Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ronaxan vet.

Receptstatus
Boehringer Ingelheim Animal Health

Tablett 20 mg
(med skåra)

Tetracyklinderivat

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01AA02
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
Ronaxan vet. tablett 20 mg och 100 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-11-25.

Innehåll

Aktiv substans:

Doxycyklin 20 mg resp 100 mg.

Hjälpämnen:

Magnesiumstearat

Cellulosa, mikrokristallin.

Egenskaper

Den aktiva substansen i Ronaxan vet är doxycyklin. Doxycyklin utövar en bakteriostatisk effekt genom att ingripa i bakteriernas proteinsyntes. Korsresistens föreligger mellan samtliga tetracyklinderivat. Doxycyklin är verksamt mot vissa aeroba och anaeroba grampositiva och gramnegativa bakterier. Doxycyklin är även verksam mot spiroketer och vibrioner samt mot Ehrlichia, Mycoplasma och Clamydia. Tetracyklin har stor benägenhet att selektera fram gramnegativa tarmbakterier med R-faktoröverförd multipelresistens.

Doxycyklin absorberas vid peroral giva med i medeltal 50% biotillgänglighet. Maximal plasmakoncentration uppnås efter 4 timmar med 4-4,5 mikrog/ml. Genom hög lipidlöslighet underlättas vävnadsdistributionen och terapevtiska vävnadskoncentraioner uppnås i de flesta organ. Högre koncentrationer än i plasma uppnås t ex i lungor, lever, tarmvägg och njurar. Doxycyklin ger terapevtiska koncentrationer som kvarstår under 24 timmar i serum och vävnader. Ronaxan vet kan därför doseras en gång per dygn. Halveringstiden är ca 8 timmar för hund och ca 6 timmar för katt. Doxycyklin metaboliseras endast delvis och utsöndras huvudsakligen via njurarna. Vid nedsatt njurfunktion ökar utsöndringen via feces av chelatbundet doxycyklin.

Indikationer

Övre och nedre luftvägsinfektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för doxycyklin hos hund och katt.

Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot doxycyklin. Känd överkänslighet för tetracykliner.

Försiktighet

För djur: Användingen av Ronaxan vet bör baseras på resistensundersökningar av relevanta bakterier.

För personer: Hantera inte detta läkemedel vid känd överkänslighet mot tetracykliner.

Dräktighet och laktation

Vid laboratoriestudier utförda på råtta och kanin har inga teratogena eller embryotoxiska effekter påvisats.

Vid behandling med tetracyklin under den tid tänderna mineraliseras kan emaljhypoplasi och missfärgning förekomma. Tetracykliner inlagras i det växande skelettet. Under den sista hälften av dräktigheten skall därför dessa preparat ges endast efter särskilt övervägande.

Biverkningar

Gastrointestinala biverkningar kan förekomma. Vid behandling med tetracyklin under den tid tänderna mineraliseras kan emaljhypoplasi och missfärgning förekomma. Liksom för alla tetracykliner kan i sällsynta fall fotosensibilisering förekomma hos hundar med ringa hudpigmentering. Även allergiska reaktioner kan förekomma sporadiskt.

Dosering

Hund och katt: 10 mg/kg kroppsvikt en gång per dygn. Ges tillsammans med föda för att minska risken för gastrointestinala biverkningar.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Ronaxan bör inte kombineras med antibiotika som är bakteriedödande, t.ex. penicilliner eller cefalosporiner. Tetracykliner interagerar med perorala antacida, kalcium, zink och järnpreparat på grund av komplexbildning samt med loop-diuretika, tiazider och tiazidbesläktade diuretika. Doxycyklin interagerar även med vissa antiepileptika; fenobarbital, fenytoin och karbamazepin. Doxycyklin ökar effekten av antikoagulantia.

Överdosering

Toxicitetsstudier och toleransstudier visar att doxycyklin tolereras väl.

Kräkningar kan uppträda hos katt vid 5 ggr den rekommenderade dosen.

Observera

Ej relevant.

Hållbarhet

3 år.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Tablett 20 mg med skåra
20 styck blister, receptbelagd
Tablett 100 mg med skåra
20 tablett(er) blister, receptbelagd
50 tablett(er) blister, receptbelagd
5 x 20 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
100 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av