Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ringer-Acetat Baxter Viaflo

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Baxter

Infusionsvätska, lösning
(Klar lösning)

Hydreringslösning

ATC-kod: B05BB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-26.

Indikationer

Ersättning av vätske- och elektrolytförluster eller tillfällig ersättning av vätskevolymen (ensam eller tillsammans med kolloid).

Kontraindikationer

 • Känd överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne i detta läkemedel.

 • Extracellulär hyperhydrering eller hypervolemi.


Liksom för andra infusionslösningar som innehåller kalcium är samtidig behandling med ceftriaxon och Ringer-Acetat Baxter Viaflo kontraindicerad hos för tidigt födda spädbarn och fullgångna nyfödda spädbarn (≤ 28 dagars ålder), även om separata infusionsslangar används (risk för fatal utfällning av ceftriaxonkalciumsalt i den nyföddas blodomlopp).

Dosering

Dosering

Infusionshastigheten och volymen beror på ålder, vikt, kliniskt tillstånd (t.ex. brännskador, operation, skallskada, infektioner). Samtidig behandling bör beslutas av en läkare med erfarenhet av pediatrisk intravenös vätskebehandling (se avsnitten 4.4. och 4.8). Vätskebalans, blodglukosnivå och elektrolyter i serum skall kontrolleras före och under administreringen (se avsnitten 4.4, 4.5, 4.6 och 4.8).


Rekommenderad dosering:

Mängden Ringer-Acetat Baxter Viaflo som behövs för att tillfälligt återställa blodvolym är 3 till 5 gånger volymen förlorat blod.


Vuxna, ungdomar och äldre patienter (12 år och äldre):

Rekommenderad dosering vid längre behandling är:

- till vuxna, åldringar och ungdomar (12 år och äldre): 500 ml till 3 liter per dygn.


Pediatrisk population:

- 0-10 kg kroppsvikt: 100 ml/kg/dygn

- 10-20 kg kroppsvikt: 1000 ml + (50 ml/kg över 10 kg)/dygn

- > 20 kg kroppsvikt: 1500 ml + (20 ml/kg över 20 kg)/dygn


Administreringshastighet:

Infusionshastigheten är vanligtvis 40 ml/kg per dygn till vuxna.

Till pediatriska patienter är den genomsnittliga infusionshastigheten 5 ml/kg/timme men varierar

- 6-8 ml/kg/timme vid 0-10 kg kroppsvikt

- 4-6 ml/kg/timme vid 10-20 kg kroppsvikt

- 2-4 ml/kg/timme för > 20 kg kroppsvikt


Elektrolytkoncentrationer i plasma bör noga övervakas hos den pediatriska populationen eftersom denna population kan ha nedsatt förmåga att reglera vätskor och elektrolyter.


Administreringssätt:

Lösningen administreras via intravenös infusion.

På grund av dess isoosmolalitet så kan den administreras via en perifer ven.


Använd endast om lösningen är klar, utan partiklar och då behållaren är oskadad.


Administrera omedelbart efter tillkoppling av infusionsaggregatet.


Avlägsna inte ytterpåsen förrän strax före användning. Innerpåsen bibehåller produktens sterilitet.

Använd inte plastbehållare i seriekoppling. Sådan användning kan resultera i luftemboli beroende på att kvarvarande luft kan dras från den primära behållaren innan administreringen av vätskan från den sekundära behållaren är avslutad. Att tillföra tryck på infusionsvätskor i flexibla plastbehållare med syfte att öka flödeshastigheten kan resultera i luftemboli om behållaren inte töms på residualluft före administrering. Användning av ventilerat intravenöst administreringsset med ventilen i öppet läge kan resultera i luftemboli. Ventilerade intravenösa administreringsset med ventilen i öppet läge bör inte användas med flexibla plastbehållare.


Lösningen ska administreras med steril utrustning och med aseptisk teknik. Utrustningen ska fyllas med lösning för att undvika att luft kommer in i systemet.


Tillsatser kan tillsättas före infusion eller under infusion genom tillsatsporten.

Varningar och försiktighet

Fall av fatala reaktioner med kalciumceftriaxonutfällningar i lungor och njurar har beskrivits hos för tidigt födda spädbarn och fullgångna nyfödda spädbarn yngre än 1 månad.


Hos alla patienter oavsett ålder får ceftriaxon inte blandas med eller administreras tillsammans med kalciuminnehållande intravenösa lösningar, inte ens via olika infusionsslangar eller på olika infusionsställen.


Hos patienter äldre än 28 dagar kan dock ceftriaxon och kalciuminnehållande lösningar administreras sekventiellt efter varandra om infusionsslangar på olika ställen används, eller om infusionsslangarna byts ut, eller spolas noggrant med fysiologisk koksaltslösning för att undvika utfällning. Sekventiell infusion av ceftriaxon och kalciuminnehållande lösningar måste undvikas vid hypovolemi.


Vid infusion av stora volymer måste noggrann övervakning ske av patienter med hjärt- eller lungsvikt och patienter med allmänt ödem, ascitisk cirrhos eller svår njurinsufficiens.


Hyponatremi

Behandling med intravenösa vätskor som har lägre natriumkoncentration än patientens serumnatrium kan orsaka hyponatremi (se avsnitt Dosering). Barn, patienter med reducerad cerebral kontroll, patienter med icke-osmotiskt betingad vasopressin-frisättning (t.ex. vid akut sjukdom, trauma, post-operativ stress, sjukdomar i centrala nervsystemet) och patienter behandlade med vasopressin-agonist eller annat läkemedel som kan sänka serumnatrium (se avsnitt Interaktioner) löper särskild risk för akut hyponatremi. Akut hyponatremi kan leda till akut hjärnödem och livshotande hjärnskada.


Patientens kliniska status och laboratorievärden (vätskebalans, blod- och urinelektrolyter så väl som syra-basbalansen) måste övervakas vid användning av denna lösning. Plasmaelektrolytnivåer, såsom natremi, kloremi, kalemi, magnesemi och kalcemi måste kontrolleras noga.


Pediatrisk population:

Elektrolytkoncentrationer i plasma bör noga övervakas hos den pediatriska populationen eftersom denna population kan ha nedsatt förmåga att reglera vätskor och elektrolyter.


Lösningar som innehåller kaliumsalter bör administreras med försiktighet till patienter med hjärtsjukdomar,hyperkalemi eller tillstånd som kan medföra hyperkalemi som t ex njur- eller adrenokortikal insufficiens, akut dehydrering eller omfattande vävnadsskada som uppkommer vid svår brännskada (se även avsnitt Interaktioner).


Trots att Ringer-Acetat Baxter Viaflo har en kaliumkoncentration motsvarande plasmakoncentrationen, så är den otillräcklig att kompensera för svår kaliumbrist. Därför ska den inte användas i detta syfte.


Kalciumklorid är vävnadsirriterande. Särskild hänsyn ska tas för att förhindra att extravasation uppstår. Lösningar som innehåller kalcium skall ges med försiktighet till patienter med hyperkalcemi och patienter med försämrad njurfunktion eller med sjukdom som ger förhöjda koncentrationer av vitamin D till exempel sarkoidos, njurstenar av kalcium eller anamnes på sådana njurstenar eller till patienter som får behandling med digitalis (se även avsnitt Interaktioner).

Vid samtidig blodtransfusion och på grund av kalciuminnehållet, får inte Ringer-Acetat Baxter Viaflo administreras via samma infusionsslang, p g a koagulationsrisk.


Lösningar som innehåller magnesiumsalter bör användas med försiktighet hos patienter har eller löper risk för hypermagnesemi, t ex njurinsufficiens, svåra hjärtrytmrubbningar och hos patienter med myastenia gravis. Patienter bör övervakas med avseende på kliniska tecken på magnesiumöverskott, särskilt om det förekommer samtidig behandling med magnesium, t ex för eklampsi (se även avsnitt Interaktioner).

Postoperativ administrering efter neuromuskulär blockad bör göras med försiktighet eftersom magnesiumsalter kan återframkalla den neuromuskulära blockaden.


Infusion av Ringer-Acetat Baxter Viaflo kan orsaka metabolisk alkalos på grund av närvaro av acetatjoner och ska administreras med särskild försiktighet till patienter som har alkalos eller löper risk att drabbas av alkalos. Det är dock ej lämpligt för behandling av svår metabolisk eller respiratorisk acidos.


Under parenteral långtidsbehandling måste även lämpligt näringstillskott tillföras patienten.


Geriatrisk användning:

När man väljer typ av infusionsvätska, lösning samt volym och infusionshastighet för en geriatrisk patient, anser att geriatriska patienter i allmänhet är mer benägna att ha hjärt-, njur- eller leversjukdomar och/eller andra sjukdomar, och/eller samtidig behandling med andra läkemedel.

Interaktioner


Interaktion med ceftriaxon

 • Samtidig behandling med ceftriaxon och Ringer-Acetat Baxter Viaflo är kontraindicerad hos för tidigt födda spädbarn och fullgångna nyfödda spädbarn (≤ 28 dagars ålder), även om separata infusionsslangar används (risk för fatal utfällning av ceftriaxonkalciumsalt i den nyföddas blodomlopp), se avsnitt Kontraindikationer.

 • Hos alla patienter oavsett ålder får ceftriaxon inte blandas med eller administreras tillsammans med kalciuminnehållande intravenösa lösningar, inte ens via olika infusionsslangar eller på olika infusionsställen, se avsnitt Varningar och försigtighet.


Läkemedel som kan öka risken för hyponatremi

Läkemedel som kan sänka serumnatrium kan öka risken för förvärvad hyponatremi efter behandling med intravenösa vätskor som är olämpligt balanserade i relation till patientens behov avseende vätskevolym och natriuminnehåll (se avsnitten 4.2, 4.4, 4.6 och 4.8). Exempel är diuretika, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), antipsykotika, selektiva serotoninupptagshämmare (SSRI), opioider, antiepileptika, oxytocin och kemoterapi.


Suxameton och kalium kan, när de ges samtidigt, resultera i betydande hyperkalemi och därigenom förstärka sin negativa effekt på hjärtrytmen. Magnesiumsalter kan potentiera effekten av depolariserande neuromuskulära blockerare, såsom suxameton, vekuron eller tubokurarin. Samtidig administrering av Ringer-Acetat Baxter Viaflo och läkemedel innehållande ovan nämnda substanser är därför inte rekommenderat.


Kalium- och/eller natriumretention som effekt av vissa läkemedel bör tas i beaktande, som t ex: kortikoider/steroider, kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare,angiotensin II-receptorantagonister, takrolimus och ciklosporin.


Kalcium ökar risken för toxiska effekter av digitalisglykosider.


Alkalisering av urinen genom bikarbonat från acetatmetabolism ökar elimineringen av vissa läkemedel (såsom kinidin, salicylater, litium och barbiturater) och minskar elimineringen av kinidin och sympatomimetika (såsom amfetamin, dexamfetaminsulfat, efedrin och pseudoefedrin).


Ringer-Acetat Baxter Viaflo lösning ska administreras med försiktighet till patienter som behandlas med tiaziddiuretika eller vitamin D, eftersom dessa kan öka risken för hyperkalcemi.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Ringer-Acetat Baxter Viaflo kan användas under graviditet.


När Ringer-Acetat Baxter Viaflo ges till gravida kvinnor under förlossning, särskilt vid samtidig administrering av oxytocin, kan det finnas en ökad risk för hyponatremi (se avsnitten 4.4, 4.5 och 4.8).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Ringer-Acetat Baxter Viaflo kan användas under amning.

Biverkningar

Organklass

Vanliga (>1/100, <1/10)

Sällsynta (>1/10 000, <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

 

Hypersensitivititetsreaktioner, allergiska reaktioner eller anafylaktisk/anafylaktoida symtom, Urtikaria

Metabolism och nutrition 

Hyponatremi, Hyperhydrering, Elektrolytrubbningar

Centrala och perifera nervsystemet

 

Krampanfall som utlöses pga acetat-inducerad alkalos

Hyponatremisk encefalopati

Hjärtat

Hjärtsvikt hos patienter med hjärtrubbning

Takykardi, bradykardi


 

Andning, Thorax och mediastinum

Pulmonellt ödem


  

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Feber, infektion vid injektions-stället, lokal smärta eller reaktion, ven-irritation, ven-trombos eller flebit som utgår från injektions-stället, extravasation

Känsla av trånghet i bröstet, bröstsmärta


 

Biverkningar kan vara associerade med de tillsatser av läkemedel som görs till lösningen.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Överdosering av Ringer-Aectat Baxter Viaflo kan leda till följande:

 • Vätske- och natriumöverskott med risk för ödem (perifert och/eller pulmonellt), särskilt då njurutsöndringen av natrium är försämrad

 • Hyperkalemi, särskilt hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion

 • Hyperkalcemi

 • Hyperkloremi

 • Förlust av bikarbonat med surgörande effekt

 • Hypermagnesemi.

Ta även hänsyn till eventuella tillsatser i lösningen vid bedömning av överdos.


En överdos kan ge symptom som kräver omedelbara medicinska åtgärder och behandling.


Lämpliga åtgärder kan bland annat vara utsättning av Ringer-Acetat Baxter Viaflo, dosreduktion samt andra åtgärder som är indicerade för den specifika kliniska uppsättningen.

Farmakodynamik

Ringer-Acetat Baxter Viaflo har ungefär samma elektrolytsammansättning som den extracellulära vätskan. Produkten används till korrigering av rubbningar av serumelektrolytbalansen och syra-basbalansen. Elektrolyter ges för att erhålla eller bibehålla normala osmotiska förhållanden i såväl det extracellulära som det intracellulära rummet.

Acetat oxideras till bikarbonat, huvudsakligen i musklerna och perifera vävnader och utövar en svagt alkaliniserande effekt. På grund av andelen metaboliserbara anjoner är Ringer-Acetat Baxter Viaflo lämpligt för patienter med acidostendens.

Farmakokinetik

Acetat metaboliseras till bikarbonat och detta sker huvudsakligen i musklerna och perifera vävnader.


Vid tillsats av läkemedel till RINGER-ACETAT BAXTER VIAFLO beror de övergripande farmakokinetiska egenskaperna även på det tillsatta läkemedlet.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1000 ml lösning innehåller: Natriumklorid 5,86 g, kaliumklorid 0,30 g, kalciumkloriddihydrat 0,29 g, magnesiumkloridhexahydrat 0,20 g, natrium­acetat­trihydrat 4,08 g, saltsyra, vatten för injektionsvätskor. Elektrolyt­innehåll: natrium 130 mmol, kalium 4 mmol, kalcium 2 mmol, magnesium 1 mmol, klorid 110 mmol, acetat 30 mmol. Osmolalitet: Cirka 277 mosm/l. pH: 5,0-6,0.

Blandbarhet

Kompatibiliteten med de läkemedel som tillsätts lösningen i Viaflo-behållaren ska kontrolleras före tillsatsen.

Användaranvisningen för det läkemedel som ska tillsättas måste följas.

Innan ett läkemedel tillsätts, säkerställ att det är lösligt och stabilt i vatten vid pH för Ringer-Acetat Baxter Viaflo (pH 5,0 till 6,0).


Ringer-Acetat Baxter Viaflo skall inte blandas med produkter som innehåller karbonat, sulfat eller fosfat.

Ceftriaxon: Se avsnitten 4.3 och 4.4 för mer information.


Ringer-Acetat Baxter Viaflo är inkompatibelt med följande substanser på grund av utfällning (listan ej fullständig):

 • Amfotericin B

 • Kortison

 • Erytromycinlaktobionat

 • Etamivan

 • Etanol

 • Tiopentalnatrium

 • Dinatriumedetat.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Kalciumkloriddihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kaliumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Magnesiumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumacetattrihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet under användning:

Kemisk och fysikalisk stabilitet av tillsatser vid pH-värdet för Ringer-Acetat Baxter Viaflo ska säkerställas före användning.

Från mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om användning inte sker omedelbart, är förvaringstiden och omständigheterna före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, om inte beredning/spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

När en tillsats används, kontrollera isotoniciteten före parenteral administrering. Noggrann och försiktig aseptisk blandning av tillsatser är obligatoriskt. Lösningar som innehåller tillsatser ska användas omedelbart och ej lagras.

Tillsats av andra läkemedel eller felaktig administreringsteknik kan framkalla feberreaktioner på grund av kontaminering av pyrogener. Om denna typ av reaktion uppstår, ska infusionen avbrytas omedelbart.


Kasseras efter engångsanvändning.


Kassera överbliven lösning.


Återanslut ej delvis använda påsar.


Försiktighet: Lagra inte påsar som innehåller tillsatta läkemedel.


Egenskaper hos läkemedelsformen

Osmolaritet: Cirka 277 mOsm/l. pH: 5,0-6,0.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning  Klar lösning
20 x 500 milliliter påse (fri prissättning), EF
10 x 1000 milliliter påse (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av