FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Milbemax vet. för små katter och kattungar

Elanco

Filmdragerad tablett
(avlång, beige till brun med köttsmak, med skåra på båda sidor, ena sidan märkt BC, andra NA)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QP54AB51
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Elanco omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Tyskland


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Elanco France S.A.S

26 rue de la Chapelle

F-68330 Huningue

Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Milbemax vet. filmdragerade tabletter för katter. Milbemax vet. filmdragerade tabletter för små katter och kattungar. milbemycinoxim/prazikvantel

3. DEKLARATION AV AKTIV(A)SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Milbemax vet finns i 2 olika styrkor för behandling till katt:

 

Milbemycinoxim per tablett

Prazikvantel
per tablett

Hjälpämnen

Milbemax vet för små katter och kattungar
(beige till brun, avlång, med artificiell köttsmak, skåra på båda sidor)

4 mg

10 mg

Upp till 132,5 mg

Milbemax vet för katter

(röd till rödbrun, avlång, med artificiell köttsmak, skåra på båda sidor)

16 mg

40 mg

Röd järnoxid (E172) 0,288 mg,

andra hjälpämnen upp till 132,5 mg

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Milbemax vet används till katter för behandling av blandinfektioner med fullvuxna stadier och larvstadier av bandmaskar (cestoder) och rundmaskar (nematoder) av följande arter:


Bandmaskar: Olika arter av bandmaskar (t ex Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis).


Rundmaskar: Hakmask (Ancylostoma tubaeforme), spolmask (Toxocara cati)


Förebyggande mot tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis), om samtidig behandling mot bandmaskar är befogad.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte ”tabletter för små katter och kattungar” till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.

Använd inte ”tabletter för katter” till katter som väger mindre än 2 kg.

6. BIVERKNINGAR

I mycket sällsynta fall, speciellt hos unga katter, kan man efter behandlingen se följande symtom: överkänslighetsreaktioner, allmän påverkan (såsom slöhet), påverkan på nervsystemet (såsom muskelryckningar och svårigheter med att samordna rörelserna) och/eller symtom från mag-tarmkanalen (såsom kräkningar och diarré).


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:


  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.


7. DJURSLAG

Katt.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Milbemax vet tabletter ges i en lägsta rekommenderad dos på 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt.
Beroende på kattens vikt är den faktiska doseringen följande:

Kattens vikt

Milbemax vet för små katter och kattungar

Milbemax vet för katter

0,5 – 1 kg

½ tablett (avlång, beige till brun)

 

1 – 2 kg

1 tablett (avlång, beige till brun)

 

2 – 4 kg

 

½ tablett (avlång, röd till rödbrun)

4 – 8 kg

 

1 tablett (avlång, röd till rödbrun)

8 – 12 kg

 

1½ tablett (avlång, röd till rödbrun)

Milbemax vet. kan användas som förebyggande behandling av hjärtmask, om samtidig behandling mot bandmask är befogad. Behandling med Milbemax vet. ger ett förebyggande skydd under en månad mot hjärtmask. För regelbunden förebyggande behandling av hjärtmask är användning av ett läkemedel med endast en aktiv substans att föredra.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Milbemax vet ges via munnen som engångsdos.Givan bör ges i samband med eller efter foderintag, vilket säkerställer optimalt skydd mot hjärtmask.

10. KARENSITID(ER)

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25°C.
Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på förpackningen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Hållbarheten för halverade tabletter är 6 månader.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Endast för behandling av djur.


Särskilda varningar för respektive djurslag:

För att kunna utveckla ett effektivt maskkontrollprogram ska hänsyn tas till information om lokal förekomst av mask och till kattens risk för att utsättas för smitta. Kontakta din lokala veterinär för råd.

Det rekommenderas att alla djur i hushållet behandlas samtidigt. Vid infektion med bandmaskarten D. caninum bör samtidig bekämpning av mellanvärdar, såsom loppor och löss, diskuteras med en veterinär för att förhindra återinfektion.


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Djuret bör vägas före behandlingen så att rätt dos ges.

Se till att katter och kattungar som väger mellan 0,5 och 2 kg får rätt tablettstyrka (4 mg milbemycinoxim/10 mg prazikvantel) och rätt dos (½ eller 1 tablett) för motsvarande vikt (½ tablett till katter som väger 0,5 till 1 kg, 1 tablett till katter som väger 1 till 2 kg).


Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multiocularis) utgör en risk för människa. Vid smitta av rävens dvärgbandmask finns särskilda riktlinjer för behandling och uppföljning. Om katten vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer bör veterinär kontaktas.

(Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, har konstaterats i Danmark men förekommer för närvarande inte i Sverige.)


Inga studier har utförts på katter med gravt nedsatt allmäntillstånd eller individer med kraftigt försämrad njur- eller leverfunktion. Läkemedlet rekommenderas inte till dessa djur, eller endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Tvätta händerna efter användning.

Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök läkare och visa läkaren förpackningen och/eller bipacksedeln.


Dräktighet och digivning
Milbemax vet kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande katter.


Andra läkemedel och Milbemax vet.:

Samtidig användning av Milbemax vet. och selamektin (läkemedel från samma kemiska grupp, makrocykliska laktoner) tolereras väl. Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av selamektin gavs under behandling med Milbemax vet. i rekommenderad dos.

Samtidig användning av Milbemax vet. med en spot-on lösning innehållande moxidektin och imidakloprid i rekommenderade doser tolererades väl i en laboratoriestudie på 10 kattungar efter en applicering, men samtidigt bruk rekommenderas inte.

Säkerhet och effekt av samtidig användning har inte studerats i fältstudier.

Eftersom ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av Milbemax vet. och andra läkemedel från samma kemiska grupp. Studier på kombinationsbehandling har inte heller utförts på dräktiga djur.


Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Vid överdosering kan, förutom de tecken som beskrivs under rekommenderad dos (se under biverkningar), ses dregling. Detta kommer normalt att försvinna av sig självt inom ett dygn.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet.

Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2019-05-02

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

Kartong med 2 tabletter i blister

Kartong med 4 tabletter i blister

Kartong med 10 tabletter i blister

Kartong med 20 tabletter i blister

Kartong med 50 tabletter i blister

Kartong med 100 tabletter i blister


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta den lokala

företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning: Elanco Animal Health A/S, Lyskær 3E 2. tv, DK-2730 Herlev

Hitta direkt i texten
Av