FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Milbemax vet.

Elanco Denmark

Tuggtablett 2,5 mg/25 mg
(oval, mörkbrun)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QP54AB51
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Elanco Denmark omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven, Tyskland


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Elanco France S.A.S

26 rue de la Chapelle

F-68330 Huningue, Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Milbemax vet. 2,5 mg/25 mg tuggtabletter för små hundar och valpar. Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg tuggtabletter för hundar. milbemycinoxim, prazikvantel.

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)OCH ÖVRIGA substanser

Milbemax vet finns i 2 olika styrkor för behandling till hund:

Produktens namn

Milbemycinoxim per tab­lett

Prazikvantel per tab­lett

Milbemax vet. för små hundar och valpar

(mörkbruna, ovala)

2,5 mg

25 mg

Milbemax vet. för hundar

(mörkbruna, ovala)

12,5 mg

125 mg

Hjälpämnen:

Glycerol (E422), propylenglykol (E1520), järnoxid, brun (E172), butylhydroxyanisol (E320), propylgallat (E310).

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Milbemax vet används till hundar för behandling av blandinfektioner med vuxna stadier av bandmaskar och rundmaskar av följande arter som är känsliga för prazikvantel och milbemycinoxim:


 • Bandmaskar:Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp.


 • Rundmaskar: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Thelazia callipaeda, Crenosoma vulpis, Angiostrongylus vasorum (begränsning av infektion orsakad av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasitstadier (se specifika behandlings- och sjukdomspreventionsscheman under “Dosering för varje djurslag”)
  Thelazia callipaeda (se specifikt behandlingsschema under “Dosering för varje djurslag”).


Milbemax vet kan också användas förebyggande mot tropisk hjärtmask, (Dirofilaria immitis), om det finns behov av samtidig behandling mot bandmaskar.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte “tuggtabletter för små hundar och valpar” till hundar som väger mindre än 1 kg.

Använd inte “tuggtabletter för hundar” till hundar som väger mindre än 5 kg.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

6. BIVERKNINGAR

Efter behandlingen kan man i mycket sällsynta fall se följande symtom: överkänslighetsreaktioner, generell påverkan (såsom slöhet), påverkan på nervsystemet (såsom muskelryckningar, svårigheter med att samordna rörelserna och kramper) och/eller symtom från mag-tarmkanalen (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling).


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

 • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

 • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

 • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

 • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

 • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel,eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Hund

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Milbemax vet tuggtabletter ges i en lägsta rekommenderad dos på 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt.


Beroende på hundens vikt är den faktiska doseringen följande:


Hundens vikt

Milbemax vet.
2,5 mg/25 mg för små hundar och valpar

Milbemax vet.
12,5 mg/125 mg för hundar

1 – 5 kg

1 tuggtablett

 

> 5 – 25 kg

 

1 tuggtablett

> 25 – 50 kg

 

2 tuggtabletter

> 50 – 75 kg

 

3 tuggtabletter

För att säkerställa korrekt dosering bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt för att undvika underdosering.


I fall där förebyggande behandling ges mot tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis) och det samtidigt krävs behandling mot bandmask, kan Milbemax vet ersätta det läkemedel som enbart innehåller milbemycinoxim som aktiv substans för förebyggande av hjärtmask.


Vid behandling mot fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) skall milbemycinoxim ges 4 gånger med 1 veckas mellanrum. Om samtidig behandling mot bandmaskar är befogad rekommenderas att man behandlar med Milbemax vet.1 gång och därefter fortsätter med ett läkemedel som enbart innehåller milbemycinoxim som aktiv substans vid de 3 återstående behandlingarna.


Dosering av Milbemax vet. var 4:e vecka i endemiska områden förebygger fransk hjärtmaskinfektion genom att minska bördan av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasiter, då samtidig behandling mot bandmask är indicerad.


Vid behandling mot ögonmask skall milbemycinoxim ges som 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Då samtidig behandling mot bandmask är indicerad, kan produkten ersätta det monovalenta läkemedlet som endast innehåller milbemycinoxim.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Milbemax vet tuggtabletter ges via munnen i samband med eller efter foderintag.

10. KARENSTID(ER)

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på förpackningen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

För djur.


Särskilda varningar för respektive djurslag:

Det rekommenderas att alla djur i hushållet behandlas samtidigt. Vid infektion med bandmaskarten D. caninum bör samtidig bekämpning av mellanvärdar, såsom loppor och löss, diskuteras med en veterinär för att förhindra återinfektion.


Innan produkten används ska blandinfektion med nematoder och cestoder fastställas med hjälp av lämpliga diagnostiska åtgärder och hänsyn tas till djurets anamnes och egenskaper (t.ex. ålder, hälsotillstånd), omgivning (t.ex. hundar i kennel, jakthundar), utfodring (t.ex. tillgång till rått kött), geografiskt läge och resor. Ansvarig veterinär ska bedöma om produkten kan ges till hundar som löper risk för återkommande blandinfektion eller i specifika risksituationer (såsom zoonotisk risk).


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:
Studier av milbemycinoxim tyder på att säkerhetsmarginalen är mindre hos vissa hundar av collieras och närbesläktade raser än hos andra raser. För dessa hundar måste den rekommenderade dosen strikt följas.

Säkerheten för Milbemax vet hos unga valpar av dessa raser har inte undersökts.

Kliniska symtom hos collie liknar dem som uppträder hos hundar i allmänhet vid överdosering (se avsnitt Överdosering).

Behandling av hundar med stor mängd cirkulerande mikrofilarier kan ibland leda till överkänslighetsreaktioner, som exempelvis bleka slemhinnor, kräkningar, darrningar, andningsbesvär eller kraftig salivering. Dessa reaktioner hänger samman med frisättningen av proteiner från döda eller döende mikrofilarier och är inte giftiga effekter orsakade av läkemedlet. Användning till hundar med mikrofilarier i blodet rekommenderas därför inte.


I riskområden för tropisk hjärtmask, eller om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär, för att utesluta möjlig redan inträffad smitta med Dirofilaria immitis. Om smitta konstateras ska hunden behandlas mot vuxna maskar innan Milbemax vet. ges.


Inga studier har utförts på hundar med gravt nedsatt allmäntillstånd eller individer med kraftigt försämrad njur- eller leverfunktion. Läkemedlet rekommenderas inte till sådana djur eller endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


Hos hundar som är yngre än 4 veckor är bandmaskinfektion ovanlig. Behandling av djur yngre än 4 veckor med ett kombinationspreparat kan därför vara onödig. Parasiter kan utveckla resistens mot en viss grupp av avmaskningsmedel till följd av ofta, upprepad användning av ett avmaskningsmedel ur den gruppen.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:
Tvätta händerna efter användning.
Personer som är överkänsliga mot något av innehållsämnena skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.


Vid oavsiktligt intag av preparatet, i synnerhet om det gäller barn, uppsök läkare och visa läkaren förpackningen och/eller bipacksedeln.
Ekinokockos utgör en risk för människa. Vid smitta med ekinokockos ska särskilda riktlinjer för behandling, övervakning och skyddsåtgärder för människa följas och veterinärmedicinsk enhet specialiserad på infestationer kontaktas.


Dräktighet och digivning:

Läkemedlets säkerhet har fastställts under dräktighet och digivning.

Kan användas till dräktiga och digivande tikar.

Kan användas till avelsdjur.


Andra läkemedel och Milbemax vet.:

Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av selamektin, som är en makrocyklisk lakton, gavs under behandlingen med Milbemax vet. i rekommenderad dos.
Samtidig användning av Milbemax vet. med en spot-on lösning innehållande moxidektin och imidakloprid tolererades väl i en experimentell studie på beaglehundar 11 månader eller äldre då den rekommenderade dosen gavs efter en applicering, men samtidig användning rekommenderas inte. I en annan studie som utfördes på 8–12 veckor gamla hundvalpar observerades övergående neurologiska biverkningar (störningar i läges- och rörelsesinne, kraftlöshet i fram- och bakben, koordinationsstörningar, lindriga darrningar och gång med höga steg enbart i bakbenen) efter samtidig administrering av båda produkterna. Sådana tecken observerades emellertid inte i denna studie efter administrering av enbart Milbemax vet.
Säkerheten och effekten för denna kombination har inte undersökts i fältstudier.
Då ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av Milbemax vet. och andra makrocykliska laktoner. Studier har inte heller utförts på dräktiga djur, collie, närbesläktade raser eller korsningar av dessa.


Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Inga andra symptom än de som observerats vid rekommenderade doser (se Biverkningar) har konstaterats, men symptomen har varit kraftigare.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet.

Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Datum då bipacksedeln senast reviderades: 2021-02-12

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

Kartong med 1 blister med 2 tuggtabletter

Kartong med 1 blister med 4 tuggtabletter

Kartong med 12 blister, varje blister innehåller 4 tuggtabletter

Kartong med 24 blister, varje blister innehåller 4 tuggtabletter (Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg)

Kartong med 1 strip med 2 tuggtabletter

Kartong med 1 strip med 4 tuggtabletter

Kartong med 12 strips, varje strip innehåller 4 tuggtabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Hitta direkt i texten
Av