FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Axilur® vet.

Intervet

Tablett 500 mg
(Vit tablett utan lukt eller smak, med brytskåra och märkt P500)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask hos hund

Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AC13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Intervet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Intervet International B.V.

P.O. Box 31

NL-5830 AA Boxmeer

Nederländerna

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Axilur® vet. 500 mg tabletter till hund

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 tablett innehåller:


Aktiv substans:

Fenbendazol 500 mg


Övriga innehållsämnen:

Laktosmonohydrat, majsstärkelse, kolloidal kiseldioxid, hydroxyetylcellulosa, natriumamylpektinglykolat och magnesiumstearat.

4. INDIKATION(ER)

Behandling av parasitinfektion med fullvuxna stadier och larvstadier av rundmaskarna:

- Spolmask (Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina)

- Hakmask (Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubæforme, Uncinaria stenocephala)

- Piskmask (Trichuris vulpis)

- Lungmask (Aelurostrongylus abstrusus),

samt

- Bandmask (t ex Tænia pisiformis, Tænia hydatigena, Tænia tæniæformis. Tænia ovis, Tænia cervi, Tænia serialis och Mesocestoides spp.)


Förebyggande av spolmask- och hakmaskinfektion hos nyfödda valpar genom behandling av modertiken under slutet av dräktigheten och början av diperioden.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6. BIVERKNINGAR

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Mycket sällsynta : Besvär från magtarmkanalen (såsom kräkningar och lindrig diarré) kan förekomma hos hund. Allergiska reaktioner kan förekomma hos hund. Kräkningar eller lindrig diarré kan förekomma hos katt


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG

Hund.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Behandling av parasitinfektion:

Vanlig dosering är 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande 1 tablett per 10 kg kroppsvikt dagligen under 3 dagar i följd.


Förebyggande av spolmask- och hakmaskinfektion hos nyfödda valpar:

Den dräktiga tiken behandlas dagligen från 40:e dräktighetsdygnet t.o.m. 14 dygn efter valpning med 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt, motsvarande 1 tablett per 10 kg kroppsvikt.

Djurets vikt, kg

Antal tabletter per dag

5

½

7,5

½

10

1

12,5

1

15

17,5

20

2

22,5

2

25

27,5

30

3

32,5

3

35

37,5

40

4

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Tabletterna ges utblandade i en foderportion, helst i en första delportion, efter att först ha sönderdelats eller slammats upp i vatten.

10. KARENSTIDER

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Döda eller döende maskar kan ibland ses i djurets avföring uppemot tio dagar efter avslutad behandling.


Dräktighet

Kan ges till dräktig tik från 40:de dräktighetsdygnet till och med 14 dygn efter valpning.


Överdosering

Fenbendazol har låg toxicitet (giftighetsgrad).


Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.


Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2016–09–07

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Information om korrekt tillfälle för behandling av parasitinfektion med detta läkemedel bör inhämtas hos veterinär eller hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.


Information lämnas av:

Intervet AB

Box 6195

102 33 Stockholm

Telefon: 08-522 216 60


Förpackningsstorlekar:

10 tabletter

20 tabletter

Hitta direkt i texten
Av