Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Milbemax vet. för små katter och kattungar


Receptstatus
Novartis Healthcare Animal Health

Filmdragerad tablett
(avlång, beige till brun med köttsmak, med skåra på båda sidor, ena sidan märkt BC, andra NA)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:
 • Katt
ATC-kod: QP54AB51

Texten nedan gäller för:
Milbemax vet. tuggtablett 12,5 mg/125 mg och 2,5 mg/25 mg;
Milbemax vet. för hundar tablett ;
Milbemax vet. för katter filmdragerad tablett ;
Milbemax vet. för små hundar och valpar tablett ;
Milbemax vet. för små katter och kattungar filmdragerad tablett 

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2013-11-14 (Milbemax vet. för hundar, för små hundar och valpar), 2015-04-02 (Milbemax vet. tuggtabletter 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg) respektive 2013-11-14 (Milbemax vet. för katter, för små katter och kattungar).

Innehåll

1 tablett Milbemax vet. för hundar respektive Milbemax vet. för små hundar och valpar innehåller: Milbemycinoxim 12,5 mg och prazi­kvantel 125 mg respektive milbemycinoxim 2,5 mg och prazi­kvantel 25 mg, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon, laktosmonohydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.
1 filmdragerad tablett Milbemax vet. för katter respektive Milbemax vet. för små katter och kattungar innehåller: Milbemycinoxim 16 mg och prazikvantel 40 mg respektive milbemycinoxim 4 mg och prazikvantel 10 mg. Kärna: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon, laktosmonohydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat. Dragering: hypromellos, makrogol, talk, röd järnoxid (E172 0,288 mg, endast i tabletter för katter), artificiell köttsmak.

1 tuggtablett Milbemax vet. 2,5 mg/25 mg innehåller: Milbemycinoxim 2,5 mg, prazikvantel 25 mg, glycerol (E422) 92,12 mg, propylen­glykol (E1520) 0,91 mg, brun järnoxid (E172) 0,66 mg, butylhydroxianisol (E320) 0,26 mg, propylgallat (E310) 0,09 mg, pregelatiniserad stärkelse, naturlig smak av kyckling, florsocker NF, renat vatten, natrium­klorid, citronsyramonohydrat.

1 tuggtablett Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg innehåller: Milbemycinoxim 12,5 mg, prazikvantel 125 mg, glycerol (E422) 460,46 mg, propylenglykol (E1520) 4,54 mg, brun järnoxid (E172) 3,29 mg, butylhydroxianisol (E320) 1,32 mg, propylgallat (E310) 0,46 mg, pregelatiniserad stärkelse, naturlig smak av kyckling, florsocker NF, renat vatten, natrium­klorid, citronsyramonohydrat.

Egenskaper

Milbemycinoxim tillhör gruppen makrocykliska laktoner och isoleras efter fermentering av Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Substansen är verksam mot kvalster, larv- och adulta stadier av nematoder samt larver av Dirofilaria immitis.

Aktiviteten hos milbemycin är relaterad till dess verkan på neurotransmissionen hos invertebrater. Milbemycinoxim ökar, i likhet med avermektiner och andra milbemyciner, nematoders och insekters membranpermeabilitet för kloridjoner via glutamatreglerade kloridjonkanaler (relaterade till GABAA och glycinreceptorer hos vertebrater). Detta leder till hyperpolarisering av det neuromuskulära membranet och förlamning och död för parasiten.


Prazikvantel är ett acylerat isokinolinpyrazinderivat. Prazikvantel är verksamt mot cestoder och trematoder. Det ändrar kalciumpermeabiliteten (inflöde av Ca2+) i membranen hos parasiten och ger en obalans i membranstrukturen. Detta leder till membrandepolarisering och nästan momentan kontraktion av muskulaturen (tetani), snabb vakuolisering av syncytieintegumentet och därav följande integumentellt sönderfall (blåsbildning). Följden blir att parasiten lättare stöts ut från magtarmkanalen eller dör.


Hund: Efter oral administrering av prazikvantel till hund uppnås maximal serumkoncentration för modersubstansen snabbt (Tmax cirka 0,5–4 timmar) och sjunker även snabbt (t½ cirka 1,5 timme). Det föreligger avsevärd hepatisk förstapassageeffekt, med mycket snabb och i det närmaste fullständig hepatisk biotransformation, huvudsakligen till monohydroxylerade (även några di- och trihydroxylerade) derivat, vilka mestadels är glukuronid- och/eller sulfatkonjugerade innan de utsöndras. Plasmabindningsgraden är omkring 80 %. Utsöndringen är snabb och fullständig (omkring 90 % på 2 dagar); den huvudsakliga eliminationsvägen är renal.


Efter oral administrering av milbemycinoxim till hund uppträder maximal plasmakoncentration efter omkring 2–4 timmar och sjunker med en halveringstid för ometaboliserad milbemycinoxim på 1–4 dagar. Biotillgängligheten är omkring 80 %. Hos råtta förefaller metabolismen vara fullständig, om än långsam, eftersom oförändrad milbemycinoxim inte har kunnat påvisas i urin eller feces. De viktigaste metaboliterna hos råtta är monohydroxylerade derivat, som kan kopplas till hepatisk biotransformation. Utöver relativt hög koncentration i levern finns också viss koncentration i fett, vilket återspeglar substansens lipofilicitet.


Katt: Hos katt når prazikvantel maximal plasmakoncentration inom 1 timme efter oral administrering. Eliminationshalveringstiden är omkring 3 timmar.
Hos hund sker snabb hepatisk biotransformation, främst till mono­hydroxylerade derivat. Den huvudsakliga eliminationsvägen hos hund är renal.


Efter oral administrering till katt når milbemycinoxim maximal plasma­koncentration inom 2 timmar. Eliminationshalveringstiden är omkring 13 timmar (± 9 timmar).
Hos råtta förefaller metabolismen vara fullständig, om än långsam, eftersom oförändrad milbemycinoxim inte har kunnat påvisas i urin eller feces. De viktigaste metaboliterna hos råtta är monohydroxylerade derivat, som härrör från hepatisk biotransformation. Utöver relativt hög koncentration i levern finns också viss koncentration i fett, vilket återspeglar substansens lipofilicitet.


Indikationer

Hund: behandling av blandinfektioner med adulta cestoder och nematoder av följande arter:


 • Cestoder:

Dipylidium caninum
Taenia spp.
Echinococcus spp.
Mesocestoides spp.


 • Nematoder:

Ancylostoma caninum
Toxocara canis
Toxascaris leonina
Trichuris vulpis
Crenosoma vulpis
Angiostrongylus vasorum
(begränsning av infektion orsakad av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasitstadier; se specifika behandlings- och sjukdomspreventionsscheman under Dosering.

Thelazia callipaeda (se specifikt behandlingsschema under Dosering.


Produkten kan också användas förebyggande mot dirofilarios (hjärtmask, Dirofilaria immitis), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad.


Katt: behandling av blandinfektioner med immatura och adulta cestoder och nematoder av följande arter:


 • Cestoder:

Dipylidium caninum
Taenia spp.
Echinococcus multilocularis


 • Nematoder:

Ancylostoma tubaeforme
Toxocara cati


Förebyggande mot hjärtmask (Dirofilaria immitis), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad.

Kontraindikationer

Milbemax vet. för små hundar och valpar: Skall inte användas till valpar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.

Milbemax vet. för hundar: Skall inte användas till hundar som väger mindre än 5 kg.


Milbemax vet. 2,5 mg/25 mg för små hundar och valpar: Skall inte användas till hundar som väger mindre än 1 kg.

Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg för hundar: Skall inte användas till hundar som väger mindre än 5 kg.


Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.


Se vidare under avsnitt Försiktighet.


Milbemax vet. för små katter och kattungar: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.

Milbemax vet. för katter: Skall inte användas till katter som väger mindre än 2 kg.

Försiktighet

I enlighet med god veterinärsed bör djur vägas för att säker­ställa korrekt dosering.
Behandling av hundar med stor mängd cirkulerande mikrofilarier kan ibland leda till överkänslighetsreaktioner, som exempelvis bleka slemhinnor, kräkningar, tremor, andningsbesvär och kraftig salivering. Dessa reaktioner hänger samman med frisättningen av proteiner från döda eller döende mikrofilarier och är inte en direkt toxisk effekt av läke­medlet. Användning till hundar med mikrofilaremi rekommenderas därför inte.


I riskområden för dirofilarios, eller om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för dirofilarios, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär, för att utesluta förekomst av samtidig infestation med Dirofilaria immitis. Om diagnosen är positiv är adulticidal terapi indicerad före administrering av Milbemax vet.


Inga studier har utförts på hundar respektive katter med gravt nedsatt allmäntillstånd eller individer med kraftigt försämrad njur- eller leverfunktion. Läkemedlet rekommenderas inte till sådana djur eller endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


Hos hundar som är yngre än 4 veckor är bandmaskinfektion ovanlig. Behandling av djur yngre än 4 veckor med ett kombinationspreparat är därför sannolikt inte nödvändig.


Parasiter kan utveckla resistens mot en viss grupp av anthelmintikum till följd av frekvent, upprepad användning av ett anthelmintikum ur den gruppen.

Dräktighet och laktation

Milbemax vet. kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar respektive dräktiga och digivande katter.

Biverkningar

Hund: I mycket ovanliga fall har följande tecken observerats hos hundar efter administrering av det veterinärmedicinska läke­medlet: systemiska tecken (såsom slöhet), neurologiska tecken (såsom muskelryckningar, ataxi och kramper) och/eller gastrointestinala tecken (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling).

Katt: I mycket sällsynta fall har, speciellt hos unga katter, observerats följande tecken efter administrering av det veterinärmedicinska läkemedlet: systemiska tecken (såsom slöhet), neurologiska tecken (såsom ataxi och muskelryckningar) och/eller gastrointestinala tecken (såsom kräkningar och diarré).


 • Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

 • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

 • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

 • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

 • Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

 • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

 • Inte känd (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

Dosering

Hund: Lägsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.


Produkten skall administreras i samband med eller efter foderintag.

Beroende på hundens vikt är den faktiska doseringen följande:


Hundens vikt

Tabletter för små hundar och valpar

Tabletter för hundar

Tuggtabletter 2,5 mg/25 mg för små hundar och valpar

Tuggtabletter 12,5 mg/125 mg för hundar

0,5 –1 kg

½ tablett (med skåra)

   

> 1 – 5 kg

1 tablett (med skåra)

 

1 tablett

 

> 5 –10 kg

2 tabletter (med skåra)

   

5 – 25 kg

 

1 tablett (utan skåra)

 

1 tablett

> 25 – 50 kg

 

2 tabletter (utan skåra)

 

2 tabletter

> 50 – 75 kg

 

3 tabletter (utan skåra)

 

3 tabletter

För att säkerställa korrekt dosering bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt för att undvika underdosering.
I fall där förebyggande behandling ges mot hjärtmask och det samtidigt krävs behandling mot bandmask, kan Milbemax vet. ersätta det monovalenta läkemedlet för förebyggande av hjärtmask.


Vid behandling mot Angiostrongylus vasorum skall milbemycinoxim ges 4 gånger med 1 veckas mellanrum. Om samtidig behandling mot cestoder är indicerad, rekommenderas att man behandlar med Milbemax vet. 1 gång och därefter fortsätter med det monovalenta läkemedel som innehåller enbart milbemycinoxim vid de 3 återstående veckovisa behandlingarna.


Dosering av Milbemax vet. var 4:e vecka i endemiska områden förebygger angiostrongylos genom att minska bördan av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasiter, då samtidig behandling mot cestoder är indicerad.


Vid behandling mot Thelazia callipaeda skall milbemycinoxim ges som 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Då samtidig behandling mot cestoder är indicerad, kan produkten ersätta det monovalenta läkemedlet som endast innehåller milbemycinoxim.


Katt: Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.
Läkemedlet skall administreras i samband med eller efter foderintag. Detta förfarande säkerställer optimalt skydd mot hjärtmask.
Beroende på kattens vikt är den faktiska doseringen följande:


Kattens vikt

Milbemax vet för små katter och kattungar

Milbemax vet för katter

0,5-1 kg

½ tablett

 

>1-2 kg

1 tablett

 

>2-4 kg

 

½tablett

>4-8 kg

 

1 tablett

>8-12 kg

 

1½ tablett

Milbemax vet. kan användas för prevention av hjärtmask, om samtidig behandling mot bandmask är indicerad. Behandling med Milbemax vet. ger ett förebyggande skydd under en månad mot hjärtmask. För regelbunden prevention av hjärtmask är användning av ett monopreparat att föredra.

Interaktioner

Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av den makrocykliska laktonen selamektin administrerades under behandling med Milbemax vet. i rekommenderad dos.

Samtidig användning av Milbemax vet. med en spot-on lösning innehållande moxidektin och imidakloprid tolererades väl i en experimentell studie på beaglehundar 11 månader eller äldre då den rekommenderade dosen gavs efter en applicering, men samtidig användning rekommenderas inte. I en annan studie som utfördes på 8–12 veckor gamla hundvalpar observerades övergående neurologiska biverkningar (störningar i läges- och rörelsesinne, kraftlöshet i fram- och bakben, koordinationsstörningar, lindriga darrningar och gång med höga steg enbart i bakbenen) efter administrering av båda produkterna eller enbart spot-on lösningen.
Säkerheten och effekten för denna kombination har inte undersökts i fältstudier.
Då ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av Milbemax vet. och andra makrocykliska laktoner. Studier har inte heller utförts på reproducerande djur, collie, närbesläktade raser eller korsningar av dessa.

Överdosering

Hund: Överdosering leder till mer uttalade symtom liknande de som observerats i rekommenderad dos (se Biverkningar).


Katt: I fall av överdosering har, förutom de tecken som kan förekomma vid den rekommenderade dosen (se Biverkningar), också observerats dregling. Detta tecken försvinner normalt sett spontant inom ett dygn.

Observera

Studier av milbemycinoxim tyder på att säkerhetsmarginalen är mindre hos vissa hundar av collieras eller närbesläktade raser än hos andra raser. För dessa hundar måste den rekommenderade dosen följas strikt.

Toleransen för produkten hos unga valpar av dessa raser har inte undersökts.

Kliniska symtom hos collie liknar dem som uppträder hos hundar i allmänhet vid överdosering (se Överdosering).


Tvätta händerna efter användning.
Personer som är överkänsliga mot något av innehållsämnena skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.
Echinokockos utgör en risk för människa. Vid echinokockos måste särskilda riktlinjer för behandling och uppföljning samt för personers säkerhet följas. Expert eller institution för parasitologi bör konsulteras.

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

Milbemax vet. får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Hållbarhet

Milbemax vet. för hundar, för små hundar och valpar: Hållbarheten för halverade tabletter är 1 månad.

Milbemax vet. för katter, för små katter och kattungar: Hållbarheten för halverade tabletter är 6 månader.

Förvaring

Milbemax vet. för hundar, för små hundar och valpar: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Milbemax vet. tuggtabletter 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg: Förvaras vid högst 25 ºC.

Milbemax vet. för katter, för små katter och kattungar: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation


MILBEMAX VET.
Tuggtablett 12,5 mg/125 mg (oval, mörkbrun)
2 styck blister, receptfri
48 styck blister, receptbelagd
Tuggtablett 2,5 mg/25 mg (oval, mörkbrun)
2 styck blister, receptfri
48 styck blister, receptbelagd

MILBEMAX VET. FÖR HUNDAR
Tablett  (rund, vit, ena sidan märkt CCA, andra NA)
2 styck blister, receptfri
4 styck blister, receptfri
50 styck blister, receptbelagd

MILBEMAX VET. FÖR KATTER
Filmdragerad tablett  (avlång, röd till rödbrun med köttsmak, med skåra på båda sidor, ena sidan märkt KK, andra NA)
2 styck blister, receptfri
4 styck blister, receptfri
20 styck blister, receptbelagd
50 styck blister, receptbelagd

MILBEMAX VET. FÖR SMÅ HUNDAR OCH VALPAR
Tablett  (avlång, vit, med skåra på båda sidorna, ena sidan märkt AA, andra NA)
2 styck blister, receptfri
50 styck blister, receptbelagd

MILBEMAX VET. FÖR SMÅ KATTER OCH KATTUNGAR
Filmdragerad tablett  (avlång, beige till brun med köttsmak, med skåra på båda sidor, ena sidan märkt BC, andra NA)
2 styck blister, receptfri
20 styck blister, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av