus (adulta), Triodontophorus spp (adulta), T. brevicauda, T. serratus, Craterostomum acuticaudatum (adulta)

Adulta och intraluminala L4 larver av små strongylider och cyathostomer, inklusive benzimidasolresistenta stammar: Coronocyclus spp, C. coronatus, C. labiatus, C. labratus, Cyathostomum spp, C. catinatum, C. pateratum, Cylicocyclus spp, C. ashworthi, C. elongatus, C. insigne, C. leptostomum, C. nassatus, Cylicodontophorus spp, C. bicornatus, Cylicostephanus spp, C. calicatus, C. goldi, C. longibursatus, C. minutus, Parapoteriostomum spp, P. mettami, Petrovinema spp, P. poculatum, Poteriostomum spp.

Lilla magmasken (adulta): Trichostrongylus axei

Springmask (adulta och L4 larver): Oxyuris equi

Spolmask (adulta, L3 och L4 larver): Parascaris equorum

Nackbandmask (mikrofilarier): Onchocerca spp

Fölmask (adulta): Strongyloides westeri

Magmask (adulta): Habronema muscae

Styngflugelarver (alla stadier i munhåla och magsäck): Gasterophilus spp

Lungmask (adulta och inhiberade L4 larver): Dictyocaulus arnfieldi

Kontraindikationer

Skall inte användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

Ivomec Comp oral pasta är framställd för specifik användning till häst. Katter och hundar, särskilt collie, old english sheepdog och besläktade raser eller korsningar, samt även vatten- och landsköldpaddor kan få allvarliga biverkningar av den koncentration av ivermektin som finns i detta läkemedel om de får i sig spilld pasta eller har tillgång till använda sprutor.

Försiktighet

Ivomec Comp rekommenderas inte till föl yngre än 2 månader eller avelshingstar då säkerhetsstudier för dessa kategorier saknas.

Dräktighet och laktation

Studier på försöksdjur visade inga teratogena eller embryotoxiska effekter av ivermektin eller prazikvantel i terapeutiska doser. Kombinationen ivermektin och prazikvantel kan användas från fjärde dräktighetsmånaden och under laktation. Skall endast användas under de tre första dräktighetsmånaderna i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning då säkerhetsstudier för denna period saknas.

Biverkningar

Hästar som varit svårt infekterade med Onchocerca microfilariae har fått reaktioner som svullnad och klåda efter behandlingen. Dessa reaktioner ansågs vara resultatet av avdödandet av ett stort antal mikrofilarier. Reaktionerna är övergående och försvinner inom ett par dagar, men symptomatisk behandling kan övervägas. Vid behandling av kraftiga bandmaskangrepp kan ibland lindrig övergående kolik och lös avföring observeras. I sällsynta fall har inflammation i mun, på tunga och läppar observerats efter administrering av Ivomec Comp, vilket resulterat i olika kliniska tecken såsom ödem, hypersalivering, erytem, tungförändringar och stomatit. Dessa reaktioner har uppträtt inom en timme, varit övergående och försvunnit inom 24 till 48 timmar efter administrering. Vid allvarliga orala reaktioner rekommenderas symptomatisk behandling..

Dosering

Rekommenderad engångsdos är 200 µg ivermektin och 1,0 mg praziquantel per kg kroppsvikt, motsvarande 1,29 g pasta per 100 kg kroppsvikt. En hel doseringsspruta är avsedd för behandling av 600 kg kroppsvikt. Varje delmarkering på doseringssprutan ger tillräckligt med pasta för att behandla en häst på 100 kg. Kroppsvikt och dos skall bestämmas innan behandling. Doseringssprutan ställs in genom att flytta kolvringen till en delmarkering på kolvstången motsvarande beräknad kroppsvikt.

Doseringsanvisning: För oral administrering. Ställ in uppskattad vikt på sprutans graderade kolvstång genom att först vrida kolvringen ¼ varv åt vänster och sedan skjuta ringen till avsedd viktmarkering. Kolvringen låses därefter genom att vridas ¼ varv åt höger så att pilarna på kolvstången och kolvringen står mot varandra. Tillse att hästens mun är fri från foderrester. Tag av plastlocket och stick in sprutan mellan lanerna. Tryck ut pastan så långt bak på tungan som möjligt. Håll upp hästens huvud omedelbart under några sekunder för att förhindra att hästen spottar ut pastan. Program för parasitkontroll: Rådfråga veterinär för lämpliga doseringsprogram och djurhantering för att uppnå en adekvat parasitkontroll vad gäller bandmask och rundmask.

Karenstider

Slakt: 30 dygn. Skall inte användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Inga behandlingsrelaterade biverkningar observerades hos 2 månader gamla hästar behandlade med Ivomec Comp oral pasta upp till 3 gånger rekommenderad dos, eller hos vuxna hästar behandlade med 10 gånger rekommenderad dos. En övergående minskning i foderkonsumtion, förhöjd kroppstemperatur, salivering och synstörningar observerades hos hästar behandlade två gånger med 10 gånger rekommenderad dos av ivermektin oral pasta eller en gång med 10 gånger rekommenderad dos av Ivomec Comp oral pasta (dvs. 2 mg/kg kroppsvikt). Dessa symptom försvann inom 5 dagar.

Ingen antidot är identifierad, men symptomatisk behandling vid överdosering kan vara motiverat.

Observera

Försiktighet bör iakttas för att undvika följande rutiner eftersom de ökar risken för resistensutveckling och kan på sikt resultera i ineffektiv behandling:

  • Alltför tät och upprepad användning av anthelmintika från samma klass under en längre tidsperiod.

  • Underdosering, vilket kan bero på underskattning av kroppsvikten, felaktig administrering av produkten eller att doseringshjälpmedlet (om sådant finns) inte kalibrerats.

Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika bör undersökas ytterligare med hjälp av lämpliga test (t.ex. träckprovsanalys, FECRT). Om testresultat starkt tyder på resistens mot ett visst anthelmintikum bör ett anthelmintikum som tillhör en annan farmakologisk klass och med en annan verkningsmekanism användas.

Resistens mot makrocykliska laktoner (vilken inkluderar ivermektin) har rapporterats för Parascaris equorum inom EU. Därför bör användning av denna produkt baseras på lokal (regional, gårdens) epidemiologisk information om gastrointestinala nematoders känslighet, samt rekommendationer om hur ytterligare selektion för resistens mot anthelmintika begränsas.

Tvätta händerna efter hantering. Rök, drick eller ät inte när läkemedlet hanteras. Undvik kontakt med hud eller ögon eftersom produkten kan orsaka hud- och ögonirritation. Vid kontakt med ögonen, skölj med riklig mängd vatten. Vid ögonirritation eller oavsiktligt intag, kontakta omedelbart läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

Övrigt

Mycket farligt för fiskar och andra vattenlevande organismer. Förorena inte vattendrag eller diken med IVOMEC COMP eller använda sprutor. Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Hållbarhet

Hållbarhet för öppnad förpackning: 2 år.

Förvaring

Förvaras i originalförpackningen. Sätt tillbaka locket på doseringssprutan efter användning.

Förpackningsinformation

Oral pasta orange homogen
7,74 gram förfylld spruta, receptbelagd
50 x 7,74 gram förfylld spruta, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av