Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rapilysin®

ReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 E
(vitt pulver (frystorkat) och klar färglös vätska (vatten för injektionsvätskor).)

Selektivt trombolytiskt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AD07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-08.

Indikationer

Rapilysin är indicerat för trombolytisk behandling vid misstänkt hjärtinfarkt med kvarstående ST-höjning eller nytt vänstergrenblock inom 12 timmar efter första symtomen på akut hjärtinfarkt.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Då trombolytisk terapi ökar risken för blödning är reteplas kontraindicerat enligt följande:

 • känd blödningsbenägenhet

 • till patienter med pågående behandling med orala antikoagulantia (t ex warfarinnatrium)

 • intrakraniell tumör, arteriovenös missbildning eller aneurysm

 • tumör med ökad blödningsrisk

 • tidigare cerebrovaskulär sjukdom

 • nyligen (< 10 dagar) utförd lång och kraftig hjärtmassage

 • allvarlig okontrollerad hypertoni

 • aktivt magsår

 • portal hypertension (esofagusvaricer)

 • allvarlig lever- eller njurinsufficiens

 • akut pankreatit, perikardit, bakteriell endokardit

 • inom 3 månader efter allvarlig blödning, omfattande skada eller omfattande kirurgi (t ex koronar bypass-kirurgi, intrakraniell eller intraspinal kirurgi eller skada), förlossning, vävnadsbiopsi, tidigare punktion av ej komprimerbara kärl.

Dosering

Behandling med reteplas skall påbörjas så snart som möjligt efter symtom på akut hjärtinfarkt (AMI).


Rapilysin skall ordineras av läkare med erfarenhet av trombolytisk behandling och med utrustning att utföra denna behandling.


Dosering


Dosering av Rapilysin


Rapilysin administreras som en 10 U bolusdos som 30 minuter senare följs av en andra 10 U bolusdos (dubbel bolusinjektion).

Varje bolus administreras som långsam intravenös injektion inom 2 minuter. Kontrollera att injektionen ej ges paravenöst av misstag.

Heparin och acetylsalicylsyra skall tillföras före och efter administrering av Rapilysin för att minska risken för reocklusion.


Dosering av Heparin


Den rekommenderade heparindosen är 5000 IE som bolusinjektion före reteplasbehandling. Denna åtföljs av en infusion på 1000 IE per timme med början efter den andra bolusinjektionen med reteplas. Heparin skall administreras under minst 24 timmar, helst under 48-72 timmar, för att hålla aPTT-värden 1,5 till 2 gånger det normala.


Dosering av Acetylsalicylsyra


Initialdosen acetylsalicylsyra som ges före trombolysbehandlingen skall vara minst 250 mg (250-350 mg) och därefter 75-150 mg per dag åtminstone till utskrivningen från sjukhus.


Pediatrisk population


Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt


Reteplas tillhandahålles som frystorkad substans i flaskor. Den frystorkade substansen löses med innehållet i medföljande spruta. För anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering, se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.


Rapilysin bör helst injiceras genom en egen reserverad intravenös infart. Inga andra läkemedel bör injiceras genom den reserverade infarten för Rapilysin, varken före, under eller efter injektion av Rapilysin. Detta gäller alla produkter, även heparin och acetylsalicylsyra, vilka bör ges före och efter administrering av reteplas för att minska risken för reocklusion.


Om samma intravenösa infart (inklusive Y-rörsingång) måste användas för flera läkemedel, skall denna sköljas noggrant med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning före och efter injektionen av Rapilysin.

Varningar och försiktighet

Varje patient som kommer ifråga för behandling med reteplas skall noggrant utvärderas.

För information om inkompatibiliteter med andra läkemedel se avsnitt 6.2.


Blödning


Den vanligast förekommande komplikationen vid reteplasbehandling är blödning. Vid följande tillstånd kan ökade risker med reteplasterapi förekomma och skall vägas mot väntade fördelar:

 • cerebrovaskulär sjukdom

 • systoliskt blodtryck > 160 mmHg

 • gastrointestinal eller urogenital blödning (under de senaste 10 dagarna)

 • stor sannolikhet för vänstersidig hjärttrombos, t ex vid mitralisstenos med förmaksflimmer

 • septisk tromboflebit eller ockluderad arteriovenös fistel i allvarligt infekterat område

 • över 75 års ålder

 • andra tillstånd där blödning utgör en allvarlig fara eller skulle vara särskilt svårartad p g a dess lokalisering

Samtidig medicinering med heparin-antikoagulantia kan bidra till blödning. Då fibrin lyseras vid reteplasterapi kan blödning från färska injektionsställen förekomma. Därför kräver trombolytisk terapi noggrann övervakning av alla möjliga blödningsställen (inklusive insticksställen för venkateter, arteriella och venösa injektionsställen, insnittsställen för venkateter och nålpunktionsställen). Användning av styv kateter liksom intramuskulära injektioner och icke nödvändig skötsel av patienten skall undvikas under behandling med reteplas.


Försiktighet ska iakttagas vid samtidig användning av andra läkemedel som påverkar hemostasen såsom heparin, heparin med låg molekylvikt, heparinoider, orala antikoagulantia och trombocytaggregationshämmande medel andra än acetylsalicylsyra såsom dipyridamol, tiklopidin, klopidogrel eller glykoprotein IIb/IIIa receptorantagonister.


Om allvarlig blödning inträffar, särskilt hjärnblödning, skall eventuell samtidig heparin­behandling omedelbart avslutas. Dessutom skall den andra bolusinjek­tionen med reteplas inte ges om allvarlig blödning inträffar dessförinnan. I allmänhet är det dock ej nödvändigt att tillföra koagulationsfaktorer beroende på den relativt korta halverings­tiden hos reteplas. De flesta patienter med blödning kan skötas genom avbrytande av trombolytisk och antikoagulationsbehandling, volymersättning och manuellt tryck på ett läckande kärl. Protamin skall övervägas om heparin har givits inom 4 timmar innan blödningens början. Hos de patienter som ej svarar på dessa konservativa åtgärder kan rationell användning av transfusionsprodukter vara indicerad. Transfusion av kryoprecipitat, fibrinogen, färskfrusen plasma och trombocyter skall övervägas och en klinisk bedömning och en laboratorieutvärdering skall göras efter varje given behandling. Ett målvärde för fibrinogen på 1 g/l är önskvärt vid kryoprecipitat- eller fibrinogeninfusion.


För närvarande finns inte tillräckliga uppgifter om reteplas till patienter med ett diastoliskt blodtryck > 100 mmHg före trombolytisk behandling.


Arytmier


Koronartrombolys kan leda till arytmier i samband med reperfusion. Tillgång till antiarytmisk behandling för bradykardi och/eller kammararytmier (t ex ventrikulär takykardi eller kammarflimmer) rekommenderas starkt vid administrering av reteplas.


Upprepad behandling


Eftersom erfarenheter av upprepad reteplasbehandling för närvarande saknas kan detta ej rekommenderas. Ingen bildning av antikroppar mot reteplasmolekylen har emellertid observerats.

Om en anafylaktisk reaktion skulle uppstå skall injektionen avbrytas omedelbart och adekvat terapi insättas.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. Retrospektiva analyser av kliniska studier visade inte några kliniskt relevanta interaktioner med läkemedel som användes samtidigt med reteplas hos patienter med akut hjärtinfarkt. Heparin, vitamin K antagonister och läkemedel som påverkar trombocyternas funktion (såsom acetylsalicylsyra, dipyridamol och abciximab) kan öka blödningsrisken om de administreras före, under eller efter reteplasterapi.

Uppmärksamhet på denna effekt skall iakttagas särskilt under perioder med lågt plasmafibrinogen (upp till ca 2 dagar efter fibrinolytisk behandling av AMI).

För information om inkompatibiliteter med andra läkemedel se avsnitt Dosering.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med reteplas saknas. De enda relevanta djurdata som föreligger är från studier på kaniner där man sett vaginala blödningar tillsammans med aborter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Risken för människa är okänd.

Rapilysin skall endast användas under graviditet i livshotande situationer.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om reteplas utsöndras i bröstmjölk. Bröstmjölk skall kasseras under de första 24 timmarna efter trombolytisk behandling.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


De vanligaste rapporterade biverkningarna som förknippats med reteplasbehandling är blödning, huvudsakligen vid injektionsstället. Lokala reaktioner vid injektionsstället kan också förekomma.


I likhet med andra trombolytiska medel har återkommande ischemi / angina, hypotension och hjärtsvikt / lungödem ofta rapporterats såsom följdtillstånd till hjärtinfarkt och / eller trombolytisk behandling.


Hemorragi


Den vanligaste biverkningen i samband med reteplasbehandling är blödning.

Rapporter avseende intrakraniell blödning, av vilka flera är fatala, är av särskild betydelse.


Systoliskt blodtryck över 160 mmHg före trombolysbehandling med reteplas var förenad med större risk för hjärnblödning. Risken för intrakraniell blödning och fatal intrakraniell blödning ökar med stigande ålder. Blodtransfusion krävdes sällan. Dödsfall och bestående invaliditet rapporteras inte sällan hos patienter som har drabbats av stroke (inklusive intrakraniell blödning) och andra allvarliga blödningshändelser.


Lista med biverkningar i tabellform


Frekvensen av biverkningar som rapporterats redovisas i tabell nedan. Frekvensen definieras enligt följande: mycket vanlig (≥ 1/10), vanlig (≥1/100 till<1/10), mindre vanlig (≥1/1 000 till <1/100), sällsynt (≥1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynt (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

Biverkningar som uppträdde med reteplas

Immunsystemet

Mindre vanliga

Mycket sällsynta

Överkänslighetsreaktioner (t ex allergiska reaktioner)1

Allvarliga anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner1

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Mycket sällsynta

Cerebral blödning2 

Händelser relaterade till nervsystemet (t ex epileptiska kramper, konvulsioner, afasi, talrubbning, delirium, akut hjärnsyndrom, upprördhet, förvirring, depression, psykos)

Hjärtat3

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Återkommande ischemi/angina, hypotension och hjärtsvikt/lungödem

Arytmi (t ex AV-block, förmaksflimmer/fladder, ventrikulär takykardi/flimmer, elektromekanisk dissociation (EMD)), hjärtstillestånd, kardiogen chock och reinfarkt

Mitralis-insufficiens, lungembolism, annan systemembolism/hjärnembolism och kammarseptumdefekt

Blodkärl

Vanliga

Mindre vanliga

Gastrointestinal blödning (hematemes, melena), gingival eller urogenital blödning

Hemoperikardium, retroperitoneal blödning, cerebral blödning, näsblödning, hemoptys, ögonblödning och ekkymos

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Blödning vid injektionsstället (t ex hematom); en lokal reaktion t ex en brännande känsla kan uppträda vid injektionsstället

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Ingen känd frekvens

Fettemboli, som kan leda till följdverkningar i berörda organ4

1. Tillgängliga uppgifter om reteplas indikerar inte ett antikroppsmedierat ursprung för dessa överkänslighetsreaktioner.

2. Ischemiska eller hemorragiskacerebrovaskulära händelser kan vara bidragande eller underliggande orsaker.

3. I likhet med andra trombolytiska medel har dessa kardiovaskulära händelser rapporterats som följdsjukdomar till hjärtinfarkt och/eller trombolytisk behandling. Dessa händelser kan vara livshotande och kanleda till döden.

4. Den här händelsen har rapporterats för den terapeutiska klassen för trombolytiska medel.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

I fall av överdosering kan man förvänta en sänkning av fibrinogen och andra koagula­tions­faktorer (t ex koagulationsfaktor V) med påföljande blödningsrisk.


För ytterligare information se avsnitt Varningar och försiktighet, avsnitt blödning.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Reteplas är en rekombinant plasminogenaktivator som katalyserar klyvningen av endogent plasminogen till plasmin. Denna plasminogenolys sker huvudsakligen i närvaro av fibrin. Plasmin i sin tur bryter ner fibrin, som är huvudkomponent av trombosens matrix, och utövar därvid sin trombolytiska effekt.


Reteplas (10+10 U) minskar plasmafibrinogennivåer dosberoende med 60 till 80 %. Fibrinogennivån normaliseras inom 2 dagar. Som med andra plasminogenaktivatorer uppstår därvid ett reboundfenomen under vilket fibrinogennivåerna når ett maximum inom 9 dagar. Stegringen kvarstår i upp till 18 dagar.


Sänkta plasmanivåer av plasminogen och α2-antiplasmin normaliseras inom 1 till 3 dagar. Koagulationsfaktor V och VIII, α2-makroglobulin och C1 esteras-inhibitor minskar endast något och normaliseras inom 1 till 2 dagar. Aktiviteten av plasminogen­aktivitets­inhibitor 1 (PAI-1) kan minskas till omkring noll, men normaliseras snabbt inom två timmar och visar ett reboundfenomen. Nivåerna av protrombinaktivitets­fragment 1 och trombin-antitrombin III-komplexen ökar under trombolys och antyder en trombinproduk­tion vars kliniska relevans är okänd.


Klinisk effekt och säkerhet

En stor jämförande mortalitetsstudie (INJECT) på ca 6000 patienter visade att reteplas minskade förekomsten av hjärtsvikt (sekundär effektvariabel) på ett signifikant sätt och var åtminstone lika effektivt vad gäller mortalitetssänkning (primär effektvariabel) jämfört med streptokinas. I två kliniska prövningar med huvudsyftet att studera öppna koronarkärl (RAPID I och II) var reteplas förenat med högre frekvens tidigt öppna kärl (primär effektvariabel) liksom med en lägre förekomst av hjärtsvikt (sekundär effektvariabel) än alteplas (3 timmars resp. ”accelererad” tillförsel). I en klinisk prövning med omkring 15 000 patienter, där man jämförde reteplas med accelererad dos av alteplas (GUSTO III) (2:1 randomisering reteplas : alteplas), påvisades ej statistiskt skilda resultat för primär effektvariabel beträffande 30-dagars mortalitet (reteplas: 7,47 %, alteplas: 7,23 %, p = 0,61) eller för den kombinerade effektvariabeln för 30-dagars mortalitet och icke dödligt invalidiserande stroke (reteplas: 7,89 %, alteplas: 7,88 %, p = 0,99). Total stroke frekvens var 1,64 % i reteplas- och 1,79 % i alteplasgruppen. I reteplasgruppen var 49,4 % av dessa strokefall dödliga och 27,1 % invalidiserande. I alteplasgruppen var 33,0 % dödliga och 39,8 % invalidiserande.

Farmakokinetik

Eliminering

Efter en intravenös bolusinjektion på 10 + 10 U till patienter med akut hjärtinfarkt sker distribuering av reteplasantigen i plasma med en huvudsaklig halveringstid (t1/2α) på 18±5 minuter och eliminering med en terminal halveringstid (t1/2β) på 5,5 timmar ± 12,5 minuter vid en clearance-hastighet av 121 ± 25 ml/min. Reteplasaktiviteten elimineras från plasman med en hastighet av 283 ± 101 ml/min vilket resulterar i en halveringstid som svarar för största delen av elimineringen (t1/2α) på 14,6 ± 6,7 min och en slutlig halveringstid (t1/2β) på 1,6 timmar ± 39 min. Endast mindre mängder reteplas spårades immunologiskt i urinen. Exakta data över de huvudsakliga elimineringsvägarna för reteplas hos människor finns inte tillgängliga och konsekvenserna av lever- eller njurinsufficiens är inte kända. Försök på råtta visar att lever och njurar är de viktigaste organen för aktivt upptag och lysosomal nedbrytning.

Ytterligare studier med humanplasma in vitro tyder på att inhibering genom komplexbildning med C1-inaktiverare, α2-antiplasmin och α2-antitrypsin bidrar till inaktiveringen av reteplas i plasma. Hämmarnas relativa bidrag till inaktivering av reteplas minskar enligt följande: C1-inaktiverare > α2-antiplasmin > α2-antitrypsin.


Halveringstiden för reteplas ökade hos patienter med AMI jämfört med friska försökspersoner. En ytterligare ökning av halveringstiden för aktiviteten hos patienter med hjärtsvikt och allvarligt försämrad lever- och njurfunktion kan inte uteslutas, men inga kliniska farmakokinetiska data rörande reteplas hos dessa patienter finns tillgängliga. Data från djur visar att en ökning av halveringstiden för reteplas måste förväntas vid allvarligt försämrad njurfunktion med uttalad ökning av serumkreatinin och serumurea. Lätt nedsatt njurfunktion påverkade inte signifikant reteplas farmakokinetiska egenskaper.

Prekliniska uppgifter

Akuta toxicitetsstudier har utförts på råtta, kanin och apa. Subakuta toxicitetsstudier har utförts på råtta, hund och apa. Det dominerande akuta symtomet efter höga engångs­doser reteplas hos råtta och kanin var en övergående apati tidigt efter injek­tionen. Hos cynomolgusapor varierade den sedativa effekten från lätt apati till medvets­lös­het som orsakades av ett reversibelt dosrelaterat blodtrycksfall. Ökad lokal blödning vid injektions­stället observerades.


Subakuta toxicitetsstudier visade inte några oväntade biverkningar. Hos hundar resulterade upprepad dosering av humanpeptidreteplas i immunologiskt allergiska reaktioner. Gentoxiska egenskaper hos reteplas uteslöts genom en fullständig uppsätt­ning test vid olika genetiska slutpunkter in vitro och in vivo.


Reproduktionstoxiska studier utfördes på råttor (fertilitet och embryo-fostertoxicitetsstudie som inkluderade en generations avkomma) och på kaniner (embryo-fostertoxicitetsstudie, endast för dosintervall). Hos råttor, en art som är okänslig för de farmakologiska effekterna av reteplas, sågs inga negativa effekter på fertilitet, embryo-fosterutveckling och avkomma. Hos kaniner hade möjligen vaginal blödning och aborter samband med förlängd hemostas, men inga fetala abnormaliteter noterades. Pre- och postnatal toxicitetsstudie har inte genomförts med reteplas.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 injektionsflaska innehåller 10 U* reteplas** i 0,56 g pulver

1 förfylld spruta innehåller 10 ml vatten för injektionsvätskor.

Den färdigberedda lösningen innehåller 1 U reteplas per ml.


*Styrkan för reteplas uttrycks i enheter (U). Härvid används en standardreferens som är specifik för reteplas och som ej är jämförbar med enheter som används för andra trombolytiska ämnen.

**Rekombinant plasminogenaktivator producerad i Escherichia coli med rekombinant DNA-teknik.


Förteckning över hjälpämnen

Pulver:

Tranexamsyra

dikaliumvätefosfat

fosforsyra

sackaros

Polysorbat 80


Lösningsmedel:

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med heparin och/eller acetylsalicylsyra.

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Heparin och Rapilysin är ej blandbara i lösning. Andra inkompatibiliteter kan också förekomma. Inga andra läkemedel får tillsättas injektionslösningen.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Hållbarhet på förpackning som säljs:

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedel efter beredning finns i avsnitt 6.3.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inkompatibilitet mellan vissa förfyllda glassprutor (inklusive Rapilysin) och vissa nålfria kopplingsanslutningar har rapporterats. Kompatibilitet mellan glassprutan och intravenös infart ska därför säkerställas innan användning. Vid inkompatibilitet kan en adapter användas och avlägsnas tillsammans med glassprutan omedelbart efter administrering.

Använd aseptisk teknik genom hela förfarandet.

 1. Tag av det skyddande locket från injektionsflaskan med Rapilysin 10 U och rengör gummiproppen med en alkoholservett.

 2. Öppna förpackningen som innehåller överföringskanylen, ta bort båda skyddslocken från överföringskanylen.

 3. Stick kanylspetsen genom gummiproppen in i injektionsflaskan med Rapilysin 10 U.

 4. Tag ut 10 ml sprutan ur förpackningen. Tag bort locket från sprutan. Sätt ihop sprutan med överföringskanylen och för över 10 ml spädningslösning till injektionsflaskan med Rapilysin 10 U.

 5. Medan överföringskanylen och sprutan fortfarande sitter i injektionsflaskan, vändes injektionsflaskan försiktigt för att lösa Rapilysin 10 U pulvret. SKAKA INTE!

 6. Det färdigberedda preparatet är en klar, färglös lösning. Om lösningen inte är klar och färglös skall denna kasseras.

 7. Drag upp 10 ml av Rapilysin 10 U lösning tillbaka i sprutan. En liten mängd lösning kan bli kvar i injektionsflaskan p g a att den överfyllts.

 8. Tag bort sprutan från överföringskanylen. Dosen är nu klar för intravenös administrering.

 9. Den färdigberedda lösningen skall användas omedelbart. Visuell inspektion av lösningen är nödvändig efter beredning. Endast klara, färglösa lösningar får injiceras. Om lösningen inte är klar och färglös skall den kasseras.

 10. Inga andra läkemedel bör injiceras genom den reserverade infarten för Rapilysin, varken före, under eller efter injektion av Rapilysin. Detta gäller alla produkter inklusive heparin och acetylsalicylsyra, vilka bör ges före och efter administrering av reteplas för att minska risken för reocklusion.

 11. Om samma intravenösa infart (inklusive Y-rörsingång) måste användas för flera läkemedel, skall denna sköljas noggrant med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning före och efter injektionen av Rapilysin (se avsnitt Dosering, Dosering och administreringssätt).

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 E vitt pulver (frystorkat) och klar färglös vätska (vatten för injektionsvätskor).
2 x 1 styck injektionsflaska och förfylld spruta (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av