Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sterilt vatten Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Spädningsvätska för parenteral användning
(Klar och färglös lösning)

Tekniska hjälpmedel, vehiklar

Aktiv substans:
ATC-kod: V07AB
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Sterilt vatten Fresenius Kabi spädningsvätska för parenteral användning och

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-06.

Indikationer

Lösningsmedel eller spädningsvätska för beredning av pulver, koncentrat och lösningar.

Kontraindikationer

Sterilt vatten Fresenius Kabi ska inte administreras utan tillsats.


Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information om kontraindikationer.

Dosering

Dosering och administreringshastighet för både vuxna och barn beror på vilket läkemedel som tillsätts. Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information.


Administreringssätt

Parenteral användning.


Information om hantering av ampuller, injektionsflaskor och

påsar och anvisningar för beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering

Varningar och försiktighet

Eftersom Sterilt vatten Fresenius Kabi är hypotont ska det inte administreras utan tillsats eftersom det orsakar hemolysröda blodkroppar sväller och brister.

Kompatibilitet mellan vatten för injektionsvätskor och det läkemedel som ska tillsättas måste kontrolleras innan tillsats.


Allmänna försiktighetsmått

Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information om varningar och försiktighet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Riskerna vid användning under graviditet bestäms av egenskaperna hos läkemedlen som tillsätts.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Riskerna vid användning under amning bestäms av egenskaperna hos läkemedlen som tillsätts.

Trafik

Sterilt vatten Fresenius Kabi har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Symtom vid administreringsstället såsom tromboflebit kan inträffa.


Intravenösa injektioner av Sterilt vatten Fresenius Kabi kan orsaka hemolys om det ges ensamt.


Eventuella biverkningar efter användning av Sterilt vatten Fresenius Kabi beror på vilken tillsats som används, se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Hemolys kan uppträda efter stor infusion av hypotona lösningar då vatten för injektionsvätskor använts som spädningsmedel (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Tecken och symtom på överdosering kommer också bero på det läkemedel som tillsatts.


Behandling

Om en överdos inträffar ska administreringen avbrytas samt diuretika ges, med kontinuerlig övervakning av serumelektrolyter och korrigering av elektrolyt- och syra-basbalans.

Farmakodynamik

Sterilt vatten Fresenius Kabi är endast ett hjälpmedel för administrering av tillsatta läkemedel, varför de farmakodynamiska egenskaperna beror på typen av tillsatta läkemedel.

Farmakokinetik

Sterilt vatten Fresenius Kabi är endast ett hjälpmedel för administrering av tillsatta läkemedel, varför de farmakokinetiska egenskaperna beror på typen av tillsatta läkemedel.

Prekliniska uppgifter

Sterilt vatten Fresenius Kabi är endast ett hjälpmedel för administrering av tillsatta läkemedel, varför prekliniska säkerhetsuppgifter för de använda lösningarna beror på typen av tillsatta läkemedel.

Innehåll

1 ml innehåller: 1 g vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Får endast blandas med andra läkemedel för vilka blandbarheten har dokumenterats.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Vatten

Miljörisk: Användning av Vatten för injektionsvätskor bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter öppnandet. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser fram till användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, såvida inte blandningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Hantering

Använd endast lösningen om den är klar utan synliga partiklar och behållaren är oskadad.


Alla tillsatser bör göras aseptiskt och lösningen bör noggrant blandas.


Gör lösningen isoton före parenteral administrering.


Ampullerna och injektionsflaskan i glas är endast för engångsbruk. Eventuellt kvarvarande innehåll i öppnad förpackning ska kasseras och får inte sparas för senare användning. Efter brytandet av ampullen friläggs en luerfattning som gör att en luerspruta utan nål kan kopplas direkt till ampullen. Denna design skapar ett slutet system, som är lufttätt och som inte läcker.


Injektionsflaskan i polypropylen (Octavial) är en flerdosförpackning och lösningen måste förbrukas inom 24 timmar efter det att förpackningen brutits. Den har en elastomer vars konstruktion ger ett slutet system som gör det möjligt att, med spruta eller kanyl, dra upp önskad volym flera gånger.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Spädningsvätska för parenteral användning Klar och färglös lösning
20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
10 x 20 milliliter injektionsflaska, tillhandahålls ej
10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
Spädningsvätska för parenteral användning Klar och färglös lösning
50 x 100 milliliter påse (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
30 x 100 milliliter påse, tillhandahålls ej
40 x 100 milliliter påse, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av