FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Droncit® vet.

Vetoquinol

Tablett 50 mg
(vit, plan med skåra, Ø 13 mm)

Anthelmintikum mot bandmask hos katt och hund

Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Vetoquinol omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:
Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

70200 Lure

Frankrike


Tillverkare:
KVP Pharma + Vetrinär Produkte GmbH,

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Tyskland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Droncit vet. 50 mg tabletter. Prazikvantel

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En tablett innehåller:


Aktivt innehållsämne
Prazikvantel 50 mg


Hjälpämnen
Vattenfri laktos
Mikrokristallin cellulosa
Majsstärkelse
Povidon
Natriumlaurilsulfat
Magnesiumstearat
Vattenfri kolloidal kiseldioxid

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Bandmask hos hund och katt.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga kända.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.
Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Katt och hund.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Normaldos mot bandmask utom Diphyllobotrium: engångsdos 5 mg/kg (en tablett/10 kg)


Doseringstabell:

Djurets vikt

Antal tabletter

< 5 kg

½

5-10 kg

1

11-20 kg

2

21-30 kg

3

31-40 kg

4

41-50 kg

5

51-60 kg

6

Diphyllobotrium: engångsdos 40 mg/kg (8 tabletter/10 kg). Denna parasit kan finnas i rå insjöfisk.


Om veterinären har ordinerat en annan dos, bör veterinärens anvisning följas.


Om djuret smittas på nytt, upprepas behandlingen.


Droncit vet. kan ges direkt eller inblandat i fodret.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Inga speciella åtgärder behöver iakttagas.

10. KARENSTID

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Dräktighet och laktation

Kan administreras under dräktighet och digivning.


Överdosering

Symtom på överdosering: Kräkningar kan förekomma.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2020-12-17

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar: Blisterförpackning 2 och 20 tabletter
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Hitta direkt i texten
Av