FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Eldepryl®

Orion Pharma

Tablett 10 mg
(vit, rund, kupad med skåra, diameter 8 mm)

Medel vid Parkinsons sjukdom

Aktiv substans:
ATC-kod: N04BD01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Eldepryl® tablett 5 mg och 10 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-11-30.

Indikationer

Parkinsons sjukdom: som monoterapi i tidig fas och som ­tillägg till levodopaterapi eller annan parkinsonbehandling.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt “innehåll”. Selegilin ska inte användas i kombination med selektiva serotoninåteruptagshämmare (SSRI), serotonin- noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) (t ex venlafaxin), tricykliska antidepressiva, sympatomimetika, monoaminooxidashämmare (t ex linezolid) och opioider (t ex petidin) (se avsnitt “Interaktioner”). Selegilin ska inte användas hos patienter med aktivt duodenal- eller magsår. När selegilin förskrivs i kombination med levodopa måste gällande kontraindikationer för levodopa beaktas.

Dosering

I tidig fas av Parkinsons sjukdom: 10 mg som engångsdos på morgonen.

Tilläggsbehandling: 5-10 mg per dygn som engångsdos på morgonen, eller fördelat på morgon- och lunchdos. Utvecklar patienten bieffekter liknande dem vid levodopa-överdosering, bör levodopadosen reduceras individuellt.

Särskilda patientgrupperNedsatt leverfunktion: Data för dosjustering hos patienter med milt nedsatt leverfunktion saknas. Nedsatt njurfunktion: Data saknas för dosjustering hos patienter med milt nedsatt njurfunktion

Varningar och försiktighet

Vid kombinationsbehandling med moklobemid ska dietrestriktioner rekommenderas, med uteslutande av tyraminrik föda, såsom lagrad ost och jästprodukter. Hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlas med dopaminagonister och annan dopaminerg behandling såsom selegilin har impulskontrollstörningar och tvångsmässigt beteende som patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, hetsätande, tvångsmässigt köpbeteende och olika upprepande tvångshandlingar rapporterats. Eftersom selegilin potentierar effekten av levodopa kan biverkningarna av levodopa vara mer tydliga, särskilt om patienten behandlas med en hög dos levodopa. Dessa patienter bör monitoreras. Tillägg av selegilin till levodopabehandling kan orsaka uppkomst av ofrivilliga rörelser och/eller oro. Dessa oönskade effekter försvinner när dosen levodopa minskas. Dosen levodopa kan minskas med cirka 30% vid kombination med selegilin. Om selegilin administreras i en högre dos än rekommenderat (10 mg) kan selegilin förlora sin MAO-B selektivitet vilket ökar risken för hypertoni. Sålunda finns även en risk för hypertension efter intag av tyraminrik föda. Särkild hänsyn bör tas vid administrering av selegilin till patienter som har labil hypertoni, hjärtarytmier, allvarlig angina pectoris, psykos eller tidigare magsår eftersom dessa tillstånd kan förvärras under behandling. Selegilin skall användas med försiktighet vid svårt nedsatt lever- eller njurfunktion. Försiktighet bör iakttas hos patienter som erhåller MAO-hämmare under narkos vid kirurgi. MAO- hämmare, inklusive selegilin, kan potentiera effekterna av CNS-dämpande läkemedel som används vid narkos. Övergående respiratorisk- och kardiovaskulär depression, hypotension och koma har rapporterats (se avsnitt “Interaktioner”). Vissa studier resulterade i en ökad mortalitetsrisk hos patienter som erhöll selegilin och levodopa jämfört med endast levodopa. Det skall dock noteras att flera metodologiska snedfördelningar identifierades i dessa studier och att metaanalyser och stora kohortstudier konkluderade att det inte fanns någon signifikant skillnad i mortalitet hos patienter behandlade med selegilin jämfört med de som behandlades med liknande preparat eller selegilin i kombination med levodopa. Studier har relaterat risken för ökad hypotensiv reaktion med samtidig administrering av selegilin och levodopa hos patienter med kardiovaskulär risk. Tillägg av selegilin till levodopa kan vara ofördelaktigt hos de patienter som upplever fluktuationer som inte är dosberoende. Försiktighet bör iakttas när selegilin tas i kombination med andra centralt verkande läkemedel eller substanser. Samtidigt intag av alkohol bör undvikas.

Interaktioner

Samtidig användning kontraindicerad (se avsnitt “Kontraindikationer”):


Sympatomimetika:

Samtidig administrering av selegilin och sympatomimetika är kontraindicerad på grund av risken för högt blodtryck.


Petidin:

Samtidig administrering av den selektiva MAO-B hämmaren selegilin och petidin är kontraindicerad. En allvarlig interaktion har rapporterats vid administrering av petidin till patient behandlad med bl.a. selegilin. Symtomen överensstämde delvis med den tidigare kända interaktionen mellan selegilin och icke-selektiva MAO-hämmare (rigiditet, delirium, hypertermi, kramper).


Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och selektiva noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI):

På grund av risken för förvirring, hypomani, hallucinationer och maniska episoder, oro, myoklonus, hyperreflexi, kordinationssvårigheter, frossa, tremor, konvulsion, ataxi, diafores, diarré, feber, högt blodtryck, vilket kan vara del av serotonergt syndrom, så är samtidig administrering av selegilin och SSRI samt SNRI kontraindicerad. Fluoxetin bör inte användas inom 14 dagar efter utsättande av selegilin. Eftersom fluoxetin har en mycket lång halveringstid bör åtminstone 5 veckor passera mellan utsättning av fluoxetin och behandlingsstart med selegilin.


Tricykliska antidepressiva läkemedel:

Allvarlig toxicitet i centrala nervsystemet (serotonergt syndrom), ibland tillsammans med högt blodtryckt, lågt blodtryck, diafores har rapporterats hos ett fåtal patienter som fått tricykliska antidepressiva läkemedel och selegilin. Samtidig användning av selegilin och tricykliska antidepressiva läkemedel är därför kontraindicerad.


Monoaminoxidashämmare:

Selegilin ska inte användas i kombination med monoaminoxidashämmare (t ex moklobemid, linezolid) eftersom detta kan orsaka svår hypertension eller hypotension. I en studie har visats att pressoreffekterna av tyramin förstärktes 8-faldigt vid samtidig behandling med selegilin och moklobemid. Tyramin metaboliseras av MAO och ingår i en rad födoämnen bl.a. ost.


Tramadol och buprenorfin:

Kombination med tramadol och buprenorfin ska undvikas p.g.a. risk för serotonergt syndrom.


Samtidig användning rekommenderas inte:


Antikonceptionella medel (p-piller):

Kombinationen av selegilin och orala antikonceptionella medel bör undvikas eftersom denna kombination kan öka selegilins biotillgänglighet. AUC och Cmax för selegilin var 10-20 gånger högre hos fyra kvinnliga försökspersoner behandlade med p-piller jämfört med fyra kontroller efter intag av engångsdoser av selegilin. P-piller hämmar enzymet CYP 2C19 som dock ej tycks ha betydelse för metabolismen av selegilin.


Försiktighet bör iakttas vid kombination med dopamin, då en förstärkt och förlängd effekt p.g.a. hämmad nedbrytning av dopamin kan förväntas.


Samtidig behandling med läkemedel med smalt terapeutiskt index så som digitalis och antikoagulantia kräver försiktighet och noggrann monitorering.


Interaktioner med mat:

Eftersom selegilin är en selektiv MAO-B hämmare så har mat innehållande tyramin inte rapporterats ge upphov till hypertensiva reaktioner vid selegilinbehandling med rekommenderade doser (d v s det ger inte upphov till så kallad ”cheese-effect”). Dietrestriktioner är därför inte nödvändiga. Vid kombination av selegilin och konventionella MAO- eller MAO-A hämmare rekommenderas dock dietrestriktioner (d v s att undvika mat med stora mängder tyramin så som lagrad ost och jästprodukter).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Studier på djur har endast visat reproduktionstoxicitet vid doser flera gånger högre än den humana dosen. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av selegilin under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om selegilin passerar över i modersmjölk. Utsöndringen av selegilin i mjölk har inte studerats hos djur. Fysikalisk-kemiska data för selegilin tyder på utsöndring i bröstmjölk och en risk för ammande barn kan inte uteslutas. Selegilin bör inte användas under amning.

Trafik

Eftersom selegilin kan ge upphov till yrsel bör patienter rådas till att inte köra bil eller använda maskiner om de upplever denna biverkan under behandling.

Biverkningar

selegilin potentierar effekten av levodopa, kan biverkningar av levodopa bli mer framträdande, speciellt om dosen av levodopa är för hög. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis när levodopadosen sänks. Vanligast förekommande tecken på denna ökade aktivitet är dyskinesi och hyperkinesi som uppträder hos 10-15 % av patienterna. Biverkningarna listas enligt följande frekvenser: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1000 till <1/100) sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Psykiska störningar

Vanliga

Konfusion, hallucinationer, ångest, psykos.

Mindre vanliga

Humörssvängningar

Ingenkändfrekvens

Störd impulskontroll och tvångsmässigt beteende, hypersexualitet*

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Muntorrhet, dyskinesi, hyperkinesi, yrsel, huvudvärk

Mindre vanliga

Lätta övergående sömnstörningar

Sällsynta

Agitation

Hjärtat

Vanliga

Bradykardi

Mindre vanliga

Supraventrikulär takycardi

Blodkärl

Sällsynta

Postural hypotension.

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående

Mindre vanliga

Muntorrhet

Lever och gallvägar

Vanliga

Övergående transaminasstegring (ALAT).

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Hudutslag.

Undersökningar

Vanliga

Lätt förhöjda leverenzymer

Njurar och urinvägar

Sällsynta

Miktionsbesvär.

Ingen känd frekvens

Urinretention

*Hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlas med dopaminagonister och annan dopaminerg behandling såsom selegilin har impulskontrollstörningar och tvångsmässigt beteende som patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, hetsätande, tvångsmässigt köpbeteende och olika upprepande tvångshandlingar rapporterats.I kombination med levodopa: Eftersom selegilin potentierar effekten av levodopa kan biverkningar av levodopa (rastlöshet, hyperkinesi, onormala rörelser, oro, förvirring, postural hypotension, hjärtarrytmier) förstärkas vid kombinationsbehandling (levodopa bör oftast ges tillsammans med en perifer dekarboxylashämmare). Kombinationsbehandling med selegilin kan tillåta ytterligare minskning av levodopadosen (ända upp till 30%).

Överdosering

Överdoser har ingen specifik kliniskt förlopp. Eftersom selegilins selektiva hämningen av MAO-B uppnås redan vid rekommenderade doser för behandling av Parkinsons sjukdom (5 till 10 mg/dag), kan överdoser likna de som observeras för icke-selektiva MAO-hämmare (störningar i centrala nerv- eller kardiovaskulära systemet). Symtomen vid överdosering av icke-selektiva MAO-hämmare kan förvärras över 24 timmar och inkludera oro, tremor, växlande lågt- och högt blodtryck, andningssvikt, kraftiga muskelspasmer, hyperpyrexi, koma och konvulsioner. Det finns ingen specifik antidot och behandlingen bör vara symtomatisk. Toxicitet: Begränsad erfarenhet av överdosering. Symtom: Illamående, kräkningar. Ataxi. Takykardi, blodtrycksstegring, dyspné. Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Vid blodtrycksstegring beta-receptorblockerare alternativt labetalol eller kalciumantagonister. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Selegilin hämmar selektivt och irreversibelt enzymet MAO-B vilket leder till minskad nedbrytning av dopamin i hjärnan. Selegilin har också en hämmande effekt på återupptaget av dopamin. Dessa effekter potentierar den dopaminerga funktionen i hjärnan och bidrar till att jämna ut och förlänga effekten av exogent och endogent dopamin. Eldepryl lindrar parkinsonsymtomen i tidig fas av sjukdomen, samt förlänger tiden till dess att levodopabehandling behöver påbörjas. När kombination med levodopa anses indicerad, bidrar Eldepryl till att dygnsdosen av levodopa kan hållas på en lägre nivå. Antalet doseringstillfällen per dygn kan också bli färre, jämfört med behandling enbart med levodopa. I senare stadier av Parkinsons sjukdom reduceras framför allt fluktuationer i levodopas effekt såsom "wearing off" (end-of-dose-dyskinesi, dygnsvarierande akinesi, morgonakinesi). Då Eldepryl läggs till existerande behandling med levodopa, kan dosen av levodopa ofta reduceras. Selegilin i terapeutiska doser (högst 10 mg/dygn) potentierar inte den hypertensiva effekten av tyramin och kan därför administreras utan dietrestriktioner. Vid doser överstigande 10 mg per dag, minskar selegilins selektivitet, vilket kan leda till irreversibel hämning av MAO-A. Vid dessa doser finns således risk för hypertensiv påverkan efter intag av tyraminrik föda.

Farmakokinetik

Absorptionen av selegilin sker snabbt. Biotillgängligheten är låg och variabel - mellan 2 % och 21 % når cirkulationen i oförändrad form. Maximal serumkoncentration (2 ng/ml) efter intag av 10 mg Eldepryl uppnås efter 0,5-0,75 timmar i fastande tillstånd. Halveringstiden är i genomsnitt 1,5-3,5 timmar. Selegilin är en lipofil, något basisk substans vilken snabbt penetrerar vävnaderna, inklusive blod-hjärnbarriären. Selegilin distribueras snabbt i kroppen och den skenbara distributionsvolymen är cirka 500 l efter en intravenös dosering på 10 mg. Plasmaproteinbindningen är 75-85 % vid terapeutiska koncentrationer. Total clearance är cirka 240 l/timme. Efter oral tillförsel genomgår selegilin en omfattande metabolisering i levern, till de aktiva metaboliterna desmetylselegilin, l-metamfetamin och l-amfetamin. In vitro studier indikerar att CYP2B6 är det huvudsakliga hepatiska cytokrom P450 (CYP)-enzym som är involverat i selegilins metabolism, möjligtvis bidrar även CYP3A4 och CYP2A6. Metaboliterna återfinns hos människa i både plasma och urin. Efter Eldepryl 10 mg peroralt, har följande maximala koncentrationer uppnåtts i plasma: desmetylselegilin 19 ng/ml, l-metamfetamin 12 ng/ml, l-amfetamin 6 ng/ml. Motsvarande AUC-värden för dessa metaboliter var 42, 157 och 72 ng timme/ml medan AUC för selegilin var 4 ng timme/ml. Den aktiva metaboliten desmetylselegilin utövar också en hämmande effekt på MAO-B. Metaboliterna utsöndras främst via urinen (85 %).

Innehåll

1 tablett innehåller: Selegilinhydroklorid 5 mg resp. 10 mg, mannitol, magne­sium­stearat, povi­don, mikro­kristallin cellu­losa, majs­stärkelse.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 5 mg (vit, rund, kupad, diameter 6 mm)
100 styck burk, 230:71, F
Tablett 10 mg (vit, rund, kupad med skåra, diameter 8 mm)
100 styck burk, 484:85, F

Hitta direkt i texten
Av