Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hippotrim® vet.

Receptstatus
Bayer Animal Health

Oral pasta 288,3 mg/g + 58,0 mg/g
(krämig vit)

Antibakteriellt medel

Djurslag:
  • Häst
Aktiva substanser:
ATC-kod: QJ01EW10
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2011-12-13

Innehåll

1 g innehåller: Sulfadiazin 288,3 mg, trimetoprim 58,0 mg, propylparahydroxibensoat (E 216), metylparahydroxibensoat (E 218), propylenglykol, karbomerer, natriumhydroxid, renat vatten.

Egenskaper

De aktiva substanserna i Hippotrim vet. utgörs av trimetoprim och sulfadiazin i förhållande 1:5. Det sistnämnda är en sulfonamid med kort utsöndringstid och låg vattenlöslighet.


Trimetoprim och sulfadiazin har var och en för sig en bakteriostatisk effekt. Tillsammans utövar de en synergistisk baktericid effekt genom att ingripa i två på varandra följande steg i bakteriernas folsyrametabolism.


Kombinationen trimetoprim och sulfonamid har ett brett antibakteriellt spektrum som omfattar grampositiva och gramnegativa bakterier. Flertalet bakterier av veterinärmedicinsk betydelse hämmas med undantag av Pseudomonas aeruginosa och vissa proteusstammar. Resistensutveckling kan förekomma.


Vid behandling med rekommenderad dosering, 30 mg/kg kroppsvikt, erhålles maximal plasmakoncentration inom 1-3 timmar. Den är efter första dosen för trimetoprim 0,7 µg/ml och för sulfadiazin 14 µg/ml. Den biologiska halveringstiden i plasma för trimetoprim och sulfadiazin hos häst är ca. 2,5 resp. 4 timmar.


Såväl trimetoprim som sulfadiazin metaboliseras i levern. Detta sker för trimetoprim genom hydroxylering och glukuronidering och för sulfadiazin genom acetylering och glukuronidering. Utsöndringen sker i huvudsak via njurarna och endast till mindre del via faeces.

Indikationer

Infektioner hos häst orsakade av mikroorganismer känsliga för trimetoprim + sulfonamid, t ex infektioner i luftvägar, mag-tarmkanal, urogenitalsystem och sårinfektioner.

Kontraindikationer

Skall inte användas till djur som visat överkänslighet mot sulfapreparat.
Svår njur- eller leverskada.

Försiktighet

Användning av produkten ska baseras på känslighetstestning och hänsyn bör tas till officiella och lokala antimikrobiella riktlinjer angående korrekt användning av antimikrobiella läkemedel.

Dräktighet och laktation

Mycket höga doser av trimetoprim har visat sig ge upphov till teratogena effekter i försöksdjur. Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Överkänslighetsreaktioner som urtikaria och G-I störningar som diarré kan förekomma.
I sällsynta fall kan kristalluri och njurskador förekomma.

Dosering

45 g / 500 kg häst alternativt 52 g / 600 kg (motsvarar 30 mg/kg av de aktiva substanserna tillsammans) 1 gång per dygn. Behandlingen bör fortgå i högst 5 dygn. Doseringssprutan är graderad och varje grad ger en dos motsvarande 50 kg kroppsvikt. Ställ in dosen med sprutans kolvring till den uppskattade vikten. För sprutans pip in i mungipan mot tungans bakre del och tryck ut avsedd dos.
Under peroral behandling skall djuren ha fri tillgång till dricksvatten.
För att undvika eventuell smittspridning bör påbörjad spruta endast användas till samma häst.

Karenstider

Slakt: Häst 10 dygn.

Interaktioner

Trimetoprim-sulfa kan utlösa fatala arrytmier hos detomidin-sederade hästar.

Överdosering

Riskerna vid överdosering är ej kända.

Observera

Nedsatt njurfunktion medför kumulationsrisk, vilket ökar risken för biverkningar vid långtidsbehandling.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Oral pasta 288,3 mg/g + 58,0 mg/g (krämig vit)
5 x 45 gram förfylld spruta, receptbelagd
5 x 52 gram förfylld spruta, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av