FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Engerix®-B

GlaxoSmithKline

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 20 mikrogram/1 ml
(Mjölkaktig vit suspension)

Vaccin mot hepatit B (rDNA)

ATC-kod: J07BC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2023-09-27.

Indikationer

Engerix-B är indicerat för aktiv immunisering mot hepatit B-virusinfektion (HBV), orsakad av alla kända subtyper hos icke immuna personer 16 år och äldre. Nationella riktlinjer avgör vilka populationer som bör immuniseras.


Det kan förväntas att hepatit D också förhindras genom immunisering med Engerix-B eftersom hepatit D (orsakad av delta-agens) inte förekommer i frånvaro av hepatit B-infektion.

Kontraindikationer

Engerix-B ska inte ges till personer med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll eller till personer som har visat tecken på överkänslighet efter tidigare administrering av Engerix-B.


I likhet med andra vacciner ska administrering av Engerix-B uppskjutas om patienten lider av akut svår febersjukdom. Lättare infektioner är dock ingen kontraindikation för immunisering.

Dosering


Dosering


Engerix-B (20 mikrogram/1 ml) är ämnad för personer 16 år och äldre. Engerix-B (10 mikrogram/0,5 ml) är ämnad för personer upp till och med 15 år.


Engerix-B (20 mikrogram/1 ml) kan även användas till personer från 11 till och med 15 år i ett 2-dosschema under förhållanden där det är låg risk för hepatit B-infektion under vaccinationsprogrammet och när fullföljande av hela vaccinationsprogrammet kan säkerställas (se nedan och avsnitt Farmakodynamik).


Primära immuniseringsscheman


 • Personer 16 år och äldre:

Två primärimmuniseringsscheman kan rekommenderas:

Ett 0, 1, 6-månadersschema som ger optimalt skydd vid månad 7 och som producerar höga antikroppskoncentrationer.


Ett accelererat schema, med immunisering vid 0, 1 och 2 månader, som ger ett snabbare skydd och förväntas ge bättre patientföljsamhet. Med detta schema ska en fjärde dos administreras efter 12 månader för att säkerställa långtidsskydd eftersom antikroppskoncentrationer efter den tredje dosen är lägre än de som uppnås med 0, 1, 6-månadersschemat.


 • Personer 18 år och äldre:

I undantagsfall, när en ännu snabbare effekt behöver uppnås hos vuxna, t ex hos personer som reser till högendemiskt område och som påbörjar vaccinationen mot hepatit B en månad före avresan, kan ett schema med tre injektioner vid 0, 7 och 21 dagar användas. Om detta schema används rekommenderas en fjärde dos 12 månader efter den första dosen.


 • Personer från 11 till och med 15 år:

Engerix-B (20 mikrogram/1 ml) kan ges till personer från 11 till och med 15 år enligt ett 0, 6-månadersschema. I detta fall är det dock möjligt att ett fullgott skydd mot hepatit B-infektioner inte uppnås förrän efter den andra dosen (se avsnitt Farmakodynamik). Detta schema ska därför endast användas när det är låg risk för hepatit B-infektion under vaccinationsprogrammet och när ett slutförande av 2-dos vaccinationsprogram kan säkerställas. Om båda kriterierna inte kan uppfyllas (t ex personer som genomgår hemodialys, resenärer till endemiska områden och vid nära kontakt med infekterade individer), bör 3-dosschemat eller accelererade schemat med Engerix-B (10 mikrogram/0,5 ml) användas.


 • Patienter med njurinsufficiens, inklusive patienter som genomgår hemodialys, 16 år och äldre:

Primärimmuniseringsschemat för patienter med njurinsufficiens, inklusive patienter som genomgår hemodialys, är fyra dubbla doser (2 x 20 mikrogram) givna vid startdatum och vid 1 månad, 2 månader samt 6 månader efter första dostillfället. Immuniseringsschemat ska anpassas för att upprätthålla anti-HBs-antikroppskoncentrationer som är lika med eller högre än den accepterade skyddsnivån på 10 IE/l.


 • Känd eller förväntad exponering för HBV:

Under förhållanden där exponering för HBV nyligen har skett (t ex nålstick med kontaminerad spruta) kan den första dosen Engerix-B administreras samtidigt med HBIg, men de måste dock ges på skilda injektionsställen (se avsnitt Interaktioner). Schemat med immunisering vid 0, 1, 2 och 12 månader rekommenderas.


Dessa immuniseringsscheman kan anpassas i enlighet med lokal immuniserings­praxis.


Boosterdos


Aktuella data ger inget stöd för behovet av boostervaccinering av immunkompetenta individer som har svarat på en full primärimmunisering (Lancet 2000, 355:561).


Till patienter med nedsatt immunförsvar (t ex patienter med kronisk njursvikt, hemodialyspatienter, HIV-positiva patienter) bör boosterdoser administreras för att upprätthålla anti-HBs-antikroppskoncentrationer som är lika med eller högre än den accepterade skyddande nivån på 10 IE/l. För patienter med nedsatt immunförsvar rekommenderas provtagning var 6:e -12:e månad efter vaccination.

Nationella rekommendationer för boostervaccination bör tillämpas.


Utbytbarhet av hepatit B-vacciner


Se avsnitt Interaktioner.


Administreringssätt


Engerix-B ska administreras intramuskulärt i deltoideusregionen.


I undantagsfall kan vaccinet ges subkutant till patienter med trombocytopeni eller blödningsrubbningar.

Varningar och försiktighet

Synkope (svimning) kan inträffa efter eller till och med före vaccination, framför allt hos ungdomar, som en psykogen reaktion på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska symtom såsom övergående synrubbning, parestesi och rörelser av tonisk-klonisk typ i extremiteterna under återhämtning. Det är viktigt att rutiner finns på plats för att undvika skador vid svimning.


P g a den långa inkubationstiden för hepatit B är det möjligt att en odiagnostiserad infektion kan föreligga vid tidpunkten för immunisering. Det är möjligt att vaccinet inte skyddar mot hepatit B-infektion i sådana fall.


Vaccinet skyddar inte mot infektioner orsakade av andra leverpatogener såsom hepatit A-, hepatit C- och hepatit E-virus.


Som för alla vacciner uppnås inte alltid ett skyddande immunsvar hos alla vaccinerade.


Ett antal faktorer har visat sig reducera immunsvaret mot hepatit B-vacciner. Dessa faktorer inkluderar hög ålder, manligt kön, övervikt, rökning, administreringssätt samt vissa kroniska underliggande sjukdomar. Man kan överväga serologisk provtagning av de patienter som löper risk att inte uppnå fullgott skydd efter avslutat vaccinationsprogram med Engerix-B. Ytterligare doser kan behöva övervägas för personer som inte svarar eller svarar suboptimalt på vaccinationsprogrammet.


Patienter med kronisk leversjukdom, HIV-infektion eller kronisk hepatit C-infektion bör inte undantas från vaccination mot hepatit B. Vaccination kan rekommenderas eftersom hepatit B-infektionen kan vara svår hos dessa patienter. Det bör dock avgöras från fall till fall om dessa patienter ska vaccineras mot hepatit B. Hos HIV-infekterade patienter, liksom hos patienter med njurinsufficiens inklusive patienter som genomgår hemodialys och patienter med nedsatt immunförsvar, finns det risk att en adekvat anti-HBs-antikroppskoncentration ej uppnås efter primärimmunisering och dessa patienter kan därför behöva ytterligare vaccindoser.


Engerix-B ska inte ges intraglutealt eller intradermalt eftersom detta kan resultera i ett lägre immunsvar.


Engerix-B får under inga omständigheter ges intravaskulärt.


Som för alla injicerbara vacciner kan sällsynta fall av anafylaktiska reaktioner till följd av administrering av vaccinet inträffa. Adekvat medicinsk behandling ska därför alltid finnas i beredskap.


Detta vaccin innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Interaktioner

Samtidig administrering av Engerix-B och standarddos av HBIg ger inte lägre anti-HBs-antikroppskoncentration förutsatt att administreringen sker på olika injektionsställen.


Engerix-B kan ges samtidigt med BCG-, hepatit A-, polio-, mässling-, påssjuke-, röda hund-, difteri- och tetanusvacciner.


Engerix-B kan ges samtidigt med vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Samtidig administrering av Engerix-B och Cervarix (HPV-vaccin) visade inte någon kliniskt relevant påverkan på antikroppssvaret mot HPV-antigen. Geometriska medelkoncentrationen (GMC) för anti-HBs var lägre vid samtidig administrering, men den kliniska signifikansen av detta fynd är inte känd eftersom seroprotektionsfrekvensen inte påverkades. Andelen individer som uppnådde anti-HBs ≥10 mIE/ml var 97,9% vid samtidig vaccination och 100% för enbart Engerix-B.


Olika injicerbara vacciner ska alltid administreras på olika injektionsställen.


Engerix-B kan användas för att fullfölja primärimmunisering som påbörjats antingen med plasmaderiverat eller annat genetiskt framställt hepatit B-vaccin eller, om man avser att ge en boosterdos, så kan den ges till individer som tidigare fått primärimmunisering med plasma- eller genetiskt framställt hepatit B-vaccin.

Graviditet 

Effekterna av HBsAg på fostrets utveckling har ej fastställts.


Som för alla inaktiverade virala vacciner är skador på fostret ej att förvänta.
Engerix-B ska endast användas under graviditet om absolut nödvändigt och då fördelarna överväger de möjliga riskerna för fostret.

Amning 

Effekterna på barn som ammas, vars mödrar vaccinerats med Engerix-B har inte utvärderats i kliniska studier eftersom information om utsöndring i bröstmjölk saknas.


Ingen kontraindikation har fastslagits.

Fertilitet

Engerix-B har inte utvärderats i fertilitetsstudier.

Trafik

Engerix-B har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Säkerhetsprofilen nedan baseras på data från 5329 patienter i 23 studier.


Nuvarande formulering av Engerix-B innehåller inte tiomersal (en organisk kvicksilverförening). Följande biverkningar har rapporterats efter användning av tidigare formulering med tiomersal och nuvarande tiomersalfria formulering.


I en klinisk studie med nuvarande formulering (tiomersalfri) var incidensen av smärta, rodnad, svullnad, trötthet, gastroenterit, huvudvärk och feber jämförbar med den som observerats i kliniska studier som genomförts med tidigare vaccinformulering innehållande tiomersal.


Lista över biverkningar

Frekvensen per dos definieras enligt följande:

Mycket vanlig:

(≥1/10)

Vanlig:

(≥1/100 till <1/10)

Mindre vanlig:

(≥1/1000 till <1/100)

Sällsynt:

(≥1/10 000 till <1/1000)

Mycket sällsynt:

(<1/10 000)


Organsystem

Frekvens

Biverkning

Kliniska prövningar

Blodet och lymfsystemet

Sällsynt

Lymfadenopati

Metabolism och nutrition

Vanlig

Aptitlöshet

Psykiska störningar

Mycket vanlig

Irritabilitet

Centrala och perifera nervsystemet

Vanlig

Dåsighet, huvudvärk

Mindre vanlig

Yrsel

Sällsynt

Parestesier

Mag-tarmkanalen

Vanlig

Gastrointestinala symtom (som illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor)

Hud och subkutan vävnad

Sällsynt

Urtikaria, klåda, utslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanlig

Myalgi

Sällsynt

Artralgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället


Mycket vanlig

Smärta och rodnad vid injektionsstället, trötthet

Vanlig

Feber (≥37,5°C), sjukdomskänsla, svullnad vid injektionsstället, reaktion vid injektionsstället (såsom induration)

Mindre vanlig

Influensaliknande sjukdom

Uppföljning efter lansering

Infektioner och infestationer

Meningit

Blodet och lymfsystemet

Trombocytopeni

Immunsystemet

Anafylaxi, allergiska reaktioner inklusive anafylaktoida reaktioner och serumsjuka

Centrala och perifera nervsystemet

Encefalit, encefalopati, kramper, paralys, neurit (inklusive Guillain-Barrés syndrom, optikusneurit och multipel skleros), neuropati, hypoestesi

Blodkärl

Vaskulit, hypotension

Hud och subkutan vävnad

Erythema multiforme, angioneurotiskt ödem, lichen planus

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artrit, muskelsvaghet

I en jämförande studie med personer från 11 till och med 15 år var incidensen av lokala och allmänna förväntade symtom, som rapporterats efter en 2-dosregim av Engerix-B (20 mikrogram/1 ml), generellt liknande den som rapporterats efter den standardiserade 3-dosregimen av Engerix-B (10 mikrogram/0,5 ml).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Fall av överdosering har rapporterats vid uppföljning efter lansering. De biverkningar som rapporterats vid överdosering liknar dem som rapporterats vid rekommenderad administrering av vaccinet.

Farmakodynamik


Verkningsmekanism


Engerix-B inducerar specifika humorala antikroppar mot HBsAg (anti-HBs-antikroppar). En anti-HBs-antikroppskoncentration ≥10 IE/l skyddar mot HBV-infektion.


Farmakodynamisk effekt


I fältstudier har en skyddande effekt mellan 95% och 100% visats hos nyfödda, barn och vuxna riskgrupper.


 • Friska personer 16 år och äldre:

Tabellen nedan sammanfattar graden av serologiskt skydd (d v s procentandel individer med anti-HBs-antikroppskoncentration ≥10 IE/l) som uppnåtts i kliniska studier med Engerix-B (20 mikrogram/1 ml) givet i enlighet med de olika scheman som nämns i avsnitt Dosering:

Population

Schema

Grad av serologiskt skydd

Friska personer, 16 år och äldre

0, 1, 6 månader

vid månad 7: ≥ 96%


0, 1, 2, 12 månader

vid månad 1: 15%
vid månad 3: 89%
vid månad 13: 95,8%


Friska personer, 18 år och äldre

0, 7, 21 dagar, 12 månader

vid dag 28: 65,2%
vid månad 2: 76%
vid månad 13: 98,6%


Tabellen baseras på data som tagits fram med vaccin som innehåller tiomersal. I två ytterligare kliniska studier som gjorts med nuvarande tiomersalfria formulering av Engerix-B på friska spädbarn och vuxna uppnås liknande grad av serologiskt skydd jämfört med tidigare vaccinformulering innehållande tiomersal.


 • Friska personer från 11 till och med 15 år:

Graden av serologiskt skydd för de två olika doserna och schemana godkända för personer från 11 till och med 15 år utvärderades upp till 66 månader efter den första dosen vid primärvaccinering och visas i tabellen nedan (ATP-kohort avseende effekt):


Antal månader efter första vaccindosen:

Vaccinationsschema

2

6

7

30

42

54

66

 

Grad av serologiskt skydd

Engerix-B (10 mikrogram/0,5 ml)

(0, 1, 6 månader)

55,8%

87,6%

98,2%*

96,9%

92,5%

94,7%

91,4%

Engerix-B (20 mikrogram/1 ml)

(0, 6 månader)

11,3%

26,4%

96,7%*

87,1%

83,7%

84,4%

79,5%


* Vid månad 7 utvecklade 97,3% respektive 88,8% av personerna i åldrarna 11 till 15 år som vaccinerats med Engerix-B (10 mikrogram/0,5 ml) (0, 1, 6-månadersschema) respektive Engerix-B (20 mikrogram/1 ml) (0, 6-månadersschema) anti-HBs-antikroppskoncentrationer ≥100 mIE/ml. Geometriska medelkoncentrationen (GMC) var i genomsnitt 7238 mIE/ml respektive 2739 mIE/ml.


Samtliga personer i båda vaccingrupperna (N=74) gavs en påfyllnadsdos 72 till 78 månader efter primärvaccinering. En månad senare sågs, hos samtliga personer, ett anamnestiskt immunsvar med en 108- och 95-faldig ökning av GMC efter påfyllnadsdosen för 2-dos- respektive 3-dosschemat för primärimmunisering och således uppnåddes seroprotektion. Dessa data tyder på att ett immunologiskt minne inducerats hos samtliga personer som svarat på primärvaccinering, även hos dem som inte uppnådde seroprotektion månad 66.


 • Patienter med njurinsufficiens inklusive patienter som genomgår hemodialys:

  Graden av serologiskt skydd hos patienter 16 år och äldre med njurinsufficiens inklusive patienter som genomgår hemodialys utvärderades 3 och 7 månader efter den första dosen vid primärvaccinering och visas i tabellen nedan:

Ålder (år)

Schema

Grad av serologiskt skydd

16 och äldre

0, 1, 2, 6 månader

(2x20 mikrogram)

vid månad 3: 55,4%

vid månad 7: 87,1%


 • Patienter med typ II diabetes:


  Graden av serologiskt skydd hos patienter 20 år och äldre med typ II diabetes utvärderades 1 månad efter den sista dosen vid primärvaccinering och visas i tabellen nedan:

Ålder (år)

Schema

Grad av serologiskt skydd vid månad 7

20-39

0,1, 6 månader

(20 mikrogram)

88,5%

40-49

81,2%

50-59

83,2%

≥ 60

58,2%


 • Minskad incidens av hepatocellulär cancer hos barn


  Ett klart samband har påvisats mellan hepatit B-infektion och förekomsten av hepatocellulär cancer (HCC). Förebyggande av hepatit B genom vaccination resulterar i en minskning av incidensen av HCC, vilket har observerats i Taiwan hos barn i åldrarna 6-14 år.

Farmakokinetik

Ej relevant.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska säkerhetsdata uppfyller kraven från WHO.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning


1 dos (1 ml) innehåller:

Hepatit B ytantigen1,2

20 mikrogram

1Adsorberat på hydratiserad aluminiumhydroxid

Totalt 0,50 milligram Al3+

2Producerat i jästceller (Saccharomyces cerevisiae) med rekombinant-DNA-teknik.

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid
Dinatriumfosfatdihydrat
Natriumdivätefosfat
Vatten för injektionsvätskor


Beträffande adsorberande medel, se avsnitt Kvalitativ och kvantitativ sammansättning ovan.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

Får ej frysas.

Stabilitetsdata visar att Engerix-B är stabilt vid temperaturer upp till 37°C i 3 dagar eller vid temperaturer upp till 25°C i 7 dagar. Dessa data avser endast att vägleda hälso- och sjukvårdspersonal vid tillfälliga temperaturavvikelser


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Under förvaring kan innehållet uppvisa en vit fällning med klar färglös supernatant. Vid omskakning kvarstår en viss opalescens.


Vaccinet ska inspekteras visuellt för främmande partiklar och/eller avvikande fysikaliska förändringar före administrering. Om avvikelser observeras ska vaccinet inte administreras.


Hela innehållet i endosbehållaren måste dras upp och ska användas omedelbart.

Instruktioner för den förfyllda sprutan

Instruktioner för den förfyllda sprutan


Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta


Vit, mjölkaktig suspension.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 20 mikrogram/1 ml (Mjölkaktig vit suspension)
1 styck förfylld spruta (fri prissättning), EF
10 x 1 styck förfylld spruta (fri prissättning), EF
1 styck förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 1 styck förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av