FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Microcid®

Bioglan

Kräm 1 %
(Vit kräm)

Antibakteriellt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D08AX01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bioglan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-06-30.

Indikationer

Impetigo

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som listas under rubriken Innehåll.

Dosering

Appliceras 2-3 gånger dagligen, eller efter behov, på det infekterade hudområdet.

Behandlingstiden bör inte överstiga 3 - 4 veckor.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen. Microcid innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.

Interaktioner

Undvik samtidig behandling med produkter innehållande jod eller kaliumpermanganat eftersom dessa påskyndar nedbrytningen av väteperoxid.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Krämen kan användas vid amning, men bör ej appliceras på bröstvårtorna i direkt anslutning till amning.

Trafik

Microcid har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

Biverkningar

Nedanstående tabell visar biverkningar per organklass. Inom varje organklass struktureras biverkningarna under frekvensrubriker enligt följande: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Sveda


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Microcid innehåller väteperoxid som stabiliserats i en krämbas, baserad på lipidkristaller. Väteperoxid har en bactericid effekt på Stafylococcus aureus och β-haemolytiska streptokocker.
Resistens mot väteperoxid eller kontaktallergi mot ingående ämnen har inte påvisats. In vitro försök har visat att väteperoxid även är verksam mot gramnegativa bakterier såsom Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis och E.coli samt andra mikroorganismer t ex Propionebacterium acnes och Candida albicans.
Efter applikation bildas en torr film på huden som lätt kan tvättas av med vatten.

Innehåll

1g kräm innehåller 10 mg väteperoxid

Glycerylmonomyristat, glycerylmonolaurat, vattenfri citronsyra, makrogolstearat, natriumedetat, natriumhydroxid, natriumoxalat, natriumpyrofosfat, natriumstannat, propylenglykol, salicylsyra, svavelsyra, 1 M, renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.Förpackningsinformation

Kräm 1 % Vit kräm
25 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av